International Insurance Brokers & Consultants. Personalforsikringar. Sogndal kommune. November Aon Grieg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Insurance Brokers & Consultants. Personalforsikringar. Sogndal kommune. November 2008. Aon Grieg"

Transkript

1 Personalforsikringar Sogndal kommune November 2008 Aon Grieg

2 2 Innhald Innleiing...3 Namn og adresser...4 Skademeldingar... 4 Forsikringsmeklar... 4 Forsikringsgjevarar... 4 Gruppelivsforsikring...4 Yrkesskadeforsikring...4 Tenestereiseforsikring...4 Ord og uttrykk i personforsikring...5 Personalforsikringar...6 Medlemskap... 6 Gruppelivsforsikring...6 Storleiken på forsikringssummen til kvar tid... 6 Ved dødsfall blir erstatninga utbetalt til... 6 Lov om Yrkesskadeforsikring...7 Erstatning ved ervervsuførleik... 7 Erstatning ved medisinsk invaliditet... 7 Erstatning ved død... 7 Samordning av erstatning... 8 Tariffbestemt yrkesskade...9 Erstatning ved ervervsuførleik... 9 Erstatning ved medisinsk invaliditet... 9 Erstatning ved død... 9 Kven har rett til erstatning?... 9 Samordning... 9 Skatteforhold...10 Dersom du sluttar...10 Reiseforsikring...11 Forsikringsområde Forsikra personar Dekningsomfanget for forsikringa: Tryggingsforskrifter Dine private forsikringar...12

3 3 Innleiing Dette er meint å vere eit oppslagsverk med oversikt over dei personforsikringane Sogndal kommune har dekt for sine tilsette i tillegg til utbetalingane frå Folketrygda. Dette er viktige gode som er med på å skape ein økonomisk tryggleik for deg og familien din. Du bør derfor orientere dine næraste om forsikringane. Informasjonen er ei forenkla utgåve av dei respektive avtalane, og ved eventuell tvil eller om noko er uklårt, er det teksten og vilkåra i hovudavtalen som gjeld. Har du spørsmål, ta kontakt med Sogndal kommune sine kontaktpersonar som vil rettleie deg eller formidle kontakt med vår forsikringsmeklar Aon Grieg eller med forsikringsselskapet. November 2008

4 4 Namn og adresser Skademeldingar Skademeldingar som gjeld personskadar og reiseforsikringsskadar må komme fram til handsaming i forsikringsselskapet så snart som råd. I praksis hentar du det relevante skadeskjema på portalen og fyller ut dette etter beste skjønn. Treng du hjelp vil forsikringskontakten på din arbeidsplass rettleia deg. Utfylt skjema sender du til forsikringsmeklar som vil vidareformidlar det til det aktuelle forsikringsselskap. Personforsikringane er mekla gjennom Aon Grieg AS. Dei kan også hjelpe skadelidne der det eventuelt oppstår problem eller usemje i skadebehandlinga. Forsikringsmeklar Aon Grieg AS C.Sundtsgate 17/18 Postboks Bergen Telefon Kontaktpersonar ved spørsmål om personforsikringane Kontaktperson Direkte telefon og epost Funksjon Bente Bakke Personalkonsulent Sogndal kommune Ellen Mathiesen / Forsikringsmeklar i Aon Grieg Forsikringsgjevarar Gruppelivsforsikring KLP Forsikring Yrkesskadeforsikring KLP Forsikring Tenestereiseforsikring Europeiske Reiseforsikring

5 5 Ord og uttrykk i personforsikring Ervervsmessig uførleik Med ervervsmessig uførleik meiner vi heilt eller delvis varig tap av evne til inntektsgjevande arbeid. Ervervserstatning for framtidig inntektstap Er ei erstatning som blir gjeven på grunnlag av varig ervervsuførleik hjå den forsikra. Medisinsk invaliditet Med medisinsk invaliditet meiner vi ein varig skade på/i kroppen. Meinerstatning er erstatning som blir utbetalt ved varig medisinsk invaliditet, og er ei erstatning for tapt livsutfalding. Erstatninga er uavhengig av arbeidsevne og løn. Ulukkesskade Med ulukkesskade forstår vi skade på/i kroppen som kjem av ei plutseleg ytre hending. Forsikringa dekkjer ikkje skade som har skjedd som følgje av fritids- eller sportsaktivitetar som blir vurdert som ekstremsport: Vi viser til vilkåra når det gjeld kva for sport/aktivitetar unntaka gjeld for. Forsikringa gjeld for bedriftskonkurransar for desse sportane; fotball, handball, rugby, amerikansk fotball, bandy og ishockeykonkurransar som skal approberast av forbund eller krins. Unntak og spesielle reglar gjeld for forsikring, og i vi viser her til fullstendige vilkår for personforsikringa. Lov om yrkesskadeforsikring (i kraft frå ) Lov om yrkesskadeforsikring krev at arbeidsgjevar har forsikring som gjev deg erstatning ved skade og sjukdom som er påført i arbeid på arbeidsstaden og i arbeidstida. Yrkesskadeforsikringa kan gje rett til erstatning ved: Skade og sjukdom grunna arbeidsulukke (yrkesskade). Skade og sjukdom som i samsvar med folketrygdlova er likestilt med yrkesskade. Annan skade og sjukdom, dersom han kjem av påverknad frå skadelege stoff eller arbeidsprosessar. Belastningslidingar blir ikkje rekna som yrkesskade/yrkessjukdom. Barn Forsikra sine eigne barn, stebarn og adoptivbarn, unnateke i gruppelivsforsikringa der berre eigne barn og adoptivbarn er omfatta. Forsørgjar Tilsett som er gift, har sambuar eller har forsørgjarplikt som gjer at den tilsette blir likna i klasse II, eller har rett til særfrådrag i likninga. Sambuar a) Person som den forsikra bur saman med i ekteskapsliknande forhold og at det i Folkeregisteret går fram at vedkomande har hatt same bustad som den forsikra dei 2 siste åra. b) Person som har felles bustad og felles barn med den forsikra. Dette gjeld likevel ikkje dersom det på det tidspunktet som forsikringstilfellet oppstod, låg føre forhold som var til hinder for at lovleg ekteskap kunne vore inngått.

6 6 Personalforsikringar Medlemskap Personalforsikringa gjeld for alle tilsette i kommunen som går inn under Hovudtariffavtalen. Du blir innmeld i ordninga frå tilsetjingsdato. Gruppelivsforsikring Forsikringa dekkjer alle som inngår i 10 i Hovudtariffavtalen. Du er òg dekt under svangerskapspermisjon, militærteneste og annan permisjon utan løn i inntil 12 månader, og under attføring. Uførepensjonistar er omfatta av forsikringa fram til oppnådd aldersgrense for stillinga, men seinast til fylte 67 år. For lærlingar utgjer forsikringssummen 50 % av det som blir utbetalt ved full stilling. Storleiken på forsikringssummen til kvar tid Forsikringssummen for den einskilde forsikra blir avkorta ved alder over 50 år. G = grunnbeløpet i folketrygda på dødsfallstidspunktet. Under 51 år: 10,0 G 51 år: 9,5 G 52 år: 9,0 G 53 år: 8,5 G 54 år: 8,0 G 55 år: 7,5 G 56 år: 7,0 G 57 år: 6,5 G 58 år: 6,0 G 59 år: 5,5 G Over 59 år: 5,0 G Ved dødsfall blir erstatninga utbetalt til 1. Ektefelle eller partnar registrert etter partnarskapslova (sjå punkt 3) 2. Sambuar (sjå punkt 3) 3. Barn (eigne barn/adoptivbarn) under 25 år. Desse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet sjølv om det finst ektefelle/registrert partnar/sambuar med rett til erstatning (sjå punkt 1 og 2) eller 4. Andre personar som for ein vesentleg del vart forsørgja av avlidne. Forsørging blir basert på om skattefrådrag ved siste skattelikning er gjeve. Dersom det ikkje finst etterlatne som nemnt over, blir ein erstatning på 2 G utbetalt til dødsbuet.

7 7 Lov om Yrkesskadeforsikring Erstatning ved ervervsuførleik Tap av framtidig inntekt. Storleiken på ervervserstatninga er avhengig av graden av varig ervervsuførleik og pensjonsgjevande inntekt. Ved ervervsuførleik på 100 % blir grunnerstatninga fastsett slik: Inntekt t.o.m. 7 G gjev grunnerstatning på 22 G Over 7 G t.o.m. 8 G gjev grunnerstatning på 24 G Over 8 G t.o.m. 9 G gjev grunnerstatning på 26 G Over 9 G t.o.m. 10 G gjev grunnerstatning på 28 G Over 10 G gjev grunnerstatning på 30 G Det blir gjeve tillegg for personar under 45 år. Personar over 46 år får ein reduksjon i erstatninga. Erstatninga skal likevel utgjere minst 10 % av grunnerstatninga. Erstatning ved medisinsk invaliditet Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % får du meinerstatning uavhengig av ervervsevne og inntekt. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følgje av yrkesskade eller yrkessjukdom blir det ytt meinerstatning slik: Invaliditetsgrad: Grunnerstatning: % 0,75 G % 1,00 G % 1,50 G % 2,00 G % 2,50 G % 3,00 G % 3,75 G % 4,50 G Det blir gjeve eit tillegg for tilsette under 45 år, mens erstatninga blir redusert for personar over 46 år. Erstatning ved død Erstatning som blir utbetalt ved død som følgje av yrkesskade eller yrkessjukdom. a) Erstatning for gravferdskostnader: 0,5 G b) Erstatning til ektefelle, registrert partnar eller sambuar: 15,0 G For kvart år den avlidne var over 46 år, blir erstatninga redusert med 5 %, likevel ikkje meir enn 80 % totalt. c) Barnetillegg, pr. barn inntil 6,5 G Dersom den tilsette etterlet seg barn under 25år, blir det utbetalt barnetillegg. Erstatninga blir rekna ut særleg for kvart barn og blir fastsett på grunnlag av alderen på barna då den tilsette døydde

8 8 OBS! Dersom den døde var eineforsørgjar, blir det utbetalt dobbelt barnetillegg. Alderen på barnet G Alderen på barnet G Under 1 år 6,5 G 10 år 3,5 G 1 år 6,0 G 11 år 3,0 G 2 år 6,0 G 12 år 2,5 G 3 år 5,5 G 13 år 2,5 G 4 år 5,0 G 14 år 2,0 G 5 år 5,0 G 15 år 2,0 G 6 år 4,5 G 16 år 1,5 G 7 år 4,0 G 17 år 1,5 G 8 år 4,0 G 18 år 1,0 G 9 år 3,5 G 19 år 1,0 G Samordning av erstatning Utbetalingar etter Lov om yrkesskade og Hovudtariffavtalen er samordna slik at maksimal erstatning til etterlatne vil vere 18 G inkludert gruppeliv. Definisjon på etterlatne finst i 10.4 i Hovudtariffavtalen.

9 9 Tariffbestemt yrkesskade Forsikringa gjeld ved yrkesskade/yrkessjukdom, ved skadar som oppstår på direkte reise til/frå arbeid og på tenestereise. Erstatning ved ervervsuførleik For tilsette som går inn under 11 i Hovudtariffavtalen er erstatninga ved 100 % varig ervervsuførleik 15 G. Denne utbetalinga er uavhengig av alder og deltid. Beløpet blir avkorta forholdsmessig ved lågare uføregrad. Erstatning ved medisinsk invaliditet For tilsette som går inn under 11 i Hovudtariffavtalen er erstatninga ved medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller meir som følgje av skade ved ulukke 1-3 G. Erstatninga er uavhengig av alder, men avhengig av den medisinske invaliditetsgraden. Erstatning ved død For tilsette som går inn under 11 i Hovudtariffavtalen er erstatninga ved død som følgje av ulukke 15 G. Kven har rett til erstatning? Ved dødsfall blir erstatninga utbetalt anten til 1. Ektefelle eller partnar registrert etter partnarskapslova (sjå punkt 3) 2. Sambuar (sjå punkt 3) 3. Barn (eigne barn/adoptivbarn) under 25 år. Desse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet sjølv om det finst ektefelle/registrert partnar/sambuar med rett til erstatning (sjå punkt 1 og 2) eller 4. Andre personar som for ein vesentleg del vart forsørgja av avlidne. Forsørging basert på om skattefrådrag ved siste skattelikning er gjeve. Samordning Ved yrkesskadar skal det regelverket som totalt sett gjev rett til høgast erstatning av Lov om yrkesskadeforsikring og Hovudtariffavtalen, leggjast til grunn ved utmålt erstatning.

10 10 Skatteforhold Premien for personalforsikringa blir fullt ut betalt av arbeidsgjevar, og premiedelen blir innrapportert som skattepliktig inntekt for kvar enkelt tilsett. Premie for yrkesskadeforsikring etter lova blir ikkje innrapportert. Erstatningsutbetaling på personalforsikringa er skattefri, men i somme tilfelle kan det kome på arveavgift på dødsfallserstatningane. Dersom du sluttar Personalforsikringa opphøyrer når du sluttar i Sogndal kommune. Dersom du sluttar før fylde 67 år, vil du få tilbod om å halde fram gruppelivsforsikringa med individuell premieutrekning utan å måtte legge fram nye helseopplysningar. Tilbod om framhaldsforsikring blir utlevert av arbeidsgjevar. Melding om at du ønskjer å bruke denne retten, må vere gjeven selskapet innan seks månader frå den dagen du gjekk ut av forsikringane.

11 11 Reiseforsikring Denne forsikringa kjem til utbetaling dersom det oppstår skade etc. på reisegods; ved reisesjuke og reiseansvar på tenestereiser for Sogndal kommune. Forsikringa er teikna i Europeiske Reiseforsikring. Forsikringsområde Forsikringa omfattar alle tenestereiser i heile verda. Forsikra personar Forsikringa omfattar tilsette som er medlemer av Norsk Folketrygd. Dekningsomfanget for forsikringa: Forsikringssum Reisegods kr Arbeidsgjevar sine effektar kr Reisesjuke og heimtransport uavgrensa sum Remplassering/returreise uavgrensa sum Reiseansvar kr Rettshjelp kr Avbestilling kr Reiseulukke død/invaliditet kr Lokale tenestereiser som ikkje let seg registrere, er omfatta. Enkeltgjenstandar blir erstatta med maks kr ,- likevel ikkje smykke, foto/videoutstyr og liknande som blir erstatta med inntil kr ,-. Ref. punkt 4.5 d og e i vilkåra. Forseinking Når innsjekka reisegods på tenestereise kjem forseinka fram til reisemålet, og forseinkinga er stadfesta av transportør (PIR-rapport), blir nødvendige og dokumenterte utgifter refunderte med inntil kr pr. person for innkjøpte klede og toalettsaker i den tida reisegodset er sakna. Erstatning for forseinka reisegods blir ikkje ytt ved forseinking på heimreise. Tryggingsforskrifter Det er svært viktig å vere klar over tryggingsforskriftene som er tekne inn i forsikringsvilkåra. Dette er aktsemdsreglar med m.a. krav til oppbevaring av reisegodset. Dersom desse ikkje blir overhaldne, kan erstatninga falle bort eller bli redusert.

12 12 Tryggingsforskriftene fortel m.a. at du skal: halde tilsyn med dei forsikra gjenstandane, og sjå til at alle eigedelar blir tekne med når du dreg frå ein stad. Attgløymde eller mista gjenstandar blir ikkje erstatta. låse dører og lukke/sikre vindauge når du etterlet dei forsikra gjenstandane bere pengar og smykke på/med seg eller låse dei inn i fastmontert safe låse inn verdi-/tjuveriutsette gjenstandar som ikkje er i bruk ikkje etterlate dei forsikra gjenstandane i/på motorkøyretøy, campingvogn, båt eller telt om natta sikra skal syte for at dei forsikra gjenstandane er tilstrekkeleg og tenleg emballerte for å tole den aktuelle transporten. ha pengar, smykke, mobiltelefon, kamera-/videoutstyr, datautstyr og skjøre/bedervelege gjenstandar i handbagasjen og ikkje i innsjekka bagasje Eigendel Det er ingen eigendel ved skade på reiseforsikringa Ved skade Tap av eigedelar må meldast til lokalt politi. Alternativt bør du få ei stadfesting frå hotell eller transportselskap. Ved mindre skadar må du sjølv rekne med å dekkje utlegg til lækjar, medikament o.l. på staden. Ved innlegging på sjukehus eller ved større skadar, må EURO ALARM varslast straks. Telefon og telefaksnummer finn du på baksida av reiseforsikringskortet. Melding om reiseskadar skal rettast til Europeiske på telefon , eller elektronisk over heimesida Europeiske Alarmsentral, Danmark Tlf.: Telefaks: Dine private forsikringar I ein del tilfelle kan det vere behov for å teikne forsikringar i tillegg til dei forsikringane du får gjennom arbeidsgjevaren din. Dette varierer med familiesituasjonen din og bør vurderast i kvart enkelt tilfelle. Du må i vurderinga også ta med medlemskapen i pensjonsordninga og kva for ytingar desse gjev. Likevel er det nokre spørsmål dei fleste bør stille seg: Kva for forsikringar har ektefellen/sambuaren din? Kva skjer dersom ho/han fell frå eller blir ufør? Har du forsikringar gjennom ei fagforeining / ein medlemsorganisasjon? Reiseforsikring for ferie- og fritidsreiser for deg og familien din? Har du forsikra barna dine? Kva skjer dersom dei blir utsette for ei ulukke eller blir uføre?

Aon Grieg Bergen. Brosjyre barneulykke. Hordaland Fylkeskommune Januar 2011

Aon Grieg Bergen. Brosjyre barneulykke. Hordaland Fylkeskommune Januar 2011 Aon Grieg Bergen Brosjyre barneulykke Hordaland Fylkeskommune Januar 2011 Innholdsfortegnelse Elevulukke dekningar og forsikringssummar 2 Melderutinar ved Elevulykke 3 Rutinar ved Elevulukke 3 Skadar som

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikringar. for Møre og Romsdal fylkeskommune

Personforsikringar. for Møre og Romsdal fylkeskommune Personforsikringar for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold Personforsikringar for Møre og Romsdal fylkeskommune 3 Definisjonar 5 Gruppelivsforsikring 7 Yrkesskadeforsikring og utbetalingar etter 11 i

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

FBA1-4 Fritidsbåtforsikring

FBA1-4 Fritidsbåtforsikring FBA1-4 Fritidsbåtforsikring Gjeld frå 01.08.2012 Innhald: 1 Kven forsikringa gjeld for 2 Forsikringstid 3 Panthavar 4 Kvar forsikringa gjeld 5 Kva forsikringa omfattar 6 Kva skadar som vert erstatta,og

Detaljer