Bruk av reiserekning i Agresso

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av reiserekning i Agresso"

Transkript

1 Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar på baksida av reisebilaget. 3. Reisebilaget skal sendast direkte til lønskontoret, ikkje via leiar. 4. Leiar skal kontrollere og godkjenne reiseregning i Agresso web. 5. Lønskontoret godkjenner reiserekninga når dei har mottatt reisebilag. Reisebilag må difor alltid skrivast ut. 6. Utbetaling av reiserekningar er den 12. og den 25. kvar månad. Lønslipp på reise vert sendt ut på epost. Logg på/opne Agresso Self Service: 1. Vel tilsetteportal, eventuelt leiarportal. 2. Klikk på reiseweb. Versjon 1.0 dato: Side 1

2 Brukarnamn: Skriv inn ident (same som pålogging pc) Firma: 22 Passord: Ved første innlogging skriv inn agresso. Du vil etterpå få beskjed om å lage nytt passord. Om du får problem med ident eller passord, må du kontakte kundesenteret IKT. Versjon 1.0 dato: Side 2

3 Registrering av reiserekning 1. I menyen til venstre ligger modulen Reiseregning/Utlegg. Klikk på menypunktet: Tid og utlegg 2. Du får då opp eit nytt menypunkt øvst til venstre i skjermbildet som heiter Reiserekning/Utlegg: 3. Klikk på + for å få fram detaljar. 4. Klikk på Reiserekning for å få fram registreringsbilete: 5. Det er fire skiljekort i registreringsbildet. 1.Generell 2.Reise 3.Utlegg 4.Sammendrag Versjon 1.0 dato: Side 3

4 Skillekort 1: GENERELT 1. Det første du gjer er å finne ut kva for reisetype reisa er. I feltet reisetype kan du velje dei ulike reisetypane som er definert. 2. Deretter vel du føremålet med reisa. (t.d. kurs i Bergen). 3. Fyll inn inn reiserute i feltet beskrivelse Desse felta er obligatoriske. Dersom du vil skrive ein kommentar, til dømes har fått reiseforskot, kan dette skrivast i feltet kommentar. Versjon 1.0 dato: Side 4

5 Skillekort 2. REISE I dette skillekortet skal du skrive opplysningar om kva land du reiste i, når du reiste, og i tillegg opplysningar om kostfrådrag og eventuelt netter med privat overnatting. Nokre felt vil vere utfylt på førehand, men alle felt skal kontrollast og eventuelt korrigerast! 1. I feltet destinasjon angir du kva land du har reist. Valet her er avgjerande for utrekning av diett etter staten sine satsar. 2. I dei neste felta oppgir du start og slutt tidspunkt for reisa. Dette skal skrivast med dato og klokkeslett. Når du legg inn start- og sluttidspunkt vil systemet automatisk rekne ut diett. Det vil du sjå på skillekort 3. Versjon 1.0 dato: Side 5

6 3. Når informasjon om reisetid er lagt inn, klikkar du på: Her vil alle måltida som er omfatta av reisa di kome fram. Du skal markere dei måltida som du ikkje betaler sjølv. I utgangspunktet vil alle måltida vere markert. (dvs. ta vekk dei måltida du ikkje har fått dekka) 4. Dersom du har overnatta privat, skal dette skrivast i feltet Netter privat overnatting. Deretter må ein velje Privat overnatting (m/kokemulighet) I vårt døme har vi overnatta på hotell. Vi har fått lunch og frukost/lunch Kostfrådraget skal då vere fylt ut på følgjande måte: Kontroller at antal gratis måltid er rett, bekreft med ok. Dersom det er feil, gå tilbake til førre bilde og rett. Versjon 1.0 dato: Side 6

7 Skillkort 3. UTLEGG Her kjem utrekna diett fram. Dersom du har andre utlegg på reisa som skal dekkjast, skal desse utlegga skrivast på dette skillekortet. F.eks. hotellutgifter, km-godtgjersle, taxi, fly etc. Obs! 2 typar km-godtgjersle. Bruk yrkesreiser om det er reise i samband med utføring av arbeid og arbeidsreise om det er reise mellom heim og arbeidsstad. Dei linjene som ligg der allereie kjem av diettberekninga. For å leggje til ytterlegare utleggslinjer, klikk på Legg til. Du får då opp eit felt der du skal angi utleggstype: Versjon 1.0 dato: Side 7

8 DØME HOTELL: Dersom du har utlegg for hotell, vel du utleggstypen Hotell. I feltet Dato skriv du dato for første natta på hotell. I feltet Beskrivelse skal namn og adresse på hotell fyllast ut. Dette er obligatorisk. I feltet Beløp gir du opp kor mykje hotellet kosta. Versjon 1.0 dato: Side 8

9 Reiserekninga blir i utgangspunktet belasta di avdeling. Dersom den skal belastast ei anna avdeling, eller eit prosjekt, må du trykkje på kontering, og fylle inn med riktige verdiar i ulike felt. Versjon 1.0 dato: Side 9

10 FLYBILLETTAR: Vel utleggstype flybillett og fyll ut dato og beløp. ANDRE UTLEGGSTYPAR: For andre utleggstypar, vel riktig utleggstype og fyll ut i samsvar til skjermbildet. Når du har fylt ut alle utlegg, klikk på Versjon 1.0 dato: Side 10

11 Skillekort 4: SAMMENDRAG. På det siste skillekortet får du et samandrag av reiseregninga. Kontroller at alt er fylt ut riktig. Når du er sikker på at reiseregninga er korrekt, endrar du status frå UTKAST til KLAR. Deretter lagrar du reiseregninga ved å klikke på Du sender då samstundes reiseregninga vidare til næraste overordna (den som skal godkjenne reisa). Versjon 1.0 dato: Side 11

12 Reisa får då et bilagsnummer: Vel førehandsvisning utskrift. Skriv deretter ut reisebilag. Reisebilag (og reiser som er utan bilag) skal alltid sendast direkte (ikkje via leiar) til lønskontoret. Dater og signer på utskrifta. Leiar skal ikkje skrive på denne. Stift kvitteringar på baksida av utskrifta og lever til lønskontoret. Små bilag limast eller heftast på eigne ark. Bruk ikkje binders! Utlegg skal dokumenterast! Reiserekninga er no sendt elektronisk for attestasjon til din næraste leiar. Merk: Det er berre daterte og signerte reiseregningar som det er levert bilag på, og som er godkjend av leiar, som blir utbetalt. Versjon 1.0 dato: Side 12

13 Spørring på arbeidsflyt-hvor befinner reiseregningen seg i systemet? Klikk på Spørring arbeidsflyt-reiserekning. Du får då opp dette bilete. Vel under feltet Status arbeidsflyt lik, etter kva du ønskjer å søke på. I vårt tilfelle ønskjer vi å sjå kvar reiserekninga finst i arbeidsflyten. Vel Arbeidsflyt pågår Trykk søk Versjon 1.0 dato: Side 13

14 Dette bilete viser kvar reiseregninga finst i flyten. Sjå under Eier av oppgave. I dette tilfellet er næaste leiar Reise 2 Dei andre reisene er komen til Lønn Versjon 1.0 dato: Side 14

15 Avviste reiserekningar Leiar/løn ser at det er manglar med reiserekninga. Døme: Reisa skal belastast anna avdeling/originalkvitteringar manglar. Reiseregninga blir då sendt i retur til den reisande med kommentar om årsak. For å sjekke avviste reiserekningar: Vel Mine oppgåver og sjå under arbeidsflytoppgaver. Klikk på den du ønskjer å sjå. Følgjande bilete viser med kommentar, dato og klokkeslett Gjer endringa og skriv ein kommentar i kommentarfeltet. Vel Lagre og reiserekninga blir sendt på ny. Versjon 1.0 dato: Side 15

16 For å søkja opp ei reiserekning som ligg som utkast (kladd) Du kan henta opp igjen ei reiserekning som ligg som utkast (kladd) Klikk på åpne Versjon 1.0 dato: Side 16

17 Klikk på dei tre prikkane til høgre for bilagsnummer (eller set inn bilagsnummeret). Klikk deretter på søk for å få fram alle reiserekningane som ikkje er bokførte av lønn Du får då opp alle reiserekningar som ikkje er ferdig bokført. Du kan endra på dei som ligg som utkast. Klikk på rett linje, så får du opp reiserekninga. Du endrar deretter status til klar og klikkar på lagre. Viss du må endra på ei reiserekning som ligg hjå leiar eller hjå lønn, så ber du leiar eller lønn om å avvise reiserekninga, slik at du får den tilbake. Versjon 1.0 dato: Side 17

18 Køyrebok Skal du fylle ut køyrebok, gå inn i reiseregninga på same måte som vist tidlegare, men når du kjem til feltet Reisetype vel du: C Køyrebok. Du fyller ut føremål og beskrivelse på reisene, Klikk neste steg Og du kjem rett til skillekort 3 utlegg. Vel Legg til og vel Utleggstype Fyll ut dato og tal km pr. dag pluss eventuelle andre utlegg. Gå til skillekortet Samendrag. Ønskjer du å leggje inn fleire turar i køyreboka, lagrar du dette som eit utkast. Du får tildelt bilagsnummer som du treng for å hente opp den påbegynte køyreboka. Versjon 1.0 dato: Side 18

19 Hente opp køyrebok/kladden: Gå inn på same måte som for å registrere ei reiserekning. Klikk på Åpne Fyll inn bilagsnummer Trykk Tab og du opnar køyrebok. Du kan då leggja inn fleire reiser Når du har lagt inn så mange turar du vil ha med i køyreboka, gå til skillekort 4 Sammendrag. Endre Status frå utkast til klar Trykk Lagre Versjon 1.0 dato: Side 19

20 Godkjenning hos Attestant/Anviser Reiserekningane blir godkjend av leiar. Leiar kan til dømes vere definert som ansvarleg for ein koststad. Dersom dette er tilfelle, vil leiar få alle reiserekningane som er kontert på sin koststad til godkjenning. Dersom du har ei reiserekning til godkjenning, vil du få ei linje i oppgåvelista som heiter Arbeidsflytoppgaver. Klikk på Godkjenn reiseregning og du vil få opp de reiserekningane som ligg til godkjenning. Klikk på reisa du vil godkjenne for å få fram detaljar Det må kontrollerast at: Reisa er gjennomførd og at di avdeling som skal dekkje denne reisa. At reisa skal belastast din kostnadsstad evt. prosjektnummer. Dersom alt ser greitt ut vel Godkjenn, og reiseregninga går vidare til løn. Dersom du ikkje vil godkjenne ei reise, vel du Avvise. Når du trykkjer på denne vil ein boks der du kan fylle inn kommentar/årsak til avvisinga visast. Legg inn kommentar, trykk Avvis, og reiserekninga går tilbake til den tilsette. Versjon 1.0 dato: Side 20

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere reise statens regulativ Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer en reise med diettgodtgjørelse etter statens satser. 1. Åpne skjermbildet Reiseregning.

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter: ingrid.lilleby.solheim@nmbu.no Denne guiden beskriver hvordan du registrerer utlegg og reisekostnader uten diett. Før du kan føre reiseregningen,

Detaljer

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram Fra og med 01.01.2012 går Scan Tech over til elektroniske reiseregninger. Dette er gjort for å kvalitetssikre våre reiseregninger og i tillegg spare den ansatte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram

Visma.net Expense. Lederne sitt reiseregningsprogram Visma.net Expense Lederne sitt reiseregningsprogram Førstegangsinnlogging Du har mottatt en epost fra do.not.reply@visma.com med tittel: Visma.net Rolletildeling. Her skal du trykke på Klikk her for å

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak med ansvarsrett PBL 20-1 Kvinnherad kommune Juni 2014 Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no Utfylling av søknad HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reiseregning Hjelp til Opprett reiseregning Sist oppdatert: 13.09.2010 Generelt om reiseprosessen Satser Hvordan registrere reiseregning Registrere Innenlandsreise Registrere Utenlandsreise Registrere Dagsreise innenlands

Detaljer

KOM I GANG. Visma.net Expense. Visma Mamut Academy

KOM I GANG. Visma.net Expense. Visma Mamut Academy 1 KOM I GANG Visma.net Expense Visma Mamut Academy Produsent og distributør: Visma Mamut AS Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00 Internett: www.mamut.no E-post: info@mamut.no Kurssenter: Visma

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb

GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb GUIDE myweblog Fjordane Flyklubb Innlogging Via nettsida til flyklubben eller direkte til www.myweblog.no, trykk logg inn. Brukarnamnet ditt er 153-xxxxx (xxxx=ditt medlemsnummer i NLF) Ved første gongs

Detaljer

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Gratulerer med ditt val av breibandsleverandør! Vår målsetnad er å vere blant dei aller beste breibandsleverandørane. Med gode produkt, samt konkurransedyktige

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer