Aon Grieg Bergen. Brosjyre barneulykke. Hordaland Fylkeskommune Januar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aon Grieg Bergen. Brosjyre barneulykke. Hordaland Fylkeskommune Januar 2011"

Transkript

1 Aon Grieg Bergen Brosjyre barneulykke Hordaland Fylkeskommune Januar 2011

2 Innholdsfortegnelse Elevulukke dekningar og forsikringssummar 2 Melderutinar ved Elevulykke 3 Rutinar ved Elevulukke 3 Skadar som har skjedd i skuletida 4 Skadar som har skjedd i skuletida, på direkte veg til og frå skulen 4 Tannskadar 4 Kva tid bør skaden meldast 4 Type skadar som bør meldast straks 4 Type skadar som ein ikkje treng å melde til forsikringsselskapet 4 Småskadar 5 Foreldingsfristar 5 Ulukkesforsikring 5 Reiseforsikring 5 Forsikra personar 5 Dekningsomfanget for forsikringa: 5 Tryggingsforskrifter 5 Aon Grieg Bergen Barneulykke 1

3 Elevulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna det som står i dette informasjonsskrivet. Forsikringa omfattar ulukkesskader. Skader som følgje av sjukdom er ikkje dekka. Frå mai 2010 er elvar som ikkje er medlem av Norsk Folketrygd også innkludert i dekninga. Når og kvar forsikringa gjeld: Forsikringa gjeld innanfor skulen sitt område, dvs. i deira lokale og uteområde. Forsikringa gjeld berre i ordinær skuletid, men mindre det gjeld undervisning, leikar, idrettsøvingar eller liknande som føregår under skulen si leiing. Utover dette gjeld forsikringa på eksklusjonar, reiser, stemner og liknande, samt i friminutta og på direkte veg mellom heim og skule. Når det er oppgjeve i forsikringsbeviset, dekkar forsikringa og påmelde deltakarar i aktivitetar organisert innanfor skulen, mellom kl og kl på kvardagar. For skuleelevar gjeld forsikringa også ved utplassering/opplæring i arbeidslivet. For fosterborn gjeld forsikringa og i fritida. Forsikringa gjeld og for konfirmantar som deltek i konfirmasjons-undervisning i regi av kommunen, når denne undervisninga skjer i skuletida, uavhengig av kor undervisninga foregår. Kva forsikringa dekker: Forsikringssummar medisinsk invaliditet: Skuleelevar 10 G medisinsk invaliditet 1 G = folketrygda sitt grunnbeløp p.t kr ,-. Forsikringssummane gjeld pr. elev og vert utbetalt ved 100 % medisinsk invaliditet som følgje av ulukkesskade. Ved lågare invaliditet vert erstatninga redusert etter forholda. Dødsfall Ved Elevens død som følgje av ulukkesskade, vert det utbetalt ein erstatning på 1 G. Behandlingsutgifter - Nødvendige utgifter etter ein ulukkesskade til lege, tannlege, fysioterapeut og liknande som ikkje vert dekka av offentlege trygdeytingar, vert dekka inntil 3 år frå skadedagen avgrensa til maksimum kr Det vert fråtrekt ein eigeandel på kr. 500,- for kvart skadetilfelle. Aon Grieg Bergen Barneulykke 2

4 I tillegg erstattar selskapet: - Meirutgifter til heimreise når den forsikra vert ramma av skade utanfor heimstaden, og desse utgiftene er naudsynt som følgje av hans tilstand. - Utgifter til rekonvalesentopphald rekvirert av lege i den tid folketryda betalar for slikt opphald. - Utgifter til pleie i heimen av utdanna pleiepersonale. - Naudsynte utgifter til drosje til og frå skulen. NB! Drosjereisene skal vera rekvirert av lege, og skal godkjennast av selskapet på førehand. Melderutinar ved Elevulykke Når eit skadetilfelle inntreff, ta kontakt med rektor på skulen eller annan leiar som har ansvaret for eleven. Utfylt skademelding sendast til: Chartis Europe Postadresse : Postboks 1588 Vika 0118 Oslo Kontaktperson : Skadekontoret Tlf : (kontortid) Fax. : Fellesmail ved skade: Me gjer merksam på at tannskadar som vert pådregne i skuletida eller under andre aktivitetar i skulen sin regi, normalt vert dekka av folketrygda. Dersom utgiftene ikkje vert refunderte av trygda, kan desse søkjast om å bli erstatta under ulukkesforsikringa. Kopi av avslaget frå trygdekontoret vert sendt inn saman med søknad. Viktig: Skaden må meldast til forsikringsselskapet innan eitt år. Rutinar ved Elevulukke Skademelding for Elevulukke skal brukast når det har oppstått ulukkesskadar på elevar i vidaregåande skular, eller liknande institusjonar, som medfører varig medisinsk invaliditet, dødsfall. For behandlingsutgifter gjeld eigne reglar sjå nedanfor. Skulen kan fylle ut skademeldinga på vegner av føresette, eventuelt be føresette om å fylle ut skademeldinga. Meld alle skadar som skjer i arbeidstid/skuletid til trygdekontoret, også småskadar. Aon Grieg Bergen Barneulykke 3

5 Skadar som har skjedd i skuletida Nødvendige behandlingsutgifter blir fullt ut dekte av folketrygda. Kontakt trygdekontoret med omsyn til eventuelle utgifter. Skadar som har skjedd i skuletida, på direkte veg til og frå skulen Nødvendige behandlingsutgifter vert berre refunderte mot originale kvitteringar. Tannskadar Tannlækjarerklæring skal fyllast ut ved innmelding av alle tannskadar for barnehagebarn. Ved tannskadar kan forsikringa dekkje nødvendige behandlingsutgifter føresett at desse ikkje blir dekte av den offentlege tannhelsetenesta. For tannskadar gjeld likevel ikkje 2-årsregelen absolutt. Forsikringa kan dekkje første permanente tannbehandling (bru, krone og liknande.), sjølv om behandlinga blir utført seinare enn 2 år frå skade dagen. Oppgjer, på grunnlag av kostnadsoverslag frå tannlækjar eller tannteknikar, skal likevel skje innan 2 år frå skade dagen. Når det gjeld elevar, vil det i utgangspunktet ikkje vere like viktig å sende inn tannlækjarerklæring dersom tannskaden skjer i skuletida. Grunngjevinga for dette er at skaden då vil godkjennast av trygdekontoret som yrkesskade, og eventuelle behandlingsutgifter som følgje av tannskaden skal då som hovudregel dekkjast fullt ut av trygdekontoret (også utover 18 år, pga yrkesskade). For tannskadar som skjer på direkte veg til/frå skulen (skulebarn) gjeld dei same rutinane som for barnehagebarn. Tannskadar vert oppgjorde 2 år etter skadedagen. Forsikringsselskapet gjer då eitt kostnadsoverslag over skaden og betaler ut erstatninga for framtidige tannlækjarutgifter. Kva tid bør skaden meldast Type skadar som bør meldast straks Skadar som har medført lækjarbesøk / lækjarbehandling Skadar som vil medføre behov for behandlingsutgifter og/eller skaden vil medføre medisinsk invaliditet Type skadar som ein ikkje treng å melde til forsikringsselskapet Aon Grieg Bergen Barneulykke 4

6 Småskadar Småskadar som ikkje har medført lækjarbesøk/lækjarbehandling, eller har medført behandlingsutgifter, skal ikkje meldast inn. Ukompliserte rifter og sår Forstuving av kne, okle, handledd Foreldingsfristar Ulukkesforsikring Skaden må meldast til forsikringsselskapet innan eitt år. For skadar under ulukkesforsikring(medrekna veg til/frå skule, skulebarn, barnehagebarn osv) er foreldingsfristen på 3 år. Foreldingsfristen tek til å gå på det tidspunktet skadelidne fekk eller burde ha skaffa seg nødvendig kunnskap om det forholdet som grunngjev kravet. I tillegg er det ein absolutt foreldingsfrist på 10 år, etter utløpet av det kalenderåret då forsikringstilfellet skjedde. Reiseforsikring Denne forsikringa kjem til utbetaling dersom det oppstår skade etc. på reisegods; ved reisesjuke og reiseansvar på skuleturar i regi av vidaregåande skular i Hordaland Fylkeskommune. Forsikringa er teikna i Europeiske Reiseforsikring. Forsikra personar Forsikringa omfattar elevar som er medlemer av Norsk Folketrygd. Frå mai 2010 er det teikna dekning for elevar som ikkje er medlemmer av Norsk Folketrygd. Dekningsomfanget for forsikringa: Forsikringssum Reisegods kr Arbeidsgjevar sine effektar kr Reisesjuke og heimtransport uavgrensa sum Remplassering/returreise uavgrensa sum Reiseansvar kr Rettshjelp kr Avbestilling kr Tryggingsforskrifter Aon Grieg Bergen Barneulykke 5

7 Det er svært viktig å vere klar over tryggingsforskriftene som er tekne inn i forsikringsvilkåra. Dette er aktsemdsreglar med m.a. krav til oppbevaring av reisegodset. Dersom desse ikkje blir overhaldne, kan erstatninga falle bort eller bli redusert. Tryggingsforskriftene fortel m.a. at du skal: halde tilsyn med dei forsikra gjenstandane, og sjå til at alle eigedelar blir tekne med når du dreg frå ein stad. Attgløymde eller mista gjenstandar blir ikkje erstatta. låse dører og lukke/sikre vindauge når du etterlet dei forsikra gjenstandane bere pengar og smykke på/med seg eller låse dei inn i fastmontert safe låse inn verdi-/tjuveriutsette gjenstandar som ikkje er i bruk ikkje etterlate dei forsikra gjenstandane i/på motorkøyretøy, campingvogn, båt eller telt om natta sikra skal syte for at dei forsikra gjenstandane er tilstrekkeleg og tenleg emballerte for å tole den aktuelle transporten. ha pengar, smykke, mobiltelefon, kamera-/videoutstyr, datautstyr og skjøre/bevegelege gjenstandar i handbagasjen og ikkje i inn-sjekka bagasje Eigendel Det er ingen eigendel ved skade på reiseforsikringa Ved skade Tap av eigedelar må meldast til lokalt politi. Alternativt bør du få ei stadfesting frå hotell eller transportselskap. Ved mindre skadar må du sjølv rekne med å dekkje utlegg til lækjar, medikament o.l. på staden. Ved innlegging på sjukehus eller ved større skadar, må EURO ALARM varslast straks. Telefon og telefaksnummer finn du på baksida av reiseforsikringskortet. Melding om reiseskadar skal rettast til Europeiske på telefon , eller elektronisk over heimesida Europeiske Alarmsentral, Danmark Tlf.: Telefaks: Aon Grieg Bergen Barneulykke 6

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING VERDAL KOMMUNE VERDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever - NAV

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE BARNEULYKKESFORSIKRING INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon side 3 o Definisjoner side 3 o Barneulykkesforsikring side 4 o Yrkesskadetrygd for skoleelever -

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

Personforsikringar. for Møre og Romsdal fylkeskommune

Personforsikringar. for Møre og Romsdal fylkeskommune Personforsikringar for Møre og Romsdal fylkeskommune Innhold Personforsikringar for Møre og Romsdal fylkeskommune 3 Definisjonar 5 Gruppelivsforsikring 7 Yrkesskadeforsikring og utbetalingar etter 11 i

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring barn i barnehager, SFO og elever i grunnskolen

Kollektiv ulykkesforsikring barn i barnehager, SFO og elever i grunnskolen Kollektiv ulykkesforsikring barn i barnehager, SFO og elever i grunnskolen 1 Innhold Når og hvor gjelder forsikringen? 3 Hvem gjelder forsikringen for? 4 Hva omfatter forsikringen? 5 Eksempler på hva som

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

EnkeltREISEFORSIKRING

EnkeltREISEFORSIKRING EnkeltREISEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR NR. 635 Gjeldende fra 1. januar 2008 Skademelding finnes midt i heftet eller på www.gouda.no sikkerhet ut over alle grenser Innholdsfortegnelse Dekningsoversikt

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 NSFs Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK.PKT DNB.NO RFBE211 SEPT. 2011 P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ. 80506 REISEGODS FORSIKRINGSSELSKAP

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular

Informasjon om inntaket til vidaregåande skular Informasjon om inntaket til vidaregåande skular E-post: inntak@hfk.no Svargaranti: 24 timar på kvardagar fram til skulestart (mottatt før kl. 12.00 på fredagar) 2015 N S Inntakskontoret Besøksadresse Fylkeshuset,

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer