Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging"

Transkript

1 Side 1 av Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang Retningslinja gjeld for tilsette i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylke. 3.0 Ansvar 3.1 er ansvarleg for denne retningslinja. 3.2 HMT-koordinator er ansvarleg for revisjon av retningslinja. 3.3 Alle leiarar og medarbeidarar har ansvar for å følgje denne retningslinja. 4.0 Definisjonar Vald: Med vald meinast einkvar fysisk eller psykisk skade på ein person. Vald er også skadeverk på inventar og bygning. Trussel: Med trussel meinast eit verbalt angrep eller handling som tek sikte på å skremme eller skade ein person. Trakassering: Med trakassering meinast plaging og sjikane som fører til ubehag hos den som utsettas for det. Det kan også være skade på vedkommande sin eigedom og plaging/sjikane av familiemedlemar. Trakassering blir ofte også kjenneteikna av gjentekne og systematiske handlingar. Kva som opplevast som overtramp er subjektivt. Med tanke på å skape klare haldningar og utvikle ein kultur med open dialog om grensene mellom akseptabel og uønska åtferd, samt for å skape trygge rammer for dei tilsette, skal det vere ein låg terskel for å kunne ta opp slike spørsmål i samsvar med desse retningslinene ( Null-toleranse ). 5.0 Førebyggande arbeid på den enkelte skole Desse retningslinene skal være gjennomgått og gjort kjent blant alle tilsette. Retningslinene og korleis vi arbeider med førebygging og handtering av vald og truslar skal minimum 1 gang pr. år vere tema på felles personalmøte for alle tilsette på skolen. Det førebyggande aspektet skal og stå sentralt når ein drøftar organisering av undervisninga på skolen og elevmedverknad i miljøarbeidet. Det skal gjennomførast løpande kartlegging av risikoen for vald og truslar. Identifisering av potensiell problemåtferd (t.d. tal på elevar tekne inn på særskilte vilkår) skal inngå som ein sentral del av denne kartlegginga. Kartlegginga må følgjast gjennom konkrete handlingsplanar for oppfølging av avvik og for å førebygge uønska hendingar. Viser elles til HMT-systemhandboka; kap. 3 om

2 Side 2 av 5 kartlegging og avviksregistrering, kap.4 om handlingsplanar og kap. 5 om rapportering og dokumentasjon. I samsvar med forskrift om ordensreglement for vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal det vere eit ordensreglement ved kvar skole. Ved gjennomgang av ordensreglementet skal elevane involverast i det førebyggande arbeidet ved skolen. Den enkelte skole må difor gjennomføre aktivitetar frå oppstart av det enkelte skoleår som sikrar at elevane er kjent med kva arbeids- og læringsmiljø vi ønskjer og korleis brot på ordensreglementet vil bli følgt opp frå skolen sin side. 6.0 Handtering av akutte valdssituasjonar 6.1 Straks I ein valdssituasjon skal ein straks tilkalle andre vaksne, uavhengig av om ein treng hjelp til å takle situasjonen, og uavhengig kor tid dette skjer. Generelle råd: Vær aktiv passiv når du har ein truande person framføre deg Hald deg så rolig som mogleg (dvs. rolig stemmeleie og kroppsspråk, ha blikkontakt) Argumenter ikkje med sterke utsegn Fortel personen kva du vil gjere (bruk enkle ord) Prøv å komme deg raskt ut av ein truande situasjon som kan føre til fysisk skade Vær bevisst på lause gjenstandar som kan kastast/brukast for å skade 6.2 Straks Dersom det er fare for andre elevar sin tryggleik kan det vere nødvendig å evakuere staden. 6.3 Straks Rektor, avdelingsleiar og verneombod skal varslast med ein gong. 6.4 Straks Eleven/elevane som har brukt vald skal takast ut av klassen/gruppa. 6.5 Snarast Valdssituasjonen skal registrerast og meldast, jf. pkt. 8 og 10., evt. saman med rektor og VO

3 Side 3 av Oppfølging av tilsett som har vore utsett for vald 7.1 Straks Samtale med avdelingsleiar og evt verneombod eller andre kollegaer den tilsette ønskjer å ha med 7.2 Same dag Følgjast til lege. 7.3 Same dag Følgjast heim. Skal ikkje vere åleine heime. 7.4 Evt sjukmelding Skulen held tett og god kontakt med den tilsette, jf. retningsliner for oppfølging av sjukmeldte 7.5 Snarast Tilbod om hjelp gjennom bedriftshelsetenesta (for dei som er tilslutta ei slik ordning) eller anna profesjonell hjelp. 7.6 Snarast råd Få den tilsette tilbake i jobb Vurdere arbeidssituasjonen til vedkommande (behov for skjerming / tilrettelegging for ei avgrensa periode?) Ivareta psykososiale forhold og førebygge seinreaksjonar/etterverknad 7.7 Seinare Reaksjonar/etterverknader kan kome når ting ser ut til å ha normalisert seg. Ta difor fleire oppfølgingssamtalar ei tid etter hendinga. 8.0 Reaksjonar melding til politiet med fleire 8.1 Snarast Alle tilhøve som gjer at arbeidstakar blir skada, Rektor fysisk eller psykisk, skal meldast til NAV-kontoret, forsikringsselskapet, Arbeidstilsynet og politiet. Verneombodet og HMT-koordinator skal ha kopi av skademeldinga, jf. pkt Straks Skolen følgjer opp overfor eleven/elevane og Rektor deira føresette. Viser til skolens ordensreglement og opplæringslova 3-8 om sanksjonar/tiltak. 8.3 Snarast Ved vald og trusselhandlingar som kan vere straffbare skal det vurderast å bringe sak inn for påtalemakta (politiet). Rektor melder slike saker til fylkesdirektøren v/hmt-koordinator som melder saka vidare til politiet. eller den tilsette som er utsett for vald-/trusselhandlinga

4 Side 4 av Oppfølging av truslar, trakassering og nestenhendingar Gjennom det systematiske HMT-arbeidet generelt og fokus på dette aktuelle området spesielt, ønskjer vi å endre elevane og dei tilsette sine haldningar for på denne måten førebygge vald og trusselhandlingar. Det er då særleg viktig at også nestenhendingar, truslar og forhold som opplevast som trakassering blir registrert og følgt opp. Det kviler difor eit tydeleg ansvar på den som blir omfatta av slike hendingar til å seie frå slik at dette kan følgjast opp vidare av overordna leiar. Truslar, trakassering og nestenhendingar skal difor dokumenterast og rapporterast på linje med akutte valdssituasjonar Dokumentasjon og rapportering Truslar, forhold som opplevast som trakassering, valdssituasjonar og nestenhendingar skal dokumenterast og rapporterast løpande ved bruk av felles meldingsskjema for arbeidsskade/ulykke, vald/trussel om vald og arbeidsrelatert sjukdom/helseplage. Ved skade skal i tillegg eigne skademeldingsskjema til NAV-kontoret og forsikringsselskapet nyttas. HMT-koordinatoren skal ha kopi av alle meldingsskjema. Utover den løpande rapporteringa av enkelthendingar skal status og aktivitetar i forhold til vald og trusselhandlingar inngå som ein del av den samla årlege HMT-rapporteringa, jf. pkt 5 i HMT-systemhandboka. Linkar til aktuelle rapporteringsskjema: Melding om arbeidsskade/ulykke, vald/trussel om vald og arbeidsrelatert sjukdom/helseplage Melding om yrkesskade eller yrkessjukdom påført under arbeid på norsk eller utanlandsk landterritorium (IA ) Skademelding for ulykkes-/yrkesskader til KLP forsikring (kommunale vilkår) Skademelding yrkesskade/yrkessjukdom til SPK (statlege vilkår) Melding til politiet (påtale etter straffelovens 127 og 128) 11.0 Referansar Arbeidsmiljøloven Forvaltningsrevisjonsrapport 7/2005 om vald og trakassering ved vidaregåande skolar Ordensreglement i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal Null-toleranseprosjektet i Ålesund kommune Handlingsplan mot vald og trakassering av tilsette i grunnskulen i Haram HMT-rutine for handtering av vold og truslar i Akershus fylkeskommune Rutiner ved vold og trakassering mot pedagogisk personale Utdanningsforbundet i Østfold Retningslinjer for handtering av truslar og vold i trygdeetaten

5 Side 5 av Vedlegg Aktuelle rapporteringsskjema: Melding om arbeidsskade/ulykke, vald/trussel om vald og arbeidsrelatert sjukdom/helseplage Melding om yrkesskade eller yrkessjukdom påført under arbeid på norsk eller utanlandsk landterritorium (IA ) Skademelding for ulykkes-/yrkesskader til KLP forsikring (kommunale vilkår) Skademelding yrkesskade/yrkessjukdom til SPK (statlege vilkår) Melding til politiet (påtale etter straffelovens 127 og 128)

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut)

Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut) Retningsliner for arbeids- og ansvarsområde for elevassistentar (miljøarbeidar/miljøterapeut) Vedteke i Hovedsamarbeidsutvalet 05.10.2012 INNHALD: 1. Generelt side 3 2. Deltaking og informasjon side 3

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer