SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:"

Transkript

1 Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse: Yrke/stilling: Trygdekontor: Brutto månedslønn: Fødselsnr. (11 siffre) Postnr./sted: Kontonr. (11 siffre) Skattekommune: Faste tillegg pr. mnd.: Opplysninger om arbeidsforhold: Ansatt dato: Fast Midlertidig Annet - beskriv: Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om sykefraværet i forbindelse med yrkesskaden/sykdommen: Har du søkt om noen av de følgende ytelser fra folketrygden? Er du i dag: Delvis sykmeldt Helt sykmeldt Perioder der du har vært arbeidsudyktig: Arbeidsfør Attføringspenger Uførepensjon Ménerstatning Er du blitt påført varig mén? Vet ikke Er du under behandling for yrkesskade/sykdom? Andre opplysninger: Var du i skadeøyeblikket påvirket av alkohol, narkotiske midler eller medisiner? Ja Er du ulykkesforsikret i annet selskap? Hvilket selskap? Er skaden meldt til annet selskap? Oppgi evt. skadenummer: Skyldes skaden en trafikkulykke? Hvis «Ja»: oppgi forsikr.selskap, skadenr., bilnr., partenes navn. Legg ved kopi av skademelding. Er skaden/sykdommen meldt til: Trygdekontoret Politiet Hvilken politimyndighet? Behandlingsutgifter som ikke dekkes av trygd eller andre, utgjør kr:... Originalkvitteringer vedlegges. Se forøvrig veiledningen, side 5. Er det utbetalt noen form for erstatning i anledning skaden? Hvis «Ja»: Fra hvem og hvor mye? Sem AS

2 A) YRKESSKADE (Ved yrkessykdom - fyll ut B) 2 Skadetidspunkt: Dato: Klokkeslett: Skadested: På vanlig arbeidsplass Arbeid på annet sted enn vanlig arbeidssted, tjenestereise På vei til/fra arbeidsstedet Annet område på arbeidsstedet På vei mellom arbeidssteder Privat ærende i arbeidstiden Beskriv hendelsesforløpet. (Når, hvor, hvordan skjedde skaden. Årsaken. Hvilken skade ble du påført. Bruk gjerne eget ark.) Skaden ble meldt til min arbeidsgiver, dato: Jeg oppsøkte lege første gang på grunn av skaden, dato: Legens navn og adresse: Legen som behandler meg for skaden: Min helsetilstand i dag: Hvilken kroppsdel er skadet? Hode, hals Fingre Hofte, bein, kne Nervesystem Øye Tenner Bryst, mage Udefinert, annen skade Skulder, arm Indre organer Ankel, fot Hånd, håndledd Rygg Omfattende legemsskade B) YRKESSYKDOM Når og hvor skjedde den skadelige påvirkning? (Bruk om nødvendig eget ark) Fra dato: Til dato: Arbeidsgiver: Type skadelig påvirkning: Opplysninger om sykdommen: Hva slags sykdom? Når viste de første symptomene seg? Sykdommen ble meldt til min arbeidsgiver, dato: Jeg oppsøkte lege første gang for sykdommen, dato: Legens navn og adresse: Legen som behandler meg for sykdommen: Min helsetilstand i dag: Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og så fullstendige som mulig. Statens Pensjonskasse gis fullmakt til å innhente opplysninger fra lege, trygdekontor, arbeidsgiver, likningskontor, myndigheter eller andre for å kunne ta standpunkt til mitt krav om yrkesskadeerstatning. Skadelidtes/etterlattes navn: Sted/dato: Underskrift:

3 Opplysninger om arbeidsgiver: 3 ARBEIDSGIVERS OPPLYSNINGER Arbeidsgiver: Arbeidssted: Adresse: Org.nr.: Tlf.nr.: Postnr./sted: Kontaktperson: Opplysninger om skadelidte: Navn: Brutto månedslønn: Yrke/stilling: Faste tillegg pr. mnd.: Opplysninger om arbeidsforhold: Ansatt dato: Fast Midlertidig Annet - beskriv: Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om sykefravær med videre i forbindelse med yrkesskaden/sykdommen: Pr. i dag er arbeidstaker: I full stilling Delvis sykmeldt Helt sykmeldt Arbeidstaker har vært arbeidsudyktig i perioden: F.o.m. dato - t.o.m. dato: I denne perioden har arbeidstaker vært: Helt sykmeldt Delvis sykmeldt - angi %: Helt sykmeldt Delvis sykmeldt - angi %: Helt sykmeldt Delvis sykmeldt - angi %: Har det blitt utbetalt noen erstatning fra arbeidsgiver i anledning skaden? Ja I tilfelle hvor meget?... Hva skulle erstatningen dekke? Når ble skaden/sykdommen meldt til arbeidsgiver? Er skaden/sykdommen meldt til Arbeidstilsynet? Ja Hvis «ja»: Legg ved kopi. Er skaden/sykdommen meldt til trygdekontoret? Ja Hvis «ja»: Legg ved kopi. Er skaden meldt til politiet? Ja Hvis «ja»: Hvilken politimyndighet? Var skadelidte i skadeøyeblikket påvirket av alkohol, medisiner eller narkotiske midler? Vet ikke ARBEIDSGIVER FORTSETTER PÅ SIDE 4 (BAKSIDEN)

4 ARBEIDSGIVERS OPPLYSNINGER (fortsettelse fra side 3) A) YRKESSKADE (Ved yrkessykdom - fyll ut B) 4 Skadetidspunkt: Dato: Klokkeslett: Skadested: På vanlig arbeidsplass Arbeid på annet sted enn vanlig arbeidssted, tjenestereise Annet område på arbeidsstedet På vei mellom arbeidssteder Hvis skaden skjedde annet sted enn på vanlig arbeidsplass, redegjør nærmere for dette: På vei til/fra arbeidsstedet Privat ærende i arbeidstiden Arbeidsgivers beskrivelse av hendelsesforløpet, herunder hvordan skaden skjedde, hva som var årsaken og hvilken skade som ble påført. (Bruk om nødvendig eget ark): B) A) YRKESSYKDOM YRKESSKADE (Ved yrkessykdom - fyll ut B) Når og hvor skjedde den skadelige påvirkning? (Bruk om nødvendig eget ark) Fra dato: Til dato: Arbeidsgiver: Type skadelig påvirkning: Redegjør for yrkessykdommens art: Ovenstående opplysninger bekreftes av arbeidsgiver: Dato: Underskrift Stempel: Antall vedlegg:

5 5 VEILEDNING VEDR. SKJEMA FOR SKADEMELDING Når skal skjemaet brukes? Ved yrkesskade eller yrkessykdom som kan gi rett til erstatning etter Lov om Yrkesskadeforsikring eller Hovedtariffavtalen i staten. Erstatning kan ytes ved skade som en arbeidstaker er påført ved en ulykke i arbeidstiden, på arbeidsstedet mens han utførte arbeid for arbeidsgiver, eller ved sykdom som er påført i arbeidet. Det kan gis erstatning for: utgifter som ikke kan dekkes av folketrygden inntektstap som følge av skaden eller sykdommen mén ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % erstatning etter dødsfall som skyldes yrkesskade Hvem skal fylle ut skjemaet? Arbeidstaker må fylle ut side 1 og 2. Arbeidsgiver må fylle ut side 3 og 4. Lege: Legeerklæringen på side 6 skal som regel fylles ut, men avhengig av skadens/sykdommens karakter kan man vurdere hvor nødvendig legeerklæringen er for sakens opplysning. Har man for eksempel andre relevante legeerklæringer angående skaden kan disse legges ved. Melding til Arbeidstilsynet og trygdekontoret Yrkesskaden/sykdommen skal alltid meldes til Arbeidstilsynet og til trygdekontoret. Legg ved kopi av disse meldinger når skademelding sendes til Statens Pensjonskasse. Foreldelse Skademeldingen bør sendes Statens Pensjonskasse umiddelbart etter at ulykken er skjedd eller straks sykdommen er konstatert. Som hovedregel foreldes arbeidstakerens krav mot forsikringsgiver tre år etter utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet Uriktige opplysninger Kommer det frem at skadelidte har gitt uriktige eller fortiet viktige opplysninger som har betydning for saken, kan dette føre til at erstatningen avkortes eller helt faller bort. Uriktig utbetalt beløp vil eventuelt bli krevet tilbakebetalt. Forholdet til folketrygden Når det gjelder dekning av utgifter etc. i forbindelse med yrkesskade/sykdom er trygdens ytelser primære i forhold til erstatning fra Statens Pensjonskasse. Ved behandlingsutgifter skal man derfor alltid først henvende seg til trygden. Statens Pensjonskasse vil eventuelt kunne dekke beløp som overstiger det trygden dekker. Forholdet ved bilskader Har et kjøretøy forårsaket yrkesskaden er kjøretøyets forsikringsselskap primært ansvarlig. Skaden må da også meldes til det ansvarlige kjøretøyets forsikringsgiver. Man har ikke krav på full erstatning fra begge ordninger. For flere opplysninger viser vi til vår brosjyre om yrkesskadeerstatning.

6 6 LEGEERKLÆRING Dato: Legens navn: Pasientens navn: Fødselsdato: Adresse: Behandlet første gang for yrkesskade/sykdom: Hvor lenge har du kjent og/eller behandlet skadelidte? Hva består skaden i? Gjør rede for objektive funn og symptomer. Bruk gjerne eget ark. Skyldes skaden en plutselig ytre begivenhet uavhengig av den skadedes vilje? Har sykdom, sykelig tilstand e.l. fremkalt skaden eller medvirket til at den inntraff? Er skadedes tilstand forverret ved sykdom eller svakhet som forelå før skaden inntraff? Vil skaden føre til varig medisinsk invaliditet? Vil skaden føre til varig ervervsmessig uførhet? Mulig Ja Ev. grad: Mulig Ja Ev. grad: Var skadede påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer da skaden inntraff? Vet ikke Prognose og eventuelle kommentarer: Sykefravær Pr. i dag er pasienten: Delvis sykmeldt Helt sykmeldt Helt arbeidsfør Pasienten har vært helt eller delvis arbeidsudyktig i følgende perioder: Honorar bes sendt til: Navn: Fødselsnr. (11 siffre) Adresse: Skattekommune: Postnr.: Poststed: Selvstendig næringsdrivende: Kontonr. (11 siffre) Ja Telefonnr.: Dato, legens stempel og underskrift:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Skadelidte Etternavn, fornavn

Skadelidte Etternavn, fornavn Skademeldingsskjema - Personskade Skjemaet må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig. Bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjøret kan medføre tap av enhver

Detaljer

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke

1 Opplysninger om Forsikringstaker. 2 Opplysninger om Skadelidte. 3 Øvrige forsikringer. Skademeldingsskjema Ulykke Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring barn i barnehager, SFO og elever i grunnskolen

Kollektiv ulykkesforsikring barn i barnehager, SFO og elever i grunnskolen Kollektiv ulykkesforsikring barn i barnehager, SFO og elever i grunnskolen 1 Innhold Når og hvor gjelder forsikringen? 3 Hvem gjelder forsikringen for? 4 Hva omfatter forsikringen? 5 Eksempler på hva som

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Skademelding ved personskade Del 1

Skademelding ved personskade Del 1 Les dette før du fyller ut skjemaet Skademeldingsskjemaet er i to delar. Skadelidde skal fylle ut og signere del 1. Del 2 skal fyllast ut og signerast av arbeidsgjevar då skaden skjedde. Vi be om at du

Detaljer

Orientering til melderen

Orientering til melderen FOLKETRYGDEN Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller Orientering til melderen I Når skal skjemaet brukes? Skjemaet skal brukes ved alle meldepliktige person skader

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK?

DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? DU ER BLITT SKADET PÅ JOBB HVA HAR DU KRAV PÅ SOM YRKESSKADET og HVORDAN LEGGER ADVOKATEN DIN OPP DIN ERSTATNINGSSAK? av advokat Tor Erik Hjertøy I. Du har søkt bistand fra advokat Som yrkesskadet, enten

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008

C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 Side 1 av 18 C-220 PERSONALFORSIKRING AV 08.08.2008 NB. FORSIKRINGSVILKÅRET INNEHOLDER BÅDE YRKESSKADEFORSIKRING OG FRITIDSULYKKEFORSIKRING. FORSIKRINGSBEVISET BESKRIVER HVILKE PRODUKTER OG DEKNINGER SOM

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE YRKESSKADER YRKESSYKDOMMER ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN AS ADVOKAT THOMAS BENESTAD 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon om behandlingen av yrkesskadesaker,

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB

Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring forbrukslån Collector Credit AB 15.12.2013 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 15.12.2013 og inntil videre. 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker

Detaljer

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015

Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Betalingsforsikring. VILKÅR BETALINGSFORSIKRING FORBRUKSLÅN COLLECTOR BANK AB 25.06.2015 Disse forsikringsvilkårene gjelder f.o.m 25.06.2015 og inntil videre. 1. FORSIKRINGSTAKER OG FORSIKRINGSGIVER Forsikringstaker

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22.

Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. Veiledning til de tillitsvalgte i departementene: Yrkesskadedekning og andre former for erstatning etter terrorangrepet 22. juli 2011 I tillegg til yrkesskadedekning kan ansatte og etterlatte etter bombeangrepet

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer