REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE."

Transkript

1 REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for fylket sine samarbeidspartnarar. Dette reglementet skal regulere ordningar for tildeling av og kompensasjon for bruk av elektronisk kommunikasjonsteneste. Reglementet skal sikre at arbeidstakarar i Møre og Romsdal fylke får ei mest mogleg lik handsaming. Reglementet skal sikre at godtgjersle til arbeidstakarar og innrapportering til skatteetaten er i samsvar med til ei kvar tid gjeldande skattereglar. 1.2 Omfang Tildeling av og kompensasjon for bruk av elektronisk kommunikasjonsteneste blir gitt når det er i fylket si interesse at arbeidstakar har hjelpemidla av omsyn til tenesta eller funksjonen den enkelte skal ivareta. 1.3 Kven reglementet gjeld for. Reglementet gjeld for tilsette i Møre og Romsdal fylke. 2. AVGJERDSMYNDE 2.1 Kven avgjer Med mindre overordna leiar har fastsett noko anna, avgjer leiar (t.d. avdelingsdirektør, rektor) for den enkelte driftseining spørsmål om tildeling av og økonomisk kompensasjon for bruk av elektronisk kommunikasjonsteneste for tilsette i eiga eining. Saker som gjeld leiarane blir avgjort av neste leiarnivå. 2.2 Oversikt over brukarar omfatta av ordninga Den enkelte driftseining må til ei kvar tid ha tilgjengeleg oversikt over kven som er omfatta av ordninga. Det er utarbeidd avtaleskjema som skal nyttas. Avtaleskjema skal vere underskrive av både arbeidstakar og leiar i den aktuelle eininga. Eitt eksemplar skal sendas lønsgruppa i økonomiseksjonen (for tilvisning), eitt skal oppbevaras på eininga / personalmappe og det tredje skal arbeidstakaren ha. 1

2 3. ØKONOMISK KOMPENSASJON 3.1 Alternative modellar for godtgjering Reglementet legg opp til to alternative hovudmodellar for godtgjering. Berre eitt alternativ kan veljast i forhold til den enkelte medarbeidar. I tillegg kan det unntaksvis for særskilde grupper gis dekning for breiband. Hovudregelen, lønshonorarmodellen, er ei fast månadleg godtgjering utbetalt som eit lønshonorar med alternative satsar ut i frå vurdering av behov. Val av sats må kome fram basert på skjønnmessige overslag over data-/tenestetelefonutgifter vedkommande arbeidstakar må kunne forvente å få i løpet av eit år, med like månadlege utbetalingar. Det andre alternativet er at arbeidsgivar held mobil og eventuelt anna utstyr, og dekkjer faktiske utgifter etter rekning/faktura. Sistnemnte alternativ skal berre kunne nyttas unntaksvis der det kan vere vanskeleg å bruke lønshonorarmodellen, jf. pkt Uavhengig av kva alternativ som blir valt vil ikkje fast heimetelefon lenger bli dekka. 3.2 Lønshonorarmodellen Lønshonorarmodellen er todelt og inneheld fire alternative satsar. Dei to høgaste satsane, jf. pkt , skal brukast i høve til leiarar og medarbeidarar som har vesentlege utgifter i samband med tenesterelatert bruk av elektronisk kommunikasjonsutstyr. Dei to lågaste satsane, jf. pkt , skal brukast i høve til medarbeidarar som brukar sitt private kommunikasjonsutstyr og som må pårekne mindre utgifter i samband med tenesterelatert bruk. Lønshonorarmodellen er også å sjå på som ein viss kompensasjon for at arbeidstakar fast eller i periodar må vere tilgjengeleg utanom ordinær arbeidstid. Det skal kome tydeleg fram av lønsslippen at lønshonoraret er ein ekstra kompensasjon/godtgjering for å halde og bruke elektronisk kommunikasjonsteneste. Honoraret blir innberetta som løn. Fylkesdirektøren vurderar justering av satsane 1 gong årleg (pr ) i forhold til den generelle prisutviklinga for denne typen tenester Lønshonorar høg og mellomhøg sats Medarbeidarar som fyller vilkåra til honorar etter høg eller mellomhøg sats kjem inn under vilkåra for tenestetelefon og er dermed også omfatta av eventuelle avtalar Møre og Romsdal fylke måtte ha med operatørar for levering av elektronisk kommunikasjonsteneste til tilsette. Møre og Romsdal fylke skal stå som eigar og ha ansvar for innkjøp av utstyr til dei medarbeidarane som får honorar etter høg eller mellomhøg sats, jf. pkt Abonnementa skal og vere registrert på fylke som juridisk eigar hjå den operatøren fylke har avtale med. Etter avtale med operatør skal faktura både for privat og tenesterelatert forbruk sendast direkte til arbeidstakar som betalar. Møre og Romsdal fylke utbetalar månadleg lønshonorar for tenesterelatert forbruk etter følgjande satsar og vurderingskriterium: 2

3 A. Høg sats - kr 1 000,- Arbeidstakar i leiande stillingar, til dømes avdelingsdirektørar og rektorar, som har stort reiseomfang og som har særleg stort krav om å vere tilgjengeleg, og som må pårekne mange utgåande samtalar. B. Mellomhøg sats- kr 650,- Arbeidstakar som er mykje på oppdrag utanom kontoret i arbeidstida og som har stort krav om å vere tilgjengeleg, og som påreknar noko utgåande samtalar også utanfor ordinær arbeids-/kontortid Lønshonorar mellomlåg og låg sats Mellomlåg eller låg sats skal nyttast som kompensasjon til medarbeidarar som brukar privat elektronisk kommunikasjonsutstyr i samanheng med tenesta. Medarbeidarar som får honorar etter desse satsane fyller ikkje vilkåra for tenestetelefon. Abonnement kan difor heller ikkje knytast opp mot eventuelle avtalar Møre og Romsdal fylke måtte ha med operatørar for levering av elektronisk kommunikasjonsteneste. Medarbeidarane betalar både for innkjøp av utstyr og bruk av kommunikasjonstenestene. Som kompensasjon for dette utbetalar Møre og Romsdal fylke månadleg lønshonorar etter følgjande satsar og vurderingskriterium: C. Mellomlåg sats - kr 300,- Arbeidstakar som har noko reiseverksemd eller er mobile i arbeidssituasjonen og som må vere tilgjengelege utanom ordinær arbeidstid, til dømes vaktmeistrar. D. Låg sats - kr 125,- Arbeidstakar som er mobile i sin arbeidssituasjon og som må vere tilgjengelege, men som har avgrensa med utgåande samtalar der fasttelefon eller anna kommunikasjonsutstyr på arbeidsplassen ikkje kan nyttast, til dømes kontaktlærarar og rådgjevarar Tillegg for breiband Tillegg for breiband - kr 400,- Arbeidstakar som har særleg behov for å kunne utføre feilrettingar av fylket sitt datanett direkte frå si eiga datamaskin heime kan få utbetalt eitt månadleg lønshonorar på kr. 400,-. Arbeidstakar ber sjølv alle kostnader til utstyr og abonnement. Tillegget skal berre gis unntaksvis og skal vere godkjent av fylkesdirektøren. 3.3 Fylket held mobil og betaler heile eller delar av kostnadane Fylket kjøper inn tenestemobil og dekkjer dei faktiske utgiftene til abonnement etter rekning/faktura. Det kan også under denne ordninga avtalast ei delt utgiftsdekning mellom arbeidsgivar og arbeidstakar. Ordninga følgjer dei nye skattereglane for elektronisk kommunikasjonsteneste. Denne modellen er meint for driftseiningar der fasttelefon er erstatta med mobiltelefon, eller der arbeidstakar har spesielle tenesterelaterte behov som ikkje kan dekkjast etter lønshonorarmodellen, jf. pkt Tildeling etter pkt. 3.3 skal vere godkjent av fylkesdirektøren. 3

4 4. INNKJØP OG TILDELING AV UTSTYR 4.1 Innkjøp av elektronisk kommunikasjon Fylket kjøper inn tenestemobil til medarbeidarar som får lønshonorar etter høg eller mellomhøg sats, jf. pkt alternativ A og B. Arbeidsgivars dekning ved innkjøp er avgrensa til kr Innkjøpskostnader utover dette må eventuelt dekkjast av arbeidstakar sjølv. Med mindre det er feil eller skade på utstyret vil ikkje arbeidsgivar dekkje kostnader til innkjøp av mobil oftare enn 3. kvart år. Eventuell kompensasjon frå avtalepartnar godskrivas fylket. Der det blir utbetalt lønshonorar etter låg og mellomlåg sats eller tillegg for breiband, jf. pkt og 3.2.3, blir kostnader til innkjøp av elektronisk kommunikasjonsutstyr dekt av arbeidstakar. 4.2 Utlån av mobiltelefon Arbeidstakarar som har behov for mobiltelefon for kortare periodar i samband med t.d. tenestereise, kan disponere mobiltelefon for utlån. 5. BUDSJETTMESSIG DEKNING 5.1 Dekning Kostnader ved tildeling av og kompensasjon for bruk av elektronisk kommunikasjonsteneste må dekkast innafor sektoren eller den enkelte driftseininga sine driftsbudsjett. 6. ENDRINGAR 6.1 Overgang til annan funksjon/stilling. Endring av tilsetjingstilhøve Når ein arbeidstakar går over i annan funksjon/stilling eller stillinga sine oppgåver og innhald blir endra, skal tildeling av og økonomisk kompensasjon for bruk av elektronisk kommunikasjonsteneste vurderast på nytt. 6.2 Arbeidstakar sluttar/permisjon m.m. Når arbeidstakar sluttar, går ut i uløna permisjon, lengre løna permisjonar enn 3 månadar, eller ikkje lenger fyller kriteria for tildeling, skal kompensasjonen opphøyre ved endrings- /sluttdato. Dette gjeld også ved sjukmeldingar der arbeidstakar er ute av teneste i meir enn 3 månader. Om arbeidsgivar held mobiltelefon som den tilsette disponerar, skal mobiltelefonen leveras attende ved endringsdato. 6.3 Reglementet gjeld frå Reglement for tildeling av elektronisk kommunikasjonsteneste trer i kraft frå Alle gamle avtalar går ut frå same dato, då dette reglementet erstattar alle tidlegare avtalar. 4

5 Reglementet er tilpassa dei nye skattereglane som vart gjort gjeldande 1. jan Endring av reglementet Reglementet kan endrast av fylkesdirektøren etter at det på førehand er gjennomført drøftingar med arbeidstakarorganisasjonane. Fylkesdirektøren har fullmakt til å gjere oppdateringar i reglementet på bakgrunn av endringar i lover, forskrifter, skattereglar m.m. Fylkesdirektøren har også fullmakt til å tolke og gjere unntak frå retningslinene ved særskilde vurderingar. Reglementet er godkjent etter drøftingar med tillitsvalte på statleg side den og behandling i Hovudsamarbeidsutvalet , sak 18/07. Reglementet er sist oppdatert

6 Avtale om elektronisk kommunikasjonsteneste i arbeidsforhold Det er i dag inngått følgjande avtale om elektronisk kommunikasjonsteneste mellom Møre og Romsdal fylke (arbeidsgivar) og arbeidstakar. Viser til reglement om elektronisk kommunikasjonsteneste i arbeidsforhold. Arbeidstakars namn: Personnr: Avdeling/driftseining: Arbeidsgivar har tilbydt følgjande alternativ som arbeidstakar har godtatt (set kryss ): 3. 2 Hovudregel - lønshonorarmodellen: Lønshonorar høg og mellomhøg sats Møre og Romsdal fylke skal stå som eigar og har ansvar for innkjøp av utstyr til dei medarbeidarane som får honorar etter høg eller mellomhøg sats. Abonnementa skal og vere registrert på Møre og Romsdal fylke som juridisk eigar hjå den operatøren fylke har avtale med. Faktura for privat og tenesterelatert forbruk sendast heim til arbeidstakar som betalar. Ved eventuelle misleghald av fakturabetaling, kan arbeidsgivar trekke arbeidstakar i løn. A. Høg sats: 1000 kr pr mnd Arbeidstakar i leiande stillingar, til dømes avdelingsdirektørar og rektorar, som har stort reiseomfang og som har særleg stort krav om å vere tilgjengeleg, og som må pårekne mange utgåande samtalar. B. Mellomhøg sats: 650 kr pr mnd Arbeidstakar som er mykje på oppdrag utanom kontoret i arbeidstida og som har stort krav om å vere tilgjengeleg, og som påreknar noko utgåande samtalar også utanfor ordinær arbeids-/kontortid. Lønshonorar mellomlåg og låg sats Arbeidstakar som får honorar etter mellomlåg og låg sats fyller ikkje vilkåra for tenestetelefon, og abonnement kan difor ikkje knytast opp mot ev avtalar Møre og Romsdal fylke måtte ha. Arbeidstakar betalar både for innkjøp av utstyr og bruk av kommunikasjonstenestene. C. Mellom låg sats: 300 kr pr mnd Arbeidstakar som er har noko reiseverksemd eller er mobile i arbeidssituasjonen og som må vere tilgjengelege utanom ordinær arbeidstid, til dømes vaktmeistrar. D. Låg sats: 125 kr pr mnd Arbeidstakar som er mobile i arbeidssituasjon og som må vere tilgjengelege, men som har avgrensa med utgåande samtalar der fasttelefon eller anna kommunikasjonsutstyr på arbeidsplassen ikkje kan nyttast, til dømes kontaktlærarar og rådgjevarar. Tillegg for breiband skal berre gis unntaksvis og skal vere godkjent av fylkesdirektør. Tillegg for breiband: 400 kr pr mnd Arbeidstakar som har særleg behov for å kunne utføre feilrettingar av fylket sitt datanett direkte frå si eiga datamaskin heime. Arbeidstakar ber alle kostnadar til utstyr og abonnement. Godtgjeringane blir innrapportert som løn Fylket held mobil og betaler fakturaen. Ordninga skal vere godkjent av fylkesdirektøren Ordninga er meint på arbeidstakarar med behov som ikkje kan dekkast etter alternativ A. Innkjøp av mobil og faktura blir dekt av fylket, inkl. privat bruk. Ordninga følgjer dei nye skattereglane for elektronisk kommunikasjon og gir ein skattemessig påplussing av inntekta med inntil kr/år (et abonnement) eller inntil 6000 kr/år (to el. fleire abonnement). Beløpa er basert på skattesatsar for Denne avtalen gjeld frå til Ved endringar og opphør, sjå elles reglementets pkt. 6. Arbeidsgivar Tilvisar Arbeidstakar 6

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen.

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Retningslinjer for EK-tjenester 1 av 11 Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Innhold Innhold... 1. Innledning... 1.1 Bakgrunn og formål... 2. Om EK-tjenester...

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved Ephorte sak 04/50 908/06 Hovudreglar for økonomiforvaltninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent i HSF-styret 9.3.2006, sak 06/18, sist endra 07.07.2009. Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011

LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 LOKALE RETNINGSLINER FOR BARNEHAGESEKTOREN I FJELL KOMMUNE GJELDANDE FRÅ 01.08.2011 A. Lokale retningsliner til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlege tilskot til ikkje-kommunale

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03.

ELEV-PC 2009. Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet 24.03. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200901632-4 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 24.03.2009 ELEV-PC 2009 SAMANDRAG Innføring

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. Siste hovedoppdatering: Mai 2014. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. Siste hovedoppdatering: Mai 2014. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka Siste hovedoppdatering: Mai 2014 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylke Økonomihandboka del 2 Forord Økonomihandboka er eit hjelpemiddel for økonomistyring

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer