Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett"

Transkript

1 Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på 1

2 Innhald Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver, 9. utgåve 3 Kodeoversikt på Internett 3 Kodar som er tekne bort 3 Nye kodar 3 Kodar med endringar eller spesifiseringar 5 Spesielle kodar 7 2

3 Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver, 9. utgåve Dette tillegget omfattar kodar som er tekne bort, nye kodar og endringar eller spesifiseringar i opphavlege kodar i Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver, 9. utgåve. Dette tillegget gjeld frå og med inntektsåret Vi ber om at tidlegare tilsende kodeoversikter blir ajourførte med endringane nedanfor. Tillegg/realitetsendringar i forhold til det som stod i 9. utgåve, er markerte med beige farge. Kodeoversikt på Internett På finst til kvar tid ein ajourført versjon av kodeoversikta. Arbeidsgivarane vil finne seinare endringar/tillegg i kodane i nettversjonen. Dersom arbeidsgivarane har behov for ytterlegare eksemplar av kodeoversikta, ber vi dei om å bruke nettversjonen. Kodar som er tekne bort Ein kode er teken bort for 2006 samanlikna med Behandlingsutgifter og behandlingsforsikring (skattefri) Nye kodar 117-A Trekkpliktig hyretillegg Under denne koden gir ein opp skattepliktig og trekkpliktig hyretillegg for sjøfolk o.a. I beløpskolonnen gir arbeidsgivar opp den skattepliktige fordelen for heile året. Vidare gir ein for inntektsåret 2006 opplysningar om kor stor del av beløpet som er inntent i siste halvår (2006). utan at ein legg til -A. Trekkfritt hyretillegg skal givast opp under kode 925(-A). Av dette frå andre halvår (2006): 3

4 119-A Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeidar Under denne koden gir ein opp skattepliktig og trekkpliktig fri kost på sokkelinnretning til arbeidstakar. I beløpskolonnen gir arbeidsgivar opp den skattepliktige fordelen for heile året. Vidare gir ein for inntektsåret 2006 opplysningar om kor stor del av beløpet som er inntent i siste halvår (2006). utan at ein legg til -A. Trekkfri fri kost for sokkelarbeidar skal givast opp under kode 527(-A). Av dette frå andre halvår (2006): 527-A Trekkfri fri kost for sokkelarbeidar Under denne koden skal ein gi opp trekkfri fri kost på sokkelinnretning til arbeidstakar (med samla personinntekt på kroner eller mindre for inntektsåret (2006)). For inntektsåret 2006 gir arbeidsgivar opp trekkfri fordel av fri kost for siste halvår 2006 i beløpskolonnen. utan at ein legg til -A. Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeidar skal givast opp under kode 119(-A). Kor mange dagar: 925-A Trekkfritt hyretillegg Under denne koden skal ein gi opp skattefritt og trekkfritt hyretillegg for sjøfolk o.a. I beløpskolonnen gir arbeidsgivar opp trekkfritt hyretillegg. For inntektsåret 2006 gjeld dette berre siste halvår (2006). Vidare skal ein gi opp kor mange månader arbeidstakaren har hatt trekkfritt hyretillegg. utan at ein gir opp -A. Trekkpliktig hyretillegg skal givast opp under kode 117(-A). Kor mange månader: 4

5 Kodar med endringar eller spesifiseringar 111-A Lønn, honorar o.a. (fast rubrikk) (s. 7 i kodeoversikta) Fjerde boblepunkt skal lyde: sjukepengar i arbeidsgivarperioden og sjukepengar som blir refunderte frå folketrygda Femte boblepunkt skal lyde: fødselspengar og adopsjonspengar (foreldrepengar) i arbeidsgivarperioden og fødselspengar og adopsjonspengar (foreldrepengar) som blir refunderte frå folketrygda 115 Lønn o.a. frå utanlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon som ikkje er skattepliktig i Noreg (s. 9 i kodeoversikta) Andre avsnitt første punktum skal lyde: Under koden gir ein opp kva for land personen er skattepliktig til. 118-A Fri bil (s. 10 i kodeoversikta) Første avsnitt andre punktum skal lyde: Fordelen blir fastsett til 30 pst. av bilens listepris som ny inntil kroner og 20 pst. av overskytande listepris. 130-A Elektronisk kommunikasjon breiband, fri telefon (mellom anna fri mobiltelefon) o.l. (s. 12 i kodeoversikta) Under denne koden gir ein opp den sjablongmessig berekna fordelen ved arbeidstakars tilgang til å disponere arbeidsgivarfinansiert elektronisk kommunikasjon utanfor ordinær arbeidssituasjon. (Berre tilgang til offentleg telefonteneste og elektroniske kommunikasjonsnett er omfatta av denne koden.) 5

6 Koden skal brukast både når arbeidsgivar er abonnent (naturalyting), og når arbeidstakar er abonnent (trekkpliktig utgiftsgodtgjering). Under denne koden gir ein opp den verdien som går over det som kan dekkjast skattefritt etter den generelle ordninga for elektronisk kommunikasjon. (Eventuell 0-oppgåve skal givast.) Til drift av elektronisk kommunikasjon (mellom anna fasttelefon og/eller mobiltelefon) får ein dekt skattefritt eit botnbeløp på inntil kr pr. år (abonnement og bruk). Dekning mellom kr og kr pr. år (kr for to eller fleire abonnement) blir rekna som skattepliktig fordel, mens dekning ut over kr (kr for to eller fleire abonnement) er skattefri. Har arbeidstakar tilgang til å bruke elektronisk kommunikasjonsteneste i del av året, blir fordelsberekninga gjennomført forholdsmessig for så mange heile og/eller påbegynte månader arbeidstakar har disponert tenesta. Dersom det kan dokumenterast at arbeidstakaren har betalt noko for ytinga, skal dette trekkjast frå (redusere) den sjablongmessig berekna verdien. (Når ytinga er ei naturalyting, må det betalte vere inntektsført hos arbeidsgivar.) Det blir framleis høve til skattefritt å dekkje (refundere) dokumenterte tenestesamtalar som er spesifiserte etter rekning, når alle samtalar er dokumenterte på fakturaen. Slike refusjonar skal ikkje givast opp. I beløpskolonnen gir arbeidsgivar opp den skattepliktige fordelen (- eventuelt 0). I tekstfeltet gir ein opplysning om det totale beløpet arbeidsgivar har dekt. Vidare gir ein opplysning om kor mykje arbeidstakaren eventuelt har dekt sjølv. Ved full eller delvis dekning av fleire abonnement skal koden brukast ein gong for kvart tidsrom det ligg føre to, tre eller fleire abonnement. Ein skal gi opp kor mange abonnement det gjeld. I tekstfeltet gir ein opplysning om tidsrom for bruk av elektronisk kommunikasjon som er oppgitt ved startdato og sluttdato (ikkje kor mange dagar). utan at ein gir opp -A. Dekt av arbeidsgivar: Dekt av den tilsette: Kor mange abonnement: Tidsrom: 711 Trekkfri bilgodtgjering (fast rubrikk) (s. 25 i kodeoversikta) Nytt andre avsnitt skal lyde: Når utgangs- og endepunktet for tenestereisa er arbeidsstaden, skal kilometergodtgjering tur/retur eigen bustad givast opp under kode 153-A. 6

7 714 Andre trekkfrie utgiftsgodtgjeringar (bil o.a.) etter statens satsar (s. 25 i kodeoversikta) Andre avsnitt første punktum skal lyde: Meirgodtgjering for bruk av bil i tillegg til statens ordinære satsar, når slik meirgodtgjering er heimla i statleg regulativ (særavtale) og utbetalt i samsvar med legitimasjonskrav frå Skattedirektoratet, skal òg givast opp under denne koden. 849 Andre trekkfrie utgiftsgodtgjeringar (s. 27 i kodeoversikta) Første boblepunkt er oppheva. Tidlegare sjette boblepunkt skal lyde: dagpengar, familietillegg og opphaldsgodtgjeringar som er utbetalte til elevar ved jernbane-, post-, teleskolen og liknande 916 Skattefrie utbetalingar (s. 29 i kodeoversikta) Sjette boblepunkt er oppheva. SPESIELLE KODAR 138 Fødselspengar og omsorgspengar ved adopsjon (foreldrepengar) frå folketrygda (s. 33 i kodeoversikta) Første punktum skal lyde: Under denne koden gir ein opp fødselspengar og omsorgspengar ved adopsjon (foreldrepengar) som er utbetalte frå trygdekontoret. 234 Supplerande stønad til person med kort butid i Noreg Under denne koden gir ein opp supplerande stønad til person med kort butid i Noreg. I tekstfeltet gir ein opp tidsrom. Tidsrom: 7

8 235 Skattefri attføringsstønad frå folketrygda Under denne koden gir ein opp skattefri attføringsstønad til reise og flytting i samband med attføring og nytt arbeid og til nødvendige ekstrautgifter til bustad på attføringsstaden utbetalte frå folketrygda. Skattefri stønad til barnetilsyn skal givast opp under kode 245. Tidsrom: 405 Sjukepengar o.a. som er utbetalte til sjølvstendig næringsdrivande (s. 36 i kodeoversikta) Første punktum skal lyde: Under denne koden gir ein opp sjukepengar, fødselspengar og omsorgspengar ved adopsjon (foreldrepengar) som er utbetalte til sjølvstendig næringsdrivande. 445 Sjukepengar o.a. utbetalte til jord- og skogbrukarar (s. 36 i kodeoversikta) Første punktum skal lyde: Under denne koden gir ein opp sjukepengar, fødselspengar og omsorgspengar ved adopsjon (foreldrepengar) som er utbetalte til jord- og skogbrukarar, og som erstattar næringsinntekt. 448 Sjukepengar o.l. til fiskarar (s. 36 i kodeoversikta) Første punktum skal lyde: Under denne koden gir ein opp sjukepengar, fødselspengar og omsorgspengar ved adopsjon (foreldrepengar) som er utbetalte til fiskar og fangstmann, og som erstattar næringsinntekt. 8

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje.

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje. Innleiing Kodeoversikta (9. utgåve) gjeld frå og med inntektsåret 2005 (lønns- og trekkoppgåver som blir leverte i januar 2006). Kodeoversikta skal dekkje alle typar ytingar frå arbeidsgivar og oppdragsgivar

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar

Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar Sjølvmeldinga 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakarar og pensjonistar skatteetaten.no Sjekk alle opplysningar og frådrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skattereglar for pensjonistar side

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

UTGIFTER TIL REISER OG TRANSPORT I FORBRUKSUNDERSØKINGA OG NASJONALREKNESKAPEN

UTGIFTER TIL REISER OG TRANSPORT I FORBRUKSUNDERSØKINGA OG NASJONALREKNESKAPEN RAPPORTAR FRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/18 UTGIFTER TIL REISER OG TRANSPORT I FORBRUKSUNDERSØKINGA OG NASJONALREKNESKAPEN AV HELGE HERIGSTAD OSLO 1979 ISBN 82-537-1015-1 ISSN 0332-8422 FORORD I denne rapporten

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner

Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Registrering av gjeldsordningssak / søknad om gjeldsordning etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Søknaden skal fremjast for namsmannen der søkjaren

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Her er fastsett «det særlege verkeområde» som reglane om inntekt i verksemd utanom fiske i 3 nr.5, 4 og 5 nr.5 viser til.

Her er fastsett «det særlege verkeområde» som reglane om inntekt i verksemd utanom fiske i 3 nr.5, 4 og 5 nr.5 viser til. Merknader til forskrift 18. Desember 2008 nr.1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn. Merknadane fastsett 21.09.09 - seinare endra etter endringar i forskrifta. Til 2 a) Her er fastsett «det særlege

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 OTTO R!SANGER Dronningensgt 22 0154 OSLO otto@risanger.no www.risanger.no tlf 22 33 39 27 mob 90 74 62 36 MOBILSKATT SKATT 2006 - MARGINALSKATT A) En personinntekt

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.)

Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) Finansdepartementet Ot.prp. nr. 20 (2008 2009) Om lov om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) Tilråding frå Finansdepartementet av 12. desember 2008, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer