Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje."

Transkript

1 Innleiing Kodeoversikta (9. utgåve) gjeld frå og med inntektsåret 2005 (lønns- og trekkoppgåver som blir leverte i januar 2006). Kodeoversikta skal dekkje alle typar ytingar frå arbeidsgivar og oppdragsgivar til arbeidstakar og oppdragstakar. Ho er sett opp på grunnlag av eksisterande regelverk for oppgåveplikt. Skattedirektoratet utarbeider eventuelle nye kodar ved regelendringar. For arbeidsgivarar og oppdragsgivarar som sender lønns- og trekkoppgåver på maskinlesbart medium, er det viktig å vere klar over at det også blir utarbeidd ei ny utgåve (9. utgåve) av Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium (Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønnsog trekkoppgaver). Denne gjeld òg frå og med inntektsåret 2005 og blir ferdigstilt hausten Rettleiinga blir lagd ut på Internett, eller kan bestillast gjennom skatteoppkrevjaren. Vi viser elles til Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter: Del 1: Forskuddstrekk. Påleggstrekk. Regnskap. Oppgjør. Ansvar Del 2: Arbeidsgiveravgiften beregning og oppgjør Del 3: Lønns- og trekkoppgaver Arbeidsgivarhefta omtalar dei generelle problemstillingane som er aktuelle for dei fleste arbeidsgivarar i skattemessig samanheng eksempelvis oppgåveplikt, trekkplikt, næringsomgrepet, avgiftsplikt osv. Arbeidsgivarhefta får ein frå skatteoppkrevjarkontoret. Ein del aktuelle brosjyrar er omtala under dei respektive enkeltkodane eller kodegruppene. Dei fleste brosjyrane får ein på likningskontoret. Ein del får ein også på skatteoppkrevjarkontoret. Spørsmål om utfylling og innlevering av lønns- og trekkoppgåva, og om forskottstrekket, blir retta til skatteoppkrevjarkontoret. Spørsmål om oppgåveplikt og skatteplikt for dei enkelte ytingane blir retta til likningskontoret. Eksempel på utfylt lønns- og trekkoppgåve for 2005: Utfylling av lønns- og trekkoppgåva Opplysningane i lønns- og trekkoppgåva blir lagde til grunn ved likninga av skattytar. Det er derfor svært viktig at arbeidsgivarane gir opp riktig lønn og andre ytingar og godtgjeringar under riktige kodar. Under dei kodane som har fast rubrikk på lønns- og trekkoppgåva, skal berre rubrikken fyllast ut. Når det gjeld innmeldingar under andre kodar, skal kode, beløp og leietekst (overskrift) alltid givast opp. Innmeldinga under ein del kodar skal spesifiserast nærmare. Dette går fram av teksten under kvar enkelt kode. For å skilje arbeidsgivaravgiftspliktige ytingar frå arbeidsgivaravgiftsfrie, er dei avgiftspliktige merkte med "-A" etter den tresifra koden. Dette er gjort av omsyn både til oppgåvegivarar, arbeidsgivarar og for å kunne kontrollere arbeidsgivaravgifta. Mange kodar kan brukast både til avgiftsfrie og avgiftspliktige ytingar. Dersom ein slik kode blir brukt til å gi opp ytingar som er avgiftspliktige, skal koden brukast med "-A". Når koden omfattar ytingar som ikkje er avgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein fører på "-A", for 1

2 eksempel når arbeidet er utført i utlandet av ein utanlandsk statsborgar som ikkje er medlem i trygda, eller arbeidet blir utført i eit EØS-land eller eit land som Noreg har sosialkonvensjon med, og det ved blankett E 101 eller særskild melding frå norsk trygdemyndigheit går fram at lønnstakaren er unnateken frå norsk trygd. Sjå elles Skattedirektoratets arbeidsgivarhefter, del 2: Arbeidsgiveravgiften beregning og oppgjør. Ein del kodar har karakter av samlekodar der ytinga må spesifiserast nærmare. Dersom det under koden er lista opp eksempel på ytingar som koden omfattar, bør oppgåvegivaren om mogleg bruke ei av desse nemningane. Elles bør ein bruke nemninga som er dekkjande for typen yting. Under fleire av kodegruppene finst det ein diverse-kode. Denne koden skal berre brukast dersom det blir gitt opp ytingar som ikkje er dekte av dei andre kodane. Ved bruk av diverse-kode skal typen yting alltid spesifiserast. For alle kodar der ytinga skal spesifiserast, gjeld det at koden skal brukast ein gong for kvar enkelt type yting. Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje. Endringsoppgåver I og med at opplysningane i lønns- og trekkoppgåva blir lagde til grunn ved likninga av skattytar, er det viktig at arbeidsgivar sender inn endringsoppgåve dersom nye opplysningar kjem til eller feilmelding blir oppdaga. Dersom ein skal sende endring av tidlegare innsend lønns- og trekkoppgåve, skal dette gjerast på same type blankett. Kryss av i rubrikken for "Endringsoppgåve" på blanketten. Dei beløpa som endringa vedkjem, skal fyllast ut med endringsbeløpet (differansen i forhold til tidlegare innsend oppgåve), eventuelt med beløp som ikkje er oppgitt tidlegare. Manglar det ei opplysning under ein tidlegare oppgitt kode (f.eks. tal for kor mange), er det berre den manglande opplysninga som skal givast opp på endringsoppgåva. Set ikkje opp tidlegare riktig oppgitt beløp i endringsoppgåva. Reduksjon eller annullering av tidlegare oppgitt beløp skal merkjast med negativt forteikn (minus) framfor endringsbeløpet. Det må ikkje sendast inn "erstatningsoppgåve" (ny oppgåve), for det kan føre til at arbeidstakaren blir ilikna for høg inntekt. Dette gjeld også arbeidsgivarar som har levert oppgåve på maskinlesbart medium. Oppgåvegivars organisasjonsnummer Organisasjonsnummeret skal brukast ved lønnsinnmeldinga. Det same nummeret som er brukt ved innbetalinga av skattetrekk og arbeidsgivaravgift, må brukast. Ved oppgiving av godtgjering frå privat arbeidsgivar som ikkje har organisasjonsnummer, kan oppgåvegivars fødselsnummer givast opp i feltet for organisasjonsnummer. Tidsrom for tilsetjing Har arbeidstakaren vore tilsett gjennom heile året, skal det setjast kryss i rubrikken "ja" på lønns- og trekkoppgåva. Dersom svaret er nei, skal tidsrommet for tilsetjinga givast opp. Gi opp datoar i rekkjefølgja dag, månad og år. (Dette gjeld både for tidsrom og fødselsdato.) Har arbeidstakaren vore tilsett i åtskilde periodar, gir ein opp kor mange arbeidsdagar det gjeld. 2

3 Dette inneber at oppgåvegivarar og arbeidsgivarar alltid må basere seg på at det kan bli nødvendig å gi opp talet på arbeidsdagar, og kor mange dagar i sjukepengeperiodar som er dekte av arbeidsgivar. Forutan fast arbeidsforhold, heiltid eller deltid, meiner ein med "tilsett gjennom heile året" at arbeidstakar er tilsett f.eks. faste vekedagar eller i fast turnus gjennom heile året, f.eks. kvar onsdag og torsdag, annakvar helg osv. Det same gjeld styremedlem o.l. som har hatt vervet heile året. Når ein arbeidstakar er tilsett for nokre dagar i forskjellige periodar, f.eks. i vinterferie, sommarferie o.a., blir ikkje dette rekna som tilsett gjennom heile året. Då skal talet på dagar givast opp. Fødselsnummeret til arbeidstakaren. Fødselsnummeret/organisasjonsnummeret til oppdragstakaren Det er svært viktig at det korrekte fødselsnummeret til skattytaren (11 siffer) er ført på lønns- og trekkoppgåva. Dette gjeld både for arbeidstakarar og personlege skattytarar (næringsdrivande). Fødselsnummeret blir brukt av skattemyndigheitene som maskinell identifikasjon av skattytaren. Riktig fødselsnummer står på skattekortet som arbeidstakaren har levert til arbeidsgivar. I dei tilfella der arbeidstakaren ikkje har levert skattekort, og arbeidsgivaren heller ikkje på annan måte har kunna få det korrekte fødselsnummeret, skal fødselsdato og -år førast på. Ved oppgiving i kodegruppa 400 Utbetalingar til næringsdrivande, ekskl. mva., blir organisasjonsnummer godteke i staden for fødselsnummeret til arbeidstakaren/oppdragstakaren. Om når ytingar til næringsdrivande er lønnsoppgåvepliktige, sjå Skattedirektoratets arbeidsgivarhefte, del 3. Kodar som gir opp land Namn på land skal helst givast opp med ein tobokstavars kode (alfa-2-kodar). Register over tobokstavars landkodar er teke inn bak i dette heftet. Registeret er frå Norsk Standard NS-EN ISO Det blir òg godteke å bruke Norsk Standards alfa-3-kodar og Statistisk Sentralbyrås tresifra statsborgarskapskodar. "Andre område" i Afrika, Amerika, Asia osv., jf. Statens reiseregulativ (særavtale), kan givast opp med trebokstavars landkode, sjå eige avsnitt etter landkodane frå Norsk Standard. Sjøfolk Merk at rubrikken på lønns- og trekkoppgåva for særskilt frådrag for sjøfolk ikkje skal brukast for fiskarar. Fiskarar med krav på særskilt frådrag for fiskarar skal krevje dette i sjølvmeldinga. For å få særskilt frådrag for sjøfolk er det eit vilkår at skattytar har arbeid om bord på skip i fart som hovudsysselsetjing, og at arbeidet til saman utgjer minst 130 dagar i same inntektsår. Skattytar som arbeider om bord på flytande installasjon, har ikkje krav på særskilt frådrag for sjøfolk. (Statslosar har ikkje krav på særskilt frådrag for sjøfolk.) Sjølv om skattytar reint faktisk ikkje har arbeidd om bord i minst 130 dagar, er vilkåret likevel oppfylt for ein arbeidstakar som er tilsett for arbeid om bord, og der arbeidsforholdet direkte er omfatta av ein tariffavtale som føreset minst 130 dagar gjennomsnittleg om bord i løpet av året. 3

4 Det må presiserast at det berre er sjøfolk med inntekt om bord som får rett til særskilt frådrag. Det er derfor berre for desse det skal kryssast av i rubrikken "Oppgåva gjeld for sjøfolk med inntekt om bord som gir rett til særskilt frådrag for sjøfolk" på lønns- og trekkoppgåva. Dette gjeld uavhengig av om sjøfolk er gitt frådraget på forskottsstadiet. Alle opplysningane på lønns- og trekkoppgåva der denne ruta er kryssa av, må berre omfatte ytingar som gir grunnlag for særskilt frådrag for sjøfolk. Oppgåva kan likevel innehalde skattefrie ytingar, slik som fri kost, fri uniform o.a. For sjøfolk som har krav på frådrag for småutgifter, kan talet på døgn om bord der arbeidsgivar ikkje for ein vesentleg del har dekt småutgiftene, givast opp under kode 921. Opphald på under 48 timar, som inngår som ein del av den ordinære arbeidstida, skal ikkje givast opp under denne koden. Sjøfolks inntekter som ikkje er omfatta av ordninga med særskilt frådrag for sjøfolk, skal givast opp på eiga oppgåve. Lønn til sjøfolk som er utanlandske statsborgarar og trygda etter folketrygdlova 2-6, skal givast opp under kode 111-A. Fiskarar Høvedsmenn og reiarlag skal sende lønns- og trekkoppgåver til skatteoppkrevjaren i kontorkommunen. Viktig å vere merksam på Det er viktig at ytingar som har eigne kodar, blir oppgitt under desse, slik som f.eks. kode 116-A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (meirpremie) andre betalte premiar o.a. kode 118-A Fri bil kode 120-A Rentefordel rimeleg lån i arbeidsforhold Beløpa skal då ikkje takast med under den generelle koden 112-A Trekkpliktige naturalytingar. - Tilsvarande gjeld for dei andre kodegruppene. Ved ufullstendig oppgiving av tilleggsopplysningar på enkeltkodar kan skattytar bli likna feil. Alle beløp på lønns- og trekkoppgåva skal givast opp som positive tal. Dette gjeld også for beløp som er fråtrekte ved utbetalinga (kodegruppe 300) og kode 950 Forskottstrekk. Om endringsoppgåver, sjå ovanfor. Gebyr Det er gitt føresegner om gebyr ved mangelfulle eller for seint eller ikkje leverte lønns- og trekkoppgåver i likningslova 10-8 og forskrift av 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte oppgaver. Etter 10-8 nr. 1 kan den som ikkje leverer oppgåver etter 6-16 bokstav c (herunder lønns- og trekkoppgåver) innan 31. januar, ileggjast gebyr. Gebyr er kr 10 pr. dag for kvar oppgåve som blir levert for seint eller ikkje blir levert ifølgje den nemnde forskrifta 2 første ledd. Oppgåva er for seint levert dersom ho ikkje er levert til postverket som rekommandert sending seinast 31. januar eller ikkje er komen fram til mottakar seinast fjerde virkedag etter den nemnde datoen. Sjå forskrifta 3 bokstav a og b. Oppgåva blir ikkje rekna for levert dersom fødselsnummer (elleve siffer), eventuelt føretaksnummer og/eller oppgåvegivars identifikasjonsnummer og organisasjonsnummer (ni siffer) manglar. Sjå forskrifta 4 bokstav a til e. 4

5 Oppgåve som er lagd ut på maskinlesbart medium, blir heller ikkje rekna for levert dersom Skattedirektoratet sine føresegner om slik innsending ikkje er følgde. Sjå forskrifta 4 bokstav f og forskrift av 23. desember 1988 nr om levering av lønnsoppgaver m.v. Ver merksam på at det kan ileggjast gebyr uavhengig av om oppgåvene blir leverte på papir eller på maskinlesbart medium. Sjå Skattedirektoratets arbeidsgivarhefte, del 3, for meir utfyllande informasjon. Blankettane For inntektsåret 2005 kan gamle utgåver av lønns- og trekkoppgåva ikkje brukast. Det er med andre ord berre oppgåva som er førehandstrykt med "2005", som kan brukast til å gi opp tal for inntektsåret Lønns- og trekkoppgåveblanketten kjem som tidlegare i forskjellige typar: Blankett RF-1015 for laserskrivar Blanketten er laga i A4-format i ein versjon, med moglegheit for avkryssing av kvar eksemplaret skal (anten til skatteoppkrevjaren, arbeidsgivar eller arbeidstakar). Blanketten kan brukast både av arbeidsgivarar som fyller ut lønns- og trekkoppgåve maskinelt, og arbeidsgivarar som fyller ut manuelt. Blankett RF-1023 for manuell utfylling Den vanlege blanketten for manuell utfylling, RF-1023, kjem som før i sett på tre (dvs. med to gjennomslag) ein til skatteoppkrevjaren, ein til arbeidsgivaren og ein til arbeidstakaren. Blankett RF-1024 for datapost Blankett RF-1024 for datapost kan brukast av arbeidsgivarar som fyller ut lønns- og trekkoppgåve maskinelt. Blanketten kjem i sett av to eksemplar (til arbeidsgivaren og som datapost til arbeidstakaren). RF-1024 har også ei utgåve med frankeringspåtrykk. Blankett RF-1026 for pressfals Arbeidsgivarar som har pressfals-utstyr, bruker blankett RF Blanketten kjem i eitt eksemplar (til arbeidstakaren). Arbeidsgivaren må sjølv sørgje for eventuelle kopiar. RF blir brukt av nokre større oppgåvegivarar som fyller ut lønns- og trekkoppgåve maskinelt. Oppgåva blir bestilt direkte frå Skattedirektoratet sin leverandør. Blankett RF-1025 Årsoppgåve for arbeidsgivaravgift/ Følgjeskriv til lønns- og trekkoppgåver skal leverast saman med lønns- og trekkoppgåvene. Rettleiing er gitt på blanketten, og i arbeidsgivarhefta til Skattedirektoratet, del 3. Lønns- og trekkoppgåveblankettane kan ein bestille hos det lokale skatteoppkrevjarkontoret (bortsett frå RF-1026 sjå ovanfor). Skatteoppkrevjaren har lager av blankettane. 5

6 Spørsmål om utfyllinga og innlevering av lønns- og trekkoppgåva, og om forskottstrekket, skal rettast til skatteoppkrevjarkontoret. Spørsmål om oppgåveplikt og skatteplikt for dei enkelte ytingane skal rettast til likningskontoret. Endringar i 9. utgåve av kodeoversikta 9. utgåve av kodeoversikta har gjennomgått ein revisjon. Overskrifter og tekstar til ein del kodar er endra. Enkelte kodar er nye, og nokre kodar er nye fordi gamle kodar er splitta opp. Tillegg/vesentlege realitetsendringar i forhold til det som stod i siste ajourførte utgåve, er markerte med beige farge. Kodeoversikt på Internett På finst til kvar tid ein ajourført versjon av kodeoversikta. Arbeidsgivarane vil finne seinare endringar/tillegg i kodane i nettversjonen. Dersom det er behov for ytterlegare eksemplar av kodeoversikta, blir arbeidsgivarane oppfordra til å bruke nettversjonen. Spesielle kodar for visse arbeidsgivarar Spesielle kodar til bruk for trygdekontora, offentlege kontor o.l. og Garantikassen for fiskarar er tekne inn i eige kapittel. I innleiinga i denne delen er det gitt informasjon om kva for kodar som berre blir brukte av trygdekontora, og kva for kodar som gjeld andre offentlege oppgåvegivarar. Allmenne kodar Denne delen av kodeoversikta inneheld alle kodar som vanlege arbeidsgivarar kan få bruk for. I innleiinga til kvar kodegruppe er det gitt enkelte generelle opplysningar om kodane. Arbeidsgivarar med oppdrag eller arbeidstakarar knytte til utlandet, som bruker nettolønnsordning, må bruke kode 961-A og 971-A som står til slutt i denne delen. I kapittel Spesielle kodar som berre blir brukt av trygdekontora, offentlege kontor o.l. og Garantikassen for fiskarar, er det teke inn ein del spesielle kodar som skal brukast berre av desse kontora. I den allmenne oversikta nedanfor er det for ordens skyld teke inn kronologiske tilvisingar til desse kodane. 000 Feriepengegrunnlag 000 Feriepengegrunnlag (fast rubrikk) Under denne koden gir ein opp opptent feriepengegrunnlag pr i oppteningsåret. Har det skjedd eit oppgjer av feriepengane ved avgang, gir ein ikkje opp noko beløp i denne rubrikken. 100 Lønn, honorar, trekkpliktige naturalytingar o.a. Under denne kodegruppa gir ein opp lønn og anna godtgjering for arbeid, mellom anna feriepengar og sjukepengar, godtgjering til styremedlemmer o.a. Godtgjering til sjølvstendig næringsdrivande skal givast opp i kodegruppe 400. Om skiljet mellom godtgjering for arbeid eller oppdrag i og utanfor næringsverksemd, sjå Skattedirektoratets arbeidsgivarhefte, del 1 og Skattedirektoratet sin brosjyre Lønnstakar eller næringsdrivande? (RF-2028). Kontantgodtgjering skal givast opp skilt frå reine (trekkpliktige) naturalytingar i denne kodegruppa. Trekkfrie naturalytingar skal givast opp under kodegruppe

7 111-A Lønn, honorar o.a. (fast rubrikk) Under denne koden gir ein opp utbetalt lønn og anna kontantgodtgjering for arbeid som ikkje er utført som ledd i sjølvstendig næringsverksemd, mellom anna (opprekninga nedanfor er ikkje fullstendig): godtgjering som medlem av styre, representantskap, utval, råd o.l. (jf. kode 114(-A)) forfattarhonorar som ikkje er berekna etter sal feriepengar sjukepengar fødselspengar refusjon av utgifter/godtgjering til reise mellom heim og arbeidsstad skattepliktig del av fosterheimsgodtgjering drikkepengar for prosentlønt serveringspersonale representasjonsgodtgjering skattepliktig del av brenselstilskott (oppvarming av eigen bustad) hundeførar- og hundetreningstillegg skattepliktig sluttvederlag skattepliktig del av tilleggssluttvederlag lønn opptent på norsk kontinentalsokkel av personar som skattemessig er busette i Noreg lønn til sjøfolk som er utanlandske statsborgarar og trygda etter ftrl. 2-6 erstatning for tapt arbeidsforteneste om skattefrie erstatningar, sjå kode 911 Lønn som er opptent før dødsfall og utbetalt etter, og som avdøde faktisk og rettsleg hadde tilgang til å få utbetalt før dødsfallet, skal givast opp her. Dersom avdøde ikkje hadde faktisk og rettsleg tilgang til å få lønn eller feriepengar utbetalt før dødsfallet, er godtgjeringa arv og skal givast opp som lønn i kode 916. Om etterlønn, jf. kode 214. Om opsjonsytingar ved innløysing eller sal av opsjonar i arbeidsforhold (kontantytingar), sjå kode 131-A. Om lønn og anna kontantgodtgjering for arbeid som er utført i utlandet, mellom anna på utanlandsk kontinentalsokkel, sjå kode 113-A. Om trekkpliktige naturalytingar for arbeid som er utført i utlandet, sjå kode 136-A. Om lønn opptent av utlending på norsk kontinentalsokkel, sjå kode 124-A. Om ikkje avgiftspliktig lønn og anna kontantgodtgjering for arbeid som er utført i Noreg, sjå kode 129. Om ikkje avgiftspliktige naturalytingar for arbeid som er utført i Noreg, sjå kode 137. Om godtgjering til privatperson for arbeidsoppdrag i oppdragsgivars heim, sjå kode 140. Om godtgjering frå ideelle organisasjonar, sjå kode 139. Om godtgjering til dagmamma som passar barn i heimen til dagmamma, sjå kode 404. For arbeidstakar som er tilsett på nettolønnsordning, sjå kodane 961-A og kode 971-A. Om utbetaling av bonus i forsvaret, sjå kode 128-A (som er teke inn under kapittelet Spesielle kodar bak i kodeoversikta). Om lønn som blir skattlagd etter svalbardskattelova, sjå kode 913-A. Om lønn som blir skattlagd etter skattelova for Jan Mayen, sjå kode 914-A. 112-A Trekkpliktige naturalytingar (fast rubrikk) Under denne koden gir ein opp skattepliktige og trekkpliktige naturalytingar som er godtgjering for arbeid som ikkje er utført som ledd i sjølvstendig næringsverksemd, mellom anna (opprekninga nedanfor er ikkje fullstendig): skattepliktig fordel av fritt arbeidstøy skattepliktig verdi av gåver i tilsetjingsforhold 7

8 feriereise betalt av arbeidsgivar fri straum fri avis i utgangspunktet alle slike abonnement, men for arbeidstakarar med spesielt informasjonsbehov berre verdien av eitt abonnement (likevel ingen fordel når slik arbeidstakar sjølv held abonnement på ei dagsavis) ektefelle/familie med på tenestereise kosta av arbeidsgivar frie heimreiser for utanlandsk arbeidstakar ved besøk i heimen når arbeidsgivaren dekkjer billettutgifter direkte (i dei tilfella der det ikkje er trekkplikt, sjå kode 724) skattepliktig fordel av bompengeabonnement/-avgift, månadskort, klippekort betalt av arbeidsgivar fri kost og losji i samsvar med satsar fastsette av Skattedirektoratet (i dei tilfella det ikkje er trekkplikt, sjå kode 522 og 525) skattepliktig fordel ved arbeidsgivars tilskott til barnehage for barna til dei tilsette Om skattefri dekning av kostnader til bedriftsbarnehageplass, sjå kode 520 Om fri bustad i arbeidsforhold, sjå kode 121-A. Om opsjon i arbeidsforhold som er trekkpliktig fordel ved innløysing eller sal (naturalytingar), sjå kode 133-A. Når tilsette kjøper aksjar/grunnfondsbevis til underkurs, skal det givast opp i kode 132-A. Om fri kost og losji til privatperson for arbeidsoppdrag i oppdragsgivars heim, sjå kode 140. Om fri kost og losji til dagmamma (praktikant) som passar barn i heimen til barnet, sjå kode 134. Om skattepliktige, men trekkfrie naturalytingar, eksempelvis fri motorsykkel, fri båt o.a., sjå kode 549. Trekkpliktige naturalytingar som ikkje er avgiftspliktige, skal givast opp i kode A Lønn og anna godtgjering for arbeid utført i utlandet Under denne koden gir ein opp lønn og anna kontantgodtgjering for arbeid som er utført i utlandet og/eller på utanlandsk kontinentalsokkel. Naturalytingar i samband med slikt arbeid skal givast opp i kode 136-A. Lønn under vanlege tenestereiser og kortare kurs i utlandet skal givast opp i kode 111-A. Feriepengar og bonus som knyter seg til arbeid utført i utlandet i tidlegare inntektsår, skal givast opp i kode 149-A. Lønn frå den norske staten, opptent i utlandet, skal givast opp i kode 127-A. Koden blir brukt ein gong for kvart opphald i utlandet eller på utanlandsk kontinentalsokkel. Koden skal nyttast uansett om det er Noreg og/eller utlandet som har skattleggingsretten. Når koden omfattar ytingar som ikkje er avgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp "-A", for eksempel når arbeidet er utført i utlandet av ein utanlandsk statsborger som ikkje er medlem i trygda, eller arbeidet blir utført i eit EØS-land eller eit land som Noreg har sosialkonvensjon med, og det ved blankett E 101 eller særskild melding frå norsk trygdemyndigheit går fram at lønnstakaren er unnateken frå norsk trygd. For arbeidstakarar som er tilsette på nettolønnsordning, bruker ein kode 971-A. Land: Tidsrom: Kontinentalsokkel/land: 8

9 114-A Styrehonorar o.l. utlending Under denne koden gir ein opp godtgjering som medlem av styre, representantskap, utval, råd o.l. til personar som skattemessig er busette i utlandet. Under koden gir ein òg opp i kva for land personen skattemessig er busett. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp "-A". Opplysningane skal givast opp slik: Land: 115 Lønn o.a. frå utanlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon som ikkje er skattepliktig i Noreg Under denne koden gir ein opp lønn og anna godtgjering for arbeid som er utført i Noreg av følgjande tilsette ved framand stats diplomatiske eller konsulære stasjon når den tilsette ikkje er norsk borgar eller fast busett i Noreg: administrativt eller teknisk personale personar som tilhøyrer hjelpe- eller tenarpersonalet Under koden gir ein opp kva for land personane er skattepliktige til. Når koden omfattar ytingar som er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast med oppgiving av -A. Tidsrom: Land: 116-A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (meirpremie) andre betalte premiar o.a. (fast rubrikk) Under denne koden gir ein opp skattepliktige og trekkpliktige fordelar ved premiar o.a. som er betalte av arbeidsgivar, mellom anna: skattepliktig premie til ulykkesforsikring gruppelivsforsikringspremie personavbrottsforsikringspremie livrentepremie innbetaling/premie til individuell pensjonsspareavtale/pensjonsforsikringsavtale (IPA) Arbeidsgivars dekning av premie til loss of license -forsikring skal òg givast opp under denne koden for den delen av premien som dekkjer skattepliktig sjuke- og ulykkesforsikring. Den delen av forsikringspremien som eventuelt dekkjer kollektiv livrenteforsikring, skal givast opp berre når arbeidsgivaren sjølv behandlar han som lønn. Yrkesskadeforsikringspremie som dekkjer det normale erstatningsansvaret til arbeidsgivaren, skal ikkje givast opp, men dersom det er teikna yrkesskadeforsikring som gir dekning utover dette, eller f.eks. ferie- og fritidsforsikring i tillegg, skal denne meirpremien givast opp her. 9

10 118-A Fri bil Under denne koden gir ein opp den sjablongmessig berekna fordelen ved privat disponering av arbeidsgivars bil. Fordelen blir fastsett til 30 pst. av bilens listepris som ny inntil kroner og 20 pst. av overskytande listepris. Sjå eksempla nedanfor. Skattepliktig fordel skal givast opp under Beløp. Under Listepris gir ein opp listepris for bilen som ny. Dette gjeld også for: bilar som er eldre enn tre år per 1. januar i inntektsåret bilar som berre blir drivne med elektrisk kraft (elbil) tilfelle der skattytar godtgjer at yrkeskjøringa går over km i inntektsåret Men i desse tre tilfella skal ein ved berekninga av fordelen (utrekning av Beløp ) ta utgangspunkt i berre 75 pst. av listeprisen på bilen som ny (i staden for 100 pst. av listepris). Ved kombinasjon av to eller fleire av dei nemnde alternativa skal det berre reknast med 56,25 pst. (75 pst. av 75 pst.) av listeprisen på bilen som ny, med unntak av kombinasjonen elbil og yrkeskjøring over km, der det likevel skal reknast med 75 pst. av listeprisen på bilen som ny. Den reduserte listeprisen skal deretter multipliserast med den/dei relevante prosentsatsen/-satsane som er nemnde i første avsnitt av denne koden (30 pst./20 pst.). Beløpet som kjem fram, skal givast opp under Beløp. Bilens listepris som ny skal setjast til hovudimportørens listepris på tidspunktet for første gongs registrering, inklusive meirverdiavgift og vrakpant, eksklusive frakt- og registreringskostnader. Listepris for ekstrautstyr skal leggjast til listeprisen. Dersom arbeidstakaren oppheld seg i utlandet og bilen ikkje er kjøpt i Noreg, skal listeprisen setjast til opphavleg listepris for bilen som ny i opphaldslandet (det kan krevjast at ein legg fram dokumentasjon for listepris). Under Tidsrom skal perioden bilen har vore stilt til disposisjon for arbeidstakaren, givast opp med startdato og sluttdato ikkje talet på dagar. Har skattytar hatt firmabilordning delar av inntektsåret, skal fordelsskattlegginga gjennomførast forholdsmessig for så mange heile og påbegynte månader bilen har stått til disposisjon. Under Bilens reg.nr. skal ein gi opp registreringsnummeret på bilen. Ved bilpool-ordningar skriv ein Bilpool i tekstfeltet i staden for registreringsnummer. Har arbeidstakaren disponert fleire bilar i løpet av året, skal koden brukast ein gong for kvar bil. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp -A. Om fri bil som fell inn under den sjablongmessige berekninga, men der listeprisen klart ikkje står i forhold til fordelen ved den private bruken, sjå kode 125-A. Om fri bil som fell utanfor dei standardiserte reglane (sjablongreglane), sjå kode 135-A. Eksempel: Listepris: Tidsrom: Bilens reg.nr.: DL

11 Eksempel på fordelsberekning ved listepris over kr : Listeprisen på bilen: kr Tidsrom: x 10 x 30 kr x x 10 x 20 kr x 100 Berekna fordel = kr A Rentefordel ved rimeleg lån i arbeidsforhold Under denne koden gir ein opp berekna verdi av skattepliktig fordel ved rimeleg lån i arbeidsforhold. Ved fleire rimelege lån som går gjennom same tidsrom i inntektsåret, kan koden nyttast samla for alle desse låna. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp "-A". 121-A Fri bustad i arbeidsforhold Under denne koden gir ein opp skattepliktig og trekkpliktig fordel ved fri eller delvis fri bustad i arbeidsforhold, også når bustaden blir stilt til disposisjon for utanlandsk arbeidstakar i Noreg. Her gir ein òg opp fri bustad knytt til arbeidsopphold i utlandet. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp -A. I dei tilfella det ikkje ligg føre trekkplikt, sjå kode Utbetaling frå fond for idrettsutøvarar Under denne koden gir ein opp godtgjering for idrettsutøving, som blir utbetalt frå fond for idrettsutøvarar, godkjent av Finansdepartementet. Om betaling til fond for idrettsutøvarar, sjå kode 912. Trekkfrie utgiftsgodtgjeringar gir ein opp under dei ordinære kodane i kodegruppe 600, 700 og 800. Renter som er utbetalte frå fondet, skal ikkje givast opp, men det skal leverast saldo- og renteoppgåve etter likningslova Lønn ved konkurs statsgaranti o.a. Under denne koden gir ein opp utbetalt garantibeløp etter lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs og utbetaling av lønn frå konkursbu, eller dividende av lønnskrav, opptent før konkursen. Lønn/feriepengar som er opptente i oppseiingstida, som er rekna som prioritert fordring i buet, skal òg givast opp her. Er arbeidstakar pålagd å arbeide i oppseiingstida etter konkursopninga og lønna blir rekna som massekrav, skal lønna givast opp i kode 111-A. 124-A Lønn og anna godtgjering opptent på norsk kontinentalsokkel utlending Under denne koden gir ein opp lønn som er opptent på norsk kontinentalsokkel av personar som skattemessig er busette i utlandet. Beløpet skal inkludere arbeidstakars trygdeavgift i utlandet dersom denne er betalt av arbeidsgivar i tillegg til lønn. For personar som skattemessig er busette i USA, er det berre den skattepliktige delen av lønna som skal givast opp i denne koden (dvs. lønn for den tida som går over 60 dagar i løpet av inntektsåret). Lønn 11

12 i dei første 60 dagane skal givast opp i kode 149-A med opplysning om kva beløpet gjeld. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan oppgiving av "-A". Tidsrom: 125-A Annan fri bil (der listeprisen klart ikkje står i forhold til fordelen ved den private bruk) Under denne koden gir ein opp fordel ved privat disponering av arbeidsgivars bil i dei tilfella der listeprisen klart ikkje står i forhold til fordelen ved den private bruken (sjå Finansdepartementet si forskrift til skattelova av nr andre ledd). Under Beløp gir ein opp fordelen. (Sjå forskrift av nr andre ledd. Har skattytar hatt firmabilordning heile inntektsåret, skal fordelen ( Beløp ) setjast til kr for året. Arbeidsgivar blir tilrådd å ta kontakt med likningskontoret for å få rettleiing med tanke på om unntaksregelen skal brukast, eller om fordelen skal givast opp under 118-A.) Under Listepris gir ein opp listepris for bilen som ny (utan noka form for reduksjonar). Bilens listepris som ny blir sett til hovudimportørens listepris på tidspunktet for første gongs registrering, inklusive meirverdiavgift og vrakpant, eksklusive frakt- og registreringskostnader. Listepris for ekstrautstyr skal leggjast til listeprisen. Under Tidsrom skal perioden bilen har vore stilt til disposisjon for arbeidstakaren, givast opp med startdato og sluttdato ikkje talet på dagar. Har skattytar hatt firmabilordning delar av inntektsåret, gjennomfører ein fordelsskattlegginga forholdsmessig for så mange heile og påbegynte månader som bilen har stått til disposisjon. Under Bilens reg.nr. gir ein opp registreringsnummer på bilen. Ved bilpool-ordningar skal det skrivast Bilpool i tekstfeltet i staden for registreringsnummer. Har arbeidstakaren disponert fleire bilar i løpet av året, skal koden brukast ein gong for kvar bil. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan oppgiving av -A. Om fri bil som fell inn under den sjablongmessige berekninga, og der denne unntaksregelen ikkje blir brukt, sjå kode 118-A. Om fri bil som fell utanfor dei standardiserte reglane (sjablongreglane), sjå kode 135-A. Eksempel: Listepris: Tidsrom: Bilens reg.nr.: DL A Utanlandske sjøfolk som er trygda i Noreg utan å vere skattepliktige Under denne koden gir ein opp lønn og anna godtgjering til utanlandske sjøfolk, dvs. sjøfolk som skattemessig er busette i utlandet, som er tilsette om bord i NIS-skip, og som er trygda i Noreg utan å vere skattepliktige her. Trekt trygdeavgift skal givast opp i kode 950. Kodane 127-A og 128-A gjeld berre ytingar frå spesielle oppgåvegivarar, og er tekne inn bak i kodeoversikta. 12

13 129 Lønn og anna godtgjering for arbeid utført i Noreg som ikkje er avgiftspliktig Under denne koden gir ein opp lønn og anna kontantgodtgjering for arbeid som er utført i Noreg, og som ikkje er avgiftspliktig. Beløpet skal inkludere arbeidstakars trygdeavgift i utlandet dersom denne er betalt av arbeidsgivar i tillegg til lønn. Koden skal brukast ved arbeid utført i Noreg dersom det ved blankett E 101 eller særskild melding frå norsk trygdemyndigheit går fram at lønnstakaren er unnateken frå norsk trygd. Avgiftsfri lønn o.a. for arbeid utført i Noreg for arbeidstakarar som er tilsette på nettolønnsordning, skal givast opp i kode 961. Avgiftspliktig lønn for arbeid utført i Noreg skal givast opp i kode 111-A. Trekkpliktige naturalytingar i samband med arbeid som er utført i Noreg, og som ikkje er avgiftspliktige, skal givast opp i kode A Fri telefon (mellom anna fri mobiltelefon) Koden skal brukast både når arbeidsgivar er abonnent (naturalyting), og når arbeidstakar er abonnent (trekkpliktig utgiftsgodtgjering). Under denne koden gir ein opp den verdien som går over det som kan dekkjast etter den generelle ordninga for tenestemenn i staten. Til drift av teleutstyr (fasttelefon eller mobiltelefon) blir inntil kr 800 pr. kvartal dekt (abonnement og bruk). Der sterke tenestlege grunner tilseier at det er behov for to abonnement (fasttelefon og mobiltelefon), blir inntil kr 1600 pr. kvartal dekt. Avgift for eventuelle legitimerte tenestesamtalar som er spesifiserte etter rekning, kan dekkjast i tillegg. Dersom arbeidsgivar ser det som meir formålstenleg å dekkje ISDN-abonnement i staden for ordinært abonnement for fasttelefon, kan meirkostnaden til slikt abonnement i tillegg dekkjast etter den generelle ordninga for tenestemenn i staten. Meirkostnaden er differansen mellom ordinært abonnement og det aktuelle ISDNabonnementet hos teleoperatøren. Når det gjeld dekning av utgifter til telefon for arbeidstakar som har eit yrke som tilseier høgare telefonutgifter enn det som kan dekkjast etter den generelle ordninga for tenestemenn i staten, må arbeidsgivar skjønnsmessig anslå den private fordelen for skattytaren. I beløpskolonnen gir arbeidsgivar opp den skjønnsmessig anslåtte private fordelen. I tekstfeltet gir ein opplysning om det totale beløpet arbeidsgivar har dekt utover den generelle ordninga for tenestemenn i staten. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp "-A". Når denne koden blir brukt, skal det ikkje givast tilleggsopplysningar i kode 849. Ved heil eller delvis dekning av fleire telefonabonnement skal koden derfor brukast ein gong for kvart abonnement. Som utgangspunkt er dekning utover generell ordninga for statstenestemenn skattepliktig fullt ut. Dekt over den generelle ordninga: 131-A Opsjonsytingar (kontantytingar) Under denne koden gir ein opp fordel ved opsjonsytingar ved innløysing eller sal av opsjonar i arbeidsforhold (kontantytingar). Om tildeling av opsjon, sjå kode 523. Om fordel ved innløysing eller sal av opsjonar (naturalytingar), sjå kode 133-A. Om tap ved opsjon, sjå kode

14 Koden skal brukast ein gong for kvart opsjonstilfelle. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp -A. Tildelingsåret for opsjonen: 132-A Når tilsette kjøper aksjar/grunnfondsbevis til underkurs Under denne koden gir ein opp fordel for tilsette ved kjøp av aksjar/grunnfondsbevis til underkurs, som vist i eksemplet. Aksjar til underkurs skal givast opp her når aksjen blir kjøpt, uavhengig av eventuell klausul om råderettsinnskrenking, for eksempel sals- og pantsetjingsforbod i nokre år. Skattepliktig fordel skal givast opp under beløp. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan oppgiving av "-A". Eksempel på fordelsberekning og innmelding: Eksempel: Talet på aksjar: 65 Kurs/omsetningsverdi på ervervstidspunktet: kr 150 Kjøpesum: kr Ervervstidspunkt: 0505 Fordelen skal bereknast slik: 150 x 65 = kr x 20 % (maks 1 500) = kr Kjøpesum kr = kr Fordel kr Eksempel: Kurs/oms.verdi på ervervstidspunktet: Kor mange: Kjøpesum: Ervervstidspunkt: A Opsjonsytingar (naturalytingar) Under denne koden gir ein opp fordel ved opsjonsytingar ved innløysing eller sal av opsjonar i arbeidsforhold (naturalytingar). Om tildeling av opsjon, sjå kode 523. Om opsjonsytingar ved innløysing eller sal (kontantytingar), sjå kode 131-A. Om tap ved opsjon, sjå kode 924. Koden skal nyttast ein gong for kvart opsjonstilfelle. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp -A. Tildelingsåret for opsjonen: 14

15 134 Godtgjering til dagmamma eller praktikant som passar barn i heimen til barnet Under denne koden gir ein opp lønn for privat barnepass som blir utført i heimen til barnet når barnet ikkje har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret, eller når barnet har særlege behov for omsorg og pleie. Om oppgiving av godtgjering til dagmamma eller praktikant, sjå brosjyren Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikant frå Skattedirektoratet (RF-2009). Godtgjering for pass av barn i heimen til barnet skal i andre tilfelle enn dei som er nemnde ovanfor, givast opp i kode 111-A. I tekstfeltet gir ein opp fødselsnummeret til betalar. Om barnepass som er utført i heimen til dagmamma, sjå kode 404. Fødselsnr. til betalar: 135-A Fri bil som fell utanfor standardreglane Under denne koden gir ein opp fordel ved privat disponering av arbeidsgivars bil for følgjande type bilar (sjå Finansdepartementet si forskrift til skattelova av nr andre ledd): lastebilar med totalvekt på kg eller meir og bussar med meir enn 15 passasjerplassar bilar som etter konstruksjon eller innreiing i liten grad er eigna og heller ikkje meinte for privat bruk, og som ikkje blir brukte privat utover arbeidsreise bilar som det i lov eller i medhald av lov er fastsett forbod mot å bruke til anna privatkjøring enn arbeidsreise bilar som er registrerte for ni passasjerar eller meir, så sant dei blir brukte i kjøreordning som er organisert av arbeidsgivar for transport av tilsette på arbeidsreise, og ikkje blir brukte privat utover arbeidsreise Under Beløp gir ein opp fordelen som er basert på talet på faktisk kjørte km (sjå forskrift av nr siste ledd). (Fordelen blir berekna slik for inntektsåret 2005: For desse bilane skal det brukast ein sats på kr 2,85 per km. Denne satsen blir brukt både for arbeidsreiser og anna privat kjøring, med unntak av arbeidsreiser (mellom anna besøksreiser) som går over 4000 km, der ein skal bruke ein sats på kr 1,40 per km. Satsen (satsane) skal multipliserast med så mange kilometer som bilen faktisk er brukt til arbeidsreise/anna privat kjøring.) Under Listepris skal ein gi opp listepris for bilen som ny (utan noka form for reduksjonar). Listeprisen på bilen som ny skal setjast til hovudimportørens listepris på tidspunktet for første gongs registrering, inklusive meirverdiavgift og vrakpant, eksklusive frakt- og registreringskostnader. Listepris for ekstrautstyr skal leggjast til listeprisen. Under Tidsrom skal perioden bilen har vore stilt til disposisjon for arbeidstakaren, givast opp med startdato og sluttdato ikkje talet på dagar. Under Bilens reg.nr. gir ein opp bilens registreringsnummer. Ved bilpool-ordningar skal det skrivast Bilpool i tekstfeltet i staden for registreringsnummer. 15

16 Under Totalt tal kjørte km skal ein gi opp så mange km som bilen totalt er brukt til arbeidsreiser og anna privat kjøring i løpet av inntektsåret. Under Av dette kjøring heim arbeid skal ein gi opp så mange km som bilen er brukt til arbeidsreiser (mellom anna også besøksreiser) i løpet av inntektsåret. Har arbeidstakaren disponert fleire bilar i løpet av året, skal koden brukast ein gong for kvar bil. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp -A. Om fri bil som fell inn under standardreglane, sjå kode 118-A. Om fri bil som fell inn under standardreglane, men der listeprisen klart ikkje står i forhold til fordelen ved den private bruken, sjå kode 125-A. Eksempel: Listepris: Tidsrom: Bilens reg.nr.: DL Totalt kjørte km: Av dette kjøring heim arbeid: A Trekkpliktige naturalytingar for arbeid utført i utlandet Under denne koden gir ein opp trekkpliktige naturalytingar som er godtgjering for arbeid utført i utlandet og/eller på utanlandsk kontinentalsokkel. Koden blir brukt ein gong for kvart opphald i utlandet eller på utanlandsk kontinentalsokkel. Koden skal brukast uansett om det er Noreg og/eller utlandet som har skattleggingsretten. Når koden omfattar ytingar som ikkje er avgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp "- A", for eksempel når arbeidet er utført i utlandet av ein utanlandsk statsborger som ikkje er medlem i trygda, eller arbeidet blir utført i eit EØS-land eller eit land som Noreg har sosialkonvensjon med og det ved blankett E 101 eller særskild melding frå norsk trygdemyndigheit går fram at lønnstakaren er unnateken frå norsk trygd. For arbeidstakarar som er tilsette på nettolønnsordning, bruker ein kode 971-A. Opplysningane blir gitt opp slik: Tidsrom: Land: Kontinentalsokkel-land: 137 Trekkpliktige naturalytingar for arbeid utført i Noreg som ikkje er avgiftspliktige Under denne koden gir ein opp trekkpliktige naturalytingar i samband med arbeid utført i Noreg som ikkje er avgiftspliktige. Koden skal brukast ved arbeid utført i Noreg dersom det ved blankett E 101 eller særskild melding frå norsk trygdemyndigheit går fram at lønnstakaren er unnateken frå norsk trygd. Avgiftsfrie naturalytingar for arbeid utført i Noreg for arbeidstakarar tilsette på nettolønnsordning skal givast opp i kode 961. Avgiftspliktige naturalytingar for arbeid utført i Noreg skal givast opp i kode 112-A o.a. Kode 138 gjeld berre ytingar frå spesielle oppgåvegivarar, og er teken inn bak i kodeoversikta. 139 Godtgjering utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Koden blir brukt berre av slike institusjonar o.l. I dei tilfella institusjonen o.l. har brukt den forenkla oppgjersordninga og tidlegare har levert oppgjersblankett for ideelle 16

17 organisasjonar (RF-1062), skal det ikkje sendast ordinær lønns- og trekkoppgåve. Sjå Skattedirektoratet sin brosjyre Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner (RF-2017). Type arbeid: 140 Godtgjering til privatpersonar for arbeidsoppdrag i heimen til oppdragsgivar Koden blir brukt berre av private arbeidsgivarar. I dei tilfella der private arbeidsgivarar har brukt den forenkla oppgjersordninga og tidlegare har levert oppgjersblankett for private arbeidsgivarar (RF-1049) til skatteoppkrevjaren, skal dei ikkje sende ordinær lønns- og trekkoppgåve. Ved oppgiving av godtgjering under denne koden (når vanleg lønns- og trekkoppgåveblankett blir brukt) skal fødselsnummeret til oppdragsgivaren givast opp i feltet for organisasjonsnummer. Sjå Skattedirektoratet sin brosjyre Lønnsarbeid i heimen enklare og billigare (RF-2021 N). Under denne koden gir ein opp lønn, og eventuell fordel av fri kost og losji etter satsar som er fastsette av Skattedirektoratet, til privatpersonar for arbeidsoppdrag i oppdragsgivars heim. Typen arbeid skal opplysast. Godtgjering for privat barnepass som blir utført i heimen til barnet når barnet ikkje har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret, eller har særlege behov for omsorg og pleie, skal givast opp i kode 134. Opplysningane skal givast opp slik: Type arbeid: 141-A Lønn ved arbeidsmarknadstiltak Under denne koden gir ein opp inntekt for arbeid utført av deltakarar i arbeidsmarknadstiltak. Kva for tiltak dette gjeld, går fram av forskrift om dagpengar under arbeidsløyse av 16. september 1998 nr Nærmare opplysningar om dei ulike tiltaka og godtgjeringane dette gjeld, kan ein få av Aetat (arbeidskontora). Kode 142-A gjeld berre ytingar frå spesielle oppgåvegivarar, og er teken inn bak i kodeoversikta. 143-A Kostinnsparing i heimen Arbeidsgivaren skal ta med verdien av skattepliktig kostinnsparing i heimen i trekkgrunnlaget når kost er dekt etter rekning eller ved fri kost (mellom anna administrativ forpleiing) for arbeidstakar (pendlar) som av omsyn til arbeidet sitt må bu utanfor heimen sin. Under denne koden gir ein opp trekkpliktig kostinnsparing i heimen tilsvarande verdien av skattepliktig kostinnsparing i heimen, dvs. Skattedirektoratet sin sats for fri kost (alle måltider). Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp "-A". Kor mange døgn: 144 Hyre til mannskap på fiske-, småkvalfangst- og selfangstfartøy Under denne koden gir ein opp hyre til mannskap på fiske-, småkvalfangst- og selfangstfartøy. 17

18 Tidsrom: Kode 145 til og med kode 148 gjeld berre ytingar frå spesielle oppgåvegivarar, og er teken inn bak i kodeoversikta. 149-A Diverse Denne koden skal berre brukast der kodane ovanfor ikkje kan brukast. Feriepengar og bonus som knyter seg til lønn opptent i utlandet i tidlegare inntektsår, skal likevel givast opp her. Dekning av private utgifter og tilsvarande ytingar skal givast opp i kode 111-A eller 113-A, eventuelt 112-A eller 136-A (naturalytingar). Ytinga må spesifiserast nærmare. Når koden blir brukt for fleire forskjellige godtgjeringar, skal koden spesifiserast og førast opp ein gong for kvar godtgjering. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp "-A". Lønn og naturalytingar som ikkje er avgiftspliktige, skal givast opp under kode 129 og/eller kode Trekkpliktige utgiftsgodtgjeringar Med "utgiftsgodtgjering" meiner ein godtgjering til dekning av utgifter mottakaren har pådrege seg under utføringa av arbeid, oppdrag eller verv i motsetning til dekning av private utgifter. Dekning av private utgifter skal givast opp i kode 111-A eller 113-A. Enkelte utgiftsgodtgjeringar kan splittast i ein trekkfri og ein trekkpliktig del, sjå Skattedirektoratets arbeidsgivarhefte, del 1. Trekkpliktige naturalytingar skal givast opp i kode 112-A eller 136-A eventuelt i eigen kode. 151-A Smusstillegg Under denne koden gir ein opp det totale beløpet som er utbetalt som smusstillegg. 153-A Trekkpliktig (mellom anna fast) bil- og båtgodtgjering o.l. Under denne koden gir ein opp trekkpliktig bilgodtgjering som er utbetalt etter kjørelengd, mellom anna bilgodtgjering som går over statens satsar, og bilgodtgjering som ikkje oppfyller Skattedirektoratet sine legitimasjonskrav i forskrift om forskottstrekk i utgiftsgodtgjeringar. Vidare gir ein opp trekkpliktig del av fast bilgodtgjering, båtgodtgjering o.a. utan å gi opp km-talet. Er det utbetalt begge typar godtgjering, skal koden førast opp ein gong for kvar godtgjering. Jf. kodegruppe 700. Kor mange km: 155-A Trekkpliktig godtgjering til reise, kost og losji Under denne koden gir ein opp trekkpliktig godtgjering til reise, kost og losji (nattillegg) mellom anna godtgjering som ikkje oppfyller Skattedirektoratet sine legitimasjonskrav og eventuell "meirgodtgjering" i forhold til statens satsar, Skattedirektoratet sine forskottssatsar, eller satsar som er fastsette i tariffavtale. 18

19 Kontantgodtgjering ved administrativ forpleiing utover beløpet til "bruspengar" i statens regulativ skal givast opp her. Dersom godtgjeringa gjeld dekning av daglege reiseutgifter mellom heim og arbeidsstad sjå kode 111-A. Trekkpliktig godtgjering for bruk av eige transportmiddel skal givast opp i kode 153-A. Trekkpliktig godtgjering til reise, kost og losji til utanlandsk arbeidstakar skal givast opp under kode 156 (-A). 156-A Trekkpliktig godtgjering o.a. til reise, kost og losji til utlending med opphald i Noreg Under denne koden gir ein opp trekkpliktige godtgjeringar o.a. til reise, kost og losji til følgjande personar: utanlandsk arbeidstakar som har levert skattekort med 15 pst. standardfrådrag utanlandsk arbeidstakar som skattemessig er busett i Noreg, og som ikkje har krav på frådrag for kost, losji og besøksreiser ved arbeidspendling mellom utlandet og Noreg utanlandsk arbeidstakar som er avgrensa skattepliktig i Noreg, og som ikkje oppfyller vilkåra for å bli rekna som pendlar Under denne koden gir ein berre opp desse ytingane: godtgjering, mellom anna km-godtgjering, til dekning av reiseutgifter til besøk i heimen i utlandet. Når ytinga blir spesifisert, skal beløp, mellom anna bilgodtgjering, talet på km og talet på reiser givast opp. beløp som arbeidsgivar refunderer etter rekning til dekning av reiseutgifter til besøk i heimen i utlandet. Når ytinga blir spesifisert, skal beløp og talet på reiser givast opp. godtgjering og refusjon av utgifter til diett utbetalt ved arbeidsopphald i Noreg. For diettgodtgjering som blir utbetalt i samband med tenestereiser i Noreg eller utlandet under arbeidsopphaldet her, sjå kodane 610, 613, 614, 616, 619, 623 og 627. Når ytinga blir spesifisert, skal beløp og tidsrom givast opp. godtgjering og refusjon av utgifter til bustad/overnatting ved arbeidsopphald i Noreg. For godtgjering til overnatting i samband med tenestereiser i Noreg eller utlandet under arbeidsopphald her, sjå kodane 610, 613 og 616. For fri bustad i arbeidsforhold, sjå kode 121-A eller kode 526. Når ytinga blir spesifisert, skal beløp, bustadtype og tidsrom givast opp. Når koden blir brukt for fleire forskjellige godtgjeringar/refusjonar, skal koden spesifiserast i samsvar med dette, og førast opp ein gong for kvar godtgjering/refusjon. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp -A. 161-A Trekkpliktig stipend Under denne koden gir ein opp trekkpliktig stipend. Stipend er trekkpliktig, i utgangspunktet fullt ut, dersom det blir skattlagt fullt ut eller for ein ikkje uvesentleg del. Om skattlegginga sjå nedanfor. Trekkpliktig stipend som til ein viss grad skal dekkje utgifter (ikkje mottakarens vanlege levekostnader eller andre privatutgifter), kan splittast etter reglane for utgiftsgodtgjeringar (utgiftsoppgåve). Den trekkpliktige delen gir ein i tilfelle opp her, mens ein gir opp den trekkfrie delen i kode 818. Dersom stipendet ikkje blir splitta ved trekkberekninga, skal heile stipendet givast opp her. Stipend for eldre fortente kunstnarar skal givast opp i kode 211. Spørsmål om trekk- og skatteplikt for stipend bør eventuelt takast opp med likningskontoret i samband med utbetalinga. 19

20 Ved likninga av enkelte typar stipend gjeld: forskingsstipend som er utbetalt i arbeidsforhold, er skattepliktig. Forskingsstipend som er utbetalt utanfor arbeidsforhold, er skattepliktig i tilfelle der beløpet erstattar tapt arbeidsinntekt, og i tilfelle der stipendet blir utbetalt som regelmessig personleg støtte i samsvar med lov eller avtale. idrettsstipend. Statsstipendet og toppidrettsstipendet er skattepliktig, med frådrag av frådragsgodkjende utgifter. Eventuell dekning av tapt arbeidsforteneste skal takast med i skattepliktig overskott. kunstnarstipend. Æres- og kulturprisar som blir utdelte av staten, fylkeskommune eller kommune, er skattefrie. Reise-, studie-, og vikarstipend, etablerings- og materialstipend, og etableringsstipend for forfattarar er skattepliktige i den grad stipendet er høgare enn utgifter som stipendet skal dekkje, og som er frådragsgodkjende etter vanlege reglar. Stipend for eldre fortente kunstnarar blir utbetalt som ei regelmessig personleg støtte og er skattepliktig, og skal givast opp under kode 211. reisestipend. Overskott på reisestipend i arbeidsforhold er skattepliktig. Slikt stipend utanfor arbeidsforhold må vurderast konkret kontakt likningskontoret. utdanningsstipend. Spørsmålet om skatteplikt er avhengig av ei rekkje konkrete forhold, såvel i som utanfor arbeidsforhold, og bør takast opp med likningskontoret. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp -A. 199-A Andre trekkpliktige utgiftsgodtgjeringar Under denne koden gir ein opp andre trekkpliktige utgiftsgodtgjeringar, mellom anna (opprekninga nedanfor er ikkje fullstendig): trekkpliktig arbeidstøygodtgjering (ikkje refusjon av utgifter til innkjøp av arbeidstøy) jf. kode 112-A om verdi av fritt arbeidstøy og kode 849 om trekkfri uniformsgodtgjering o.a. trekkpliktige teljepengar jf. kode 849 om trekkfrie teljepengar trekkpliktig hundehaldstillegg jf. kode 849 om trekkfritt hundehaldstillegg trekkpliktig kontorgodtgjering jf. kode 849 om trekkfri kontorgodtgjering Ytinga må spesifiserast nærmare. Når koden blir brukt for fleire forskjellige godtgjeringar, skal koden brukast ein gong for kvar godtgjering. Når koden omfattar ytingar som ikkje er arbeidsgivaravgiftspliktige, skal koden brukast utan at ein gir opp "-A". Merk at dekning av private utgifter og tilsvarande ytingar skal givast opp i kode 111-A eller 113-A, eventuelt 112-A eller 136-A eventuelt i eigen kode (naturalytingar). Utbetalt bilgodtgjering over statens kilometersatsar for yrkeskjøring som er gjord i fjoråret, gir ein opp under denne koden. Kor mange km: 20

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK

FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK 17.07.2013 FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK Skal innberettes i lønns- og trekkoppgavekode Kode 135-A Fri bil som faller utenfor standardreglene. Under denne kode innberettes fordel ved privat disponering

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgjevar

Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgjevar MINIGUIDE Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgjevar Innleiing Idrettslag og ideelle organisasjonar går ofte under nemninga «ikkje skattepliktig». Det er eit vilkår at laget eller organisasjonen

Detaljer

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato.

Skattekommune. Fødselsdato/ D-nr, Telefon Privat Arbeid. Sambuar. Einsleg forsørgjar. Namnet på barnet Fødselsdato Namnet på barnet Fødselsdato. Skatteetaten Sjølvmelding for person som ikkje har motteke førehandsutfylt sjølvmelding 2014 Namn Skattekommune Fødselsdato/ D-nr, Det er utarbeidd ei eiga rettleiing, RF-2042 Fristen for innlevering er

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgivar

Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgivar MINIGUIDE Idrettslag og ideelle organisasjonar plikter som arbeidsgivar Innleiing Idrettslag og ideelle organisasjonar går gjerne under nemninga «ikkje skattepliktig». Føresetnaden er at dei ikkje har

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

Kunngjering av 11. desember 2003 om satsane for trekkpliktige naturalytingar i 2004 er teke inn som vedlegg.

Kunngjering av 11. desember 2003 om satsane for trekkpliktige naturalytingar i 2004 er teke inn som vedlegg. Skattedirektoratet meldinger SKD 1 /04, 30. januar 2004 Kost og losji i 2004. Reiseutgifter ved besøk i heimen, trekkfri bilgodtgjering, fordel ved bruk av arbeidsgivar sin bil og rentefordel ved rimelege

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utanlandske arbeidstakarar: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er meint for deg som arbeider i Noreg for ein norsk arbeidsgivar. Her finn du opplysningar

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter

Bustønad 2008. Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter Bustønad 2008 Ei stønadsordning for deg med høge buutgifter og låge inntekter 2 Denne brosjyren gir eit oversyn over bustønadskontoret. Brosjyren byggjer på gjeldande reglar per 1. januar 2008. Vi gjer

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Finnøy kommune Vedtatt 15.2.2017 (KST-005/17) 2 1. MØTEPLIKT Kommunelova 40 fastslår alminneleg møteplikt for den som er valt som medlem av eit kommunalt folkevalt organ. Kommunelova

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE

REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE Vedtatt i Telemark fylkesting, sist endra i sak 27/11 Godtgjeringssatsane er sist regulerte pr. 01.01.2014 1 OMFANG Dette reglementet omfattar: - alle representantar

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Personalforsikringar for tilsette i Gaular kommune Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke JUNI 2005 Kjære medarbeidar Denne brosjyra gir ein oversikt over dei forsikringane Gaular kommune

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga Feilmeldingar Forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga Her finn du ei utdjupande forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga. Avvika har tre alvorsgrader, eller nivå: Meldinga er

Detaljer

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Kva reglar gjeld ved skade knytt til undervisning, praksis, ekskursjonar og feltarbeid? Utdanningsforum 17.09.12 Terje Bjelle Hovudprinsippet: Staten

Detaljer

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO

Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Betalingsreduksjon i foreldrebetaling BARNEHAGANE I SVEIO Vedtekne av kommunestyret i Sveio 01.11.2010 2 Retningslinjer for reduksjon i foreldrebetaling i barnehagar: Vedtekne av kommunestyret i Sveio

Detaljer

2. Godtgjersla til ordføraren blir sett til 90 % av løn/godtgjersle til ein stortingsrepresentant slik denne til kvar tid blir vedteken.

2. Godtgjersla til ordføraren blir sett til 90 % av løn/godtgjersle til ein stortingsrepresentant slik denne til kvar tid blir vedteken. REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Vedtak i Gol kommunestyre 16.06.2009, sak 30. Gjeld frå 01.07.2009 Ajour med satsar pr 01.01.2015 1. Den som har eit tillitsverv på vegner av Gol kommune har krav

Detaljer

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013

// Notat 1 // tapte årsverk i 2013 // Notat 1 // 214 656 tapte årsverk i 213 656 tapte årsverk i 213 Av Jorunn Furuberg og Ola Thune Samandrag I 213 gjekk 656 årsverk tapt på grunn av dårleg helse eller mangel på ordinært arbeid. Dei tapte

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 1. DEFINISJONAR Møte Møte med skriftleg innkalling og sakliste/saksutgreiingar som medfører arbeid til førebuing. Vidare at det vert gjort vedtak

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE FOR PERIODEN

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE FOR PERIODEN REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE FOR PERIODEN 2015 2019 A. Generelt: Reglane for godtgjersle gjeld og for tilsette sine representantar i samsvar med lov/avtale mellom kommunen og dei tilsette sine

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE 1. KVEN REGLEMENTET GJELD FOR Reglementet gjeld for kommunale folkevalde i Hareid kommune. Som folkevald vert rekna medlemer av kommunestyret,

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING

SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Returner skjemaet til: Statens innkrevjingssentral Postboks 455 8601 Mo i Rana SØKNAD OM UTANRETTSLEG GJELDSORDNING Bruk skjemaet til opplysningar om: inntektene dine utgiftene dine eventuell formue som

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

1.1.3 a) Leiarane i Planutvalet 4 % av ordførargodtgjersle ,-

1.1.3 a) Leiarane i Planutvalet 4 % av ordførargodtgjersle ,- Reglement for GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE i Fusa kommune - vedteke i kommunestyret 20.02.13. Revidert av kommunestyret i sak nr 30 /2017 den 27.04.2017: Vedtaket er innarbeidd i reglementet nedanfor: Reglement

Detaljer

ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015

ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015 ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015 ENDRINGAR 1. JULI 2014 Melding - SKD 4/14, 1. juli 2014 Endra sone inndeling, men påverkar ikkje S & Fj. Nye næringssektorar Utviding av fribeløpsordning

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Målet med kurset. Vite når det skal fastsettes en fordel ved bruk av arbeidsgivers bil Være i stand til å:

Målet med kurset. Vite når det skal fastsettes en fordel ved bruk av arbeidsgivers bil Være i stand til å: Fri bil 1 Målet med kurset Vite når det skal fastsettes en fordel ved bruk av arbeidsgivers bil Være i stand til å: beregne riktig fordel fri bil foreta lønnsinnberetning av fordel fri bil bokføre fordelen

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Ot.prp. nr. 77 (2005 2006) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Ot.prp. nr. 77 (2005 2006) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. Ot.prp. nr. 77 (2005 2006) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. Innhald 1 Frådrag for innskot frå sjølvstendig 6 Avgrensa skattefritak for fri kost næringsdrivande til eigen pensjons-

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

Ot.prp. nr. 58 ( )

Ot.prp. nr. 58 ( ) Ot.prp. nr. 58 (2003 2004) Om lov om endringar i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 2. april 2004, godkjend i statsråd same dagen.

Detaljer

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant]

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant] Rammeavtale Om levering av entreprenørtenester mellom Lindås kommune og 1. Partane sine representantar Oppdragsgjevar: Leverandør: Lindås kommune [Lindås kommune sin representant] [Namn på leverandør]

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane

SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane SJØLVMELDINGA 2013 Rettleiing til postane Sjekk alle opplysningar og frådrag i sjølvmeldinga Leveringsfrist 30. april 2014 Inga endring inga levering Har du endringar lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Treng du hjelp til utfylling av skjemaet, ring eller send e-post til

Treng du hjelp til utfylling av skjemaet, ring eller send e-post til Opplysingsplikt Finansiering av politiske parti 2013? A Namn: Tlf.nr.: E-post: B Treng du hjelp til utfylling av skjemaet, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no Opplysningane nedanfor

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Forsikringspakken til NLT er eit resultat av eit samarbeid og avtalar mellom fyljande parter:

Forsikringspakken til NLT er eit resultat av eit samarbeid og avtalar mellom fyljande parter: Forsikringspakke Forsikringspakken til NLT er eit resultat av eit samarbeid og avtalar mellom fyljande parter: NLT: Som administrator og formidlar til medlems- og bygdeservice laga. For dette reknar NLT

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spesielle forhold knytte til spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål»)

Spesielle forhold knytte til spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Spesielle forhold knytte til spørsmål i skjema RA 0604 Partifinansiering 2014 («Ofte stilte spørsmål») Innhald Punkta A, B og C i Altinn (A og B på papir)... 1 Om spm 1, 2, 3 og 4 Kva blir rekna med som

Detaljer