Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn"

Transkript

1 Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet.

2 Innhold 110-A Fri kost og losji A Lønn, honorarer mv A Trekkpliktige naturalytelser A Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet Styrehonorar mv. til person som er skattemessig bosatt i utlandet Lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon og som ikke er skattepliktig i Norge A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (merpremie) - andre betalte premier mv A Trekkpliktig hyretillegg A Fri bil A Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeider A Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold A Fri bolig i arbeidsforhold Utbetaling fra fond for idrettsutøvere Lønn ved konkurs - statsgaranti mv A Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel til person som er skattemessig bosatt i utlandet A Annen fri bil (hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk) A Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige A Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktig A Elektronisk kommunikasjon bredbånd, fri telefon (herunder fri mobiltelefon) mv A Opsjonsytelser (kontantytelser) A Ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs A Opsjonsytelser (naturalytelser) Godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som passer barn i barnets hjem A Fri bil som faller utenfor standardreglene A Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i utlandet Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktige Godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Godtgjørelse til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak A Kostbesparelse i hjemmet Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy A Diverse A Smusstillegg A Trekkpliktig (herunder fast) bil- og båtgodtgjørelse mv

3 155-A Trekkpliktig godtgjørelse til reise og kost A Trekkpliktig godtgjørelse mv. til reise, kost og losji til utenlandsk arbeidstaker A Trekkpliktig godtgjørelse til losji innland/utland A Trekkpliktig stipend A Andre trekkpliktige utgifts Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv A Pensjon og livrenter i arbeidsforhold mv Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall Pensjon i dødsmåneden (skattefri) Føderåd Skattepliktig ektefelletillegg Avtalefestet pensjon (AFP) Barnepensjon fra andre enn folketrygden Naturalytelser i pensjonsforhold Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer Skattefritt ektefelletillegg Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor Rentefordel ved rimelig lån for pensjonist Uførepensjon fra andre enn folketrygden Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Diverse Utbetalinger mv. til næringsdrivende Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i dagmammaens hjem Lott eller part (herunder minstelott) til fisker Fri reise til og fra arbeidet (fri transport) Fri barnehageplass Arbeidsgivers tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage Fri kost og losji for norsk arbeidstaker som ville hatt krav på fradrag for merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Fri kost og losji for utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet Fri bolig til utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet (trekkfri) A Trekkfri fri kost for sokkelarbeider Andre trekkfrie naturalytelser Diettgodtgjørelse m/overnatting på tjenestereise mv. - innland/utland Diettgodtgjørelse m/overnatting - hotell - innland - beordring

4 614 Diettgodtgjørelse u/overnatting på tjenestereise - innland/utland Diettgodtgjørelse ved overnatting på hotell - arbeidsopphold i utlandet utover 28 døgn Kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining (på tjenestereiser) Kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining (pendler) Diettgodtgjørelse - hybel/brakke (privat) - innland/utland - Skattedirektoratets forskuddssats Losjigodtgjørelse - egen brakke eller campingvogn Diettgodtgjørelse ved overnatting til langtransportsjåfør i utlandet - Skattedirektoratets takseringssats Diettgodtgjørelse - pensjonat - innland/utland - Skattedirektoratets forskuddssats Godtgjørelse til kost og losji til utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet Diverse Trekkfri bilgodtgjørelse Trekkfri bilgodtgjørelse EL-bil Andre trekkfrie utgifts (bil mv.) Kontantgodtgjørelse til dekning av reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge Dekning av besøksreiser til hjemmet i Norge - refusjon eller naturalytelse Dekning av besøksreiser til hjemmet i utlandet refusjon eller naturalytelse Kontantgodtgjørelse til dekning av besøksreiser til hjemmet i utlandet /849 Diverse Flyttegodtgjørelse og kompensasjonstillegg Trekkfrie stipend Godtgjørelser i henhold til særavtaler inngått av bl.a. Utenriksdepartementet Matpenger i forbindelse med overtid /749 Andre trekkfrie utgifts Skattefri erstatning for tort og svie A Betaling til fond for idrettsutøvere A inntekt A Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis A Lønn mv. til utenlandske artister Skattefrie utbetalinger Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år Annen inntekt A Trekkfritt hyretillegg A Lønn og annen kontant godtgjørelse som ikke er skattepliktig for person som er medlem av folketrygden Fordel av fri bolig inkludert kompensasjonstillegg for statsansatte i utlandet A Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på nettolønnsordning - arbeid utført i Norge A Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på nettolønnsordning - arbeid utført i utlandet

5 110-A Fri kost og losji Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost trekkpliktig Lønn, naturalytelser, pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost - trekkpliktig pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig Særskilt skattelov - Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost - trekkpliktig Fordel fri losji - trekkpliktig Særskilt skatte- og avgiftsregel Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost - trekkpliktig Særskilt skattelov pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig 111-A Lønn, honorarer mv. Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse gjørelser Ordinær Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 4

6 Rett til sjøfolksfradrag Lønnkontantytelse Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse lønn, naturalytelser, Styrehonorar og godtgjørelse/verv Ordinær Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 112-A Trekkpliktige naturalytelser Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig Ordinær - annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - Ordinær naturalytelser, annet Særskilt skattelov - Jan Mayen Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - Ordinær og bilandene annet Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - Ordinær annet 5

7 113-A Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet Lønn, naturalytelser, godt- Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse i utlan- Opptjent Lønnkontantytelsgjørelser det Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag Opptjent Lønnkontantytelse lønn, naturalytelser, godt- det Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse i utlangjørelser Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 6

8 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Inntekt opptjent i utlandet Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skatte- og avgiftsregel Kommunal omsorgslønn/fostergodt-gjørelse - opptjent i utlandet Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn opptjent i utlandet Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid 7

9 114 Styrehonorar mv. til person som er skattemessig bosatt i utlandet Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Styrehonorar og Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig godtgjørelse/verv i Norge Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Utbetalt styrehonorar ikke Styrehonorar og godtgjørelse skattepliktig i Norge godtgjørelse/verv 115 Lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon og som ikke er skattepliktig i Norge Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, godtgjørelse Lønn fra utenlandsk diplomatisk stasjon 116-A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (merpremie) - andre betalte premier mv. Valg 1 Valg 2 Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Forsikringspremier skattepliktig del Valg 1 Valg 2 Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, godtgjørelse Forsikringspremier skattepliktig del Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Forsikringspremier skattepliktig del Særskilt skatte- og avgiftsregel Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Forsikringspremier skattepliktig del 8

10 117-A Trekkpliktig hyretillegg Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkpliktig Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkpliktig godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Hyretillegg Trekkpliktig Mayen og bilandene Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkpliktig 118-A Fri bil Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær 9

11 119-A Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeider Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kost sokkelarbeider Trekkpliktig godtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kost sokkelarbeider Trekkpliktig godtgjørelse 120-A Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold bilandene Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold 10

12 121-A Fri bolig i arbeidsforhold Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Helt/delvis fri bolig i godtgjørelse arbeidsforhold Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Helt/delvis fri bolig i arbeidsforhold 122 Utbetaling fra fond for idrettsutøvere Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fond idrettsutøvere Utbetaling fra fond godtgjørelse Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Fond idrettsutøvere 11

13 123 Lønn ved konkurs - statsgaranti mv. Lønn, naturalytelser, godtgjørelseser Lønn - kontantytel- Konkurs/statsgaranti Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, godtgjørelseser Lønn - kontantytel- Konkurs/statsgaranti Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn konkurs/statsgaranti 124-A Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel til person som er skattemessig bosatt i utlandet Utlending på Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse kontinental- norsk gjørelser sokkel Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 12

14 Rett til sjøfolksfradrag lønn, norsk Utlending på Lønn- kontant- ytelse naturalytelser, kontinental sokkel Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 125-A Annen fri bil (hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk) Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Særskilt skattelov Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær 13

15 Utenlandsk sjøfolk - ikke skattepliktig Lønn-kontantytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Kodespeil for direkte registrering i Altinn 126-A Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige Lønn, naturalytelser, Lønnkontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Utenlandske sjøfolk - ikke skattepliktig Særskilt skatte- og avgiftsregel - Rett til sjøfolksfradrag Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 127-A Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet Fra den Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse opptjent i norske stat gjørelser utlandet Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 14

16 Særskilt skatte- og avgiftsregel - Rett til sjøfolksfradrag Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn- norske stat Fra den naturalytelser, kontantytelse opptjent i utlandet Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn utbetalt fra den norske stat opptjent i utlandet Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 129 Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktig Lønn, naturalytelser, godt- Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse giftspliktig Ikke av- Lønnkontantytelsgjørelser utbetaling Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 15

17 Særskilt skatte- og avgiftsregel - Rett til sjøfolksfradrag Rett til sjøfolksfradrag Lønn- Ikke avgiftspliktig - lønn, naturalytelserkontantytelse utbetaling Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 130-A Elektronisk kommunikasjon bredbånd, fri telefon (herunder fri mobiltelefon) mv. Lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Særskilt skattelov Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse 16

18 131-A Opsjonsytelser (kontantytelser) Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelser, kontantytelse Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse Mayen og bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse 132-A Ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner Aksjer/grunnfondsbevis naturalytelser, og aksjer til underkurs Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Aksjer/grunnfondsbevis Mayen og bilandene til underkurs Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs 17

19 133-A Opsjonsytelser (naturalytelser) Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og Opsjonsytelse - naturalytelse naturalytelser, aksjer Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelse Mayen og bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelse 134 Godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som passer barn i barnets hjem Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn for barnepass i barnets hjem 135-A Fri bil som faller utenfor standardreglene Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen 18

20 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen Særskilt skattelov - Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen 136-A Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i utlandet Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) Lønn, naturalytelser, utland Ordinær Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Utland/ kontinentalsokkel Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) Rett til sjøfolksfradrag - lønn, utland Ordinær naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Utland/ kontinentalsokkel Særskilt skattelov Jan Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) Mayen og bilandene utland Ordinær Særskilt skatte- og avgiftsregel Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) utland Ordinær Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Utland/ trekkpliktig - annet kontinentalsokkel 19

21 137 Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktige Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Ikke avgiftspliktig - arbeid trekkpliktig - annet utført i Norge Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Øvrig lønn, naturalytelser, Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Særskilt skattelov - Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Ikke avgiftspliktig - Mayen og bilandene trekkpliktig - annet arbeid utført i Norge Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Ikke avgiftspliktig - trekkpliktig - annet arbeid utført i Norge 139 Godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn fra veldedig/allmennyttig institusjon/organisasjon 140 Godtgjørelse til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn for lønnsarbeid i hjemmet 20

22 141-A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse gjørelser Arbeidsmarkedstiltak Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Arbeids- Lønnkontantytelse naturalytelser, markedstiltak Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Arbeidsmarkedstilbud Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 21

23 143-A Kostbesparelse i hjemmet Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler pendlere, kost og losji Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler naturalytelser, pendlere, kost og losji Særskilt skattelov - Jan Mayen Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler og bilandene pendlere, kost og losji Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler pendlere, kost og losji 144 Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy Lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 22

24 Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelse, godtgjørelse Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov - Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 23

25 149-A Diverse Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Opptjent i utland tidligere år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Opptjent i utland tidligere år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy 24

26 Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Opptjent i utland tidligere år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Rett til sjøfolksfradrag - lønn, tidligere år opptjent i utland Lønn kontantytelse naturalytelser, Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy opptjent i utland tidligere år Lønn opptjent i utland tidligere år Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid 25

27 151-A Smusstillegg Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg 153-A Trekkpliktig (herunder fast) bil- og båtgodtgjørelse mv. Lønn, naturalytelser, Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fast bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Særskilt skattelov - Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse 26

28 155-A Trekkpliktig godtgjørelse til reise og kost Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse Kost - trekkpliktig godtgjørelse Lønn, naturalytelser, annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenesterei- Kost - trekkpliktig godtgjørelse ser, kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse annet Særskilt skattelov Jan Mayen og Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkpliktig godtgjørelse bilandene kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse annet Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse Kost - trekkpliktig godtgjørelse Særskilt skattelov - annet 156-A Trekkpliktig godtgjørelse mv. til reise, kost og losji til utenlandsk arbeidstaker Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending 27

29 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending 157-A Trekkpliktig godtgjørelse til losji innland/utland Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Losji - trekkpliktig godtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og Losji - trekkpliktig losji godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Godtgjørelse tjenestereiser, kost Losji - trekkpliktig godtgjørelse Mayen og bilandene og losji Særskilt skattelov - Godtgjørelse tjenestereiser, kost Losji - trekkpliktig godtgjørelse og losji 28

30 161-A Trekkpliktig stipend Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig naturalytelser, Særskilt skattelov Jan Mayen Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig og bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig 199-A Andre trekkpliktige utgifts Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, godt- Utgiftsgodtgjørelse gjørelser trekkpliktig - annet Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse bilandene trekkpliktig - annet Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet 29

31 211 Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv. Se også kode 212-A Pensjon Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold og trygd Kildeskatt på Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold pensjoner Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Særskilt Pensjon og Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold skattelov - trygd Pensjon/livrenter i arbeidsforhold 212-A Pensjon og livrenter i arbeidsforhold mv. Se også kode 211 Pensjon Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold og trygd Kildeskatt på Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold pensjoner Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold 214 Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Skattepliktig Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Etterlønn og etterpensjon bilandene 30

32 Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon 215 Pensjon i dødsmåneden (skattefri) Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon i dødsmåneden 216 Føderåd Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kildeskatt på pensjoner Føderåd Ordinær Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Føderåd 219 Skattepliktig ektefelletillegg Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Ektefelletillegg - skattepliktig Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Ektefelletillegg - skattepliktig Etterbetaling Skattepliktig ektefelletillegg Særskilt skattelov - Pensjon og Ektefelletillegg skattepliktig trygd Etterbetaling Skattepliktig ektefelletillegg 31

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Sist oppdatert 20.06.2017 VEILEDNING Direkte registrering av a-melding i Altinn A01 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Innhold Hva du trenger å forberede før

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 18062015 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger...

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2017 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 8 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 8 3 Roller og

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle lønner i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 HR-enheten Sist oppdatert: 29.06.2016 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F lønn Tekst lønn Månedslønn

Detaljer

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

EDAG. konsekvenser for Lønn 5.0

EDAG. konsekvenser for Lønn 5.0 EDAG konseenser for Lønn 5.0 EDAG Hva er EDAG Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver Ett kontaktpunkt for ansettelse, lønn og skatt SSB Lønn / trekk Altinn EDAG NAV SKD Arbeidsgiver Andre Oppgaver som erstattes

Detaljer

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. "avvik" (kun endret begrepsbruk - ikke innhold)

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. avvik (kun endret begrepsbruk - ikke innhold) Oppdatert pr. 04.06.2014 Forrige oppdatering: 18.12.2013 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Merket alle ytelser som kun utbetales og innrapporteres av Arbeids- og Hele velferdsetaten

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014 Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, Mai 2014 1 2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Ny versjon av HogiaLønn Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, september 2014 Ny versjon av HogiaLønn 2014.3 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale. Hvordan installere ny versjon

Detaljer

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008

Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 Lønnstjenesten Oversikt over gyldige TT-koder i PAGA pr. januar 2008 TT-type Betalbar Snu fortegn Trekkgrunnlag skatt A Maskinelle koder (avsetning) L Lønnskoder (lønn og tillegg) T Sentrale trekkoder

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Endret forretningsregler til automatiske kontroller - ingen. Mer detaljert beskrivelse av hvordan korrigeringer skal gjøres

Endret forretningsregler til automatiske kontroller - ingen. Mer detaljert beskrivelse av hvordan korrigeringer skal gjøres Oppdatert pr.04.11.14 Forrige oppdatering: 04.06.2014 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Kap 1.1 Nytt bilde - ingen realitetsendring Kap 1.2 Kap 1.3.1 Nytt bilde - Justert tekst

Detaljer

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold REISE OG DIETT i småbedriften R!SANGERS E-BOK 014 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Ny versjon av HogiaLønn

Ny versjon av HogiaLønn 04.02.2013 Til brukere av HogiaLønn med serviceavtale Oslo, januar 2013 Revidert februar 2013 Ny versjon av HogiaLønn 2013.1 Ny versjon er tilgjengelig uten ekstra kostnad for brukere med Serviceavtale.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2014 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer