Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn"

Transkript

1 Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet.

2 Innhold 110-A Fri kost og losji A Lønn, honorarer mv A Trekkpliktige naturalytelser A Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet Styrehonorar mv. til person som er skattemessig bosatt i utlandet Lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon og som ikke er skattepliktig i Norge A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (merpremie) - andre betalte premier mv A Trekkpliktig hyretillegg A Fri bil A Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeider A Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold A Fri bolig i arbeidsforhold Utbetaling fra fond for idrettsutøvere Lønn ved konkurs - statsgaranti mv A Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel til person som er skattemessig bosatt i utlandet A Annen fri bil (hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk) A Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige A Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktig A Elektronisk kommunikasjon bredbånd, fri telefon (herunder fri mobiltelefon) mv A Opsjonsytelser (kontantytelser) A Ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs A Opsjonsytelser (naturalytelser) Godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som passer barn i barnets hjem A Fri bil som faller utenfor standardreglene A Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i utlandet Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktige Godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Godtgjørelse til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak A Kostbesparelse i hjemmet Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy A Diverse A Smusstillegg A Trekkpliktig (herunder fast) bil- og båtgodtgjørelse mv

3 155-A Trekkpliktig godtgjørelse til reise og kost A Trekkpliktig godtgjørelse mv. til reise, kost og losji til utenlandsk arbeidstaker A Trekkpliktig godtgjørelse til losji innland/utland A Trekkpliktig stipend A Andre trekkpliktige utgifts Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv A Pensjon og livrenter i arbeidsforhold mv Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall Pensjon i dødsmåneden (skattefri) Føderåd Skattepliktig ektefelletillegg Avtalefestet pensjon (AFP) Barnepensjon fra andre enn folketrygden Naturalytelser i pensjonsforhold Introduksjonsstønad Kvalifiseringsstønad Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer Skattefritt ektefelletillegg Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor Rentefordel ved rimelig lån for pensjonist Uførepensjon fra andre enn folketrygden Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Diverse Utbetalinger mv. til næringsdrivende Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i dagmammaens hjem Lott eller part (herunder minstelott) til fisker Fri reise til og fra arbeidet (fri transport) Fri barnehageplass Arbeidsgivers tilskudd til barnehage som ikke er bedriftsbarnehage Fri kost og losji for norsk arbeidstaker som ville hatt krav på fradrag for merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Fri kost og losji for utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet Fri bolig til utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet (trekkfri) A Trekkfri fri kost for sokkelarbeider Andre trekkfrie naturalytelser Diettgodtgjørelse m/overnatting på tjenestereise mv. - innland/utland Diettgodtgjørelse m/overnatting - hotell - innland - beordring

4 614 Diettgodtgjørelse u/overnatting på tjenestereise - innland/utland Diettgodtgjørelse ved overnatting på hotell - arbeidsopphold i utlandet utover 28 døgn Kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining (på tjenestereiser) Kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining (pendler) Diettgodtgjørelse - hybel/brakke (privat) - innland/utland - Skattedirektoratets forskuddssats Losjigodtgjørelse - egen brakke eller campingvogn Diettgodtgjørelse ved overnatting til langtransportsjåfør i utlandet - Skattedirektoratets takseringssats Diettgodtgjørelse - pensjonat - innland/utland - Skattedirektoratets forskuddssats Godtgjørelse til kost og losji til utenlandsk arbeidstaker som pendler fra utlandet Diverse Trekkfri bilgodtgjørelse Trekkfri bilgodtgjørelse EL-bil Andre trekkfrie utgifts (bil mv.) Kontantgodtgjørelse til dekning av reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge Dekning av besøksreiser til hjemmet i Norge - refusjon eller naturalytelse Dekning av besøksreiser til hjemmet i utlandet refusjon eller naturalytelse Kontantgodtgjørelse til dekning av besøksreiser til hjemmet i utlandet /849 Diverse Flyttegodtgjørelse og kompensasjonstillegg Trekkfrie stipend Godtgjørelser i henhold til særavtaler inngått av bl.a. Utenriksdepartementet Matpenger i forbindelse med overtid /749 Andre trekkfrie utgifts Skattefri erstatning for tort og svie A Betaling til fond for idrettsutøvere A inntekt A Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis A Lønn mv. til utenlandske artister Skattefrie utbetalinger Skattefri arbeidsinntekt til barn under 13 år Annen inntekt A Trekkfritt hyretillegg A Lønn og annen kontant godtgjørelse som ikke er skattepliktig for person som er medlem av folketrygden Fordel av fri bolig inkludert kompensasjonstillegg for statsansatte i utlandet A Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på nettolønnsordning - arbeid utført i Norge A Lønn mv. for arbeidstaker ansatt på nettolønnsordning - arbeid utført i utlandet

5 110-A Fri kost og losji Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost trekkpliktig Lønn, naturalytelser, pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost - trekkpliktig pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig Særskilt skattelov - Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost - trekkpliktig Fordel fri losji - trekkpliktig Særskilt skatte- og avgiftsregel Utgifter ved besøksreiser, Fordel fri kost - trekkpliktig Særskilt skattelov pendlere, kost og losji Fordel fri losji - trekkpliktig 111-A Lønn, honorarer mv. Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse gjørelser Ordinær Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 4

6 Rett til sjøfolksfradrag Lønnkontantytelse Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse lønn, naturalytelser, Styrehonorar og godtgjørelse/verv Ordinær Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 112-A Trekkpliktige naturalytelser Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig Ordinær - annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - Ordinær naturalytelser, annet Særskilt skattelov - Jan Mayen Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - Ordinær og bilandene annet Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - Ordinær annet 5

7 113-A Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i utlandet Lønn, naturalytelser, godt- Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse i utlan- Opptjent Lønnkontantytelsgjørelser det Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag Opptjent Lønnkontantytelse lønn, naturalytelser, godt- det Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse i utlangjørelser Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 6

8 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Inntekt opptjent i utlandet Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skatte- og avgiftsregel Kommunal omsorgslønn/fostergodt-gjørelse - opptjent i utlandet Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn opptjent i utlandet Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid 7

9 114 Styrehonorar mv. til person som er skattemessig bosatt i utlandet Lønn, naturalytelser, Lønn - kontantytelse Styrehonorar og Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig godtgjørelse/verv i Norge Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Utbetalt styrehonorar ikke Styrehonorar og godtgjørelse skattepliktig i Norge godtgjørelse/verv 115 Lønn mv. fra utenlandsk diplomatisk eller konsulær stasjon og som ikke er skattepliktig i Norge Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, godtgjørelse Lønn fra utenlandsk diplomatisk stasjon 116-A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (merpremie) - andre betalte premier mv. Valg 1 Valg 2 Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Forsikringspremier skattepliktig del Valg 1 Valg 2 Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, godtgjørelse Forsikringspremier skattepliktig del Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Forsikringspremier skattepliktig del Særskilt skatte- og avgiftsregel Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Forsikringspremier skattepliktig del 8

10 117-A Trekkpliktig hyretillegg Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkpliktig Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkpliktig godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Hyretillegg Trekkpliktig Mayen og bilandene Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Spesielt for hyre og hyretillegg Hyretillegg - trekkpliktig 118-A Fri bil Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, godtgjørelse Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel Ordinær 9

11 119-A Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeider Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kost sokkelarbeider Trekkpliktig godtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kost sokkelarbeider Trekkpliktig godtgjørelse 120-A Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Lønn, naturalytelser, godtgjørelse Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold bilandene Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold 10

12 121-A Fri bolig i arbeidsforhold Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Helt/delvis fri bolig i godtgjørelse arbeidsforhold Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Fri bolig Helt/delvis fri bolig i arbeidsforhold 122 Utbetaling fra fond for idrettsutøvere Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Fond idrettsutøvere Utbetaling fra fond godtgjørelse Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Fond idrettsutøvere 11

13 123 Lønn ved konkurs - statsgaranti mv. Lønn, naturalytelser, godtgjørelseser Lønn - kontantytel- Konkurs/statsgaranti Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, godtgjørelseser Lønn - kontantytel- Konkurs/statsgaranti Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn konkurs/statsgaranti 124-A Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel til person som er skattemessig bosatt i utlandet Utlending på Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse kontinental- norsk gjørelser sokkel Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 12

14 Rett til sjøfolksfradrag lønn, norsk Utlending på Lønn- kontant- ytelse naturalytelser, kontinental sokkel Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 125-A Annen fri bil (hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk) Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Fri bil (firmabil) Øvrig Bilpool Særskilt skattelov Fri bil (firmabil) Øvrig Ordinær 13

15 Utenlandsk sjøfolk - ikke skattepliktig Lønn-kontantytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Kodespeil for direkte registrering i Altinn 126-A Utenlandske sjøfolk som er trygdet i Norge uten å være skattepliktige Lønn, naturalytelser, Lønnkontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Utenlandske sjøfolk - ikke skattepliktig Særskilt skatte- og avgiftsregel - Rett til sjøfolksfradrag Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 127-A Lønn fra den norske stat opptjent i utlandet Fra den Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse opptjent i norske stat gjørelser utlandet Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 14

16 Særskilt skatte- og avgiftsregel - Rett til sjøfolksfradrag Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn- norske stat Fra den naturalytelser, kontantytelse opptjent i utlandet Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn utbetalt fra den norske stat opptjent i utlandet Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 129 Lønn og annen godtgjørelse for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktig Lønn, naturalytelser, godt- Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse giftspliktig Ikke av- Lønnkontantytelsgjørelser utbetaling Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 15

17 Særskilt skatte- og avgiftsregel - Rett til sjøfolksfradrag Rett til sjøfolksfradrag Lønn- Ikke avgiftspliktig - lønn, naturalytelserkontantytelse utbetaling Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 130-A Elektronisk kommunikasjon bredbånd, fri telefon (herunder fri mobiltelefon) mv. Lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Særskilt skattelov Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse 16

18 131-A Opsjonsytelser (kontantytelser) Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelser, kontantytelse Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse Mayen og bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse 132-A Ansattes kjøp av aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner Aksjer/grunnfondsbevis naturalytelser, og aksjer til underkurs Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Aksjer/grunnfondsbevis Mayen og bilandene til underkurs Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs 17

19 133-A Opsjonsytelser (naturalytelser) Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og Opsjonsytelse - naturalytelse naturalytelser, aksjer Særskilt skattelov Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelse Mayen og bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - naturalytelse 134 Godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som passer barn i barnets hjem Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn for barnepass i barnets hjem 135-A Fri bil som faller utenfor standardreglene Lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen 18

20 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen Særskilt skattelov - Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen 136-A Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i utlandet Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) Lønn, naturalytelser, utland Ordinær Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Utland/ kontinentalsokkel Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) Rett til sjøfolksfradrag - lønn, utland Ordinær naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Utland/ kontinentalsokkel Særskilt skattelov Jan Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) Mayen og bilandene utland Ordinær Særskilt skatte- og avgiftsregel Standardregel Bilpool Fri bil (firmabil) utland Ordinær Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Utland/ trekkpliktig - annet kontinentalsokkel 19

21 137 Trekkpliktige naturalytelser for arbeid utført i Norge som ikke er avgiftspliktige Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Ikke avgiftspliktig - arbeid trekkpliktig - annet utført i Norge Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Naturalytelse trekkpliktig - annet Øvrig lønn, naturalytelser, Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Særskilt skattelov - Jan Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Ikke avgiftspliktig - Mayen og bilandene trekkpliktig - annet arbeid utført i Norge Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov Øvrig lønn, naturalytelser, Naturalytelse Ikke avgiftspliktig - trekkpliktig - annet arbeid utført i Norge 139 Godtgjørelse utbetalt av veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn fra veldedig/allmennyttig institusjon/organisasjon 140 Godtgjørelse til privatpersoner for arbeidsoppdrag i oppdragsgivers hjem Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn for lønnsarbeid i hjemmet 20

22 141-A Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Lønn, naturalytelser, godt- Lønnkontantytelse gjørelser Arbeidsmarkedstiltak Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Arbeids- Lønnkontantytelse naturalytelser, markedstiltak Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Arbeidsmarkedstilbud Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 21

23 143-A Kostbesparelse i hjemmet Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler pendlere, kost og losji Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler naturalytelser, pendlere, kost og losji Særskilt skattelov - Jan Mayen Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler og bilandene pendlere, kost og losji Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, Kostbesparelse i hjemmet - pendler pendlere, kost og losji 144 Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy Lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 22

24 Rett til sjøfolksfradrag lønn, naturalytelse, godtgjørelse Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid Særskilt skatte- og avgiftsregel Særskilt skattelov - Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 23

25 149-A Diverse Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Opptjent i utland tidligere år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Opptjent i utland tidligere år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Lønn, naturalytelser, Spesielt for hyre og hyretillegg Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy 24

26 Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Opptjent i utland tidligere år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Inntektsmottaker bosatt USA Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Rett til sjøfolksfradrag - lønn, tidligere år opptjent i utland Lønn kontantytelse naturalytelser, Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy opptjent i utland tidligere år Lønn opptjent i utland tidligere år Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Lønn utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid 25

27 151-A Smusstillegg Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Smusstillegg 153-A Trekkpliktig (herunder fast) bil- og båtgodtgjørelse mv. Lønn, naturalytelser, Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Fast bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Særskilt skattelov - Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse 26

28 155-A Trekkpliktig godtgjørelse til reise og kost Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse Kost - trekkpliktig godtgjørelse Lønn, naturalytelser, annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenesterei- Kost - trekkpliktig godtgjørelse ser, kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse annet Særskilt skattelov Jan Mayen og Godtgjørelse tjenestereiser, Kost - trekkpliktig godtgjørelse bilandene kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse annet Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Trekkpliktig godtgjørelse Kost - trekkpliktig godtgjørelse Særskilt skattelov - annet 156-A Trekkpliktig godtgjørelse mv. til reise, kost og losji til utenlandsk arbeidstaker Lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending 27

29 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Særskilt skattelov - Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending 157-A Trekkpliktig godtgjørelse til losji innland/utland Lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Losji - trekkpliktig godtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og Losji - trekkpliktig losji godtgjørelse Særskilt skattelov Jan Godtgjørelse tjenestereiser, kost Losji - trekkpliktig godtgjørelse Mayen og bilandene og losji Særskilt skattelov - Godtgjørelse tjenestereiser, kost Losji - trekkpliktig godtgjørelse og losji 28

30 161-A Trekkpliktig stipend Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig naturalytelser, Særskilt skattelov Jan Mayen Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig og bilandene Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Stipend Trekkpliktig 199-A Andre trekkpliktige utgifts Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, godt- Utgiftsgodtgjørelse gjørelser trekkpliktig - annet Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse bilandene trekkpliktig - annet Særskilt skattelov - Øvrig lønn, naturalytelser, Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet 29

31 211 Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv. Se også kode 212-A Pensjon Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold og trygd Kildeskatt på Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold pensjoner Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Særskilt Pensjon og Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold skattelov - trygd Pensjon/livrenter i arbeidsforhold 212-A Pensjon og livrenter i arbeidsforhold mv. Se også kode 211 Pensjon Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold og trygd Kildeskatt på Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold pensjoner Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Etterbetaling Pensjon/livrenter i arbeidsforhold 214 Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Skattepliktig Særskilt skattelov Jan Mayen og Øvrig lønn, naturalytelser, Etterlønn og etterpensjon bilandene 30

32 Særskilt skattelov - Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon 215 Pensjon i dødsmåneden (skattefri) Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon i dødsmåneden 216 Føderåd Lønn, naturalytelser, Øvrig lønn, naturalytelser, Kildeskatt på pensjoner Føderåd Ordinær Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Føderåd 219 Skattepliktig ektefelletillegg Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Ektefelletillegg - skattepliktig Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Ektefelletillegg - skattepliktig Etterbetaling Skattepliktig ektefelletillegg Særskilt skattelov - Pensjon og Ektefelletillegg skattepliktig trygd Etterbetaling Skattepliktig ektefelletillegg 31

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

"Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt"

Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Utkast "Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt" Kapittel 5. Opplysningsplikt for tredjepart Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24??...

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer