REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE"

Transkript

1 REGLEMENT FOR GODTGJERING TIL FOLKEVALDE Vedtatt i Telemark fylkesting, sist endra i sak 27/11 Godtgjeringssatsane er sist regulerte pr OMFANG Dette reglementet omfattar: - alle representantar i fylkesting og fylkesutval og politisk valde medlemmer i alle organ som er oppnemnde av fylkesting/fylkesutval/hovudutval eller som er oppretta med heimel i lov og avtaleverk - politisk valde medlemmer av styre eller andre organ ved private institusjonar der fylkeskommunen dekker driftsutgiftene og som elles oppfyller føresetnadene - medlemmer av ad hoc-utval som er oppnemnde av fylkesting/fylkesutval eller av hovudutval 2 MØTEGODTGJERING Møtegodtgjering omfattar alle verv under 1 med dei unntak som er nemnde i 5. Tilsettes representantar mottar same møtegodtgjering som dei politisk valde representantane. Dette gjeld ikkje dei frikjøpe fylkeshovudstillitsvalde, desse blir likestilte med folkevalde nemnde i 5. Møtegodtgjeringa er kr 838,- pr. møtedag. Det blir utbetalt møtegodtgjering for ordinære møte i organet, for felles synfaringar og for gruppemøte på annan dag enn møtedagen. Det kan ikkje påreknast møtegodtgjering for å delta på kurs og konferansar. Gruppemøte bør som hovudregel haldast same dagen som hovudutvals- eller underutvalsmøte. Representantar som møter i fleire organ same dagen, får bare møtegodtgjering som for eitt møte. Fylkestingsmedlemmer som ikkje har fast årleg godtgjering, får godtgjering for førebuing til fylkestingsmøte med kr 838,- pr. møte. 1

2 3 ERSTATNING FOR TAPT ARBEIDSFORTENESTE, FOR UTGIFTER TIL AVLØYSAR, FOR BARNEPASS M.M. Maksimumssatsen er kr 3.502,- pr. dag. Kravet skal legitimerast slik: - lønnsmottakarar legg fram stadfesting frå arbeidsgivar - sjølvstendig næringsdrivande legg fram eigenerklæring Ved krav om endring må ny legitimasjon leggast fram. Sats for ulegitimert tap er kr 1.328,-. Denne satsen kan krevast av alle som ikkje krev etter legitimert sats. Legitimerte utgifter tilleie av tilsyn med barn under 12 år tilknytta ordinære møte i folkevalte organ og anna arbeid direkte knytta til rolla som folkevalt vert dekka med inntil kr 768,- pr. dag. Faste, private tilsynsutgifter vert ikkje dekka. I samaband med reiser i fylkeskommunale ærend kan legitimerte utgifter til skyss og kost for barnepassar til diande barn dekkast. 4 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING Skyss- og kostgodtgjering blir utbetalt for alle verv som er nemnde i 1 i reglementet. Skyss- og kostgodtgjering blir utbetalt etter satsane i fylkeskommunens reiseregulativ. Når møte er lagde til hotell med felles bestilling, blir opphaldsutgiftene dekte over felles rekning. I slike høve blir det ikkje utbetalt kostgodtgjering. Administrativt tillegg blir utbetalt i samsvar med statens reiseregulativ. Retningslinjene som er utarbeidde for tilsette og politikarar i Telemark fylkeskommune skal følgjast. 5 FASTE ÅRLEGE GODTGJERINGAR Fylkesordførar Fylkesordføraren får utbetalt ei fast godtgjering som svarar til fylkesrådmannens lønn. Godtgjeringa dekker alle oppdrag knytte til verv i fylkeskommunen og til verv der han/ho er vald av fylkeskommunen. Særskild godtgjering for styreverv i aksjeselskap, foretak o.l. som foretaka sjølve gir, tilfell likevel fylkesordførar utan avkorting i den faste årlege godtgjeringa. 2

3 Fylkesvaraordførar Fylkesvaraordføraren får utbetalt ei fast godtgjering som svarar til 85% av fylkesordførarens godtgjering. Godtgjeringa dekker alle oppdrag knytte til verv i fylkeskommunen og til verv der han/ho er vald av fylkeskommunen. Særskild godtgjering for styreverv i aksjeselskap, foretak o.l. som foretaka sjølve gir, tilfell likevel fylkesvaraordførar utan avkorting i den faste årlege godtgjeringa. Dersom fylkesvaraordføraren fungerer som fylkesordførar i meir enn ein månad samanhengande, får han/ho utbetalt godtgjering som fylkesordførar for den perioden han/ho fungerer. Tilsvarande gjeld for nestleiar i hovudutval som må fungere som hovudutvalsleiar i meir enn 1 månad samanhengande. Vedkommande får då godtgjering som hovudutvalsleiar i den perioden han/ho fungerer. Øvrige sentrale verv Desse folkevalde får årleg godtgjering i prosent av fylkesordførarens godtgjering: - medlemmer i fylkesutvalet - leiarar i hovudutvala - leiaren i kontrollutvalet etter følgjande satsar: - medlem i fylkesutvalet 20 % - medlem i både fylkesutvalet og i eitt hovudutval 30 % - medlem i fylkesutvalet som er leiar i hovudutval 60 % - leiar i hovudutval som ikkje er medlem i fylkesutvalet 45 % - leiar i kontrollutvalet 20 % - leiar av administrasjonsutvalet 20 % Den faste årlege godtgjeringa gir erstatning for tapt arbeidsforteneste og møtegodtgjering for politisk møteverksemd/arbeid i fylkeskommunal teneste der eit samla fylkesting/fylkesutval/hovudutval møter. Følgjande unntak gjeld: - Fylkeskommunen yter erstatning for tapt arbeidsforteneste og gir møtegodtgjering for oppdrag eller verv som er gitt av fylkesting/fylkesutval/hovudutval og der det ikkje blir gitt anna økonomisk vederlag. (Dette gjeld likevel ikkje leiar av hovudutval.) - Fylkesordføraren kan også godkjenne at leiarar i hovudutval får dekka tapt arbeidsforteneste i særskilte høve. Godkjenninga skal leggast fram for fylkesutvalet/hovudutvalet og førast inn i møteprotokollen. Folkevalte i verv som medfører arbeidstid som tilsvarar minst 38% av vanleg arbeidstid for fylkeskommunale tenestemenn blir innlemma i KLP. Folkevalte med slik arbeidstid har rett til pensjon som for heiltidsstilling dersom godtgjeringa tilsvarar 60% eller meir av godtgjeringa til fylkesordførar. Er godtgjeringa mindre enn 60% av godtgjeringa til fylkesordførar, gir det rett til pensjon 3

4 som for deltidsstilling etter forholdsmessig andel av godtgjeringa til fylkesordførar. Godtgjering lik 45% av godtgjeringa til fylkesordførar gir t.d. rett til pensjon etter 75% stilling. Dersom folkevalde omhandla i denne paragrafen får permisjon frå vervet for å utføre anna arbeid med lønn i meir enn 1 månad, har vedkommande ikkje rett til godtgjering frå fylkeskommunen i permisjonstida. Dersom nokon har forfall til meir enn 1/3 av møta i løpet av eit år, kan dette føre til avkorting i den årlege godtgjeringa. Ved sjukdom må sjukemelding leverast til fylkestingssekretæren. 6 PARTIPOTT OG FYLKESKOMMUNAL STØTTE TIL FYLKESTINGSGRUPPENE Partipotten utgjer kr ,- pr. år (i hht vedtatt budsjett) 75% av partipotten skal fordelast på dei partia som ikkje har ordførar, varaordførar eller hovudutvalsleiar med unntak av leiar i kontrollutvalet. Dei øvrige partia mottar dei resterande 25% av partipotten. Fordeling mellom partia innanfor hovudrammene skjer forholdsmessig etter stemmetal. Partipotten er tenkt m.a. til frikjøp av gruppeleiar og eventuelt andre funksjonar partiet prioriterer. Minste tilskott frå partipotten til partia som ikkje har leiarverv blir sett til kr ,- sjølv om dette går ut over rammene. Når partipotten blir nytta til faste godtgjeringar er sosiale kostnader inkluderte i beløpet. Den fylkeskommunale støtta til fylkestingsgruppene skal følgje dei statlege satsane. Representantar som går ut av partigruppa får bare ein sum tilsvarande representanttilskottet frå den fylkeskommunale støtta til fylkestingsgruppene. 7 ÅRLEGE GODTGJERINGAR FOR ANDRE UTVALSLEIARAR Leiar for yrkesopplæringsnemnda kr ,- " eldrerådet kr ,- «rådet for personer med nedsett kr ,- funksjonsevne 4

5 8 GODTGJERING FOR TELEFON- OG AVISHALD Representantar som har verv som er nemnde under 5 i reglementet får dekt utgifter til telefon- og avishald med kr 7.006,- pr. år. Representantar som har verv som er nemnde under 5 i reglementet får dekt utgifter til Internett tilgang med inntil kr 383,- pr. månad. Representantar som har verv som er nemnde under 7 i reglementet får kr 2.306,- pr. år som fast telefongodtgjering. Innehavarar av fleire verv får maksimalt utbetalt kr 7.006,- pr. år i godtgjering for telefon- og avishald. Vararepresentantar til fylkesutvalet som i løpet av året har møtt på meir enn halvparten av møta, har krav på godtgjering til telefon på line med faste representantar. Fylkesordførar og fylkesvaraordførar skal ha ei ordning for godtgjering for telefon- og avishald som er lik ordninga for fylkesrådmannen. Leiarar i hovudutvala inkludert administrasjonsutvalet og kontrollutvalet disponerer mobiltelefon. Fylkeskommunen dekker årleg abonnementsavgift i tillegg til kr 4.202,- pr. år til bruk for hovudutvalsleiarar. Fylkeskommunens ordinære avtalar skal brukast. Fylkesordføraren godkjenner abonnementstypen det skal gjevast refusjon for. Fylkesordføraren kan godkjenne godtgjering ved særskilde høve. Godtgjering for telefon- og avishald er trekk- og oppgåvepliktig. Dei reelle utgiftene må derfor legitimerast til likningsstyremaktene. 9 DEKKING AV FAKTISKE UTGIFTER FOR EKTEFELLE/SAMBUAR VED ULIKE ARRANGEMENT Når folkevalde får invitasjon til ulike arrangement saman med ektefelle/sambuar, dekker fylkeskommunen faktiske reiseutgifter og kost- og nattillegg på fram- og tilbakereisa etter vanlege reglar i reiseregulativet. I tillegg kan det utbetalast 50% av satsen for kostgodtgjering i vedkommande land. 10 DISPENSASJON Fylkesutvalet har fullmakt til å dispensere frå desse reglane i særlege høve. 5

6 11 ETTERLØNN I valåret får dei som er nemnde under 5 i dette reglementet følgjande etterlønn: 1. månad (november): full godtgjering 2. og 3. månad (desember/januar): eventuelt mellomlegg mellom full godtgjering og sivil lønn, evt. full godtgjering dersom vedkommande ikkje har kome i arbeid 12 REGULERING Dei faste godtgjeringssummane i dette reglementet blir regulerte ved årsskiftet i samsvar med den lønns- og prisstigninga som blir lagt inn i fylkeskommunens årsbudsjett med første regulering

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v)

Reglement for folkevalgte. (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Reglement for folkevalgte (arbeidsforhold, godtgjørelse m. v) Vedtatt i Fylkestinget 11.12.2002. Endringer vedtatt i Fylkestinget 21.06.2011, Fylkesutvalget 04.10.2011, UFFA-utvalget 12.02.2013 Innhold

Detaljer

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom:

Under begrepet dekning av utgifter og økonomisk tap skiller retningslinjene mellom: RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK GODTGJØRELSE FOR FOLKEVALGTE I SANDNES KOMMUNE Vedtatt av bystyret 18. desember 2012 med endringer vedtatt av bystyret 16. april 2013 (sak 46/13) og 3. september 2013 (sak

Detaljer

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget

REGLEMENT. Godtgjørelsesreglement for politiske organer. Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLEMENT Godtgjørelsesreglement for politiske organer Gjeldende fra 1. juni 2011 Doc nr.: 10/06097-2 ntfk.no/politikk/fylkestinget REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer

REGLEMENT. Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097. GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLEMENT Versjon: september 2010 Saksnr 10/06097 GODTGJØRELSESREGLEMENT for politiske organer REGLER FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING VEDRØRENDE FYLKESKOMMUNALE OMBUD samt REGLER FOR STØTTE TIL OPPOSISJONEN,

Detaljer

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen.

Godtgjøring til politiske sekretærer fastsettes av fylkesrådet selv, og ses i sammenheng med budsjettbehandlingen. REGLEMENT FOR GODTGJØRING M.V. I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Vedtatt av Hedmark fylkesting 25.10.11 Oppdatert 03.-04.11.14 ft-sak 63/14 Oppdatert ihht. indeksregulering pr. 01.01.15 Innledning Reglementet har

Detaljer

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE

REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE REGLEMENT FOR MØTEGODTGJØRING M.V. TIL FYLKESKOMMUNALE TILLITSVALGTE VEDTATT AV FYLKESTINGET 28 06 1994 MED VIRKNING FRA 01 08 1994. ENDRET AV FYLKESTINGET 31 10 1995. ENDRET 19 06 1996 MED VIRKNING FRA

Detaljer

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.)

. RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) . RINGERIKE KOMMUNE Godtgjøringsreglement for folkevalgte (m.fl.) Vedtatt av kommunestyret den 24.09. 2009. 1 Reglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Hensikten med reglementet er å regulere

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Oppland fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 18. oktober 2012 Sak nr. 66/12 Gjelder fra 01.01.2013. Oppdatert juli 2014. Innhold 1 Skyss- og kostgodtgjørelse...

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97.

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SØNDRE LAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 23.6.97 og gjeldende fra 01.01.97. Revidert ved vedtak i kommunestyret 18.2.02 gjeldende

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon...

34 Legitimasjon og kontrollplikt... 15 Kap X Fullmakt... 16 35 Nivåplassering av utvalg... 16 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etiske retningslinjer... 3 3 Virkeområde... 5 4 Definisjoner... 5 1. Folkevalgt... 5 2. Kommunalt organ... 5 3. Ekstern organ... 6 4. Arbeidsgodtgjørelse...

Detaljer

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 GJØVIK KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 25.08.11 INNHOLD 1. Opplæring og informasjon til de folkevalgte.... 3 1.1 Opplæring... 3 1.2 Informasjon... 3 1.3 Utsending

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT Saksfremlegg Saksnr.: 11/1681-26 Arkiv: 082 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 2011-2015 TOLKNING AV REGLEMENT Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling:

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Reglement for godtgjøring til folkevalgte 2015 2019 kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Generelt a) For dem som har fast årlig godtgjøring, med unntak av ordfører og varaordfører, vil fravær fra avholdte

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

PS14/49Referatsaker. Side864

PS14/49Referatsaker. Side864 PS14/49Referatsaker Side864 Økonomiseksjonen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.02.2014 13879/2014 2012/221 082 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Godtgjøringsutvalget 04.03.2014 14/1

Detaljer

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune Saksbehandler: TLI Vedtatt av bystyret, 16.06.2011, sak 37/11 (saksnr 11/00513) gjeldende fra ny bystyreperiode 2011 Lagret: lagret k/tli/word /motegodtgjorelse Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte

Saksframlegg. Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-39001/2012 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 12.12.2012 Saksframlegg Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - folkevalgte Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Saksframlegg. Reglement for godtgjøring til folkevalgte - endret utgave

Saksframlegg. Reglement for godtgjøring til folkevalgte - endret utgave Søgne kommune Arkiv: 082 Saksmappe: 2011/3659-18244/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 29.05.2013 Saksframlegg Reglement for godtgjøring til folkevalgte - endret utgave Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler...

Kap X Fullmakt... 18 33 Nivåplassering av utvalg... 18 Kap. XI Fortolkning. Avtaler. Dispensasjon... 18 34 Tolkningsspørsmål... 18 35 Avtaler... Innhold Kap. I Formål og virkeområde... 3 1 Formål... 3 2 Etisk standard for folkevalgte... 3 3 Virkeområde... 6 4 Definisjoner... 6 1. Folkevalgt... 6 2. Kommunalt organ... 7 3. Ekstern organ... 7 4.

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I HAMAR KOMMUNE Vedtatt av Hamar kommunestyre den 21 06 11 sak nr. 88 gjeldende fom kommunestyrets konstituering oktober 2011.. 1.0 MÅLSETTING Reglementet har som

Detaljer

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE 27.02.12 GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE Vedtatt av Lenvik kommunestyre i møte 15.12.2011, sak 81/11. Side 1 1. ORDFØRER 1.1. GODTGJØRING Ordførerens godtgjøring fastsettes lik rådmannens årslønn

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen. Bergen 15. desember 2010 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 15. desember 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 14.-15.

Detaljer