NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE SAMANDRAG Nye pensjonsreglar for lokale folkevalde gjeld frå 1.januar Dei nye reglane opnar for at kommunar og fylkeskommunar kan ha ei pensjonsordning for dei folkevalde som i stor grad tilsvarar den pensjonsordninga som stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer har, også kalla hybrid ordninga. Alternativt kan kommunar og fylkeskommunar innlemma dei folkevalde i den ordinære tenestepensjonsordninga for andre tilsette. ( TPO ordninga). Fylkeskommunen sin pensjonsleverandør DNB Livsforsikring har bede fylkeskommunen om å gje tilbakemelding om val av pensjonsordning for folkevalde frå 1. januar 2014 innan utgangen av oktober FORSLAG TIL INNSTILLING Dei folkevalde i Hordaland fylkeskommune vert frå 1. januar 2014 meldt inn i den ordinære tenestepensjonsordninga for tilsette. Rune Haugsdal fylkesrådmann Johnny Stiansen økonomidirektør

2 FYLKESRÅDMANNEN, : BAKGRUNN DNB Livsforsikring har i brev av 30.august 2013 til Hordaland fylkeskommune skrive slik: «Tradisjonell folkevalgt-ording lukkes for ny opptjening fra Det betyr at dagens folkevalgtavtaler deretter skal driftes som opphørte avtaler. For ny pensjonsopptjening for folkevalgte fra og med , må det velges en ny pensjonsavtale. Valget står mellom ny hybridordning, eller å innlemme de folkevalgte i den ordinære TPO-ordningen. DNB Livsforsikring besluttet i styremøte 5.juni 2013 en avvikling av forretingsområde for offentlige tjenesteprodukter. Det medfører at vi ikke kommer til å tilby nytt hybrid produkt for folkevalgte. De som ønsker å innlemme de folkevalgte i den ordinære TPO-ordningen, kan gjøre det i DNB Liv.» I denne saka vert det orientert nærare om dei to alternativa for folkevald ordning som ligg føre frå 2014, og fylkestinget vert bede om å ta avgjerd om kva pensjonsordning fylkeskommunen skal ta i bruk for dei folkevalde frå Ein kan nytta nyordninga som legg til grunn tilsvarande prinsipp som nyordninga for stortings -og regjeringsrepresentantar eller alternativt kan dei folkevalde innlemmast i den ordinære tenestepensjonsordninga (TPO). I saka har fylkesrådmannen også teke med litt om noverande tenestepensjonsordning for folkevalde. Fylkesrådmannen vil elles visa til at fylkestinget i oktober 2012, sak 46, vedtok å halda fram med å nytta DNB som pensjonsleverandør. Seinare har DNB i juni 2013 vedteke å avvikla offentlege tenestepensjonsprodukt som forretningsområde. Fylkesrådmannen vil i eiga sak koma attende til dette og valet av ny pensjonsleverandør. GJELDANDE ORDNING 2

3 NY ORDNING Fylkesrådmannen har tidlegare i melding 249/12 til fylkesutvalet sit møte 21.november 2012 og i fylkesutvalsak 4/13 til møte 31.januar 2013 gjeve orienteringar om pensjonsordningane for folkevalde med spesiell vekt på nyordninga frå 2014 (også kala hybridordninga). Den nye forskrifta gjev rammer for den nye ordninga. Den regulerer dei folkevalde sine rettar, men seier ikkje noko om finansiering og liknande. Minstekrav for dei som skal omfattast av ordninga må fastsetjast i regelverket for ordninga, det vil seia i dei kommunale/fylkeskommunale vedtektene for ordninga. Folkevalde vil behalda opptente rettar etter gjeldande ordning. Får dei folkevalde rettar også etter den nye ordninga, vert denne pensjonen utbetalt i tillegg. DEI FOLKEVALDE INNGÅR I TPO Dei nye forskriftene gjeldande frå 2014 opnar også for at dei folkevalde vert med i den ordinære tenestepensjonsordninga (TPO). 1 i dei nye forskriftene lyder slik: 3

4 I forskriftene er det ikkje fleire regler som omhandlar særskilt alternativet i andre ledd i 1. Det må difor fastsetjast utfyllande vedtekter for overgang til ordinær pensjonsordning. I alle tilfelle kan fylkeskommunen sjølv ta avgjerd om å melda dei folkevalde inn i den ordinære ordninga. Då vil pensjonen for dei folkevalde reknast ut etter reglane som gjeld for offentleg tenestepensjonsordning. SAMANLIKNINGAR AV ORDNINGANE Hovudtrekka i dei nye pensjonsreglane for folkevalde (hybridordninga) er at pensjonen skal vera eit direkte supplement til alderspensjonen i folketrygda (nettoyting) og at alle år i arbeid skal telja med. Det er og mogeleg å kombinera arbeid og pensjon. Dette er ulikt dagens bruttoordning der pensjonen vert samordna med folketrygda og ein får full opptening etter 16 år. Dagens bruttoordning kan heller ikkje kombinerast med å halda fram i arbeid. Som nemnt står valet frå 2014 mellom å velja ny ordning for folkevalde etter modell for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer (hybridordninga) eller den ordinære tenestepensjonsordninga i kommunalsektoren. Ein kan og velja å ikkje ha slik ordning. Tabellen nedanfor gjev oversyn over viktige trekk ved dei to alternative ordningane: NY FOLKEVALTORDNING ORDNINÆR TENESTEPENSJON Utbetaling Pensjonsbeholdning devidert med delingstal 66% av godtgjersle ved full opptening (30 år) Modell Nettordning Bruttoordning Full opptening Alle års regler 30 år (40 år for utmeldte) Alder for uttak Fleksibelt år Frå 65 år, men truleg også mogleg med AFP Samordning Ingen samordning Samordning med folketrygd og andre offentlege pensjonsyting. Levealdersjustering Ja Levealdersjustering frå fylte 67 år Utbetalingstid Livsvarig utbetaling Livsvarig utbetaling Fylkesrådmannen reknar vidare med at i begge ordningane er kostnaden for dei folkevalde 2 % av godtgjersla. DNB Livsforsikring har utarbeidd prognosemodell for utrekningar og samanlikningar av dei ulike pensjonsordningane for folkevalde. Utrekningane syner at både den nye hybridordninga og omlegging til ordinær tenestepensjonsordning medfører ei innskjerping i høve til dagens folkevalgordning. Ingen av dei to nye ordningane vil gje like stor pensjon etter 16 år som dagens ordning. Når ein samanliknar den nye hybridordninga med omlegging til ordinær tenestepensjon, visar utrekningane at hybridmodellen er best for folkevalde med lange karrierar. Vidare er det slik at med høgare godtgjersle vil hybridmodellen raskare verta den mest lønsame for dei folkevalde. Men i alle tilfelle må karrieren som folkevald være lang for at hybridmodellen skal gje høgast pensjonsutbetaling. Elles vil overgang til ordinær tenestepensjonsordning gje dei høgaste ytingane. Kostnaden for fylkeskommunen vil avhenga av kor mange som inngår i folkevaldordninga og kor høg godtgjerslesatsane for desse er. På usikkert grunnlag, og med utgangspunkt i dei godtgjerslesatsane som gjeld i dag, kan utgiftene stipulerast til om lag 2 mill kr. Dersom det vert overgang til den ordinære tenestepensjonsordninga, vil truleg i utgangspunktet all godtgjersle inngå i pensjonsgrunnlaget eventuelt saman med anna inntekt i offentleg sektor og vera 4

5 grunnlag for framtidige pensjonsutbetalingar. Men her reknar fylkesrådmannen med at det vert utarbeidd vedtekter som presiserer nærare storleik på godtgjersle m.v. som skal vera med i pensjonsgrunnlaget. Også ved eventuell overgang til hybridordninga må det fastsetjast nærare presiseringar i vedtektene. OPPSUMMERING OG TILRÅDING Nye pensjonsreglar for lokale folkevalde trer i kraft frå 1.januar Fylkeskommunen kan velja mellom å tilby dei folkevalde opptak i den nye tenestepensjonsordninga den såkalla hybridordninga eller å innlemma dei folkevalde i den noverande tenestepensjonsordninga. Det fremgår av det ovanfor siterte brevet at DNB Livsforsikring ikkje kjem til å tilby det nye hybridproduktet for folevalde. Det framgår av oversyna i saka at det er til dels store skilnader i utforminga av desse ordningane. Ved overgang til vanleg tenestepensjonsordning går ein over til ei ordning som er kjend frå før og som gjeld elles for tilsette i kommunesektoren. Hybridordninga byggjer på prinsippa i den nye folketrygda. Når ein samanliknar storleiken på pensjonsutbetalingane for dei folkevalde, viser utrekningane at i svært mange tilfelle vil overgang til ordinær modell gje dei beste utbetalingane for dei folevalde. Hybridmodellen gjev best resultat dersom godtgjersla til den folkevalde er høg over mange år. Etter ei samla vurdering vil fylkesrådmannen tilrå at dei folkevalde i Hordaland fylkeskommune frå 1.januar 2014 vert melde inn i den ordinære tenestepensjonsordninga for tilsette. Fylkesrådmannen har fått opplyst at også Bergen kommune legg til grunn overgang til ordinær tenestepensjonsordning for dei folkevalde. 5

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13 Formannskapet 05.06.2013 64/13 Kommunestyret 20.06.2013 1 Søgne kommune Arkiv: 084 Saksmappe: 2013/1839-17742/2013 Saksbehandler: Inga E. Fjeldsgaard Dato: 24.05.2013 Saksframlegg Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 71/13

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA.

KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT KONTROLLERTE AKSJESELSKAP - FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200812174-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 KRAV OM KJØNNSBALANSERT SAMANSETJING AV STYRET I KOMMUNALT

Detaljer

St.meld. nr. 5 (2000-2001)

St.meld. nr. 5 (2000-2001) St.meld. nr. 5 (2000-2001) Tilråding frå Finansdepartementet av 13. oktober 2000, godkjend i statsråd same dagen. Kapittel 1 St.meld. nr. 5 2 1 Innleiing 1.1 Oversikt over meldinga Finansdepartementet

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013

Ny pensjonsordning for folkevalgte. Regnskapsseminar 27. november 2013 Ny pensjonsordning for folkevalgte Regnskapsseminar 27. november 2013 Dagens tema Ny pensjonsordning for folkevalgte De ulike ordningene Regnskapsføring Økonomiske betraktninger 2 Kommuneloven 43 Kommunestyret

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

AGENDA. Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får

AGENDA. Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får AGENDA Kvifor reform Korleis pensjonen vert bygd opp Eksempel på kva pensjonen blir Korleis finne ut kva ein får KVIFOR «NYTT» PENSJONSSYSTEM? Oljeformuen er mindre enn vi trur ca. 1 mill. pr.pers. Vi

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

ELEV-PCORDNINGA 2010. Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe. Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002165-1 Arkivnr. 522 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.03.2010-24.03.2010 21.04.2010-22.04.2010

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

BYSTASJONEN AS FORPROSJEKT TERMINAL NORD

BYSTASJONEN AS FORPROSJEKT TERMINAL NORD HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200910762-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast.

Mandag 18. mars 2013 kl. 14.00. Møtet vert å avvikla som telefonmøte. Det vert sendt ut eigen prosedyre for korleis telefonmøtet skal gjennomførast. 1 Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 14. mars 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Mandag 18. mars

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer