Søknad om Anbodsgaranti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om Anbodsgaranti"

Transkript

1 Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all annan bagatellmessig stønad gitt med statsmiddel i ei kvar form, og som er motteken i løpet av føregåande år (jf. EØS-avtala). Samla stønad til eit føretak må ikkje overstige EUR i ein treårsperiode. Garantimottakaren pliktar etter dette å informere GIEK om eventuell slik stønad både i dette søknadsskjemaet og ved eventuell søknad om erstatningsutbetaling. FØLGJANDE KRITERIUM MÅ VERE OPPFYLDE FOR Å KUNNE FÅ ANBODSGARANTI (KRYSS AV): Søknaden gjeld i samband med deltaking i internasjonal anbodskonkurranse. Saman med søknaden MÅ det framleggjast dokumentasjon på at finansieringa skjer via ODA-rapporterbare ordningar. Vår bedrift har ikkje søkt/motteke anbodsgaranti for den marknaden denne søknaden gjeld for, i dei siste 12 månadene. Produktet som skal leverast, kjem ikkje i konflikt med lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tenester og teknologi av 18. desember 1987 eller av dei andre eksportreguleringane som styremaktene handhevar (ved tvil ber vi Dykk vende Dykk til Utanriksdepartementet ved Seksjon for eksportkontroll.) Garantimottakar må oppfylle alle vilkår som går fram av anbodsinnbydinga. Anbodskostnadene må vere på minst NOK , utrekna etter Retningsliner for Anbodsgarantiordninga punkt 2 1. Garantisøkjar: Etableringsår: E-post: 2. Garantimottakar: Same som garantisøkjar: E-post: 3. Oppdragsgjevar for anbodet: Land: www:

2 4. Kjøpar: Land: www: 5. Kort omtale av vare/teneste/prosjekt: 6. Gjeld søknaden kostnader som andre bedrifter pådreg seg? I tilfelle for kva delar av prosjektet? a) Namn på bedrifta b) Spesifisert beløp 7. a) Kva for konkurrerande norske og/eller utanlandske bedrifter er med i anbodet? b) Har De hatt leveransar av same vare/teneste eller av andre varer/tenester til denne oppdragsgjevaren eller dette landet tidlegare? Når? Spesifiser. c) Vurderer selskapet ei framtidig etablering, investering eller eit breiare samarbeid i eit utviklingsland i samband med leveransen av vara/tenesta?

3 8. a) Anbodsfrist: b) Dato for pårekna avgjerd om kontrakt på prosjektet: c) Kor truleg er det at kontrakten kan oppnåast: 9. a) Pårekna total kontraktverdi: b) Pårekna kontraktverdi av dette anbodet: 10. Norsk del av total kontraktverdi (9a): a) Garantimottakar: b) Andre bedrifter/underleverandørar under polisen (namn, land): 11. Pårekna finansiering av prosjektet: 12. Vil det bli søkt om garanti frå GIEK (evt. kva slags)? 13. a) Garantimottakaren si omsetjing (ekskl. mva) dei siste 3 åra: b) Eksportbeløp dei siste 3 åra: c) Tal på tilsette: d) Viktigaste produkt/tenester: e) Viktigaste eksportprodukt/tenester: f) Viktigaste eksportmarknader det siste året Land 1: Land 2: % av eksporten: % av eksporten:

4 14. Spesifisert kostnadsbudsjett for utarbeidinga av anbodet og detaljert prosjekt. Beskriving (medrekna bakgrunnen for prosjektet og eventuelt det førearbeidet som er utført) MÅ VEDLEGGJAST. Ver vennleg og legg ved siste årsrapport og årsrekneskap for bedrifta og ei liste over større arbeid som er utførte. Eventuell erstatning vert berre gitt i NOK. 15. Miljørisiko Gjer greie for eventuelle miljørisikoar hos kjøpar/ved prosjektet, inkludert t.d. ureining til luft, jord, vatn, verknad på biologisk mangfald, verknader for lokale innbyggjarar, produktet sin miljøkvalitet sett i høve til miljøverknader og marknadskrav, rammevilkår, tvistemål, negativ merksemd frå organisasjonar eller rørsler. GIEK vil (i kategori A-saker, t.d. vasskraftutbygging) krevje full miljøgjennomgang (EIA) frå ein godkjend og uavhengig konsulent, dersom det seinare vert søkt om garantiar. GIEK vil også krevje at vurderinga blir gjort offentleg kjend av den som søkjer om garanti. Legg eventuelt ved dokumentasjon/ytterlegare opplysningar. 16. Andre opplysningar:

5 17. Korrupsjon 17.1 Fråsegn Vi er merksame på at det vil vere eit vilkår for dekning under GIEK sin garanti at vi gir ei skriftlig fråsegn om at vi verken har handla eller vil handle i strid med forbodet i straffelova 276 a til 276 c. Føresegnene gjeld korrupsjon overfor aktørar i offentleg og privat sektor, og utilbørleg påverknadshandel i så vel offentleg som privat sektor. Fråsegna vil innehalde ei føresegn om at garantidekninga kan falle bort dersom denne plikta ikkje vert overhalden, og at vi i så fall må erstatte GIEK ei kvar utbetaling som GIEK måtte ha gjort til mottakarar av den relevante garantien, i tillegg til kostnader og rentetap i samband med garantien. Fråsegna vil vidare presisere at tilsvarande vil gjelde dersom våre medhjelparar opptrer i strid med forbodet, og vi visste eller måtte vite dette Kontrollsystem Vi er klar over kor viktig det er å utvikle, implementere og kunne dokumentere tilfredsstillande kontrollsystem for å motverke korrupsjon Tiltale/dom for korrupsjon Vi erklærer at verken vi eller nokon som handlar på våre vegner (t.d. agentar), eller andre som vi kjenner til som mottek betaling eller annan fordel for å utføre arbeid, tenester eller annan medverknad til prosjektet: i) er under tiltale (eller skulding) for korrupsjon, eller ii) iii) dei siste fem åra rekna frå datoen for denne søknaden er dømde for korrupsjon i Noreg eller i utlandet, eller dei siste fem åra rekna frå datoen for denne søknaden er pålagde administrative tiltak pga korrupsjon i Noreg eller i utlandet Verdsbanken/regionale utviklingsbankar sine lister Vi erklærer at verken vi eller nokon som handlar på våre vegner (t.d. agentar), eller andre som vi kjenner til som mottek betaling eller annan fordel for å utføre arbeid eller tenester i prosjektet, er på Verdsbanken eller dei regionale utviklingsbankane sine lister over bedrifter som er utestengde på grunn av korrupsjon Agentar Dersom det er nytta /skal nyttast ein agent eller andre personar/firma for å opptre på søkjaren/anbydaren sine vegner, eller De kjenner til andre som mottek betaling eller annan fordel for å utføre arbeid, tenester eller annan medverknad til prosjektet, skal følgjande informasjon innhentas og oppgjevast nedanfor: a) Person/firma (namn, føretaksnummer og adresse): b) Type oppdrag/teneste: c) Godtgjersle/honorar/andre fordelar: d) Oppgjersstad/stad for betaling: Vi erklærer at alle betalingar, provisjonar og andre fordelar i prosjektet som ikkje går direkte mellom oppdragsgjevar og anbydar, gjeld dekning av relevante ytingar og tenester og at storleiken på betalingane står i forhold til verdien av ytinga eller tenesta.

6 17.6 Rapportering Vi er kjende med GIEK si plikt til, innanfor norsk lovgjeving, å informere vedkomande styremakt dersom det finst grunn til mistanke om brot på straffelova 276 a til 276 c. Dersom fråsegna som nemnd ovanfor ikkje kan gjevast, skal dette grunngjevast nærare enten i søknaden eller i vedlegg til denne. Dersom søkjar/anbydar tidlegare har vore involvert i korrupsjon, skal det framleggjast dokumentasjon om kva tiltak som eventuelt er sette i verk for å hindre korrupsjon. Vi er innforstått med at opplysningane ovanfor skal nyttast av GIEK i handsaminga av søknaden og med at det er eit vilkår for utferding av polisen at vi går god for at opplysningane er korrekte og fullstendige. 18. Ein eventuell garanti føreset at det ligg føre løyve frå offentlege styremakter til å gjennomføre anbodet. Stad: Dato: Namn: Tal på vedlegg: Søknadsskjemaet må signerast og sendast til GIEK med post eller telefaks, men kan i tillegg sendast som vedlegg til e-post til

Søknad om Byggjelångaranti

Søknad om Byggjelångaranti Søknad om Byggjelångaranti (For GIEK) Aktørnr. seljar Gar.nr. 1. Garantisøkjar: Etableringsår: 2. Byggjeverft: Same som garantisøkjar: Telefon: Telefaks: Føretaksnr. (MÅ fyllast ut): Kopi av verftet sin

Detaljer

Eksportgaranti. Søknad om. 1. Garantisøker: Etableringsår: Adresse: Postnr.: Sted: Kontaktperson: E-post: Telefon: 2.

Eksportgaranti. Søknad om. 1. Garantisøker: Etableringsår: Adresse: Postnr.: Sted: Kontaktperson: E-post: Telefon: 2. Søknad om Eksportgaranti 1. Garantisøker: Etableringsår: Foretaksnr.: 2. Eksportør: Land: Kopi av eksportørs firmaattest, siste årsberetning og regnskap Følger vedlagt: Ettersendes: Er sendt GIEK tidligere:

Detaljer

Forenkla søknad om Eksportgaranti og -lån

Forenkla søknad om Eksportgaranti og -lån Forenkla søknad om Eksportgaranti og -lån Tøm skjema 1. Eksportør Føretaksnummer: Heimeside: Adresse: Postnr.: Stad: Ein kopi av siste årsrekneskap og -rapport er lagt ved. 2. Kjøpar/låntakar Firmanamn:

Detaljer

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling

Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Retningslinjer Kapittel 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling Kapittel 551, post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift Innleiing

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK STATSBUDSJETTET KAP. 1360, POST 60 RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK Innhald 1 Innleiing... 2 2 Verkeområde... 2 3 Formål... 2 4 Prinsipp for verkemiddelbruken... 2 5 Tiltak med

Detaljer

Søknad om universalgaranti

Søknad om universalgaranti Søknad om universalgaranti Søkjar Namnet til søkjaren Adresse. Søknaden I samsvar med artikkel 44()(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen søkjer vi om Universalgaranti til bruk ved transport av

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR 1-1 Partane i avtalen Partane i avtalen er kunden som tek ut elektrisk kraft til bruk i eit elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avreknar

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat INNLEIING Dette søknadsskjemaet skal nyttast av jernbaneføretak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Statsråden Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN P ^ FEB, 2,Bu6 iisyf )Fa. Deres referanse Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar.

Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. Søknad om rettferdsvederlag frå staten for romanifolk/taterar. St.prp. nr. 72 (1998 1999) og Innst. S. nr. 4 (1999 2000) St.prp. nr. 65 (2006 2007) og Innst. S. nr. 262 (2006 2007) St.meld. nr. 44 (2003

Detaljer

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar 1 GENERELT Standard tilknytingsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eigaren av den elektriske installasjonen som vert knytt til distribusjonsnettet.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kampen mot kvitvasking. -ein analyse av bankar sin rapportering av. mistenkelige transaksjonar

Kampen mot kvitvasking. -ein analyse av bankar sin rapportering av. mistenkelige transaksjonar Kampen mot kvitvasking -ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar av Marianne Haakonsdatter Kvestad Masteroppgåve Masteroppgåva er levert for å fullføra graden Master i samfunnsøkonomi

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtale nr...... Avtaletid:... Opsjonstid 1 + 1 år. RAMMEAVTALE Mellom.. Leverandør Og kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande

Detaljer

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP

RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP RETTLEIING ELEKTRONISK SKJEMA FOR VEDTAK OG SØKNAD OM FRI RETTSHJELP Oppdatert 2014 Silje Gustavsen og Helene Fardal FMSF 1 INNHOLD Om denne rettleiaren... 4 Buypass smartkort... 4 Generelt om elektronisk

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer