Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014"

Transkript

1 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra

2 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig telefontjeneste og elektroniske kommunikasjonsnett Dette kan f.eks være: Fast hjemmetelefon Mobiltelefon Bredbåndstelefoni Faste bredbånd Mobile bredbånd Det kreves en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 2

3 Beskatning etter sjablonregelen EKOM-tjenester skal som hovedregel beskattes etter en sjablonmetode som gir en skattepliktig fordel på kr pr. år uansett om arbeidstaker har en eller flere kommunikasjonstjenester Sjablonregelen er en standardisert måte å fastsette skattepliktig fordel på Vilkår for beskatning etter sjablonregelen Arbeidstaker har tjenestlig behov Arbeidstaker har tilgang til tjenesten utenfor ordinær arbeidssituasjon Arbeidsgiver skal motta og oppbevare bilag som viser utgiftens størrelse 3

4 Fordel i form av naturalytelse Når arbeidsgiver står som eier av abonnementet og dekker utgiftene direkte til tjenesteleverandøren, har arbeidstaker en naturalytelse Den skattepliktige fordelen settes til kr pr. år uansett om den faktiske utgiften er høyere eller lavere enn dette beløpet Det er den ansattes private fordel ved slik dekning som skal beskattes, og markedsverdien er fastsatt til pr. år. Hvis arbeidstaker disponerer tjenesten en del av året, skal arbeidstaker beskattes forholdsmessig for hele og påbegynte måneder 4

5 Fordel i form av naturalytelse Arbeidsgiver skal i slike tilfeller fordele den årlig fordelen på kr med like beløp hver måned Kr : 12 = 366 pr. måned Lønnart 1442 i SAP Det skal trekkes skatt og beregnes arbeidsgiveravgift av beløpet på kr. 366 pr. måned, og beløpet skal innberettes i kode 130-A Trekket, avgiftsberegningen og innberetningen skal gjennomføres når den ansatte har tilgang til tjenesten Lønnsbehandlingen gjennomføres for hele og påbegynte måneder Dette gjelder uansett når fakturaene fra leverandøren mottas og betales 5

6 Fordel i form av refusjon av utgifter Når abonnementet står i arbeidstakers navn og arbeidstaker får refundert utgiftene etter bilag, skal også fordelen settes til kr pr. år I slike tilfeller skal imidlertid fordelen begrenses til det refusjonsbeløpet som arbeidstaker har mottatt Hvis arbeidstaker får dekket utgifter for bare deler av året, vil den skattepliktige verdien utgjøre det refunderte beløpet, men ikke mer enn kr Dette betyr at en arbeidstaker som har fått refundert utgifter på kr eller mer for deler av året, vil bli beskattet for hele sjablonfordelen selv om vedkommende slutter i løpet av året 6

7 Fordel i form av refusjon av utgifter Det skal foretas forskuddstrekk etter hvert som refusjonen skjer inntil den skattepliktige grensen på kr er nådd Det har ingen betydning hvilken periode fakturaen gjelder Det skal ikke foretas noen korrigeringer hvis arbeidstaker slutter før utgangen av året, vedkommende vil likevel bli beskattet for det refunderte beløpet, men max kr Det trekkpliktige beløpet skal medtas i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, og verdien skal innberettes i kode 130-A etter hvert som refusjon skjer Lønnart 1440 benyttes i SAP 7

8 Kombinasjon av naturalytelse og refusjon Hvis arbeidstaker har kombinasjon av naturalytelse og refusjon etter bilag, skal det skattepliktige sjablonbeløpet heller ikke overstige kr pr. år. Dette kan f.eks. gjelde når arbeidstaker har mobiltelefon som naturalytelse og får refusjon etter bilag for bredbånd i hjemmet Når dekningen til sammen når grensen på kr på årbasis, stoppes trekket, avgiftsberegningen og innberetningen 8

9 Kombinasjon av naturalytelse og refusjon Naturalytelse : Lønnart 1442 med kr. 366 pr. måned Refusjon: Lønnart 1440 Når summen av begge lønnartene når taket på kr vil lønnart 1442 opphøre, og registreringer utført på 1440 vil utlede lønnart 9440 som utbetaler uten forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og innberetning Lønnart 9440 skal aldri benyttes av dere. 9

10 Flere arbeidsgivere Sjablonbeløpet på kr er den maksimale skattepliktige verdien på årsbasis selv om arbeidstaker får dekket utgiftene fra flere arbeidsgivere I slike tilfeller skal hver enkelt arbeidsgiver behandle ytelsene etter sjablonmetoden som vist foran, og så vil skattemyndighetene automatisk begrense den skattepliktige fordelen på ligningsstadiet 10

11 Beskatning av ytelser som faller utenfor sjablonregelen Dersom arbeidstaker ikke har tjenstlig behov for EKOMtjenester som arbeidsgiver dekker, vil fordelen være trekk - og avgiftspliktig i sin helhet. Dersom naturalytelse: Innberettes i kode 112-A Dersom refusjon: Innberettes i kode 111-A 11

12 Beskatning av ytelser som faller utenfor sjablonregelen Hvis arbeidstaker står som abonnent og får kostnadene refundert av arbeidsgiver, skal bilagene leveres arbeidsgiver Dersom arbeidstaker ikke leverer bilagene, og arbeidsgiver allikevel refunderer utgiften vil hele beløpet være trekk- og avgiftspliktig. Hele beløpet innberettes i kode 149-A Lønnart som benyttes i SAP er

13 Utbetaling av trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse Arbeidsgiver kan dekke arbeidstakers kostnader til EKOM-tjenester på en enkel måte ved å utbetale en rund sum hver måned, dvs en utgiftsgodtgjørelse Arbeidsgiver slipper å kreve inn bilagene fra arbeidstaker I slike tilfeller gjelder ikke skattereglene om sjablonbeskatning Slike utgiftsgodtgjørelse er i sin helhet trekk- og avgiftspliktig Innberetning foretas i kode 199-A Lønnart i SAP er

14 Tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester (Innholdstjenester) Tilleggstjenester Andre tjenester enn EKOM-tjenester som inngår i abbonementet som f.eks Spotify Wimp Nedlasting av filmer 14

15 Fellesfakturerte varer og tjenester Andre tjenester enn EKOM-tjenester som faktureres sammen med EKOM-tjenestene som f.eks. Nummeropplysning Parkering Kjøp fra automater Givertelefoner Teletorgtjenester Applikasjoner til smarttelefoner 15

16 Behandling av tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester Det foreligger et fribeløp på kr for disse tjenestene Fribeløpet skal fylles opp først Det har ingen betyding om disse tjenestene innenfor fribeløpet omfatter private- eller yrkesmessige deler eller en kombinasjon av begge deler Dersom disse tjenestene overstiger kr i løpet av inntektsåret, vil eventuell dekning av overskytende private del utløse skatteplikt. Det er markedsverdien av private varer og tjenester som skal medtas i skatte- og avgiftsgrunnlaget 16

17 Behandling av tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester Arbeidsgiver har ansvar for: Finne den reelle markedsverdien Sjekke om abonnementet inneholder private tilleggstjenester som utløser skatteplikt Sjekke om det dekkes private fellesfakturerte varer og tjenester når fribeløpet overskrides Tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester til yrkesmessig bruk vil ikke utløse skatteplikt Private innholdstjenester dersom naturalytelse: Lønnart: 1416 i SAP Dersom refusjon: Lønnart 1449 i SAP 17

18 Kun refusjon av tjenstlige samtaler Hvis arbeidsgiver refunderer arbeidstakers tjenstlige telefonsamtaler basert på spesifisert regning fra teleoperatøren, skal refusjonsbeløpet ikke skattlegges Den spesifiserte regningen må minst inneholde Pris på samtalen Dato Klokkeslett Hvilket nummer det er ringt til Samtalemottakers navn Samtaletid 18

19 Endrede innberetningskrav Tidligere måtte følgende spesifiseres på lønns- og trekkoppgaven Beløp betalt av arbeidsgiver Beløp betalt av arbeidstaker Tidsrom Antall tjenester Skattepliktig beløp For inntektsåret 2014 skal kun skattepliktig beløp innrapporteres 19

20 Regelverksendringer 2014 Endringer i ferieloven fra 1. juli Dersom manglende ferieavvikling skyldes at arbeidstakeren har vært helt arbeidsufør pga sykdom eller at arbeidstakeren har avviklet foreldrepermisjon skal feriepenger for feriedager som ikke er avviklet utbetales etter ferieårets utløp. Denne bestemmelsen er nå opphevet og det er ikke lenger anledning til å utbetale feriepenger Alle ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår I praksis vil det si at det er kun når arbeidsforhold i staten opphører at feriepenger utbetales 20

21 Regelverksendringer 2014 Endringer i regler for arbeidsgiveravgift fra 1/7 31 kommuner fikk endret sats Konsekvenser : SKD-melding 4/2014 Fra og med 1. juli 2014 flyttes 31 kommuner til ny sone jf. punkt 4.1. Av systemmessige årsaker må arbeidsgivere i kommunene som flyttes benytte sonen/satsen som gjelder fra 1. juli 2014 på hele årets avgiftsgrunnlag når de innberetter på årsoppgaven. For mange vil dette føre til et avvik mellom beregnet avgift på årsoppgaven og beregnet avgift på terminoppgavene som tidligere er levert. Dette avviket vil korrigeres manuelt hos skatteoppkrever i forbindelse med årskontrollen, slik at beregnet avgift på terminoppgavene legges til grunn. 21

22 Regelverksendringer 2014 Redusert fedrekvote og mødrekvote fra 1. juli Redusert fra 14 til 10 uker. Endringen gjelder barn født fra og med denne datoen. Den totale lengden på stønadsperioden og de tre ukene som er forbeholdt mor før fødselen, endres ikke Forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte Forenklinger i møter (hyppighet og medvirkende) Sanksjoner 22

23 Regelverksendringer 2014 Krav om originalbilag oppheves fra 1. juli Kravet til originalbilag i skattebetalingsforskriften er opphevet Forskriftsendringen åpner for at digital underlagsdokumentasjon for refusjonskrav er tilstrekkelig, uavhengig om arbeidstakers «originalbilag» er på papir eller digitalt format Kundenotat 58/

24 Endringer fra 1/ Særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands Avtalen erstatter tidligere avtaler om Særavtale for reiser innenlands for statens regning og Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting. Antall satser er redusert og flere gis som sjablong, blant annet er dagens åtte satser for kost redusert til tre. PM i løpet av november 24

25 Endringer fra 1/ Rundskriv fra Finansdepartementet Rundskriv nr. R-9/2014 datert Endringer i krav til rapportering til statsregnskapet av refusjoner av lønn Endringen innebærer at refusjoner og tilskudd som i dag rapporteres på inntektskapittel og standardpostene 15 til 18, skal fra 1. januar 2015 rapporteres som utgiftsreduksjon på det utgiftskapittel og post hvor utgiften som refunderes er rapportert 25

26 Endringer fra 1/ Rundskriv fra Finansdepartementet Rundskriv nr. R-116 datert Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Gjelder for ordinære statlige forvaltningsorgan («bruttobudsjetterte virksomheter») Tilpasning i SAP på grunn av merverdiavgift på reiser og refusjon av utlegg DFØ håndterer tilpasningene 26

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006

MOBILSKATT. (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 (NJ-mobilskatt-lonnsforh.doc) 11. september 2006 OTTO R!SANGER Dronningensgt 22 0154 OSLO otto@risanger.no www.risanger.no tlf 22 33 39 27 mob 90 74 62 36 MOBILSKATT SKATT 2006 - MARGINALSKATT A) En personinntekt

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING

HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING HØRINGSNOTAT FORSLAG TIL ENDRINGER VEDR BILBESKATNING 1. Innledning og sammendrag... 2 2. Bakgrunn behovet for forenklinger... 3 3. Gjeldende rett... 3 3.1. Innledning... 3 3.2. Hvilke persongrupper omfattes

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 OPPA KOMMUNE RETNINGSINJER FOR TJENESTE TEEFON Vedtatt ioppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 INNHODSFORTEGNESE Innledning ~ Hvem gjelder reglementet for ~ Kriterier for å kunne

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen.

Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Retningslinjer for EK-tjenester 1 av 11 Retningslinjer for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) i Gjøvikregionen. Innhold Innhold... 1. Innledning... 1.1 Bakgrunn og formål... 2. Om EK-tjenester...

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov

En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov En sammenligning av noen norske, svenske og danske regler om verdsettelse av naturalytelser der utdelingen er begrunnet i ervervsmessig behov Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer:

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer