Eksempel frå Stord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksempel frå Stord kommune"

Transkript

1 Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr

2 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta med sluttdato Prosjektet skal evaluerast etter eit år og etter to år, samt med ein sluttrapport i Dette er evalueringsrapport etter to år. Prosjektet driv etter Prosjektpleiarprosessen, og har ein prosjektleiar og ein prosjektansvarleg. Det er månadlege møter mellom disse. I tillegg har prosjektet ei styringsgruppe som består av prosjektansvarleg, ein kommunalsjef, ein representant frå Aetat, ein representant frå trygdkontoret og prosjektleiar som sekretær. Det vart i 2003 gjort ei evaluering etter eit år. Evalueringa vart godkjent i styringsgruppa og lagt fram til gjennomsyn til komite for levekår. Viktige punkt frå prosjektplanen som vart evaluert i 2003 var Gjennomgang av prosjektmål Gjennomgang av hovudmål Målgruppe Milepælar Risikoanalyse over kritiske faktorar Det vart og gjennomført ein brukarundersøking. Alle som Springbrettet hadde hatt kontakt med fekk spørjeskjema. Oppsummering etter undersøkinga og hovudkonklusjonen i 2003 var at Springbrettet driv etter forutsetningane i prosjektplan og fagrapport. Deltakarane er stort sett fornøgde og måla vert nådd. I denne evalueringa for andre driftsår vert fokus på hovudmålet: I løpet av tiltaksperioden skal fleire unge jenter og gutar få erfaring frå arbeidslivet og slik kvalifisera seg til ordinært arbeid, eller at dei vil få tilbod om skuleplass eller AMO kurs. Dette skal igjen føra til at utbetalingane til sosialhjelp vert redusert og talet på sosialhjelpsmottakarar går ned. I tillegg er det i 2004 kome fram nokre risikofaktorar som er relevante på dette tidspunktet i prosjektet. Dei vert drøfta i evalueringa. 2.0 Hovudmål 2.1 Deltakarar og utfall av deltaking i Springbrettet * Totalt antall deltakarar: 64 stk - Kun informasjon, dvs. 1 møte 3 stk - Rehabiliteringspengar 3 stk (2 utprøvd i Springbrettet, deretter RP. 1 med RP og på veg til attføring) - Attføring 4 stk (3 først vurdert og utpøvd i Springbrettet,

3 deretter attføring. 1 med fortsatt oppfølging) - Avslutta 13 stk 3 er flytta 1 gravid 4 psykiatri 1 rus 1 ordna sjølv utan hjelp eit vikariat 3 lav motivasjon - Skule: # skuleåret 2003/ stk 3 høgskule 1 folkehøgskule 4 vidaregåande skule # skuleåret 2004/ stk 4 vidaregåande skule - AMO kurs # Hausten stk # Hausten stk - Ordinært arbeid # stk # stk PÅ LISTA PR I arbeidspraksis, har lengst arbeidserfaring 3 stk - I arbeidstrening, kort arbeidserfaring 3 stk - Samtaler/ kartlegging, ikkje i arbeid 2 stk 2.2 Innsparing Innsparinga er rekna frå Dei første månadane av prosjektet er ikkje teke med. Innsparing er rekna på dei personane som får oppfølging frå Springbrettet. Personane er anten i ordinært arbeid, har attføring, på praksisplass eller mottar anna inntekt. Månadssummen er det sosialtenesta sparar. Dei som er i praksisplass mottar kursstønad. Den er på kr. 245,- pr dag for deltakarar over 19 år. Kr. 180,- for deltakar under 19 år. I tillegg er det mogleg å få stønad til reiseutgifter, forsørgartillegg og tilsyn. Månad Totalt spart Motivasjonsstønad Budsjett Gjennomsnitt pr. mnd. Januar 2003 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Februar 2003 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Mars 2003 Kr ,- Kr ,- Kr ,- April 2003 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Mai 2003 Kr ,- Kr ,- Kr ,-

4 Juni 2003 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Juli personer Kr ,- sommerjobb August/septem Kr ,- Kr ,- Kr ,- ber 2003 Oktober 2003 Kr ,- Kr ,- Kr ,- November Kr ,- Kr ,- Kr , Desember Kr ,- Kr ,- Kr , Totalt 2003 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Månad Totalt spart Motivasjonsstønad Budsjett Gjennomsnitt pr. mnd. Januar 2004 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Februar 2004 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Mars 2004 Kr ,- Kr ,- Kr ,- April 2004 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Mai 2004 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Juni 2004 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Juli 2004 Kr ,- Kr ,- Kr ,- Totalt Kr ,- Kr ,- Kr ,- Total innsparing: kr ,- Budsjett: kr ,- Motivasjonsstønad i same periode kr , Risikoanalyse I Prosjektplanen vart det gjort ein risikoanalyse før oppstart av prosjektet. Fleire faktorar som kunne hindre prosjektet i å nå målet vart identifisert og vurdert. I evalueringa for 2003 vart faktorane gjennonmgått. To nye faktorar vart teke fram. Det var: Vanskar med å finna private bedrifter som ønskjer å ta imot deltakarar. Eingane i kommunen vert metta. Springbrettet brukar einingar som ein lærestad for unge arbeidslause. Det kan vera ei tøff oppgåve for nokre einingar der det ikkje alltid fungerer som tenkt. I tillegg vert det forventa at einingane skal ta personer frå Kriminalomsorg i frihet og flyktninger som deltek i introduksjonsprogrammet.

5 Springbrettet har ikkje opplevd at dei kritiske faktorane har vore til stades. Det er no opparbeida gode relasjoner til mange einingar og private bedrifter. Det er med på å gjere prosessen med å finne arbeidsstad til deltakarar enklare. I tillegg har no mange høyrt om Springbrettet og det forenklar og prosessen. 4.0 Budsjett Budsjett for 2004 er pr.august på kr ,-. Forbruk er kr ,-. Det vil sei eit underskot på kr. 5052,-. Det kjem av underbudsjettert på løn og feil informasjon om bilforsikring og kostnad. 5.0 Arbeidsførebuande kurs Kurset var i utgangspunktet ikkje del av Springbrettet sine oppgåver. Kurset kom likevel i stand etter inspirasjon frå Trondheim kommune og godkjenning frå Prosjektansvarlig. Kurset varte over tre veker, tre dagar kvar veke. Det var totalt sju deltakarar. Situasjonen deira er slik i dag: - Ein er i arbeid, har vore det sidan april/mai Ein har fått innvilga attføring det er og avdekt rusmisbruk og aktuell behandling er eit tema. - Ein er innvilga rehabiliteringspengar grunna psykiske problem - Ein er no ferdig med samfunnsstraff og er starta på AMO kurs innan ønska fag. - Ein har vore på praksisplass med dårlig resultat. Deretter har han sona fire veker i fengsel. Han startar og på ny praksisplass att i august Ein er deltakar ved MARIS. Han treng tid til å stabilisere seg med metadon. - Ein har vore på psykiatrisk institusjon for observasjon. Han venter no på ny innlegging i same institusjon for langtidsopphald, 6-12 månader. Springbrettet har hatt oppfølgande kontakt med seks av deltakarane. Frå august 2004 vil Springbrettet ha oppfølging for 3 avf deltakarane. Det er deltakar som startar AMO kurs, deltakar som startar opp att i praksisplass og deltakar med attføring og rusproblematikk. Deltakarane frå kurset er inkludert i oppsummeringa i punkt Utfordringar Det vert fleire som får metadon og subutex. Springbrettet får henvendingar frå sosialtenesta og MARIS (medikament assistert rehabilitering) om at fleire ønskjer å starte i arbeid. Fleire har rehabiliteringspengar som inntekt. Nokre har uføretrygd, men ønskar ein aktivitet på dagtid. * Styringsgruppa til Springbrettet avgjorde på møte at brukarar av MARIS ikkje er kandidatar til Springbrettet. Grunngjevinga er at dei ikkje er i målgruppa, dei ikkje er aktive arbeidssøkjarar. Deltakarane i MARIS må bruke tiltak i Aetat. Det kan vere å søkje attføring og ved behov for oppfølging Arbeid med Bistand. Dei som har uføretrygd kan kontakte trygdekontoret for

6 informasjon om mulighetar. Det er eit prosjekt som tar sikte på å få uføretrygda tilbake i arbeid. MARIS og sosialtenesta får informasjon om dette. 7.0 Sluttkommentar Springbrettet har hatt kontakt med mange unge, totalt 64 personar. Av disse har 40 gått frå passive sosialhjelpsmottakarar til meir aktivitet. Nokre har fått trygdeyting, men det er og basert på ein form for aktivitet, eksempelvis behandling for rus eller psykiatri problem. Ut frå inntening og prosjektmål vert vurderinga at etter to år i prosjektperioden vert måla nådd. Det ligg ikkje nokre klare og definerte hindringar i vegen for at prosjektete ikkje skal nå måla og det siste året.

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie

Dagtilbod for eldre og uføre Prosjektplan forstudie Eksempler på prosjektplaner fra Stord kommune Prosjektplan døme Først kjem eit døme på ein prosjektplan til eit forstudie for eit mindre omfattande prosjekt: Dagtilbod for eldre og uføre. Vidare følgjer

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Ungdom med særlege behov

Ungdom med særlege behov Ungdom med særlege behov Rapport frå pedagogisk utviklingsprosjekt 2006 ved Nordfjord folkehøgskule Prosjektledar: Odd Harald Halse Tema: Ungdom med særlege behov Prosjektperiode: Frå januar til september

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4

1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2. 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 INNHALD 1. MÅLOPPNÅING. 2 1.1 Tabellar folketalsvekst og nettoflytting 2 1.2 Tilbakemelding på prosjektet frå Hardangerkommunane 4 2. AVSLUTNING AV PROSJEKTET..6 3. PROSJEKTORGANISERING...7 4. VIKTIGE

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane

Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Loen 11.11.09 Kva skjer i NAV og kvifor?? Tore Thorsnes Direktør NAV Sogn og Fjordane Den store utfordringa for Norge Fleire i arbeid og aktivitet (færre på trygd og pensjon) Mangel på arbeidskraft i nær

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging 2013 I FORORD: Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer