Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsbrosjyre personalforsikringer"

Transkript

1 Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com)

2 Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Vest har tegnet for sine medarbeidere. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Informasjonsbrosjyren er en forenklet kortversjon som gir en oversikt over forsikringene. Dette er ikke et juridisk bindende dokument. Det er forsikringsvilkårene/polisene som er tegnet basert på overenskomster inngått mellom Spekter og de respektive arbeidstakerorganisasjonene som regulerer ordningene fullt ut. Dette er forsikringer som kommer i tillegg til Folketrygden og eventuelle private forsikringer du måtte ha. Heftet er utarbeidet av Pareto Forsikringsmegling AS (Pareto), som er rådgiver for Helse Vest. Informasjonsbrosjyren er revidert pr

3 Hvilke forsikringsordninger har Helse Vest? Pensjonsforsikringer/uførepensjon som er tegnet i KLP og Statens Pensjonskasse Apotekerordning. Denne informasjonsbrosjyren omhandler ikke pensjonsforsikringer. For nærmere informasjon om pensjon kan vi anbefale KLP sine nettsider: For medarbeidere i apotekene i Sjukehusapoteka Vest: Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Tjenestereiseforsikring Dekningene for yrkesskade - yrkessykdom er plassert i DNB Gruppelivsforsikringen er plassert i Gjensidige Tjenestereiseforsikringen er plassert i Gouda Har du spørsmål om forsikringene forøvrig, ber vi om at du tar kontakt med personalavdelingen. Hva gjør du ved skade? Hvis du blir utsatt for en skade, skal du eller dine pårørende snarets ta kontakt med din nærmeste overordnede eller personalavdelingen. Hvem gjelder forsikringen for? Yrkesskadeforsikring etter loven: Gjelder alle ansatte som helseforetaket har erstatningsansvar for etter lov om yrkesskade. Her inngår også hospitanter, sivilarbeidere, personer på arbeidsmarkedstiltak m.v og elever og studenter som er utplassert i arbeidsgivers enheter som en del av skolen/høgskolens praktisk utdanning. Yrkesskade etter overenskomsten: Gjelder for arbeidstakere som helseforetaket har et ansettelsesforhold til. Dvs. at arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift for vedkommende. Gruppelivsforsikring: Gjelder for arbeidstakere som helseforetaket har et ansettelsesforhold til. Arbeidstaker som dør innen 1 år etter påbegynt permisjon eller 2 år etter overgang til uføretrygd, og som ikke har hatt annet ordinært arbeid i perioden, er omfattet. Arbeidstakere som har omsorgspermisjon uten lønn, er også omfattet av forsikringen. Tjenestereiseforsikring: Omfatter alle medarbeidere på reise, samt andre som reiser i oppdrag for helseforetaket.

4 Ord og uttrykk I dette avsnittet finner du en enkel forklaring på diverse ord og uttrykk som er viktige å kjenne når en skal lære mer om forsikringsordningene. Ervervsmessig uførhet Med ervervsmessig uførhet menes helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Tapet skal være varig. Medisinsk invaliditet Med medisinsk invaliditet menes varig skade/lyte av medisinsk art. Denne trenger ikke påvirke arbeidsevnen til den forsikrede, men livskvaliteten kan være svekket. Dette kan for eksempel være tap av syn på et øye. Graden av medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell. Ektefelle Med ektefelle menes person som forsikrede har inngått lovlig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Registrert partner Med registrert partner menes person av samme kjønn. Lov om registrerte partnere av 30. april 1993 opphørte i 2009 da vi fikk en kjønnsnøytral ekteskapslov. Registrerte partnere som ønsker det kan få omgjort sitt partnerskap til ekteskap. Partnere som ikke ønsker slik omgjøring beholder sin status som registrerte partnere. Det er ikke lenger mulig å inngå partnerskap. Samboer Som samboer regnes person som forsikrede lever sammen med i ekteskapsliknende forhold, hvis det av Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel siste 2 år. Eller person som har felles bopel og barn sammen med forsikrede. Det må ikke være noe til hinder for at lovlig ekteskap kunne vært inngått. Barn Med barn menes forsikredes egne barn eller adoptivbarn. Folketrygden Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning som trådte i kraft 1. januar Folketrygden skal sikre et minimum inntektsnivå for alle i Norge som rammes av arbeidsledighet, sykdom, bortfall av forsørgere med mer. Dessuten yter Folketrygden uføre-, alders-, ektefelle- og barnepensjon. Folketrygdens grunnbeløp (G) Grunnbeløpet i Folketrygden (forkortes vanligvis til G) benyttes som grunnlag for å beregne forsikrings-, trygde- og pensjonsytelser. Beløpets størrelse vedtas av Stortinget pr. 1. mai hvert år. Pr. 1. mai 2014 utgjør 1 G kr ,-.

5 Forsikringsdekninger Hvem gjelder forsikringene for? Yrkesskadeforsikringen gjelder for alle medarbeidere som helseforetaket har erstatningsansvar for etter Lov om Yrkesskade. Her inngår hospitanter, sivilarbeidere, personer på tiltak i regi av NAV, elever og studenter som er utplassert i arbeidsgivers enheter som en del av skolens/høgskolens praktiske utdanning. Hvor gjelder forsikringen? Yrkesskadeforsikringen gjelder i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Tabellen nedenfor viser en enkel oversikt over alle forsikringsdekningene som er tegnet for deg som medarbeider i foretaksgruppen Helse Vest. Søylediagrammet viser erstatningene for en medarbeider i alderen 45/46 åring, og hvilke erstatninger du får i tilfeller ved Yrkesskade - Yrkessykdom. Erstatning i G Yrke fritid Yrke fritid Yrke fritid Yrke fritid Yrke fritid Yrke fritid Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død Forklaring: 1. Hva kan skje med deg før du går av med alderspensjon? Du kan: a. Bli medisinsk invalid b. Bli ervervsufør (dvs. tap i fremtidig inntektsevne) c. Du kan dø 2. Årsaken til dette kan være a. Du har vært utsatt for en ulykke b. Du har fått en sykdom 3. Hvor kan skaden/sykdommen inntreffe? a. På jobb b. I fritid

6 Erstatning ved medisinsk invaliditet: Mènerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse som dekkes fra 15% medisinsk invaliditet dersom årsaken er Yrkesskade - Yrkessykdom. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Dekningen gjelder også ved ulykke på direkte ordinær reise mellom hjem og arbeidssted og på godkjent tjenestereise. Jobb Fritid Yrkesskade 4.5 G Ingen dekning Yrkessykdom 4.5 G Ingen dekning Dekningene forutsetter at du er 45/46 år, og er 100 % medisinsk ufør. Er du delvis ufør avkortes erstatningen i forhold til uføregrad. Figuren under viser erstatningene ved forskjellig alder. Erstatning i G Erstatning ved 100% medisinsk invaliditet i arbeid Alder Erstatning ved ervervsmessig uførhet: Dette er erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av arbeidsevne, alder og lønn. Jobb Fritid Yrkesskade G Ingen dekning Yrkessykdom G Ingen dekning Forsikringen gjelder ved Yrkesskade - Yrkessykdom. Ved 100 % varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22 G dersom du er 45/46 år og lønn inntil 7 G. Er du yngre får du høyere erstatning, og er du eldre får du lavere erstatning. Inntektsgrunnlag over 10 G gir en grunnerstatning på 30 G.

7 40 Erstatning ved ervervsmessig uførhet i arbeid Erstatning i G Alder Figuren over illustrerer erstatningen i forhold til alder og inntekt inntil 7 G. Erstatning ved død: Jobb Fritid Yrkesskade Min. 5 G - Maks 18 G Min. 5 G - Maks 10 G Yrkessykdom Min. 5 G - Maks 18 G Min. 5 G - Maks 10 G Kun ektefelle/samboer og andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde har rett på erstatning. Den samlede erstatning til etterlatte kan ikke overstige 18 G ved yrkesskade/-sykdom, og 10 G ved dødsfall i fritid. Etterlatte etter medarbeider som dør innen 1 år etter påbegynt permisjon, eller 2 år etter overgang til uføretrygd, og som ikke har hatt annet ordinært arbeid i perioden, er omfattet av dekningene. Etterlatte etter medarbeidere som har omsorgspermisjon uten lønn, er også omfattet av forsikringen. Erstatning i G Erstatning ved død - ulykke/sykdom i jobb (forsørgere) Alder

8 Erstatning ved død - ulykke/sykdom fritid (forsørgere) Erstatning i G Alder Over har vi vist erstatningene ved forskjellig alder uttrykt i G som pr er kr ,-. Gruppelivsforsikringen avtrappes etter følgende tabell (også vist i figur over) Alder Erstatning Erstatning basert på G-beløp pr Under 51 år 10,0 G Kr år 9,5 G Kr år 9,0 G Kr år 8,5 G Kr år 8,0 G Kr år 7,5 G Kr år 7,0 G Kr år 6,5 G Kr år 6,0 G Kr år 5,5 G Kr Over 59 år 5,0 G Kr Forsikringssummens begunstigelse Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge - ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølgen de er nevnt: a) Ektefelle se dog bokstav c b) Samboer se dog bokstav c c) Barn under 20 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet, selv om det er erstatningsberettiget ektefelle eller samboer d) Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. Forsørgelse baseres på om skattefradrag ved skatteligning er gitt e) Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn, dog minst ½ G.

9 Hva skjer hvis du slutter/meldes ut av forsikringen? Når du slutter hos din arbeidsgiver, eller har permisjon uten lønn utover 12 måneder, så har du rett til å tegne en fortsettelsesforsikring uten helseprøving med samme dekning som før. Informasjonen om denne retten skal du få hos arbeidsgiver. Hvorfor tegne fortsettelsesforsikring? Hvis du har en sykdom eller skade når du slutter vil du få avslag eller reservasjoner mot det du lider av dersom du skal kjøpe individuell livsforsikring. Det samme risikerer du hvis du begynner hos en ny arbeidsgiver (karenstid). Ønsker du å benytte deg av fortsettelsesforsikring må du underrette forsikringsselskapet innen 6 måneder fra fratreden/permisjon uten lønn utover 12 måneder. Vi vil spesielt anbefale deg å gjøre dette dersom du ved fratredelse har en konstatert sykdom, eller mistanke om dette. TJENESTEREISEFORSIKRING Hvem gjelder forsikringene for? Reiseforsikringene gjelder for ansatte som reiser på oppdrag for helseforetaket. Du får forsikringskort hos arbeidsgiver. Hvor gjelder forsikringene? Gjelder over hele verden, men gjelder også på lokale tjenestereiser. Dekningsomfang: Personlig reisegods kr ,- Arbeidsgivers effekter kr ,- Forsinket bagasje kr , Reisesyke/hjemtransport Returreise/remplassering Ubegrenset Ubegrenset Reiseansvar kr ,- Rettshjelp kr ,- Avbestilling pga. sykdom kr ,-

10 Egenandel Det er ingen egenandel på reiseforsikringen. Hva gjør du ved skade på reise? Kontakt Gouda Reiseforsikring på telefon for å få råd om hvordan du skal forholde deg ved alvorlig skade og/eller ekstraordinær hjemtransport 24 timers alarmsentral Andre skader kan registreres direkte på internett. Link direkte til Gouda for å melde skader som avbestilling, forsinkelser, reisegods, sykdom/ulykke og ansvar/rettshjelp: Andre henvendelser kan gjøres til personalavdelingen i ditt helseforetak/helse Vest IKT AS.

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer