INFORMASJONSBROSJYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSBROSJYRE"

Transkript

1 INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011

2 Kjære medarbeider Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Akershus Universitetssykehus har tegnet for deg som ansatt. Dette er forsikringer som kommer i tillegg til utbetalinger fra Folketrygden og private forsikringer du har. Det er viktige goder som du bør være kjent med. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og familien din. Dine nærmeste bør også lese heftet, fordi det også angår dem. Flere av forsikringssummene er basert på Folketrygdens grunnbeløp (G) som pr = kr ,-. De forsikringene som Akershus Universitetssykehus har tegnet for deg er: Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Tjenestereiseforsikringen er tegnet i Chartis (tidl. AIG Europe), mens de øvrige forsikringene er tegnet i Gjensidige Forsikring. Dette heftet gir en forenklet beskrivelse av forsikringene. Det er ikke et juridisk bindende dokument. Ved eventuell tvil, er det overenskomstens tekst og vilkår som gjelder. Hvis du har spørsmål i forbindelse med forsikringene, ber vi om at du tar kontakt med personalkontoret på sykehuset eller vår forsikringsmegler, Willis AS Bjørn-Erik Nordahl Tlf. nr Catherine Kleven Tlf. nr

3 Generell informasjon Hvem er omfattet av forsikringsordningene? Forsikringene omfatter alle ansatte som Akershus Universitetssykehus har erstatningsansvar overfor etter gjeldende overenskomst og lov om yrkesskadeforsikring. Nye arbeidstakere er med i ordningene fra tiltredelsesdato. Arbeidstaker som slutter eller som går av med alderspensjon trer automatisk ut av ordningen ved fratreden. Uføre er forsikret i gruppelivsforsikringen i to år etter overgang til uføretrygd. Forsikringspremien Denne betales i sin helhet av din arbeidsgiver. Premien for gruppelivs- og ulykkesforsikringen innberettes som lønn for de ansatte i samsvar med gjeldende skattelovgivning. Melding om skader Når et forsikringstilfelle er inntruffet, skal den skadelidte snarest melde fra til nærmeste personalansvarlig. Arbeidsgiver skal melde alle ulykker som har skjedd i arbeidstiden til NAV innen 3 dager. Personalansvarlig vil hjelpe deg med å fylle ut skademeldingsskjema til NAV, Gjensidige Forsikring eller Chartis (tidl. AIG). 3

4 Definisjoner: Ervervsuførhet: Med ervervsuførhet menes helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Medisinsk invaliditet: Med medisinsk invaliditet menes varig skade/lyte av medisinsk art. Denne trenger nødvendigvis ikke påvirke arbeidsevnen til den forsikrede, men livskvaliteten kan være svekket. Dette kan f. eks. være tap av en fot. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell. Ektefelle/Samboer: Med ektefelle menes person som forsikrede har inngått lovlig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Registrert partner iht. lov om registrerte partnere av 30. april 1993 er likestilt med ektefelle. Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med forsikrede eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de siste to år. Barn: Med barn menes forsikredes egne barn eller adoptivbarn. Folketrygden: Er en obligatorisk trygdeordning som trådte i kraft 1. januar Den skal sikre et minimums inntektsnivå for alle i Norge som rammes av arbeidsledighet, sykdom, bortfall av forsørger med mer. Dessuten yter Folketrygden uføre-, alders, - ektefelleog barnepensjon. Folketrygdens grunnbeløp (G): Dette er et sentralt begrep i Folketrygden. Grunnbeløpet er gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeksen og reallønnsutviklingen. Regulering av G skjer vanligvis den 1. mai hvert år. G = kr ,- pr

5 Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring. Formål: Gruppelivsforsikringen skal sikre økonomisk trygghet og handlefrihet for dine nærmeste dersom du skulle falle fra. Gruppelivsforsikring er en trygghet på samme måte som en gjeldsforsikring. Overenskomsten mellom Spekter/helseforetakene og fagforeningene pkt. 8 gjelder. Denne forsikringen gjelder uansett dødsårsak. Det er ingen unntak for utbetaling av forsikringssum. Hvem gjelder forsikringen for? Alle med et ansettelsesforhold i helseforetaket blir med i ordningen fra den dagen de tiltrer stillingen. Deltidsansatte har også rett på full utbetaling fra gruppelivsforsikringen. Det forutsettes at den ansatte er helt arbeidsdyktig ved innmelding. Den ansatte er med i ordningen så lenge ansettelsesforholdet varer, men høyst til utgangen av det året han/hun fyller 70 år. Rettigheter ved fratreden før pensjonsalder: Når ansettelsesforholdet er over, er det mulig å tegne individuell fortsettelsesforsikring uten å levere helseerklæring. Skjema om fortsettelsesforsikring kan fås ved henvendelse til personalkontoret. Ønsker du å benytte deg av denne retten, må du selv underrette forsikringsselskapet innen 6 måneder etter fratreden. Hvis en ansatt skulle bli ufør, er han/hun fortsatt med i gruppelivsforsikringen i 2 år etter overgang til uføretrygd, ref. overenskomstens punkt 8.1. Deretter har den uføre rett til å tegne fortsettelsesforsikring uten å levere helseerklæring. Dette er viktig å være klar over og informere sine nærmeste om. I tillegg skal etterlatte etter arbeidstaker som dør innen ett år etter påbegynt permisjon og som ikke har hatt annet ordinært arbeid i perioden være omfattet. Etterlatte etter arbeidstakere som har omsorgspermisjon uten lønn er også omfattet av bestemmelsen. 5

6 Gruppelivsforsikring Hvem får erstatningen? Ved dødsfall i forsikringstiden har følgende rett til forsikringssummen: 1. Ektefelle/ registrert partner i henhold til lov om registrert partnerskap av Samboer (Må kunne dokumentere 2 års samboerskap eller ha felles barn og bolig.) 3. Barn under 20 år. Disse skal ha minst 40% av utbetalingen selv om det foreligger ektefelle, partner eller samboer. 4. Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. Forsørgelse baseres på om skattefradrag ved siste skatteligning er gitt. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Det er ikke anledning til å oppnevne en annen begunstiget enn det som er nevnt ovenfor. Hvis det ikke finnes erstatningsberettigede som over, blir det utbetalt 1,5 månedslønn, dog minst 0,5 G til dødsboet. Forsikringssummer: Gruppelivsforsikringen gir rett til utbetaling av forsikringssum ved arbeidstakerens død uansett årsak, tid og sted i forsikringstiden. Forsikringsbeløpets størrelse er knyttet til Folketrygdens grunnbeløp (G). Full erstatning er 10 G. Forsikringssummen trappes ned med 0,5 G pr. år fra og med fylte 51 år og til og med fylte 60 år. Fra fylte 60 år er forsikringssummen 5 G. 6

7 Yrkesskadeforsikring Kjære medarbeider Hvem gjelder forsikringen for? Den gjelder for alle ansatte i helseforetaket fra tiltredelsesdagen. Yrkesskadeforsikringen omfatter også hospitanter, sivilarbeidere, personer på arbeidsmarkedstiltak m.v. og elever og studenter som er utplassert i arbeidsgivers enheter som en del av skolens/høgskolens praktiske utdanning dersom de skades i praksis ved arbeidsgivers institusjoner. Hva omfatter forsikringen? Yrkesskadeforsikringen dekker arbeidsgivers forpliktelser både etter lov om yrkesskadeforsikring og yrkesskadeforsikring etter overenskomsten. Forsikringen omfatter yrkesskader og yrkessykdommer som har oppstått i arbeidstiden og under utførelse av arbeid på arbeidsstedet. I henhold til overenskomsten mellom Spekter/helseforetakene og fagforeningene punkt 7, gjelder yrkesskadeforsikringen også på direkte ordinær reise mellom hjem og arbeidssted og på godkjent tjenestereise. 7

8 Yrkesskadeforsikring Formål med forsikringen: Forsikringen skal gi økonomisk støtte ved Medisinsk invaliditet Varig skade eller lyte som ikke nødvendigvis reduserer arbeidsevnen, men som reduserer livskvaliteten (f. eks. hvis du mister en fot). Ervervsuførhet Tap av evne til å ha lønnet arbeid. Død Først og fremst er det inntektstap og merutgifter som blir erstattet i form av engangsbeløp. Forsikringssummen fastsettes i henhold til folketrygdens grunnbeløp G og reguleres etter det til enhver tid gjeldende grunnbeløp. Forsikringssummer: Forsikringssummer i henhold til overenskomsten: Ervervsuførhet. 15 G, ved 100% uførhet Dødsfall 15 G Medisinsk invaliditet 3 G, ved 100% invaliditet 8

9 Yrkesskadeforsikring Forsikringssummer i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring: Ervervsuførhet G Medisinsk invaliditet 4,5 G Dødsfall 15 G til ektefelle/samboer Begravelsesomkostninger 0,5 G Barnetillegg 6,5 0 G Samlet erstatning ved død kan ikke overstige 18 G. Utgangspunkt for beregning av forsikringssum: Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet. Dette beregnes individuelt og dekker faktiske tap. Påførte merutgifter Fremtidige merutgifter Det er utarbeidet egne forskrifter om standarderstatning der den skadelidtes alder, inntekt og invaliditetsgrad legges til grunn. Erstatningen vil enten bli utmålt etter overenskomsten eller etter lov om yrkesskadeforsikring. Det vil alltid bli utbetalt den høyeste erstatningen skadelidte har krav på. Hvem utbetales forsikringen til? Ved ervervsuførhet og medisinsk invaliditet utbetales forsikringen til skadelidte. Ved dødsfall utbetales forsikringen til ektefelle/partner og/eller barn. 9

10 Tjenestereiseforsikring Reiseforsikringen er tegnet i Chartis (tidl. AIG Europe) og omfatter alle ansatte som er medlem av norsk Folketrygd med fast bopel i Norge. Forsikringsområde Hele verden. Forsikringen gjelder samtlige ansatte i helseforetak på tjenestereiser godkjent av arbeidsgiver. Lokale, ikke registrerbare tjenestereiser er inkludert i avtalen. Forsikringssum Reisegods: kr Arbeidsgivers effekter: kr Reisesyke/hjemtransport ubegrenset sum Returreise/remplassering ubegrenset sum Reiseansvar kr Avbestilling kr Egenandel Ingen egenandel. Hva gjør du hvis det skjer en skade? Ved behov for øyeblikkelig hjelp, for eksempel akutt sykdom, dødsfall el. ekstraordinær hjemtransport, kontakt Chartis på tlf Ved andre skader, sende skademeldingsskjema til: Chartis, Pb Vika, 0118 Oslo. 10

11 Viktige spørsmål Hvordan blir du beskattet? Premien for yrkesskade føres ikke som lønn for deg som arbeidstaker og blir ikke beskattet. Dekninger utover dette er et gode du får som ansatt og som arbeidsgiver betaler for deg. Disse er oppgavepliktige og vil bli lønnsinnberettet. Erstatningen er skattefri. Hva gjør du hvis du blir utsatt for en skade? Hvis du kommer ut for en skade som kan være dekket av ulykkes- /yrkesskadeforsikringen eller gruppelivsforsikringen, skal du eller dine pårørende snarest ta kontakt med din nærmeste overordnede eller personalkontoret. Her vil erstatningsspørsmålet bli tatt opp med forsikringsselskap, NAV og forsikringsmegler. Blir en skade godkjent som yrkesskade, vil det lokale NAV kontor betale tilbake behandlings- og/eller reiseutgifter som skaden medfører. NB! Foreldelsesfrist 6 måneder pr. regning. Ta direkte kontakt med NAV husk å ta med originalkvitteringer. Utgifter du ikke får tilbakebetalt fra NAV, kan du søke om å få dekket av forsikringsselskapet. Hva skjer ved utmelding? Hvis du slutter som ansatt i helseforetaket, gjelder forsikringene til og med din siste ansettelsesdag. Vedrørende gruppelivsforsikring, merk retten til å tegne individuell fortsettelsesforsikring samt de særskilte rettighetene ved uførhet, side 5. 11

12 Viktige spørsmål Forsikringene du har gjennom Akershus Universitetssykehus er omfattende, men dekker selvfølgelig ikke nødvendigvis alle dine behov. Mange har i tillegg ofte forsikringer gjennom sin fagforening. Du får et grunnlag for å vurdere ditt forsikringsbehov hvis du stiller deg spørsmålene: Hvordan blir min eller familiens økonomi hvis jeg dør eller blir arbeidsufør i morgen? Hva om dette skulle skje med min ektefelle/samboer? 12

13 Egne notater: 13

14 14

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Forsikringsvilkår av 1.1.2014 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

Norges Basketballforbund

Norges Basketballforbund Norges Basketballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.10.2013-30.09.2014 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med Grunnlisens 01.03.2013 til 28.02.2014. Utvidet

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer