NETFs forsikringer 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NETFs forsikringer 2008"

Transkript

1 NETFs forsikringer 2008

2 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer Private skadeforsikringer Ansvarsforsikring Kontaktinformasjon Godt å vite Telefoner og adresser 8 2

3 Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av tre deler: Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring. Premie Kr 109 per mnd. LIVSFORSIKRING Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr utbetalt. Forsikringen utbetales til de etterlatte uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke. Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden, ut det år du fyller 6. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer* (*Jf samboerdefinisjon side ) 2. Livsarvinger UFØREFORSIKRING Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Uførheten må ha inntruffet før utgangen av det år du fyller 60. Får du innvilget tidsbegrenset uførepensjon for minst tre år sammenhengende, kan du få utbetalt 20 % av uføreerstatningen. Resten blir utbetalt hvis du senere blir varig ufør. Forsikringssummen på uføreforsikringen er 80 % av livsforsikringen på kr Beløpet trappes ned med 2 % hvert år etter fylte 25 år. Eks.: Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt følgende: 30 år: kr år: kr år: kr Karenstid: Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. Premiefritak Dersom du har fått uføreerstatning, har du rett til å fortsette med livsforsikringen uten å betale premie til du fyller 6 år. Forsikringssummen utgjør differansen mellom den utbetalte uføreerstatningen og den opprinnelige livsforsikringen. ULYKKESFORSIKRING Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: 1. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/partner/samboer kr Medlem kr Ektefelle/partner/samboer kr Barn* kr Medlem kr Barn* kr *Ved flere barn under 20 år deles forsikringssummen på antall barn. Ulykkesforsikringen dekker også nødvendige behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen etter ulykkesskade. Egenandelen ved hvert skadetilfelle er kr 500. Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid og fritid. Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 20. For voksne gjelder forsikringen til de fyller 0 år. 3

4 Livsforsikring og uføreforsikring NETFs livs- og uføreforsikringene er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/registrert partner/samboer har derfor flere valgmuligheter: - Du kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. - Du kan velge mellom 11 G eller 22 G i forsikringssum. Alternativ til gjeldsforsikring Tilleggsforsikringene kan være et godt alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. NETFs tilbud er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring, og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. LIVSFORSIKRING Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/ registrert partner for 11 G eller 22 G. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, se tabell, og opphører ved fylte 0 år. Utbetaling til etterlatte Dersom medlemmet ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til medlemmets ektefelle/samboer/registrert partner. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet. Forsikringen utbetales om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og gjelder både i arbeid og fritid over hele verden. Premie I påmeldingsskjemaet finner du prisen på de ulike dekningene. UFØREFORSIKRINGEN Uføreforsikringen dekker arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Arbeidsuførheten må ha inntruffet før utgangen av det kalenderår du fyller 60 år. Dersom du får vedtak om tidsbegrenset uførepensjon for minst tre år, får du utbetalt 20 % av gjeldende forsikringssum. Ved eventuell senere innvilgelse av varig uførepensjon, vil de resterende 80 % utbetales. Begrensninger Forsikringen gir ikke rett til erstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for i forbindelse med helsevurderingen. Slik blir erstatningen: Alder Forsikringssum Tom 50 år 11,0 G kr år 9,0 G kr år*,0 G kr år 6,0 G kr år 5,0 G kr *Uføredekningen opphører ved fylte 60. Dekningen til 0 gjelder bare livsforsikringen. Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år, både ved uførhet og død. Premie - påmelding Påmeldingsskjema med helseerklæring og prisoversikt er stiftet inn på midtsidene. Innboforsikring NETFs innboforsikring er i år oppgradert til innbo Ekstra med uflaksdekning. Det betyr bedre dekning og høyere erstatningssummer. Forsikringen dekker skade og tap av innbo og løsøre, f eks ved brann, vannskade eller tyveri inntil valgt forsikringssum. I tillegg dekker forsikringen blant annet: tyveri fra låst garderobeskap/kontorpult på arbeidsplassen med inntil kr veskenapping med inntil kr tyveri av sykkel uten sumbegrensning rettshjelp med inntil kr ting som faller ned og knuser i boligen skade inntruffet under transport ved flytting skader forårsaket av dyr naturskade Premie Nytt i år er også at prisen på forsikringen er avhengig av ditt bosted, og at du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer. Sone Kr Kr 1 mill Kr 1,5 mill Kr 2 mill Sone 1 kr 04 kr kr kr Sone 2 kr 588 kr 6 kr 983 kr Sone 3 kr 461 kr 633 kr 48 kr 966 Student Kr 531 Sone 1 er Oslo, sone 2 er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal, sone 3 er resten av landet. Egenandeler - generell egenandel kr dersom sykkelen er registrert i Falck Sykkelregister, reduseres egenandelen med kr rettshjelpsforsikringen kr 4 000, med tillegg av 20 % av det overskytende - naturskade kr Påmelding Ring forsikringskontoret eller send en e-post til 4

5 Reiseforsikring NETFs reiseforsikring gjelder for medlemmer, ektefelle/partner/samboer, samt barn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 20 år. Egne barn under 20 år som ikke bor hos forsikrede, er dekket på reiser de foretar sammen med forsikrede. Forsikringen gjelder også til fordel for egne barn som bor fast hos forsikringstaker og som forsikringstaker har den daglige omsorg for, selv om barnet ikke har samme folkeregistrerte adresse som forsikringstaker. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser, og reiser til og fra arbeidsstedet. De eneste stedene du ikke er dekket, er i hjemmet og på ditt arbeidssted/studiested i Norge. Forsikringen dekker blant annet: reisegods med inntil kr for hele familien reisegods med inntil kr for enslig enkeltgjenstander inntil kr reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning avbestilling kr pp per familie i forsikringsåret evakuering kr pp per familie Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen. Pris Reiseforsikring én person: kr 815. Reiseforsikring familie: kr 99. 5

6 Barneforsikring NETFs barneforsikring gjelder for barn fra 3 mnd Kritisk sykdom til 25 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge Barnet er dekket ved at det gis en erstatning av sykdom eller ulykke, og har dekning for flere alvor- på kr dersom det konstateres MS, kreft, lige sykdommer. leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose. Fakta: Barnets alder ved start: Dekker ulykke: Dekker sykdom: Medisinsk invaliditet ved ulykke: Medisinsk invaliditet ved sykdom: Behandlingsutgifter ved ulykke: Erstatning ved dødsfall: Dagpenger ved sykehusopphold: Merutgifter ved langvarig pleie: Ombyggingsstønad: Kritisk sykdom: 3 mnd - 20 år Ja Ja Inntil kr Inntil kr Inntil kr Kr Kr 250 per dag i inntil 365 dager Inntil kr per år i 5 år Inntil kr Kr Dagpenger med inntil kr per år, maksimalt i fem år, og Foreldrene har rett til dagpenger ved langvarig det er mulig å få inntil kr til ombygging av sykehusopphold. Fra 15. dag på sykehus gir forsik- bolig. ringen en erstatning på kr 250 per dag i inntil 365 dager. Pris Forsikringen dekker merutgifter ved langvarig pleie Årspremien er kr Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring dekker ulykkesskader som fører Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning til varig medisinsk invaliditet. I tillegg har du rett Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av til psykologisk førstehjelp etter ulykke, du kan få erstatning etter benbrudd og brannskader, og forsikringssummen Ved barns dødsfall etter ulykke utbetales kr dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn. Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % Dekningsområde medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over får du 10 % av erstatningen, kr hele verden Ulykkesforsikringen er frivillig, og kommer i tillegg Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/ registrert partner og barn under 20 år Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, til den obligatoriske ulykkesdekningen. Det er ingen samordning eller avkorting av erstatningene, selv om du har begge dekningene. ekstremsport eller krigsrisiko Pris Dekning Premien er kr 598 per år. Forsikringssummen er avhenging av familiesammensetning på skadetidspunktet, se tabellen Familiesammensetning Enslig Medlem med ektefelle/samboer Medlem med barn Medlem med ektefelle og barn Medlem 45 G (kr ) 22,5 G (kr ) 22,5 G (kr ) 15 G (kr ) Ektefelle/samboer Per barn 22,5 G 2 G (kr ) 20 G (kr ) 15 G 6

7 Studentforsikringer Som ergoterapeutstudent kan du tegne NETFs Grunnforsikring medlemsforsikringer. For innbo- og grunnforsikring Med NETFs grunnforsikring vil du være forsikret betaler du langt lavere pris enn det ordinære for kr ved død, inntil kr ved medlemmer gjør. arbeidsuførhet og ulykkesforsikret for medisinsk invaliditet med inntil kr 1 mill. (Se side 3) Innboforsikring Siden dette er et frivillig tilbud, kreves det at du Studentpris er kr 531 for Da er du dekket for avgir tilfredsstillende helseerklæring for å kunne bli inntil kr 1 mill. med i forsikringen. Vær oppmerksom på at du kan være dekket av dine foreldres innboforsikring dersom du ikke har Studentpris kr 698 meldt flytting til folkeregisteret. Ta kontakt med det aktuelle selskapet. Tilleggsdekninger Tilbudet gjelder også din ektefelle/partner/samboer. Reiseforsikring Benytt påmeldingsskjema midt i brosjyren. Samme Reiseforsikring familie: kr 99. skjema benyttes også dersom du kun ønsker å kjøpe Reiseforsikring én person: kr 815 grunnforsikringen. Godt å vite Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NETF og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 200 er beløpet kr Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Private skadeforsikringer Samarbeidsavtalen mellom Norsk Ergoterapeutforbund og Bluewater gir deg som medlem 15 % rabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Ta kontakt med Bluewater på tlf eller på e-post så får du et tilbud på dine forsikringer. Ansvarsforsikring NETFs ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvar du som ergoterapeut eller ergoterapeutstudent måtte pådra deg i under utøvelse av ergoterapi. Offentlig ansatte har ikke noe krav om å forsikre seg. Erstatningssaker vil bli behandlet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Pasientskadeloven gjelder ikke fullt ut for private virksomheter. Privat ansatte bør derfor ha en egen ansvarsforsikring, eller påse at arbeidsgiver har slik forsikring for de ansatte. Ansvarsforsikringen dekker inntil kr 3 mill. Premie kr 288. Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. Du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden for å få full erstatning fra uføredekningen. Samboerdefinisjon Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/partner/samboer* (*Jf samboerdefinisjon ovenfor) 2. Livsarvinger Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

8 Kontaktinformasjon Norsk Ergoterapeutforbund Lakkegata Oslo Tlf Forsikringskontoret Boks 1344, Vika 0113 Oslo Tlf E-post Bluewater Boks 6621 Etterstad 060 Oslo Kundesenter tlf Grafisk Kommunikasjon AS

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer