Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet."

Transkript

1 Medlemsforsikringer

2 Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn Innbo- og løsøreforsikring Spesialforsikring for vervede Side 7 Praktiske opplysninger Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf E-post: Medlemsforsikringer Pefo-forsikringen er en obligatorisk forsikringspakke som består av livs-, uføre-, ulykkes- og ID-tyveriforsikring. Medlemmer som ikke ønsker å være med på forsikringen, kan reservere seg mot deltakelse. I tillegg kan du forsikre ditt innbo gjennom vår innbo- og løsøreforsikring. Kollektive forsikringer er som regel rimeligere enn de du kan kjøpe på egenhånd. I tillegg passer vi på at pris og vilkår til enhver tid er på linje med det beste som finnes i markedet. Gjennom ditt medlemskap får du også muligheter til å tegne andre gunstige forsikringer. Personellforbundets samarbeidsavtale med If gir deg også rabatter på private skadeforsikringer du tegner direkte med selskapet. Informasjonen om de ulike forsikringsordningene i denne brosjyren er en kortfattet og forenklet beskrivelse av hva forsikringene omfatter. Dersom det oppstår tvil om dekninger eller begrensninger, er det bestemmelsene i forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset for det enkelte produkt som gjelder. 2

3 Pefo-forsikringen Denne forsikringen består av fire ulike dekninger; dødsfall, uførhet, ulykke og ID-tyveri. Dødsfalldekningen Erstatningen er høyest i unge år, mens gjeldsbelastningen for de fleste er på topp. Dødsfalldekningen er på 10 G (G= grunnbeløpet i Folketrygden) fram til du fyller 45 år. Deretter avtrappes erstatningen med 0,5 G per år til du fyller 55 år. Etter det er erstatningen på 5 G, og den beholder du uavkortet fram til utgangen av det året du fyller 67 år. Dødsfalldekningen gjelder uansett om dødsfall inntreffer som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringen dekker også dødsfall som følge av krig eller krigslignende handlinger. Uføredekningen Dekningen på uføredelen utgjør 80 % av dødsfalldekningen ovenfor fram til 26 år. Deretter avtrappes uføredekningen med 2 % årlig. Uføreforsikringen opphører ved utgangen av det år du fyller 60. Uføredekningen gir en engangserstatning ved varig arbeidsuførhet på minst 50 %, uansett hva årsaken til uførheten er. Uførheten må ha vart sammenhengende i minst 2 år, og den må bedømmes å være varig for at det skal utbetales erstatning fra denne forsikringen. I tillegg må sykdommen eller ulykken som fører til varig arbeidsuførhet ha inntruffet i forsikringstiden, og innen utgangen av det år du fyller 60. Forsikringen dekker også uførhet som følge av krig eller krigslignende handlinger. Dødsfall- og uføredekningen er i Storebrand. Karenstid Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter innmelding i ordningen, og som skyldes sykdom, lyte eller ulykkesskade som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. 3

4 Ulykkesforsikringen Denne forsikringen dekker deg og eventuell ektefelle og barn ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellen gitt av Sosialdepartementet. Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden. Forsikringen dekker også ulykke som følge av krig eller krigslignende handlinger. Forsikringen kan dekke behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige. Erstatningssummen er inntil 2 millioner kroner for enslig medlem som blir 100 % varig medisinsk invalid. Erstatningen følger invaliditetsgraden. Summene hvert enkelt familiemedlem er dekket av vil avhenge av familiesammensetningen på ulykkestidspunktet. Eksempler på forsikringssum som utbetales ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke: Familiesammensetning Medlem Ektefelle/samboer Hvert barn t.o.m 20 år Medisinsk invaliditetsgrad 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % Enslig medlem Medlem med ektefelle/ samboer Medlem med barn Medlem med ektefelle/ samboer og barn Begrensninger Ulykkesforsikringen har en god dekning, men den har også noen begrensninger: Skade som skyldes kampsport som boksing, karate og bryting er normalt ikke dekket. Det er også begrensinger på andre risikoidretter og aktiviteter som dykking, fjellklatring og hastighetsløp med motorkjøretøy. I vilkårene for forsikringen fremgår det detaljert hva som dekkes av ulykkesforsikringen. 4

5 Tilleggsdekninger i ulykkesforsikringen Ulykkesforsikringen har noen tilleggsdekninger som kan komme til utbetaling ved ulykker uavhengig av om du får en varig skade eller ikke. Sykehuspenger Dekning ved benbrudd eller brannskade Skade på/tap av personlige eiendeler Ombygging av bolig Taxi til/fra jobb eller internett-tilgang hjemme Psykologisk krisehjelp I forsikringsvilkårene finner du informasjon om kriteriene for å få utbetaling på disse dekningene. Ulykkesforsikringen er i ACE. For ulykker som skjedde før gjelder andre vilkår. Ta kontakt med Personellforbundet for informasjon om dette. ID-tyveriforsikringen Denne forsikringen gir hjelp til å begrense skadeomfanget og forebygge det økonomiske tapet som følge av ID-tyveri. Dette inkluderer blant annet bistand til å avvise krav og forhindre inkassosaker, hjelp til sletting av feilaktige betalingsanmerkninger og inntil 1 million kroner i juridisk bistand ved tvister. Forsikringen gjelder for medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn inntil fylte 20 år. ID-tyveriforsikringen er i Help forsikring. Påmelding Alle nye medlemmer blir automatisk med på Pefo-forsikringen, med mindre de reserverer seg. Dersom du reserverer deg ved innmelding, må du levere helseerklæring dersom du senere ønsker å bli med. Utbetaling av erstatning Dødsfallerstatningen utbetales til ektefelle, registrert partner eller samboer (*). Hvis du ikke etterlater deg slike, går utbetalingen til livsarvinger (barn, barnebarn osv.) Etterlater du deg heller ikke livsarvinger, utbetales forsikringssummen til arvinger i henhold til arvelovens bestemmelser. Ønsker du å begunstige andre enn disse, må det fylles ut et eget begunstigelsesskjema som sendes til Storebrand. Skjema får du fra Personellforbundet eller fra Storebrand. (*) Med samboer menes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede de siste to år, samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/ registrert partnerskap kunne inngås. 5

6 Ektefelleforsikringen Du kan også forsikre din ektefelle eller samboer gjennom Personellforbundets kollektive avtale. Ektefelleforsikringen er en livsforsikring som kommer til utbetaling ved ektefelles død, uansett dødsårsak. Den dekker altså dødsfall både som følge av sykdom og ulykke. Forsikringssummen er den samme som for deg som medlem; 10 G inntil du fyller 46 år. Deretter avtrappes erstatningen med 0,5 G per år til fylte 55. Fra 55 til 67 år er forsikringen på 5 G. Det er medlemmets alder som regulerer avtrappingen av forsikringssummen. Ektefelleforsikringen har ingen uføreerstatning. Påmelding For å kunne bli med på ektefelleforsikringen kreves det at medlemmet er med på Personellforbundets obligatoriske forsikring, eller tegner den samtidig. Det kreves også tilfredsstillende helseerklæring fra ektefelle før opptak i ordningen. Ta kontakt med Personellforbundets sekretariat for å få påmeldingsskjema. Innbo- og løsøreforsikring Den kollektive innboforsikringen dekker ditt innbo og løsøre med inntil kr. 1,75 mill. Forsikringen er inkludert superforsikring som gir en vesentlig bedre dekning enn en standard innboforsikring. Forsikring for nyere elektronikk er også inkludert. Vær oppmerksom på at den kollektive innboforsikringen ikke dekker selve bygningen. Bor du i enebolig må du også ha en egen forsikring på selve bygningen. I sameier og borettslag vil det som regel være en felles forsikring på bygningen. Spesialforsikring for vervede Medlemmer i Intops er automatisk forsikret med en forsikring på innbo og løsøre med forsikringssum kr Forsikringen gjelder også medlemmer om bord i Forsvarets fartøy i utlandet. Det er vilkårene for kollektiv innboforsikring i If som gjelder med noen endringer. Endringene som gjelder for denne forsikringen finner du på våre hjemmesider. Superforsikringen og forsikringen for nyere elektronikk gjelder ikke. Du trenger ikke gjøre noe for å få denne forsikringen. 6

7 Praktiske opplysninger Påmelding Dersom du ønsker å være med på noen av forsikringene, må du selv melde deg på. Du kan ringe eller sende en e-post til med din påmelding eller andre forespørsler om forsikringene. Premiebetaling Premiebetalingen til Personellforbundets forsikringer skjer via trekk fra lønn eller din konto i Forsvarets Personellservice (FP). Er du i tvil om du allerede er med på noen av forsikringene, kan du ta en titt på kontoutskriften fra FP. Der vil det fremgå hvilke forsikringer du trekkes premie for. Ved å logge deg inn på «Min side» på vil du også få oversikt over hvilke forsikringer du deltar på. Melding om skade Om det skulle oppstå et skadetilfelle, må det meldes så raskt som mulig. Her får du telefonnummer og adresser til dem du skal henvende deg til ved skademelding på de ulike forsikringene: Ulykkesskade og uførhet Kontakt Personellforbundet og be om skademeldingsskjema.tlf Det utfylte skjema sendes til forsikringsselskapet. Dødsfall Kontakt den lokale tillitsvalgte. Kopi av dødsattest/ skifteattest sendes til Personellforbundet. Skade på innbo Skulle det oppstå skader som skal dekkes av den kollektive innboforsikringen, tar du kontakt med If eller FP, og ber om skademeldingsskjema. Tlf. nr til IF 02400, til FP Utfylt skjema sendes til If. Skade kan også meldes på Ifs hjemmesider. Ved større skader, som vannskader eller brann, ta kontakt med If umiddelbart for hjelp til skadebegrensning. Spørsmål? Har du spørsmål, eller trenger du mer informasjon, kan du kontakte Personellforbundet på telefon Tlf , eller du kan sende en e-post til Du kan se hvilke forsikringer du deltar på ved å logge deg på «Min side» på Fullstendige vilkår for alle forsikringen finnes på vår hjemmeside Rabatt på private skadeforsikringer Personellforbundets samarbeidsavtale med If gir medlemmene rabatter på private skadeforsikringer de tegner i selskapet. Mer detaljert informasjon om alle rabattmulighetene får du ved å henvende deg til If hos FP på telefon eller e-post: Du kan også gå inn på Ifs nettsider og få pristilbud der. Husk å velge Personellforbundets rabattavtale. 7

8 Postboks 9296 Grønland 0134 Oslo Telefon E-post:

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer