Medlemsforsikringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no"

Transkript

1 Medlemsforsikringer

2 Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer side 4 Ulykkesforsikring for hele familien Side 6 Kollektiv hjemforsikring Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer Side 6 Praktiske opplysninger Side 6 Kollektiv hjemforsikring Side 6 Praktiske opplysninger Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf /mil.: E-post: Web: 2

3 Medlemsforsikringer Medlemsforsikringer Personellforbundets medlemsforsikringer består av en obligatorisk livs-, uføre- og ulykkesforsikring for alle yrkesaktive medlemmer. Medlemmer som ikke ønsker å være med på forsikringen, kan reservere seg mot deltakelse. Gjennom ditt medlemskap får du også muligheter til å tegne gunstige forsikringer både for eventuell ektefelle/samboer og barn. og I tillegg barn. kan I tillegg du forsikre kan du ditt forsikre innbo ditt gjennom innbo vår gjennom kollektive vår kollektive hjemforsikring. hjemforsikring. Kollektive Kollektive forsikringer forsikringer som regel er som rimeligere regel rimeligere enn de du enn kan de du kjøpe kan på kjøpe egen på hånd. een hånd. I tillegg I tillegg passer passer vi på vi på at at pris pris og og vilkår til til enhver enhvar tid er på linje med det beste som finnes i markedet. Personellforbundets samarbeidsavtale med If gir deg også rabatter på private skadeforsikringer du tegner direkte med selskapet. Informasjonen om de ulike forsikringsordningene i denne brosjyren er en kortfattet og forenklet beskrivelse av hva forsikringene omfatter. Dersom det oppstår tvil om dekninger eller begrensninger, er det bestemmelsene i forsikringsvilkårene og forsikringsbeviset for det enkelte produkt som gjelder. Den obligatoriske forsikringen Denne forsikringen består av tre ulike dekninger; dødsfall, uførhet og ulykke. Dødsfalldekningen Erstatningen er høyest i unge år, mens gjeldsbelastningen for de fleste er på topp. Dødsfalldekningen er på 10 G (grunnbeløpet i Folketrygden) fram til du fyller 45 år. Deretter avtrappes erstatningen med 0,5 G per per år år til til du du fyller fyller år. Etter det er erstatningen på 5 G, og og den beholder du du uavkortet fram fram til til utgangen av det av det året året du du fyller fyller år. Dødsfalldekningen gjelder uansett om dødsfall inntreffer som følge av ulykke eller sykdom. Forsikringen dekker også dødsfall som følge av krig eller krigsliknende handlinger. Uføredekningen Dekningen Uføredekningen på uføredelen utgjør 80 % av dødsfalldekningen ovenfor fram til 26 år. Deretter Dekningen avtrappes på uføredelen uføredekningen utgjør 80 med % av 2 dødsfalldekningen % årlig. Uføreforsikringen ovenfor opphører fram til 26 ved år. utgangen Deretter avtrappes det år uføredekningen du fyller 60. Uføredekningen med 2 % årlig. gir Uføreforsikringen en engangserstatning opphører ved varig ved arbeidsuførhet utgangen av det på år minst du fyller 50 %, 60 uansett år. Uføredekningen hva årsaken til gir uførheten en engangserstatning er. ved Uførheten varig arbeidsuførhet må ha vart på sammenhengende minst 50 %, uansett i hva minst årsaken 2 år, til og uførheten den må bedømmes er. Uførheten å være må ha varig vart for sammenhengende at det skal utbetales i minst erstatning 2 år, og den fra denne må bedømmes forsikringen. å være I tillegg varig må for sykdommen at det skal utbetales eller ulykken erstatning som fra fører denne til varig forsikringen. arbeidsuførhet, I tillegg må ha inntruffet sykdommen i forsikringstiden, ulykken som og fører innen til varig utgangen arbeidsuførhet, av det år du ha inntruffet fyller 60. i forsikringstiden, og innen eller utgangen av det år du fyller 60 år. Forsikringen dekker også uførhet som følge av krig eller krigsliknende handlinger. 3

4 Karenstid Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter innmelding i ordningen, og som skyldes sykdom, lyte eller ulykkesskade som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. 4 4 Karenstid Ulykkesforsikringen Selskapet Denne forsikringen svarer ikke dekker for arbeidsuførhet deg, og eventuell som inntreffer ektefelle innen og barn 2 år ved etter ulykkesskader innmelding i som ordningen, fører til og varig som medisinsk skyldes sykdom, invaliditet. lyte Den eller medisinske ulykkesskade invaliditetsgraden som du hadde fastsettes på grunnlag i forsikringsordningen, av invaliditetstabellen og som gitt det av må Sosialdepartementet. antas at du kjente til. Forsikringen ved innmelding gjelder både i arbeid og fritid over hele verden. Ulykkesforsikringen Erstatningssummen er inntil 2 mill kroner for enslig medlem som blir 100 % varig Denne medisinsk forsikringen invalid. Erstatningen dekker deg, følger og eventuell invaliditetsgraden. ektefelle og barn ved ulykkesskader som Summene fører hvert til varig enkelt medisinsk familiemedlem invaliditet. er dekket Den medisinske av vil avhenge invaliditetsgraden av familiesammensetningen på grunnlag på ulykkestidspunktet. av invaliditetstabellen gitt av Sosialdepartementet. Forsikringen fastsettes Karenstid gjelder Selskapet både svarer i arbeid ikke for og fritid arbeidsuførhet over hele som verden. inntreffer innen 2 år etter innmelding Erstatningssummen i ordningen, og som er skyldes inntil 2 sykdom, mill kroner lyte for eller enslig ulykkesskade medlem som som blir du 100 hadde % varig ved medisinsk innmelding invalid. i forsikringsordningen, Erstatningen følger og invaliditetsgraden. som det må antas at du kjente til. Summene hvert enkelt familiemedlem er dekket av vil avhenge av familiesammensetningen Ulykkesforsikringen på ulykkestidspunktet. Denne forsikringen dekker deg, og eventuell ektefelle og barn ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellen gitt av Sosialdepartementet. Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden. Erstatningssummen er inntil 2 mill kroner for enslig medlem som blir 100 % varig medisinsk invalid. Erstatningen følger invaliditetsgraden. Summene hvert enkelt familiemedlem er dekket av vil avhenge av familiesammensetningen på ulykkestidspunktet. Påmelding Alle nye medlemmer blir automatisk med på den obligatoriske forsikringen, med mindre de reserverer seg. Dersom du reserverer deg ved innmelding, må du levere helseerklæring dersom du senere ønsker å bli med. Påmelding Begrensninger Alle Ulykkesforsikringen nye medlemmer har blir en automatisk god dekning, med men på den obligatoriske har også noen forsikringen, begrensninger: med mindre Skade som de reserverer skyldes kampsport seg. Dersom du boksing, reserverer karate deg og ved bryting innmelding, er normalt må du ikke levere dekket. Det er også dersom begrensinger du senere på ønsker andre risikoidretter å bli med. og aktiviteter som dykking, helseerklæring fjellklatring og hastighetsløp med motorkjøretøy. I vilkårene for forsikringen fremgår det detaljert hva som dekkes av ulykkesforsikringen. Dekning for krigsrisiko Begrensninger Ulykkesforsikringen ved opphold i politisk har urolige en god områder dekning, må men undersøkes den har i også hvert noen enkelt begrensninger: tilfelle. Skade som skyldes kampsport som boksing, karate og bryting er normalt ikke dekket. Påmelding Det er også begrensinger på andre risikoidretter og aktiviteter som dykking, fjellklatring Alle nye medlemmer og hastighetsløp blir automatisk med motorkjøretøy. med på den I obligatoriske vilkårene for forsikringen, fremgår mindre det detaljert reserverer hva seg. som Dersom dekkes du av reserverer ulykkesforsikringen. deg ved innmelding, Dekning for må krigsrisiko du levere med ved helseerklæring opphold i politisk dersom urolige du senere områder ønsker må å undersøkes bli med. i hvert enkelt tilfelle. Begrensninger Ulykkesforsikringen har en god dekning, men den har også noen begrensninger: Skade som skyldes kampsport som boksing, karate og bryting er normalt ikke dekket. Det er også begrensinger på andre risikoidretter og aktiviteter som dykking,

5 Ektefelleforsikringen Spesialforsikring Utbetaling av erstatning Dødsfallerstatningen utbetales til ektefelle, registrert partner eller samboer (*). (*). Hvis du ikke etterlater deg slike, går utbetalingen til livsarvinger (barn, barnebarn osv). Etterlater du du deg deg heller heller ikke ikke livsarvinger, utbetales utbetales forsikringssummen til til arvinger i henhold til arvelovens bestemmelser. Ønsker du å begunstige andre enn disse, må det fylles ut et eget begunstigelsesskjema Ønsker du som å sendes begunstige til Storebrand. andre enn Skjema disse, må får det du fylles fra Personellforbundet ut et eget begunstigelsesskjema Storebrand. som sendes til Storebrand. Skjema får du fra FP eller fra Storebrand. eller fra (*) Med samboer menes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede de siste to år, samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Ektefelleforsikringen frivillig Du kan også forsikre din ektefelle eller samboer gjennom Personellforbundets kollektive avtale. Ektefelleforsikringen er en livsforsikring som kommer til utbetaling ved ektefelles død, uansett dødsårsak. Den dekker altså dødsfall både som følge av sykdom og ulykke. Forsikringssummen er den samme som for deg som medlem; 10 G inntil du fyller 46 år. Deretter avtrappes erstatningen med 0,5 G per år til fylte 55. Fra 55 til 67 år er forsikringen på 5 G. Det er medlemmets alder som regulerer avtrappingen av forsikringssummen. Ektefelleforsikringen har ingen uføreerstatning. Påmelding For å kunne bli med på ektefelleforsikringen kreves det at medlemmet er med på Personellforbundets obligatoriske forsikring, eller tegner den samtidig. Det kreves også tilfredsstillende helseerklæring fra ektefelle før opptak i ordningen. Ta kontakt med Personellforbundets sekretariat for å få påmeldingsskjema. Spesialforsikring for vervede medlemmer frivillig Personellforbundet har en spesialtilpasset forsikring for vervet personell. Ta kontakt med sekretariatet for å få vite mer om dette tilbudet. Du kan også finne flere opplysninger ved å gå til og klikke deg inn på Medlemsfordeler. Der finner du detaljer og priser for alle forsikringstilbudene du kan benytte deg av som medlem. 5

6 Kollektiv hjemforsikring Praktiske opplysninger Kollektiv hjemforsikring inklusiv frivillig super - frivillig Den kollektive hjemforsikringen dekker ditt innbo og løsøre med inntil kr. 1,75 Den mill. kollektive Det er ingen hjemforsikringen begrensninger dekker i erstatningen ditt innbo for og enkeltgjenstander løsøre med inntil eller 1,75 samlinger, Det såfremt er ingen verdien begrensninger av disse, samt i erstatningen innbo og for løsøre, enkeltgjenstander samlet ikke overstiger eller sam- mill kroner. linger, kr. 1,75 såfremt mill. verdien av disse, samt innbo og løsøre, samlet ikke overstiger 1,75 mill Vær kroner. oppmerksom Den kollektive på at den hjemforsikringen kollektive hjemforsikringen har superforsikring ikke dekker inkludert selve bygningen. Bor du i enebolig gir en må vesentlig du også bedre ha en dekning egen forsikring enn en ordinær på selve hjemforsikring. bygningen. i prisen. Superforsikringen I sameier og borettslag vil det som regel være en felles forsikring på bygningen. Vær oppmerksom på at den kollektive hjemforsikringen ikke dekker selve bygningen. Superforsikring Bor du i enebolig frivillig må du tillegg også ha til en kollektiv egen forsikring hjem på selve bygningen. I Du sameier kan også borettslag tegne en Superforsikring vil det som regel være i tillegg en felles til den forsikring ordinære på kollektive bygningen. hjemforsikringen. Denne forsikringen gir en vesentlig bedre dekning på flere felt. Ta kontakt med FP for å få flere detaljer om dekningene. Praktiske opplysninger Påmelding Dersom du ønsker å være med på noen av forsikringene, må du selv melde deg på. Du kan ringe /mil.: Du kan også sende en mail til med din påmelding eller andre forespørsler om forsikringene. Premiebetaling Premiebetalingen til Personellforbundets forsikringer skjer via månedlige trekk fra din konto i FP. Er du i tvil om du allerede er med på noen av forsikringene, kan du ta en titt på kontoutskriften fra FP. Der vil det fremgå hvilke forsikringer du trekkes premie til. Melding om skade Om det skulle oppstå et skadetilfelle, må det meldes så raskt som mulig. Her får du telefonnummer og adresser til dem du skal henvende deg til ved skademelding på de ulike forsikringene: Ulykkesskade og uførhet Kontakt Personellforbundet og be om skademeldingsskjema. Tlf /mil.: Det utfylte skjema sendes til forsikringsselskapet. 6

7 Dødsfall Kontakt den lokale tillitsvalgte. Dødsattest på eget skjema, samt skifteutskrift sendes til Personellforbundet. Skade på innbo Skulle det oppstå skader som skal dekkes av den kollektive hjemforsikringen, tar du kontakt med If eller FP, og ber om skademeldingsskjema. Tlf /mil.: Det utfylte skjema skal sendes til If. FP attesterer at du har betalt premien. Spørsmål? Har du spørsmål, eller trenger du mer informasjon, kan du kontakte Personellforbundet på telefon Tlf /mil.: , eller du kan sende en e-post til Rabatt på private skadeforsikringer Personellforbundets samarbeidsavtale med If gir medlemmene rabatter på private skadeforsikringer de tegner i selskapet. Mer detaljert informasjon om alle rabattmulighetene får du ved å henvende deg til FP. Du kan sjekke dine egne forsikringer på nettet ved å klikke på Ifs logo på Personellforbundets hjemmeside. På samme nettadresse kan du også melde skader og kjøpe nye forsikringer. 7

8 Grafisk Produksjon: Grafia kommunikasjon AS Postboks 9296 Grønland 0134 Oslo Telefon /mil.: Faks /mil: E-post

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer