godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil."

Transkript

1 Medlemsforsikringer

2 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har vi forbedret medlemsforsikringene. Medlemmene kan nå også kjøpe dekning for kritisk sykdom gjennom vårt forsikringskontor, noe som gir økt økonomisk trygghet om alvorlige hendelser skulle inntreffe. Den obligatoriske grunnforsikringen for våre medlemmer er et viktig sikkerhetsnett som tilbys til en svært gunstig pris. Det er livsforsikring, uføreforsikring og familieulykkesforsikring i én pakke, og du får forsikringen uten å levere helseerklæring. Medlemmer som IKKE ønsker å bli med på forsikringen, kan reservere seg. Et stadig stigende antall medlemmer i vårt forbund benytter seg av forsikringsordningene. På våre nettsider kan du lese mer om medlemsforsikringene, og du kan også bestille forsikringer når du er innlogget på din egen forsikringsside. Vårt forsikringskontor skal sørge for at du som medlem får presis og god rådgivning - uten å bli utsatt for kjøpepress fra noe forsikringsselskap. Medlemsforsikringene gir deg et bredt tilbud til en lavere pris. Dette gjør det enda mer lønnsomt å være medlem i Akademikerforbundet - både som student, yrkesaktiv og pensjonist. Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. godt å vite Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt en eventuell dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra Akademikerforbundets forsikringskontor. Med vennlig hilsen Alfred Sørbø forbundsleder godt å vite Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn. 2

3 Forsikringskontoret Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn eller skilles, er det spesielt viktig å gå gjennom forsikringene. Det er ofte i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Som en del av medlemsservicen får du gratis gjennomgang av dine forsikringer på Akademikerforbundets forsikringskontor. Du møter erfarne medarbeidere du kan drøfte dine forsikringsspørsmål med. De informerer og gir råd, men vil ikke selge deg forsikringer du ikke har bruk for. Dersom du blir uenig med forsikringsselskapet om oppgjør etter en skade, kan forsikringskontoret bistå deg med kvalifisert rådgivning. Det gir ingen garanti for at du får medhold i saken, men det gir deg en sikkerhet for at den blir behandlet korrekt i henhold til forsikringsvilkårene. Den løpende kontakten med medlemmene gir også forsikringskontoret viktige impulser til forbedring av vilkår og nye produkter. Du kan derfor være trygg på at medlemsforsikringene våre alltid har gode dekninger og priser. Benytt deg av medlemstilbudet du også, her er det penger å spare! Forsikringskontoret treffer du på eller på Medlemsforsikringene Forsikringsavtalene inngås mellom Akademikerforbundet og det enkelte forsikringsselskap, slik at Akademikerforbundet er forsikringstaker på vegne av medlemmene. Megling og forvaltning ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med Akademikerforbundet. Unni Braastad, Irene Myhre og Trine Solberg treffer du på vårt forsikringskontor. Gjør-det-selv! På våre nettsider kan du lese alt om våre medlemsforsikringer. Du kan logge deg inn på et skjermet område og sjekke hvilke medlemsforsikringer du er med på, og du kan også bestille forsikringer direkte på nettet. Er du usikker på dekningene i noen av forsikringene finner du svaret på forsikringssidene. Her er alle vilkår til forsikringene. Vi har også laget spørsmål & svar med de problemstillingene som oftest blir stilt av medlemmene. 3

4 OBLIGATORISKE FORSIKRINGER UTEN HELSEERKLÆRING: Livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen blir alle medlemmene med på, dersom de ikke reserverer seg. Forsikringen består av tre deler: Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Om du reserverer deg mot forsikringen når du blir medlem, kreves det tilfredsstillende helseerklæring om du ønsker å bli med senere. Pris Kr 140 per md. Livsforsikring Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, ut det året du fyller 67. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer* (*jf. samboerdefinisjon side 5) 2. Livsarvinger godt å vite Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2012 er beløpet kr Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes «Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid». Uføreforsikring Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Retten til utbetaling krever at forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntreffer før utgangen av det året forsikrede fyller 60 år, og at forsikrede er minst 50 % ervervsufør. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder. Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr Beløpet trappes ned med 2 prosentpoeng hvert år etter fylte 25 år. Eks: Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt følgende: 30 år: kr år: kr år: kr Karenstid Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. Premiefritak Dersom du har fått utbetalt uføreerstatning, har du rett til å fortsette med livsforsikringen uten å betale premie til du fyller 67 år. Ulykkesforsikring NYHET! Forsikringssummen for barn gjelder nå per barn! Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden. Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: 1. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/partner/samboer kr Medlem kr Ektefelle/partner/samboer kr Barn kr Medlem kr Barn kr Ulykkesforsikringen dekker også nødvendige behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen etter ulykkesskade. Egenandelen ved hvert skadetilfelle er kr 500. Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid og fritid. Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut det året de fyller 67. Livs og uføreforsikringen leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg Forsikring. 4

5 FRIVILLIGE FORSIKRINGER MED HELSEERKLÆRING: Livsforsikring og uføreforsikring NYHET! Dekning inntil 24 G! Akademikerforbundets livs - og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer har derfor flere valgmuligheter: Du kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Du kan velge mellom 12 G eller 24 G i forsikringssum. Alternativ til gjeldsforsikring Livs og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring. Vårt tilbud er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring, og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Du kan spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene! Livsforsikring Du kan forsikre deg selv og ektefelle/ samboer for 12 G eller 24 G. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, (se tabell) og opphører ved fylte 70 år. Utbetaling til etterlatte Dersom medlemmet ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til medlemmets ektefelle/ samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet. Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak, og gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Uføreforsikringen Uføreforsikringen dekker arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Retten til utbetaling krever at forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntreffer før utgangen av det året forsikrede fyller 60 år, og at forsikrede er minst 50 % ervervsufør. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/ arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder. Begrensninger Forsikringen gir ikke rett til erstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for i forbindelse med helsevurderingen. Slik blir erstatningen ved forsikringssum 24 G Alder G Forsikringssum tom 50 år 24 G Kr år 20 G Kr * år 16 G Kr år 14 G Kr år 12 G Kr * Uføredekningen opphører ved fylte 60. Dekningen til 70 gjelder bare livsforsikringen. godt å vite Samboerdefinisjon Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/partner/samboer* (*jf. samboerdefinisjon til venstre) 2. Livsarvinger Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år, både ved uførhet og død. Pris - påmelding Priser og påmeldingsskjema med helseerklæring er stiftet inn på midtsidene i brosjyren. Forsikringen leveres av Storebrand. 5

6 Kritisk sykdom NYHET! Over nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet av en av disse kritiske sykdommene eller diagnosene: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Alvorlig kreftsykdom Motornevronsyndrom Permanent lammelse Blindhet Døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk Organtransplantasjon Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen gjennomført eller du er oppført på venteliste. Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen til utgangen av det år du fyller 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. Prisen er avhengig av din alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer. Alternativ behandling? Erstatningen kan f eks benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen. Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Vilkår og helseerklæringsskjema til kritisk sykdom finnes på Priser Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisene per kloss à kr : Alder Pris per kloss à kr >30 Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr Forsikringen leveres av Storebrand. 6

7 Innboforsikring De fleste har store verdier i hjemmet gjerne mer enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson. Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår Innbo Ekstra dekker slike skader i hele Norden. Forsikringen dekker blant annet: Skade forårsaket av dyr Skade inntruffet under flytting Tyveri av låst sykkel inntil kr Gjenstander som faller ned Varetilhenger til personbil - inntil kr Tyveri og hærverk på privat uteareal - inntil kr Pris per år billigere enn i fjor! Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer. Sone Kr Kr 1 mill Kr 1,5 mill Kr 2 mill Kr 3 mill Nyhet! Sone 1 kr 698 kr kr kr kr Sone 2 kr 585 kr 748 kr 946 kr kr Sone 3 kr 458 kr 608 kr 771 kr 980 kr Student kr 547 Sone 1 er Oslo. Sone 2 er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Sone 3 er resten av landet. Egenandel Standard egenandel er kr Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. 7

8 Barneforsikring Ulykker og sykdom kan ingen forsikre seg mot. Men du kan forsikre deg mot den vanskelige økonomiske situasjonen som kan oppstå i slike tilfeller. Akademikerforbundets barneforsikring er blant markedets aller beste. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke, og har dekning for flere alvorlige sykdommer. Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen dekker kr hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år. Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr dersom det f eks konstateres MS, kreft, leddgikt, nyresvikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader. Totalt er det 10 alvorlige tilstander som gir erstatning under denne dekningen. Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved langvarig sykdom og sykehusopphold for barnet. Fra 10. dag på sykehus gir forsikringen en erstatning på kr 400/dag, i inntil 365 dager. Fakta: Barnets alder ved start Dekker ulykke Dekker sykdom 3 måneder - 18 år Ja Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr Behandlingsutgifter ved ulykke Inntil kr Erstatning ved dødsfall Kr Dagpenger ved sykehusopphold Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn Kr 400 per dag i inntil 365 dager Inntil kr per år i inntil 5 år Ombyggingsstønad Inntil kr Erstatning ved arbeidsuførhet Kr Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Kr Pris Prisen per år er kr Helseerklæring finnes på forsikringssidene Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. 8

9 Reiseforsikring Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereiser for medlemmet, og ferie- og fritidsreiser for medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn, dersom du har kjøpt familiedekning. For barn opphører forsikringen ved første hovedforfall etter at barnet har fylt 21 år. Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av medlemmets ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder også for barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. arbeidssted/studiested. Forsikringen gjelder heller ikke i høyder over meter, og omfatter ikke ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser. Forsikringen dekker blant annet: Reisegods med inntil kr for hele familien Reisegods med inntil kr for enslig Enkeltgjenstander inntil kr Reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning Avbestilling kr per person per familie Evakuering uten beløpsbegrensning Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr fra og med andre skadetilfelle som gjelder mobiltelefon. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser, og reiser til og fra arbeidsstedet. Forsikringen gjelder ikke i hjemmet og på ditt Pris Reiseforsikring én person: kr 810. Reiseforsikring familie: kr 979. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn. Dekningsområde Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/partner og barn under 21 år Dekning Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet, (se tabellen) Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid får du 10 % av erstatningen. Ulykkesforsikringen er frivillig, og kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen. Det er ingen samordning eller avkortning av erstatningene, selv om du har begge dekningene. Pris Prisen er kr 966 per år. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Familie sammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn Enslig 60 G (kr ) Medlem med ektefelle/samboer 30 G (kr ) 30 G (kr ) Medlem med barn 30 G (kr ) 36 G (kr ) Medlem med ektefelle og barn 20 G (kr ) 20 G (kr ) 26 G (kr ) 1 G = kr

10 Private skadeforsikringer Samarbeidsavtalen mellom Akademikerforbundet og Tryg gir deg som medlem inntil 24 % rabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Ta kontakt med Tryg på tlf eller på e-post så får du et tilbud på dine forsikringer. Husk å oppgi at du er medlem i Akademikerforbundet, så får du den avtalte rabatten fratrukket med en gang. Har du forsikringsbevisene foran deg når du ringer, er det gjort på få minutter å regne et tilbud. Tilbudet får du på e-post, så kan du studere det i ro og mak før du svarer. Du har 30 dagers oppsigelsesfrist på private skadeforsikringer, såfremt du ikke sier opp akkurat ved hovedforfall. Tryg ordner alt det praktiske med flyttingen; oppsigelse i gammelt selskap og eventuell refusjon av premie, og starter de nye forsikringene når de gamle løper ut. Studentforsikringer - Med gratis ulykkesforsikring! Ulykkesforsikring Som studentmedlem får du en ulykkesforsikring som betales av Akademikerforbundet. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderår du fyller 30 år. Forsikringen gjelder 24/7 i hele verden også på studiestedet. Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning. Inkluderer benbrudd, brannskade, dagpenger ved sykehusopphold ut over 5 døgn som følge av ulykke. Behandlingsutgifter inntil kr Forsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet, og forsikringssummen er kr Innboforsikring Studentpris er kr 547. Da er du dekket for inntil kr 1 million. Les mer om dekningene på innboforsikringen på side 7. Reiseforsikring Du kan kjøpe en av markedets beste reiseforsikringer hos oss. Forsikringen dekker deg på enkeltreiser inntil 90 dager! Forsikringen er nærmere beskrevet på side 9. Reiseforsikring én person: kr 810. Reiseforsikring familie: kr 979. Uføreforsikring og livsforsikring Studenter som blir arbeidsuføre må regne med å leve resten av livet nærmest som minstepensjonister. Du kan skaffe deg en økonomisk buffer ved å kjøpe uføreforsikring. Dersom du har felles gjeld med din samboer/ektefelle, er det viktig å sikre dine kjære dersom du skulle falle fra. Dette kan du løse med en livsforsikring. Tilbudet gjelder også din ektefelle/samboer. Eksempel for medlem under 30 år: Dekning 12 G (kr ) i forsikringssum både ved dødsfall og uførhet, er samlet premie kun kr 725 per år. Benytt påmeldingsskjema midt i brosjyren. 10

11 Forsikringsinformasjon for seniormedlemmer Hvor lenge gjelder forsikringene? Hva slags forsikringer kan jeg ha som pensjonist? Det er ikke like enkelt å holde orden på alle detaljer om forsikring. Vi gir deg her en kort beskrivelse av de reglene som gjelder for våre medlemsforsikringer. Varighet obligatorisk forsikring med reservasjonsrett Uføreforsikringen gjelder til 60 år. Livsforsikringen gjelder til 67 år. Ulykkesdekningen gjelder til 67 år. Varighet frivillig livs- og uføreforsikring Uføreforsikringen gjelder til 60 år. Livsforsikringen gjelder til 70 år. Varighet frivillig ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen gjelder til 70 år. Varighet kritisk sykdom Forsikringen gjelder til 67 år. Opphørsalderen er til utgangen av det året du fyller 60, 67 eller 70 år. Innboforsikring Alle trenger en innboforsikring, og rimeligere og bedre enn den du får her finner du neppe andre steder. Du kan velge mellom fem ulike forsikringssummer fra kr til 3 millioner. Prisen avhenger av valgt sum og bostedsadresse. Det er ingen aldersgrense på innbodekningen, den kan du beholde så lenge du er medlem i Akademikerforbundet. Les om innboforsikringen og sjekk prisene på side 7. Reiseforsikring Som pensjonist kan du reise ofte, langt og lenge. Da passer vår helårs reiseforsikring perfekt: Du kan være på tur i 90 dager sammenhengende, uten å betale noe ekstra. Familiedekning koster kr 979 for hele Trenger du forsikring bare for deg selv koster det kr 810. Dekningene for medisinske utgifter og eventuell hjemtransport har ingen beløpsgrenser, og forsikringssummene for reisegods er inntil kr for familie og kr for en person. Vår reiseforsikring gjelder for øvrig også for de mer hverdagslige reiser; til hytta, på stranden eller på bytur. Reiseforsikringen har ingen egenandel og ingen aldersgrense! Les mer på side 9. 11

12 Vi er der for deg! Profesjonell bistand i lokale lønnsforhandlinger i arbeidsrettslige spørsmål i konfliktløsning ved omorganisering Vi gir deg variert kurstilbud kunnskapsrikt nettverk ledersamlinger gode medlemsforsikringer medlemsbladet Signaler elektronisk nyhetsbrev Kontaktinformasjon Akademikerforbundet Tollbugata Oslo Tlf E-post: Akademikerforbundets forsikringskontor Boks 1344, Vika 0113 Oslo Tlf E-post: Tryg Boks Bergen Tlf E-post: Storebrand Postboks Lysaker Vi tilbyr også studentmedlemskap! 12

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge

Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge 2014 Fordeler for deg som er medlem i Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med ca 65 000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer