Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring"

Transkript

1 Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. Generelle vilkår (vilkårsnummer GR90080) gjelder for alle våre forsikringer. 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter medlemmer og ansatte i Utdanningsforbundet (forsikrede), med unntak av de som har reservert seg. Hvem forsikringen gjelder for fremgår av forsikringsbeviset. 2 Hva forsikringen omfatter Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling ved forsikredes død (forsikringstilfellet), uansett årsak. 3 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. 4 Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder fra det tidspunkt forsikrede er registrert som medlem av, eller ansatt i, Utdanningsforbundet. 5 Hvilke vilkår gjelder Ved krav om erstatning benyttes de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff. 6 Slik beregnes erstatningen Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og er angitt i G (folketrygdens grunnbeløp). Erstatningen beregnes ut fra forsikredes alder og G på dødsfallstidspunktet. 7 Hvem erstatningen utbetales til Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal ha rett til erstatningen (begunstigelse). Det fremgår av forsikringsbeviset hvis det er oppnevnt særskilt begunstiget. Er det ikke oppgitt særskilt begunstiget utbetales erstatningen i følgende rekkefølge: 1) Ektefelle/registrert partner/samboer 2) Livsarvinger 3) Testamentsarvinger 4) Arvinger etter loven Se forsikringsavtaleloven paragraf Samboer har ikke rett til forsikringssummen hvis det på dødsfallstidspunktet er forhold som er til hinder for at ekteskap eller registrert partnerskap kan inngås etter norsk lov. Samboer Som samboer regnes person som forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme adresse de siste 2 årene. Som samboer regnes person som har felles bopel og barn med forsikrede. 8 Krav til dokumentasjon Den som krever erstatning må sende følgende dokumentasjon til Tryg: skifte-/uskifteattest som viser hvem som har rett til å motta forsikringssummen bankkonto erstatningen skal overføres til bostedsattest fra Folkeregisteret for begge samboere der dette er aktuelt. 9 Forsikringens opphør Forsikringen opphører: ved utgangen av det året forsikrede fyller 70 år hvis forsikrede trer ut av medlemskapet eller sier opp sin stilling i Utdanningsforbundet. Det samme gjelder hvis forsikringsordningen av andre grunner opphører. Forsikringen opphører tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse om dette er sendt fra Tryg eller Utdanningsforbundet. Når slik påminnelse ikke blir sendt opphører forsikringen tidligst 2 måneder etter opphørstidspunktet. Det blir gjort fradrag i erstatningen hvis forsikrede i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og det utbetales erstatning fra denne. Se ellers forsikringsavtaleloven paragraf Rett til individuell dødsfallsforsikring (fortsettelsesforsikring) Forsikrede har rett til å kjøpe en individuell dødsfallsforsikring uten helsevurdering når forsikringen opphører av annen grunn enn oppnådd alder. Ved kjøp av individuell dødsfallsforsikring gjelder følgende: forsikringen kan ikke ha høyere forsikringssum eller ha lengre forsikringstid enn det som var fastsatt i dødsfallsforsikringen prisen beregnes individuelt ut i fra forsikredes alder og kjønn skriftlig melding om at forsikrede ønsker en individuell dødsfallsforsikring, må være sendt til Tryg innen 6 måneder fra opphørstidspunktet. Se forsikringsavtaleloven paragraf Ektefelle, registrert partner eller samboer har ikke rett til forsikringssummen hvis de er skilt, separert eller har flyttet fra forsikrede på dødsfallstidspunktet.

2 Vilkår 2013 Erstatning ved familiemedlems død Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. Generelle vilkår (vilkårsnummer GR90080) gjelder for alle våre forsikringer. 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for medlemmer og ansattes familie. Heretter kalt medforsikrede. Forsikringen gjelder ikke når medlemmet eller den ansatte har reservert seg. Familie Med familie menes ektefelle, registrert partner, samboer og barn. Samboer Med samboer menes person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, og som har samme adresse som forsikrede på dødsfallstidspunktet. Med samboer regnes også person som har felles bopel og barn med forsikrede. Barn Med barn menes forsikredes barn, og barn av forsikredes ektefelle, registrerte partner eller samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Med barn menes også barnebarn og fosterbarn som bor fast hos forsikrede. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. 2 Hva forsikringen omfatter 6 Slik beregnes erstatningen Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og er angitt i G (folketrygdens grunnbeløp). 7 Hvem erstatningen utbetales til Forsikringssummen utbetales til medlemmet eller den ansatte i Utdanningsforbundet. 8 Krav til dokumentasjon Den som krever erstatning må sende følgende dokumentasjon til Tryg: skifte-/uskifteattest som viser hvem som har rett til å motta forsikringssummen bostedsattest fra Folkeregisteret for begge samboere der dette er aktuelt informasjon om hvilken bankkonto erstatningen skal overføres til. 9 Forsikringens opphør For ektefelle, registrert partner og samboer opphører forsikringen: når forsikringen opphører for medlemmet eller den ansatte ved utgangen av det året ektefelle, registrert partner eller samboer fyller 70 år. For barn opphører forsikringen: når forsikringen opphører for medlemmet eller den ansatte ved utgangen av det året barnet fyller 21 år. Det samme gjelder hvis forsikringsordningen av andre grunner opphører. Forsikringen gir rett til engangsutbetaling ved medforsikredes død, uansett årsak. 3 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. 4 Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder fra det tidspunkt medlemmet eller den ansatte er registrert som medlem eller ansatt i Utdanningsforbundet. 5 Hvilke vilkår gjelder Ved krav om erstatning benyttes de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff.

3 Vilkår 2013 Utdanningsforbundets familieulykkesforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak som gjelder og hvordan erstatningen beregnes. Bestemmelser som gjelder alle deler av forsikringen kommer først. Deretter kommer bestemmelser for hver dekning. Generelle vilkår (vilkårsnummer GR90080) gjelder for alle våre forsikringer. Medisinsk invaliditet Erstatningen for varig fysisk skade på person skal kompensere for tapt livsutfoldelse og livskvalitet når skaden har ført til en varig funksjonsnedsettelse. En slik varig funksjonsnedsettelse kaller vi medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/forhold. 3 Hvor forsikringen gjelder 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for medlemmer og ansatte i Utdanningsforbundet (forsikrede), med unntak for de som har reservert seg. Forsikringen gjelder ut året forsikrede fyller 70 år. Forsikredes familie er medforsikret så lenge forsikringen gjelder for forsikrede (medlemmet/ den ansatte). Forsikrede må være medlem av folketrygden. Medforsikret famile må være medlem av folketrygden, eller av tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden. Familie Med familie menes ektefelle, registrert partner, samboer og barn. Samboer Med samboer menes person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold, og som har samme adresse som forsikrede på ulykkestidspunktet. Med samboer menes også person som har felles bopel og barn med forsikrede. Forsikringen gjelder ut det året ektefelle, registrert partner eller samboer fyller 75 år. Barn Med barn menes forsikringstakers barn, og barn av forsikringstakers ektefelle/samboer/registrerte partner. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Med barn menes også barnebarn og fosterbarn som bor fast hos forsikringstaker. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Forsikringen gjelder ut det året barnet fyller 21 år. 2 Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder i Norden, og under opphold i resten av verden som varer i inntil 12 måneder. Forsikringen gjelder under opphold i utlandet som varer i mer enn 12 måneder for: studenter au pairer ansatte i norsk utenrikstjeneste ansatte i norsk firma med virksomhet i utlandet. Unntak Forsikringen gjelder ikke: i høyder over meter på ekspedisjoner. 4 Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder hele døgnet, både under arbeid og på fritiden. 5 Opphør Forsikringen opphører: ved utgangen av det året forsikrede fyller 70 år hvis forsikrede trer ut av medlemskapet eller sier opp sin stilling i Utdanningsforbundet ved utgangen av året hvis forsikrede dør når forsikrede ikke lenger en medlem av folketrygden. For medforsikret familie opphører forsikringen når personen trer ut av folketrygden, eller tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden. 6 Tilfeller som kan gi rett til erstatning 6.1 Skade på person som skyldes en ulykke (ulykkesskade) Forsikringen gir rett til erstatning for: varig skade på person (medisinsk invaliditet) utgifter til medisinsk behandling. Hvis forsikrede blir skadet eller påført sykdom som skyldes en ulykke, kan dette gi rett til erstatning. Ulykkesskade Med en ulykkesskade menes en plutselig ytre, fysisk begivenhet (et ulykkestilfelle) som inntreffer i forsikringstiden og som fører til skade på person.

4 Unntak Følgende skader er unntatt selv om det har skjedd en ulykke: psykisk skade, hvis ikke skaden oppfyller diagnosekriteriene i det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, punkt F43, 1 (PTSD Posttraumatisk stresslidelse) skader som utelukkende virker vansirende bortsett fra skader i ansiktet skade på tenner som følge av spising. Følgende sykdommer er unntatt selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak: infeksjonssykdommer som følge av smitte, stikk eller bitt. Med infeksjonssykdommer menes for eksempel hiv-virus, hepatitt-b-virus, borellia eller malaria. Unntaket gjelder ikke for sårinfeksjoner og blodforgiftning. forgiftning som er forårsaket av mat, drikke eller nytelsesmiddel hjerteinfarkt, angina pectoris, artritt (betennelse i ledd) eller skade som skyldes annen sykdom eller sykelig tilstand. Er det sannsynlig at en sykelig tilstand eller at sykelige anlegg har medvirket til skaden, settes erstatningen ned. Erstatningen reduseres i forhold til betydningen den sykelige tilstanden eller anlegget har hatt for skaden. 7 Slik beregnes erstatningen 7.1 Varig skade på person (medisinsk invaliditet) Forsikringssummer Familiesammensetning Alder Dekning i G Enslig forsikrede: Forsikrede < 70 år 36 Forsikrede år 18 Forsikrede med ektefelle, registrert partner eller samboer: Forsikrede < 75 år 18 Ektefelle/samboer < 75 år 18 Forsikrede med ektefelle, registrert partner, samboer og barn: Forsikrede < 75 år 12 Ektefelle/samboer < 75 år 12 Per barn < 21 år 12 Forsikrede med barn: Medlem < 75 år 18 Per barn < 21 år 18 G - folketrygdens grunnbeløp Tabellen forteller hvor mye man er forsikret for ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på ulykkestidspunktet. Erstatningen beregnes på grunnlag av den forsikringssummen som gjelder på ulykkesdagen og skadens størrelse. Medisinsk invaliditetsgrad Forsikrede har krav på erstatning for varig medisinsk invaliditet fra og med 10 prosent. Medforsikrede barn har krav på erstatning fra og med 1 prosent. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del. Invaliditetstabellen Medisinsk invaliditet fastsettes av lege/spesialist på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell og den veiledning som beskriver hvordan tabellen skal benyttes. Medisinsk invaliditet fastsettes i prosent på grunnlag av den funksjonsnedsettelse ulykken har forårsaket. Invaliditetstabellen fremgår av Forskrift om ménerstatning ved yrkesskade av 21. april Ved skadefølger som ikke er angitt i tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av en sammenligning med skadefølger i tabellen. Inngangsinvaliditet Hvis forsikrede hadde nedsatt funksjonsevne før ulykken (inngangsinvaliditet), gjør Tryg fradrag for denne i erstatningsoppgjøret. Endring eller bedring Er det sannsynlig at tilstanden vil bli bedre ved operasjon eller behandling, vil dette bli tatt med i vurderingen av endelig medisinsk invaliditet. Rimelige grunner til å avstå fra operasjon eller behandling vil bli tatt hensyn til. Mener noen av partene at graden av invaliditet kan forandre seg vesentlig, kan det kreves at endelig vurdering utsettes. Vurderingen kan utsettes i inntil tre år etter ulykken for personer over 20 år, og i inntil fem år for personer under 20 år. Unntak ved dødsfall Tryg betaler ikke erstatning for medisinsk invaliditet hvis forsikrede dør innen 1 år etter at ulykken inntraff. Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykken inntraff, betales invaliditetserstatning hvis det er sannsynlig at skaden ville ha medført varig medisinsk invaliditet. 7.2 Utgifter til medisinsk behandling Etter en ulykke erstattes rimelige utgifter til nødvendig medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra den dagen ulykken inntraff. Utgifter erstattes med inntil 5 prosent av forsikringssummen. Utgifter som erstattes av det offentlige eller fra annet hold trekkes fra i oppgjøret. Tryg erstatter følgende rimelige og nødvendige utgifter til: behandling hos lege og tannlege behandling på sykehus. Dette gjelder likevel ikke private sykehus, private klinikker, hotell, opptreningssenter eller lignende. behandling hos fysioterapeut og kiropraktor medisiner og proteser hvis det er skriftlig anbefalt av lege eller tannlege bandasjer og lignende artikler reise mellom hjemmet og behandlingsstedet.

5 Tryg erstatter billigste reisemåte. Ved bruk av egen bil erstattes 2,50 kroner per kilometer. Permanent tannbehandling For barn under 18 år erstattes også utgifter til den første permanente tannbehandlingen selv om behandlingen skjer senere enn 3 år etter den dagen ulykken inntraff. Med permanent tannbehandling mener vi brobehandling, kronebehandling og lignende. Oppgjøret for slike utgifter foretas på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tanntekniker.oppgjøret skal skje innen 3 år fra den dagen ulykken inntraff. Hvis omkostningsoverslaget ikke kan fastsettes med overveiende sannsynlighet, kan vurderingen utsettes frem til forsikrede fyller 18 år, men senest ti år etter den dagen ulykken inntraff. Egenandel Egenandelen er 500 kroner. Del C Avtalen 1 Avtalen Ved istandbringelse av en gruppelivsforsikring skal det inngås en avtale mellom Utdanningsforbundet og Tryg. Avtalen skal ifølge forsikringsavtaleloven inneholde bestemmelser om: a) Trygs ytelser under avtalen. b) det er adgang til å reservere seg mot medlemskap i forsikringsordningen. c) hvem som er eller kan bli medlemmer etter avtalen. d) hvordan man skal forholde seg for å bli medlem, reservere seg mot å bli medlem dersom det er adgang til det, eller tre ut av ordningen. e) fortegnelse over medlemmene skal føres av Utdanningsforbundet eller Tryg. f) premien skal betales til Tryg av Utdanningsforbundet. g) Utdanningsforbundets plikter i forbindelse med meldinger til eller fra medlemmene. h) hvem som har krav på forsikringssummen, dersom reglene i forsikringsavtaleloven paragraf 15-1 skal fravikes. i) hvilke vilkår som må være oppfylt for at forsikringen skal bli effektiv eller skal kunne opprettholdes. j) medlemmenes adgang til å disponere over sine rettigheter etter avtalen, jfr. forsikringsavtaleloven paragraf 19-2 og paragraf Ellers kan avtalen inneholde bestemmelser om andre forhold som de to partene ønsker særskilt avtale om. 2 Når forsikringen trer i kraft 2.1 Ikrafttredelse generelt Dersom ikke annet er avtalt eller følger av forholdet, begynner Trygs ansvar å løpe fra det tidspunkt avtalen er inngått. Forutsetningen for det enkelte medlems opptak i ordningen fremgår av punkt 2.2. og 2.3 under. 2.2 Foreningsforsikring, foreningsgrupper eller økonomisk gruppe Er forsikringstakeren en forening, et forbund bestående av en samling foreninger eller en økonomisk gruppe, omfatter gruppelivsforsikringen bare de foreningsmedlemmer som avgir tilfredsstillende helseerklæring på skjema fastsatt av Tryg. For medforsikret ektefelle/samboer kreves tilsvarende helseerklæring som for medlemmer. Det kreves ikke fremlagt helseerklæring for medlem og medforsikret ektefelle/samboer dersom tilslutningen til gruppelivsforsikringen er på minst 95 prosent av de medlemmer som gruppen omfatter og antall forsikringsberettigede medlemmer overstiger 750, jf. Forøvrig punkt 3.2 under. 2.3 Medlem som ikke oppfyller vilkårene For medlem og medforsikret ektefelle/samboer som på grunn av helsetilstanden ikke kan være med i gruppelivsforsikringen, trer forsikringen, hvis ikke annet er avtalt, i kraft den dag vilkårene i punkt 2.2. er oppfylt. 2.4 Etterinnmelding Hvis medlem som oppfyller betingelsene for opptak i forsikringsordningen ikke slutter seg til denne innen 1 måned, kreves godkjente helseopplysninger for senere å bli medlem. Helseopplysningene gis på skjema fastsatt av Tryg. 2.5 Overtakelse fra annet selskap Når Tryg har akseptert at en gruppelivsforsikring kan overføres fra et annet forsikringsselskap, faller kravet om helseerklæringer bort hvis forsikringen overtas uten risikoavbrudd og med inntil samme dekningsomfang som i avgivende selskap. De medlemmer som på grunn av sykdom eller skade ikke var tatt opp i gruppelivsforsikringen i avgivende selskap, blir ikke tatt opp i gruppelivsforsikringen før tilfredsstillende helseerklæring er sendt Tryg. 3 Innmelding i forsikringen 3.1. Innmeldingen av nye personer i gruppelivsforsikringen trer i kraft den dag melding er sendt Tryg hvis ikke annet er avtalt For innmeldinger gjelder de samme vilkår om helsetilstand som ved gruppelivsforsikringens etablering jf. punkt 2 over, med unntak av følgende: Hvis forsikringen er etablert etter

6 de regler som gjelder i punkt 2.2, tredje avsnitt over, kreves ingen helseerklæring dersom forsikringssum men utgjør høyst 5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) Hvis medlemmet reserverer seg mot å være med i forsikringsordningen, og så senere ønsker å bli innmeldt, kreves det godkjent helseerklæring. 4 Utvidelse av forsikringen 4.1. Med utvidelse av gruppelivsforsikringen forstås en avtaleendring som medfører at forsikringssummen blir forhøyet for en eller flere av de forsikrede som gruppelivsforsikringen allerede omfatter, at nye ytelser tilknyttes eller at forsikringen skal omfatte nye grupper forsikrede Utvidelsen trer i kraft den dag ny avtale er inngått hvis ikke annet er avtalt For utvidelse gjelder de samme vilkår om helsetilstand som ved gruppelivsforsikringen etablering jf. punkt 2 over. 5 Forhøyelse av forsikringssummen 5.1. Ved forhøyelse av forsikringssummen som følge av en avtaleendring se punkt 4 over Dersom forsikringssummen i henhold til avtalen skal reguleres i samsvar med folketrygdens grunnbeløp (G - regulering), kreves ingen erklæring om helse. 6 Flytting av forsikringen 6.1. Med flytting menes at Utdanningsforbundet overfører gruppelivsforsikringen fra et forsikringsselskap til et annet Når Tryg har akseptert at en gruppelivsforsikring kan overføres fra et annet forsikringsselskap, har alle som var forsikret i den opprinnelige forsikringsordningen rett til å være forsikret med inntil samme forsikringssum som tidligere, uten hensyn til forsikredes helseforhold Det er den dato dødsfallet skjer som avgjør hvilket selskap som skal utbetale erstatning. Det opprinnelige selskap utbetaler erstatningen hvis dødsfallet inntreffer før avtalt flyttedato, mens det er Tryg som utbetaler erstatning hvis forsikringstilfellet inntreffer på eller etter avtalt flyttedato. 7 Opphør av forsikringen 7.1. Hvis tilslutningskravene til gruppelivsforsikringen ved utløpet av et forsikringsår ikke lenger er oppfylt, trer avtalen uten videre ut av kraft ved utgangen av det følgende forsikringsår dersom forsikringen heller ikke da tilfredsstiller kravene til tilslutning. Avtalen kan likevel forlenges for ytterligere ett år hvis Utdanningsforbundet godtgjør at tilslutningskravet sannsynligvis vil bli oppfylt ved utgangen av det neste forsikringsåret Hvis ikke annet er avtalt, har Utdanningsforbundet rett til å si opp avtalen slik at den opphører ved forsikringsårets slutt. Oppsigelsen må skje senest to måneder før utgangen av forsikringsåret. Dersom Tryg endrer avtalens bestemmelser og premietariff, kan Utdanningsforbundet si opp avtalen ved forsikringsårets utløp. Oppsigelsen må skje innen en måned etter at premievarsel er sendt Hvis Utdanningsforbundet eller Tryg sier opp eller unnlater å fornye forsikringen skal medlemmene varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. For det enkelte medlem opphører forsikringen i så fall tidligst en måned etter at melding er gitt eller medlemmet på annen måte er blitt kjent med forholdet. Ved forsikringstilfeller som Tryg svarer for, vil det bli gjort fradrag i erstatningen hvis vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning fra denne. 8 Premiebetaling 8.1. Premien betales forskuddsvis til Tryg. Hvis ikke annet er avtalt, skal Utdanningsforbundet betale premien til Tryg under ett for alle de forsikrede Den første premien forfaller til betaling den dag gruppelivsforsikringen trer i kraft. Senere premie forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i avtalen Betalingsfrist for premien er en måned fra den dag Tryg har sendt premievarsel til Utdanningsforbundet, eventuelt den forsikrede. Blir premien ikke betalt innen betalingsfristen, opphører forsikringen hvis ikke premien er betalt innen 14 dager etter at nytt premievarsel er sendt av Tryg Forsikringstakers plikt til å betale renter av premien fremgår av lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976, nr Premieberegning 9.1. Beregning av gjennomsnittspremien i gruppelivsforsikringen skjer en gang i året. Første gang når forsikringen trer i kraft ved forsikringens hovedforfall som er fastsatt i avtalen Premien for den enkelte forsikrede beregnes fra den dag vedkommende trer inn i forsikringen. Ved uttredelse av forsikringen tilbakebetales et beløp tilsvarende den tid etter uttredelsen som det er betalt premie for, hvis ikke annet er avtalt. Det samme gjelder hvis den forsikrede dør Hvis forsikringen opphører i forsikringsåret på grunn av at Utdanningsforbundet nedlegger virksomheten e.l., tilbakebetales premie tilsvarende det antall dager som det er betalt for, regnet fra den dag Tryg ansvar opphørte Forsikringen omfatter de dekninger som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. Når forsikringssum = antall G: Forsikringssummen utgjør til enhver tid grunnbeløpet (G) i folketrygden multiplisert med det antall G som er nevnt i forsikringsbeviset. Regulering vil bli foretatt ved forfall hvert år. Hvis grunnbeløpet ikke er endelig vedtatt, benyttes det grunnbeløp som er foreslått for Stortinget.

7 10 Opplysningsplikt Ved gruppelivsforsikringens ikrafttredelse, ved innmelding av nye medlemmer og ved utvidelse kan Tryg be om opplysninger som kan ha betydning for vurdering av risikoen. Utdanningsforbundet og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på Tryg spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for Tryg vurdering av risikoen Utdanningsforbundet plikter å gi Tryg opplysninger angående antall medlemmer som har rett til å gå inn under avtalen Hvis opplysningsplikten ikke blir oppfylt, kan Trygs ansvar nedsettes eller falle bort, jf. forsikringsavtaleloven paragraf Tryg har også anledning til å si opp forsikringen med 14 dagers varsel hvis opplysningsplikten ikke blir overholdt, jf. forsikringsavtaleloven paragraf Har forsikringen for den enkelte forsikrede vært i kraft i 2 år, kan disse bestemmelsene bare bli brukt i tilfelle av svik, jf. forsikringsavtaleloven paragraf Tilsvarende gjelder for utvidelse av forsikringen. 11 Innskrenkninger i disposisjonsretten Så lenge et medlems krav mot Tryg ikke er forfalt, kan medlemmet ikke overdra sin rett. Retten kan ikke pantsettes. 12 Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premietariffer Tryg har rett til å endre premietariff og vilkår med endring fra første (påfølgende) hovedforfall. Tryg skal gi Utdanningsforbundet og de forsikrede opplysninger om endringen. Dette gjelder spesielt hvis endringen er til ugunst for de forsikrede. 13 Tryg regressadgang Hvis Utdanningsforbundet ikke overholder sine plikter i henhold til den avtalen som er inngått mellom Utdanningsforbundet og Tryg, og Tryg likevel er forpliktet til å utbetale erstatning, kan Tryg søke regress hos Utdanningsforbundet.

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen.

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2012. En del av livsforsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring

Detaljer

NSF vilkår Barneforsikring

NSF vilkår Barneforsikring NSF vilkår Barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva som er ditt ansvar.

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom EL & IT Forbundet og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår av 1. januar 2004 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 1 2. Når personalforsikringen trer i kraft 3 3. Yrkesskadeforsikring 3 Del A: Dekning

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2014 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med familieulykkesforsikring kode C eller B på medlemskortet Publisert 1.januar, 2012. Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2013 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Logoer 2 PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Ring 03100 - Kundeservice - Hjelp 24 timer ved skade - Fra utlandet, ring +47 915 03100 Bl.nr. 2700/01.12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring familie

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring familie Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring familie Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer