Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund"

Transkript

1 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av Forsikringen er dekket i

2

3 Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved krav om utbetaling av uførekapitalforsikring, benyttes de vilkår som gjaldt på forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode, som ledet frem til forsikringstilfellet. Ved krav om utbetaling av dødsrisikoforsikring, benyttes de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff. 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. 3. Hva forsikringen omfatter Gruppelivsforsikringen er en dødsrisikoforsikring og/eller uførekapitalforsikring. 4. Hvilke dekninger forsikringen omfatter Forsikringen omfatter de dekninger som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringssummen er det antall G som er angitt i forsikringsbeviset. G er Folketrygdens grunnbeløp pr. 1. januar i forsikringsåret. 5. Ikrafttredelse av gruppelivsforsikringen 5.1 Selskapets ansvar begynner å løpe når forsikrede har avgitt fullstendig helseerklæring og denne er mottatt av Vesta Forsikring AS. Dette gjelder ikke for forsikringstilfeller som skyldes sykdommer/lidelser som Vesta vil ta reservasjon for, eventuelt gi avslag for. 5.2 For øvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler (FAL) av , Når et forbund flytter sine forsikringsordninger fra et annet selskap til Vesta Forsikring, fortsetter de løpende forsikringer med samme eller tilsvarende dekninger i Vesta, uten at det kreves ny helseerklæring. Reservasjoner som er gitt i tidligere selskap vil fortsette å gjelde. 6. Utvidelse av gruppelivsforsikringen Ved økning av forsikringssummer og/eller tilknytning av ny forsikringsdekning, må det avgis ny helseerklæring som må godkjennes av Vesta, før økningen trer i kraft. 7. Premie, premiebetaling og gjenopptakelse 7.1 Beregning av premien for gruppelivsforsikringen skjer en gang i året, første gang når gruppeavtalen mellom forbundet og selskapet trer i kraft. 3

4 7.2 Forsikringstaker betaler premien forskuddsvis direkte til selskapet. 7.3 Der selskapets ansvar har opphørt på grunn av manglende premiebetaling etter at det har vært betalt premie for minst ett år, kan forsikrede kreve at forsikringen settes i kraft igjen (gjenopptak), uten at det avgis nye helseopplysninger dersom forfalte premier blir betalt innen 6 måneder etter betalingsfristen nevnt i forsikringsbeviset, jf. FAL, Det er en forutsetning at forsikrede er i live på betalingstidspunktet. 8. Uttredelse av gruppelivsforsikringen 8.1 Når den forsikrede trer ut av den gruppe som avtalen omfatter, opphører forsikringen for vedkommende tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse er sendt fra selskapet, jf. FAL, Når organisasjonsmedlemmet ikke lenger er medlem i foreningen, har vedkommende rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premieberegning uten å avgi nye helse-opplysninger (fortsettelsesforsikring). Dette utløser også rett for eventuell medforsikret ektefelle/samboer til å tegne fortsettelses-forsikring. For tegning av fortsettelsesforsikring gjelder: Forsikringen kan ikke ha høyere forsikringssum eller ha lengre forsikringstid enn det som var fastsatt for vedkommende i gruppelivsforsikringen. Skriftlig melding om at vedkommende vil bruke denne rett må være kommet inn til selskapet innen 6 måneder fra den dag selskapets ansvar falt bort. 9. Opphør av gruppelivsforsikringen 9.1 Hvis gruppelivsforsikringen ved utløpet av et forsikringsår ikke lenger tilfredsstiller betingelsene om tilslutning som er gitt av Kredittilsynet, trer gruppelivsforsikringsavtalen ut av kraft ved utgangen av det følgende forsikringsår såfremt de nevnte betingelser heller ikke da er oppfylt. 9.2 Hvis ikke annet er avtalt, har organisasjonen og selskapet rett til senest 2 måneder før utgangen av et forsikringsår å si opp gruppelivsforsikringsavtalen til opphør ved forsikringsårets slutt. Ved oppsigelse fra en av partene vil medlemmene har rett til å tegne fortsettelsesforsikring, jf. pkt Dette gjelder ikke når gruppelivsforsikringsavtalen overføres til annet selskap. 9.3 Ved oppsigelse fra en av partene, opphører forsikringen ved utløpet av forsikringsåret. 10. Opplysningsplikt 10.1 I forbindelse med søknad om forsikring eller utvidelse av forsikringen, har forsikrede plikt til å gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen. 4

5 10.2 Blir opplysningsplikten ikke oppfylt, kan selskapets ansvar helt eller delvis falle bort, jf. FAL, 13-2 til Selskapets rett til å endre vilkår og premietariff 11.1 Selskapet har rett til å endre premietariff og vilkår med virkning fra første hovedforfall Dersom selskapet ønsker å foreta endringer som nevnt i pkt. 11.1, skal selskapet varsle forsikrede senest sammen med premievarslet Dersom vilkårene for forsikringen blir endret til skade for medlemmene, skal disse varsles skriftlig eller på annen forsvarlig måte. 12. Nemndbehandling av tvister 12.1 Ved tvist med Vesta, har forsikrede rett til å kreve nemndbehandling Skulle det hende at forsikrede mener det er gjort en feil hos Vesta ved behandlingen av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige behandlingen av saken, kan forsikrede ta kontakt med: Forsikringsklagekontoret, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, Telefon For forsikringen gjelder ellers: Generelle vilkår, vilkår nr Unntaket i de generelle vilkår pkt. 1.5, om at selskapet ikke svarer for tap eller skade som direkte eller indirekte står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske utbrudd, er opphevet for reiser utenfor Norge. 5

6 Dødsrisikoforsikring for medlem av Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår av Hva dekningen omfatter Dekningen omfatter dødsfallerstatning uansett dødsårsak med mindre unntak er angitt nedenfor og i Generelle vilkår nr Forsikringssum 2.1 Forsikringssummen er angitt i antall G i forsikringsbeviset. Etter fylte 51 år trappes forsikringssummen ned som følger: Forsikringssum 11G: Mellom 51 og 60 år forsikringssummen reduseres med 0,4G per år til 7,0G Mellom 61 og 70 år forsikringssummen reduseres med 0,2G per år til 5,0G Forsikringssum 22G: Mellom 51 og 60 år forsikringssummen reduseres med 0,8G per år til 14,0G Mellom 61 og 70 år forsikringssummen reduseres med 0,4G per år til 10,0G Forsikringen gjelder ut det kalenderår forsikrede fyller 70 år. 3. Unntak Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det er gått mer enn 1 år etter at Vestas ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord. 4. Skadeoppgjør 4.1 Ved medlemmets død utbetales forsikringssummen til den/de som er nevnt i forsikringsbeviset. 4.2 Dødsfall skal meldes så snart som mulig. Som dokumentasjon for å få utbetalt erstatningen kreves: A) Legitimasjon (skifte-/uskifteattest) som viser hvem som er berettiget til å motta forsikringssummen. B) Konto erstatningen skal overføres til. 6

7 Uførekapitalforsikring med rett til delutbetaling ved tidsbegrenset uførestønad for medlem av Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår av Hva dekningen omfatter 1.1 Uførekapital. Uførekapital er en engangserstatning som utbetales dersom forsikrede er blitt minst 50% ervervsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden, og forsikrede er blitt innvilget minst 50% varig uførepensjon fra Folketrygden. Forsikringstilfellet inntreffer på det tidspunkt Folketrygden fatter vedtak om varig uførepensjon. Det er et vilkår for rett til uførekapital at forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntreffer før utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 60 år, og at forsikrede på dette tidspunkt er minst 50% ervervsufør. 1.2 Delutbetaling ved innvilgelse av tidsbegrenset uførestønad. Forsikringen omfatter rett til en delutbetaling av uførekapitalen, dersom forsikrede har blitt minst 50% ervervsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden, og Folketrygden har innvilget forsikrede minst 50% tidsbegrenset uførestønad i ett eller flere vedtak som til sammen er av minst 3 års varighet. Forsikringstilfellet inntreffer på den dag Folketrygden fatter det vedtaket som medfører at perioden sammenhengende utgjør minst 3 år. Det er et vilkår for rett til delutbetaling at forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode, inntreffer før utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 60 år, og at forsikrede på dette tidspunkt er minst 50% ervervsufør. 2. Forsikringssum 2.1 Forsikringssummen er angitt i antall G i forsikringsbeviset. Alternativene er: 11G Forsikringssummen avtrappes hvert år f.o.m. fylte 51 år med 0,4G frem til 60 år, til minimum 7G. 22G Forsikringssummen avtrappes hvert år f.o.m. fylte 51 år med 0,8G frem til 60 år, til minimum 14G. 2.2 Forsikringen gjelder ut det kalenderår forsikrede fyller 60 år. 2.3 Uførekapitalens størrelse beregnes ut fra forsikredes alder på det tidspunkt Folketrygden fatter vedtaket om varig uførepensjon. Dersom forsikringssummen er angitt i G (Folketrygdens grunnbeløp), benyttes G på det tidspunkt Folketrygden fatter vedtaket om varig uførepensjon. 7

8 2.4 Ved vedtak om tidsbegrenset uførestønad, utgjør delutbetalingen 20% av uførekapitalen., beregnet i samsvar med reglene ovenfor, likevel slik at delutbetalingen beregnes på grunnlag av forsikredes alder og G på tidspunktet for forsikringstilfellets inntreden etter reglene i punkt 2.3. I de tilfeller forsikrede har fått delutbetaling ved tidsbegrenset uførestønad, utgjør erstatningen ved en senere innvilgelse av varig uførepensjon 80% av uførekapitalen. Forsikringen gir kun rett til én delutbetaling. 3. Unntak Vesta svarer ikke for arbeidsuførhet som skyldes: sykdom eller annen årsak som selskapet har tatt spesiell reservasjon for i forsikringsbeviset følger av skade som er fremkalt eller forverret med forsett av den forsikrede selv 4. Andre bestemmelser om forsikringen En forsikret som har fått utbetalt uførekapital har rett til å fortsette premiebetalingen for dødsrisikoforsikringen som er i kraft. 8

9 Dødsrisikoforsikring for ektefelle/registrert partner/samboer Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår av Hva dekningen omfatter 1.1 Dekningen omfatter dødsfallerstatning uansett dødsårsak med mindre unntak er angitt nedenfor og i Generelle vilkår nr Forsikrede er ektefelle/registrert partner/samboer. Ektefelle er den person organisasjons- medlemmet er lovformelig gift med. Tilsvarende gjelder for registrert partnerskap. Med samboer menes person medlemmet lever sammen med i ekteskaps-lignende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som medlemmet de siste 2 år, eller har felles bopel og felles barn med medlemmet. Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kan inngås. 2. Forsikringssum 2.1 Forsikringssummen er angitt i antall G i forsikringsbeviset. Etter fylte 51 år trappes forsikringssummen ned som følger: Forsikringssum 11G: Mellom 51 og 60 år forsikringssummen reduseres med 0,4G per år til 7,0G Mellom 61 og 70 år forsikringssummen reduseres med 0,2G per år til 5,0G Forsikringssum 22G: Mellom 51 og 60 år forsikringssummen reduseres med 0,8G per år til 14,0G Mellom 61 og 70 år forsikringssummen reduseres med 0,4G per år til 10,0G 2.2 Forsikringen gjelder ut det kalenderår forsikrede fyller 70 år. 3. Unntak Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det er gått mer enn 1 år etter at Vestas ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord. 4. Opphør 4.1 Ved separasjon eller skilsmisse eller når medlemmet ikke lenger har samboer, trer ektefelle/ registrert partner/samboer ut av forsikringen ved utløpet av den dag det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon, skilsmisse eller fraflytning finner sted. 9

10 Ektefelle/registrert partner/samboer har rett til å tegne fortsettelsesforsikring etter reglene i vilkår for frivillig gruppelivsforsikring, pkt. 8.2 (foran). Slik endring av sivilstatus må umiddelbart meldes skriftlig til Vesta. 4.2 Må forsikrede tre ut av gruppelivsforsikringen på grunn av organisasjonsmedlemmets død, kan forsikrede tegne fortsettelsesforsikring etter samme regler som i vilkår for frivillig gruppelivsforsikring, pkt. 8.2 (foran). 5. Skadeoppgjør 5.2 Ved ektefelle/registrert partner/samboer sin død utbetales forsikringssummen til medlemmet. 5.3 Dødsfall skal meldes så snart som mulig. Som dokumentasjon for å få utbetalt erstatningen kreves: A) Legitimasjon (skifte-/uskifteattest) som viser hvem som er berettiget til å motta forsikringssummen. B) Konto erstatningen skal overføres til. 10

11 Uførekapitalforsikring med rett til delutbetaling ved tidsbegrenset uførestønad for ektefelle/registrert partner/samboer Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår av Hva dekningen omfatter 1.1 Uførekapital. 1.1 Uførekapital er en engangserstatning som utbetales dersom forsikrede er blitt minst 50% ervervsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden, og forsikrede er blitt innvilget minst 50% varig uførepensjon fra Folketrygden. Forsikringstilfellet inntreffer på det tidspunkt Folketrygden fatter vedtak om varig uførepensjon..det er et vilkår for rett til uførekapital at forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntreffer før utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 60 år, og at forsikrede på dette tidspunkt er minst 50% ervervsufør. 1.2 Forsikrede er ektefelle/registrert partner/samboer. Ektefelle er den person organisasjonsmedlemmet er lovformelig gift med. Tilsvarende gjelder for registrert partnerskap. Med samboer menes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som medlemmet de siste 2 år, eller har felles bolig og felles barn med medlemmet. Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kan inngås. 1.3 Delutbetaling ved innvilgelse av tidsbegrenset uførestønad. Forsikringen omfatter rett til en delutbetaling av uførekapitalen, dersom forsikrede har blitt minst 50% ervervsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden, og Folketrygden har innvilget forsikrede minst 50% tidsbegrenset uførestønad i ett eller flere vedtak som til sammen er av minst 3 års varighet. Forsikringstilfellet inntreffer på den dag Folketrygden fatter det vedtaket som medfører at perioden sammenhengende utgjør minst 3 år. Det er et vilkår for rett til delutbetaling at forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode, inntreffer før utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 60 år, og at forsikrede på dette tidspunkt er minst 50% ervervsufør. 2. Forsikringssum 2.1 Forsikringssummen er angitt i antall G i forsikringsbeviset. 11

12 Alternativene er: 11G Forsikringssummen avtrappes hvert år f.o.m. fylte 51 år med 0,4G frem til 60 år, til minimum 7G. 22G Forsikringssummen avtrappes hvert år f.o.m. fylte 51 år med 0,8G frem til 60 år, til minimum 14G. 2.2 Forsikringen gjelder ut det kalenderår forsikrede fyller 60 år. 2.3 Uførekapitalens størrelse beregnes ut fra forsikredes alder på det tidspunkt Folketrygden fatter vedtaket om varig uførepensjon. Dersom forsikringssummen er angitt i G (Folketrygdens grunnbeløp), benyttes G på det tidspunkt Folketrygden fatter vedtaket om varig uførepensjon. 2.4 Ved vedtak om tidsbegrenset uførestønad, utgjør delutbetalingen 20% av uførekapitalen., beregnet i samsvar med reglene ovenfor, likevel slik at delutbetalingen beregnes på grunnlag av forsikredes alder og G på tidspunktet for forsikringstilfellets inntreden etter reglene i punkt 2.3. I de tilfeller forsikrede har fått delutbetaling ved tidsbegrenset uførestønad, utgjør erstatningen ved en senere innvilgelse av varig uførepensjon 80% av uførekapitalen. Forsikringen gir kun rett til én delutbetaling. 3. Unntak Vesta svarer ikke for arbeidsuførhet som skyldes: sykdom eller annen årsak som selskapet har tatt spesiell reservasjon for i forsikringsbeviset følger av skade som er fremkalt eller forverret med forsett av den forsikrede selv 4. Andre bestemmelser for forsikringen En forsikret som har fått utbetalt uførekapital har rett til å fortsette premiebetalingen for dødsrisikoforsikringen som er i kraft. Generelle vilkår VILKÅR NR Vilkår av Avløser vilkår av De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset. 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt Selskapet svarer ikke for tap eller skade, eller økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1. atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff, radioaktiv stråling/avfall, bruk av raketter eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser. 12

13 1.2 radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer. 1.3 krig eller krigslignende handlinger uansett om krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlig forstyrrelse av den offentlige orden. 1.4 terrorhandling, se likevel punkt 1.6. Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. 1.5 jordskjelv eller vulkanske utbrudd. 1.6 Dersom en terrorhandling fører til personskade som er dekket av forsikringer som omfattes av FAL del B (personforsikringsdelen), jfr. FAL paragraf 10-1, kommer unntaket for terrorhandlinger i punkt 1.4 likevel ikke til anvendelse. Selskapets maksimale ansvar for personskader som følge av slike terrorhandlinger er begrenset til kr 500 millioner pr hendelse og samlet pr kalenderår. Sumbegrensningen gjelder totalt for alle personforsikringer og samlet for alle kunder i selskapet. Personskader som følge av en terrorhandling som også er omfattet av et av de forhold som er særskilt unntatt i punkt 1.1, 1.2 og 1.3 dekkes ikke i noe tilfelle. 2. Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. 13

14 3. Renter Sikrede har krav på renter overensstemmende med FAL paragraf 8-4 eller paragraf Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i anledning ved samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med ham, kfr. FAL, paragraf 4-2, paragraf 4-3, paragraf 8-1 eller paragraf 13-2, paragraf 13-3 og paragraf Oppsigelse 5.1 Forsikringstakerens rett til oppsigelse. Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring dersom: forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller forflytting av forsikringen til et annet selskap. Forsikringstaker skal varsle selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL paragraf 3-6 og paragraf En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring kan i forsikringstiden ikke sies opp for flytting til et annet selskap, se FAL paragraf 3-6 tredje ledd og paragraf 12-3 fjerde ledd. Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring, se FAL paragraf 12-3 fjerde ledd. Dersom forsikringstaker driver stor næringsvirksomhet kan forsikringene ikke flyttes til et annet selskap i forsikringstiden. Det samme gjelder dersom forsikringstakers næringsvirksomhet hovedsakelig foregår i utlandet, se FAL paragraf 1-3. Med stor næringsvirksomhet menes foretak som oppfyller minst to av følgende vilkår: har mer enn 250 ansatte, har en salgsinntekt på minst 100 millioner kroner ifølge siste årsregnskap, har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner. 5.2 Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-7 eller paragraf 12-4: - med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL paragraf 4-3 eller paragraf med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL paragraf 4-3 eller paragraf med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL paragraf 8-1 eller paragraf

15 Selskapet kan også si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-7 eller paragraf 12-4 med 2 måneders varsel dersom: - det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger - bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at selskapet ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet - det er inntruffet skade og oppsigelse er rimelig. 6. Oppgjør når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie. Premien som skal godskrives forsikringstakeren, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden jf. FAL Fornyelse av forsikringen Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp. 8. Lovlig interesse Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 9. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 10. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 11. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 12. Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter kl

16 Spørsmål om forsikringene Spørsmål om vilkår, dekningsomfang, priser, betaling eller tilslutning til forsikringene rettes til Norsk Fysioterapeutforbunds forsikringskontor på tlf Du kan også sende en e-post til Spørsmål om øvrige forsikringer Har du spørsmål om, eller ønsker å tegne andre forsikringer enn Norsk Fysioterapeutforbunds forsikringer, kontaktes Vesta Forsikring på grønt nummer, Oppsigelse Oppsigelse av forsikringene skal Norsk Fysioterapeutforbund ha skriftlig. Forsikringene vil da opphøre ved neste hovedforfall. Oppsigelsen må sendes pr post. Hvis man ønsker å si opp en privat forsikringsavtale for å tegne forsikringen, skal forsikringen sies opp i forsikringsselskapet ved hovedforfall. Den legges til Norsk Fysioterapeutforbunds forsikringsordning fra denne dato. Skade Hvis det har oppstått en skade som dekkes eller du lurer på om den dekkes av forsikringene, kontaktes Vesta Forsikring på grønt nummer, NFFs forsikringskontor Vesta Forsikring Postboks 1344 Vika Post Oslo 5020 Bergen Telefon: Telefon kundesenter/skade: Telefax: e-post: Ved melding om skade etter kl : Vesta Grafisk 06

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Norsk Sykepleier Forbund

Norsk Sykepleier Forbund Norsk Sykepleier Forbund Innhold 1. Hvem forsikringen omfatter 3 2. Hvor forsikringen gjelder 3 3. Når forsikringen gjelder fra 3 4. Hva forsikringen kan omfatte 3 4.1. Dekningsskjema 3 4.2. Ytelsesskjema

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2015 Utskriftsdato : 29.07.2015 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2015 Utskriftsdato : 06.08.2015 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring

Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds uføreforsikring Uføreforsikring for NNN Avtalenr. gruppelivsforsikring: Utskriftsdato: GRP2215126 Medlemnr. Forsikringsbevis - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbunds

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Detaljer

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010 HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010 INNHOLD: Innledende forutsetninger Erstatningsregler Død Veterinærutgifter Reseptbelagte medisiner Sikkerhetsforskrifter Hvilke dekninger

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer