GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013"

Transkript

1 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av:

2 INNHOLD 1 DEFINISJONER AVTALEDOKUMENTENE FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE OPPHØR VED EIERSKIFTE ALMINNELIGE BEGRENSNINGER I ERSTATNINGSPLIK SÆRLIGE BEGRENSNINGER I ERSTATNINGSPLIKT ANSVARSBEGRENSNING SKJØNN RENTEPLIKT FØLGENE AV SVIK FØLGENE AV MEDVIRKNING FORELDELSE OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT IDENTIFIKASJON LOVLIGE INTERESSER VINNINGSFORBUD OPPSIGELSE I FORSIKRINGSTIDEN VALUTA VARIGHET AV FORSIKRINGSAVTALEN OG PREMIEBETALING TILBAKEBETALING AV PREMIE EGENANDELER/KARENSTID REGRESS LOVVALG VERNETING NEMNDBEHANDLING BISTAND I KLAGESAKER... 7 Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 Side 2 av 7

3 1 DEFINISJONER I avtalen betyr: Forsikringstakeren: Den som inngår en forsikringsavtale med selskapet. Sikrede: Den som etter forsikringsavtalen har krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikringen er sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket. Forsikrede: Den hvis liv eller helse forsikringen er knyttet til. 2 AVTALEDOKUMENTENE Forsikringsavtalens dokumenter består av: 1. Forsikringsbevis m/dekningsoversikt Forsikringsbeviset m/dekningsoversikt - heretter kalt forsikringsbeviset inneholder spesifikasjon over de dekninger som omfattes av forsikringsavtalen. I forsikringsbeviset finnes detaljert beskrivelse av hver enkelt risiko som er dekket. Risiko som ikke er tatt med i forsikringsbeviset, er ikke dekket. I forsikringsbeviset kan det være vist til sikkerhetsforskrifter - i så fall følger sikkerhetsforskriften som særskilt vedlegg. 2. Sikkerhetsforskrifter knyttet til forsikringsavtalen Sikkerhetsforskriftene inneholder tekniske forskrifter, eller andre spesielle bestemmelser som gjelder for forsikringsavtalen. 3. Spesielle vilkår knyttet til forsikringsavtalen De spesielle vilkår er knyttet til forsikringsavtalen som inneholder detaljerte bestemmelser om: hvilke skader som erstattes, og hvilke unntak som gjelder. eventuelle automatiske og/eller valgfrie tilleggsdekninger. andre spesielle bestemmelser som er gjort gjeldene. 4. er felles for alle forsikringsavtaler og gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de spesielle vilkårene eller i forsikringsbeviset. 5. Forsikringsavtaleloven (FAL) Ved siden av disse vilkår gjelder forsikringsbeviset, bestemmelser i Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL) og andre bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lovgivningen ellers. Forsikringsbeviset med spesifikasjoner og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Dokumentene har prioritet i nevnte rekkefølge. Skulle det være innbyrdes motstrid i vilkårene, går spesielle bestemmelser foran generelle bestemmelser. 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE Forsikringsavtalen er bindende i avtalt forsikringstid, normalt ett år. Likevel kan forsikringstakeren si opp avtalen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger særlige grunner. Se pkt 17. Forsikringen fornyes for ett år om gangen dersom forsikringstakeren ikke sier opp avtalen innen forsikringstidens utløp. For selskapet er oppsigelsestiden 2 måneder før utløpet av forsikringstiden. 4 OPPHØR VED EIERSKIFTE Forsikringsavtalelovens 7-2 er fraveket. I stedet gjelder følgende: Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 Side 3 av 7

4 Skifter den forsikrede ting eier, faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel for forsikringstilfeller som inntrer innen 14 dager etter eierskifte. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring. 5 ALMINNELIGE BEGRENSNINGER I ERSTATNINGSPLIK Oslo Pensjonsforsikring AS svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: A) atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff, radioaktiv stråling/avfall, radioaktiv smitte. B) jordskjelv og vulkansk utbrudd. 6 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I ERSTATNINGSPLIKT Oslo Pensjonsforsikring AS svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: bruk av raketter eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser. krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke. opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden. terrorhandling. Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. 7 ANSVARSBEGRENSNING Har forsikringstakeren forsømt sin opplysningsplikt om forhold som kan ha betydning for Oslo Pensjonsforsikring AS vurdering av risikoen, bortfaller eller nedsettes Oslo Pensjonsforsikring AS erstatningsplikt, jfr. FAL 4-1 og 4-2 eller 13-1 og Gjelder endringen et forhold av vesentlig betydning for risikoen, skal Oslo Pensjonsforsikring AS være helt uten ansvar, jfr. FAL SKJØNN Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsavtalen, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han eller hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved driftstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at han eller hun har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han eller hun velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene plikter å innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsavtalen. De to skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkaller partene oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de to skjønnsmennenes verdifastsettelse. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 Side 4 av 7

5 9 RENTEPLIKT Sikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i FAL 8-4 eller FØLGENE AV SVIK Den som gjør seg skyldig i svik mot Oslo Pensjonsforsikring AS, mister ethvert erstatningskrav mot Oslo Pensjonsforsikring AS etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse og Oslo Pensjonsforsikring AS kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jfr. FAL 4-2, 4-3 og 8-1 eller 13-2, 13-3 og Jfr. også pkt. 11 nedenfor. 11 FØLGENE AV MEDVIRKNING Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom forsikrede/sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden, jfr. Lov om yrkesskadeforsikring 14 og FAL 4-9 eller 13-8 og FORELDELSE Oslo Pensjonsforsikring AS er fri for ansvar hvis: sikrede ikke har meddelt kravet til Oslo Pensjonsforsikring AS innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det sikrede ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen 6 måneder regnet fra den dag Oslo Pensjonsforsikring AS skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jfr. FAL 8-5 eller Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL 8-6 eller OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT Den som ved handling eller unnlatelser forsømmer å overholde eller å påse overholdelse av sikkerhetsforskriftene, kan helt eller delvis miste retten til erstatning, jfr. FAL 4-8. Retten til erstatning bortfaller også om forsømmelsen er gjort av andre personer som utfører arbeid av ledende art, og av andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, samt arbeidsledere, herunder formenn o.l. Den enkelte sikkerhetsforskrift kan inneholde tilleggsbestemmelser som utvider eller innskrenker denne personkrets. 14 IDENTIFIKASJON Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra personer som nevnt i FAL 4-11, annet ledd. I næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. 15 LOVLIGE INTERESSER Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 16 VINNINGSFORBUD Forsikring skal ikke føre til vinning, men skal erstatte det tap som virkelig er lidt, innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 Side 5 av 7

6 17 OPPSIGELSE I FORSIKRINGSTIDEN Oslo Pensjonsforsikring AS kan si opp forsikringen med 14 dagers varsel - hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, jfr. FAL 4-3 eller 13-3, med øyeblikkelig virkning - hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, jfr. FAL 4-3 eller 13-3, med 1 ukes varsel - hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, jfr. FAL 8-1 eller 18-1., med 2 måneders frist - etter inntruffet skade hvis sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, jfr. FAL 3-7 eller med 2 måneders frist - der bruk av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i forsikringstiden slik at Oslo Pensjonsforsikring AS ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, jfr. FAL 3-7 eller Forsikringstaker kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særskilte grunner, eller for flytting av forsikringen til et annet selskap, hvis ikke annet er bestemt i forsikringsbeviset, jfr. FAL 3-6 eller Forsikringstakeren skal varsle selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til, og om tidspunktet for flyttingen. 18 VALUTA Premiebeløp og erstatninger som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av avtale eller forsikringsbevis. 19 VARIGHET AV FORSIKRINGSAVTALEN OG PREMIEBETALING Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene, eller fra og med en senere avtalt dato. kl Forsikringen gjelder til kl. 24:00 siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser. Det er en forutsetning at premien blir betalt innen den tid som fremgår av premievarselet. Hvis det er en forutsetning at premien skal være betalt før Selskapets ansvar begynner å løpe, fremgår dette av forsikringsbeviset for den enkelte dekning. Ved terminvis premiebetaling eller ved delvis betaling svarer Selskapet bare for skader som inntreffer i det tidsrommet det er betalt premie for. Dersom premien for endring eller utvidelse av forsikringen ikke betales innen betalingsfristen, vil endringen/utvidelsen bli annullert. Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis på grunn av manglende betaling. Avtalen eller de deler av avtalen som kravet gjelder, blir annullert. Selskapet har i slike tilfeller krav på premie for den tid det har vært ansvar etter bestemmelsene i FAL kapittel 5. Selskapet har også krav på et tillegg for omkostninger tilsvarende inntil 60 dagers premie. Ved terminvis premiebetaling beregnes et termintillegg, for eksempel renter og/eller fakturagebyr. 20 TILBAKEBETALING AV PREMIE Blir forsikringen kortere enn avtalt, eller forsikringen har vært ute av kraft en periode, kan forsikringstaker kreve en premiereduksjon som svarer til forkortelsen av forsikringstiden. Selskapet kan ikke kreve gebyr for kostnader ved at forsikringen opphører i forsikringstiden. Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, har Selskapet krav på premie forholdsmessig etter den tiden forsikringen har vært i kraft, med mindre noe annet fremgår at det enkelte forsikringsvilkår. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 Side 6 av 7

7 21 EGENANDELER/KARENSTID Egenandel angis som et kronebeløp eller som en karenstid. Evt. egenandel skal fremgå av forsikringsbeviset. Er ingen egenandel/karenstid angitt, fratrekkes ingen egenandel i skadeoppgjøret. Utbetaler Oslo Pensjonsforsikring AS ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede i henhold til flere forsikringsavtaler, trekkes bare én egenandel - den største. 22 REGRESS Kan skadelidte kreve at tredjemann erstatter skaden, og Oslo Pensjonsforsikring AS utbetaler erstatning over forsikringen, trer Oslo Pensjonsforsikring AS inn i skadelidtes rett til erstatning mot den ansvarlige tredjemann. Oslo Pensjonsforsikring AS har rett til regress mot ansvarlig skadevolder for utbetalt erstatning, jf. skadeserstatningslovens 3-7 nr 3 og yrkesskadeforsikringslovens 8. Oslo Pensjonsforsikring AS har også rett til regress dersom skadevolder har voldt skaden forsettlig. 23 LOVVALG Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov av 27. november 1992 nr.111 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 24 VERNETING Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 25 NEMNDBEHANDLING Dersom det oppstår tvist mellom forsikringstakeren/sikrede/forsikrede og Oslo Pensjonsforsikring AS, kan hver av partene kreve nemndbehandling for å løse tvisten, jfr. FAL Nærmere opplysning om dette kan fås hos Oslo Pensjonsforsikring AS, Finans Norge eller Finansklagenemnda. 26 BISTAND I KLAGESAKER Dersom du mener Oslo Pensjonsforsikring AS har gjort feil ved behandlingen av en sak, og dette ikke blir avklart gjennom den vanlige saksbehandlingen, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. Dette kontoret er opprettet ved avtale mellom Forbrukerrådet og Finans Norge for å imøtekomme det behov for hjelp en forsikringstaker/skadelidt kan ha i forbindelse med en forsikringsavtale. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 Side 7 av 7

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 6 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR. Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2009 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Hvorfor velge en reiseforsikring fra Europeiske? Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmer av Den norske legeforening Vilkår av 01.01.2013. Revidert 01.01.2015. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er angitt i forsikringsbeviset

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31

Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 Vilkår for Diners Club ID-forsikring 3ID31 I forsikringsavtalen inngår følgende: Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår Forsikringsvilkårene Selskapets Generelle

Detaljer

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Gjelder fra 01.01.2014 Avløser vilkår av 01.01.2013 2 0 0 8-1 Vilkår som er omfattet under Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m: VILKÅR: 1. Generelle vilkår

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP582373. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Øst Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR

Forsikringsvilkår. Avtalenummer SP582373. Kontaktinformasjon: Kundesenter Bedrift Øst Magasinet Østre Torg 2317 HAMAR Forsikringsvilkår Avtalenummer SP582373 18. desember 2013 1 (1) NORGES TRIATHLON FORBUND Sognsveien 73 0855 OSLO Vedlagt følger vilkår som gjelder for forsikringen. Vennlig hilsen If Kontaktinformasjon:

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012

Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Oversikt over personpremie for perioden 1.1.2012 31.12.2012 Forsikrings selskap Forsikrings periode Avtalenr Dekning Personell Antall/ årsverk Snittpremie Premie 2012 Gjensidige 1.1.2012 31.12.2012 79332016

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 79294480 Side 1 av 13 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Vilkår 3ID62 ID - forsikring med Uflaks BIL

Vilkår 3ID62 ID - forsikring med Uflaks BIL Vilkår 3ID62 ID - forsikring med Uflaks BIL I forsikringsavtalen inngår følgende: Forsikringsbeviset med angitt forsikringsomfang, spesifikasjoner og særvilkår Forsikringsvilkårene Selskapets Generelle

Detaljer

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko.

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko. MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. INNHOLD: Ansvar Delkasko Kasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 92290 Endring Forsikringsnummer 77507913 Gjelder fra 15.01.2010 Hovedforfall 15.01 Betalingsterminer

Detaljer

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler

Innhold Forsikringsoversikt. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 3 - Erstatningsregler Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Norske Rosenterapeuters Foreni v/barbro Svensson Lundin Roald Amundsens vei 5 7018 Trondheim Innhold Forsikringsoversikt Viser oversikt over forsikringene

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. for Ledernes private skadeforsikringer Andre kjøretøy Veteranbil, Motorsykkel, Moped, Snøscooter og Traktor Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009

INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNBO- OG LØSØREFORSIKRING INNBO 902-01, gyldig fra 1.3.2009 INNHOLD: Innbo og løsøre Sykkel Uflaks Ansvar Rettshjelp Yrkesskade Naturskade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter Forsikringen

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. y Bil og Campingbil Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2011 Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: 815 58 950 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: pf@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer