Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund"

Transkript

1 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund kollektive gruppelivsforsikring (med uførekapital) Forsikringsvilkår av Forsikringen er dekket i

2 2

3 Del A Gruppelivsforsikring Vilkår av Gruppelivsforsikring for forbund og foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger er en dødsrisikoforsikring som en forening av yrkesutøvere eller en nærmere definert økonomisk gruppe tegner for avtalte grupper av sine medlemmer og eventuelt deres ektefeller/samboere. GRUPPELIVSFORSIKRING VED DØD Ved krav om erstatning er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes. For forsikringen gjelder disse vilkår og forsikringsavtalen inngått mellom foreningen eller den økonomiske gruppe og TrygVesta Forsikring. Dessuten gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69, i det følgende kalt FAL, og lovgivningen ellers, dog slik at vilkårene går foran der disse skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. I tillegg kan gruppelivsforsikringen omfatte uførekapital. En gruppelivsforsikring med uførekapital innebærer at den forsikrede ved oppfyllelse av vilkårenes krav til ervervsuførhet får utbetalt et engangsbeløp. Forsikringen kan kun tegnes i tillegg til en dødsrisikoforsikring. Hvilke dekninger som er avtalt, vil fremgå av forsikringsavtalen og forsikringsbeviset. 1. DEFINISJONER 1.1. Selskapet Med selskapet menes TrygVesta Forsikring Forsikringstaker Med forsikringstaker menes den forening eller økonomiske gruppe som inngår forsikringsavtalen med TrygVesta. I disse vilkår er forsikringstaker Norsk Fysioterapeutforbund, heretter kalt NFF Forsikrede Med forsikrede menes medlem av NFF i gruppelivsforsikringen Ektefelle Med ektefelle menes en person som har inngått lovformelig ekteskap med den forsikrede. En person regnes ikke som medforsikret ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig Registrert partner Med registrert partner menes en person som har inngått registrert partnerskap med den forsikrede. 3

4 En person regnes ikke som registrert partner dersom partnerskapet er oppløst i henhold til ekteskapsloven kapittel 4. Bestemmelsene i disse vilkår som omhandler ekteskap og ektefeller, gjelder tilsvarende for registrert partnerskap og registrerte partnere i henhold til lov om registrert partnerskap av 29. mars Samboer Som samboer regnes person som forsikrede lever sammen med i ekteskapseller partnerskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme adresse de siste 2 årene, eller person som har felles bopel og barn med forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt Barn Med barn menes den forsikredes egne barn, stebarn og adoptivbarn. Videre omfattes andre barn som ifølge offentlig myndighet forsørges av forsikrede og er opptatt i hans/hennes familie. 1.8 Forsikringsår Med forsikringsår menes 12 månedersperioden fra forsikringens hovedforfall. 1.9 Hvem gjelder forsikringen for Forsikringen gjelder for medlem av Norsk Fysioterapeutsforbund som er nevnt i forsikringsbeviset Hvor gjelder forsikringen Forsikringen gjelder i hele verden, i arbeid og i fritid Når forsikringssummen er angitt i G Forsikringssummen beregnes ut i fra grunnbeløpet (G) i folketrygden på tidspunktet for forsikringstilfellets inntreden, multiplisert med det antall G som er nevnt i forsikringsbeviset, dersom ikke annet er avtalt. 2. Begrensninger i TrygVestas ansvar 2.1. Selvmord Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det har gått mer enn 1 år etter at TrygVestas ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord, jfr. FAL Krig som Norge er med i Hvis Norge kommer i krig, kan Kongen bestemme at ytelser etter livsforsikringsavtaler bare skal utbetales delvis. Kongen kan også gjøre andre nødvendige endringer i livsforsikringsavtaler for å dekke underskudd i livsfor sikringsselskap som følge av krig. 4

5 2.3. For forsikringen gjelder ellers: Generelle vilkår nr Unntaket i de Generelle vilkår pkt. 1.5, om at TrygVesta ikke svarer for tap eller skade som direkte eller indirekte står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske utbrudd, er opphevet for reiser utenfor Norge. 3. Utbetaling av forsikringssum 3.1. Forsikringssummen utbetales ved forsikredes død i forsikringstiden. Ved den forsikredes død må det straks sendes melding til TrygVesta For TrygVestas videre behandling skal den som fremmer krav etter forsikringen fremskaffe følgende dokumentasjon: a) legitimasjon (skifte-/uskifteattest) som viser hvem som er berettiget til å motta forsikringssummen. b) konto erstatningen skal overføres til. c) bostedsattest fra Folkeregisteret for begge samboere der dette er aktuelt. Forøvrig er kravstiller forpliktet til å bistå med eventuelle ytterligere opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for vedkommende, dersom TrygVesta ber om dette. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger kan miste ethvert erstatningskrav mot TrygVesta i henhold til FAL Så snart vilkårene for utbetaling er tilstede, vil forsikringssummen bli utbetalt. TrygVesta betaler renter beregnet fra to måneder etter at dødsfallet er meldt TrygVesta, jfr. FAL Uttredelse av forsikringen 4.1. Med uttredelse menes at den forsikrede trer ut av ordningen. Forsikringen gjelder ut det kalenderår medlemmet fyller 67 år Når et medlem trer ut av en gruppelivsforsikring, opphører forsikringen for vedkommende tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse om dette er sendt fra TrygVesta eller NFF. Hvis en slik påminnelse ikke blir sendt, opphører forsikringen tidligst 2 måneder etter uttredelsen. Reglene i 1. avsnitt gjelder ikke ved uttredelse på grunn av nådd aldersgrense i henhold til avtalen. Ved forsikringstilfeller som TrygVesta svarer for etter 1. avsnitt, vil det bli gjort fradrag i erstatningen hvis vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning fra denne En gruppelivsforsikring har verken gjenkjøps- eller fripoliseverdi Om rett til individuell dødsfallsforsikring vises det til punkt Rett til individuell dødsfallsforsikring Når den forsikrede trer ut av forsikringen jfr punkt 4, har vedkommende rett til å tegne en individuell dødsfallsforsikring uten helseprøving. Det samme gjelder når forsikringen opphører jfr. punkt 22. 5

6 For tegning av den individuelle dødsfallsforsikring gjelder: a) Forsikringen kan ikke tegnes med høyere forsikringssum eller ha lengre forsikringstid enn det som var fastsatt for vedkommende i gruppelivsforsikringen. b) Premien beregnes etter TrygVestas tariff for individuell fortsettelsesforsikring. c) Skriftlig melding om at vedkommende vil bruke denne rett, må være kommet inn til TrygVesta innen 6 måneder fra den dag forsikringen opphørte. Forøvrig henvises det til punktene og Foreldelse Krav på forsikringssum foreldes etter 10 år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om det forhold som begrunnet kravet. Kravet foreldes likevel senest 20 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff. For øvrig gjelder reglene i foreldelsesloven av 18. mai 1979 nr Retten til å kreve nemndbehandling Klagenemnd Klager som omhandler forsikringsavtalen og oppgjør under denne kan rettes til Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo, telefon Lovvalg og verneting 8.1. Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov om lovvalg i forsikring av 27. november 1992, nr 111, eller det er gjort annen avtale Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. Hvis ikke annet følger av disse vilkår, gjelder forsikringsvilkårene ved gruppelivsforsikring ved død. Dessuten gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og lovgivningen ellers, dog slik at vilkårene går foran der disse skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. 6

7 Del B Gruppelivsforsikring med uførekapital Gruppelivsforsikring med uførekapital og rett til delutbetaling ved tidsbegrenset uførestønad Disse tilleggsvilkår gjelder kun når uførekapital er tilknyttet gruppelivsforsikringen. Ved fastsettelse av uførekapitalen er det de forsikringsvilkår som gjaldt da arbeidsuførheten inntraff, som skal benyttes. Med «da arbeidsuførheten inntraff» menes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode som ledet frem til forsikringstilfellet. Denne forståelsen skal legges til grunn alle steder i vilkårene hvor begrepet er benyttet. Hvis ikke annet følger av disse vilkår, gjelder forsikringsvilkårene ved gruppelivsforsikring ved død. Dessuten gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og lovgivningen ellers, dog slik at vilkårene går foran der disse skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. 9. Rett til uførekapital 9.1. Uførekapital er en engangserstatning som utbetales ved varig ervervsuførhet. Forsikringstilfellet inntreffer dersom forsikrede er blitt minst 50% ervervsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden, og forsikrede er blitt innvilget minst 50% varig uførepensjon fra Folketrygden. Forsikringstilfellet inntreffer på den dag Folketrygden fatter vedtaket om varig uførepensjon. For forsikrede som ikke er medlem av Norsk Folketrygd inntreffer forsikringstilfellet den dag forsikrede har blitt minst 50% varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden. Vurderingen av om forsikrede skal anses minst 50% varig arbeidsufør skal foretas på grunnlag av dokumentasjon fra lege/sykehus eller fra tilsvarende utenlandsk offentlig etat/instans som trygdeetaten. Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis (minst 50%) varig tap av evnen til inntektsgivende arbeide. Ved bedømmelse av om, og i hvilken grad, arbeidsevnen skal ansees varig nedsatt, tas det hensyn til den forsikredes forutsetninger for arbeidsinntekt i et arbeid som passer for vedkommende, sammenlignet med tilsvarende muligheter før vedkommende ble arbeidsufør. Det tas ikke hensyn til forhold i arbeidsmarkedet Rett til delutbetaling ved tidsbegrenset uførestønad forutsetter medlemskap i Norsk Folketrygd. Forsikringen omfatter rett til en delutbetaling av uførekapitalen, dersom forsikrede har blitt minst 50% arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden og folketrygden har innvilget forsikrede minst 50% tidsbegrenset uførestønad i ett eller flere vedtak som til sammen er av minst 3 års varighet. Forsikringstilfellet inntreffer på den dag Folketrygden fatter det vedtaket som medfører at perioden sammenhengende utgjør minst 3 år Det er et vilkår for rett til utbetaling av uførekapital eller delutbetaling ved 7

8 tidsbegrenset uførestønad at forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det kalenderår forsikrede fyller 60 år, og at forsikrede på dette tidspunkt er minst 50% ervervsufør. Når minst 50% arbeidsuførhet inntrer etter utløpet av det kalenderår forsikrede fyller 60 år, og betingelsene ellers i punkt 9.1. er oppfylt, får forsikrede likevel rett til en fullt betalt dødsfallsforsikring. Forsikringstid blir den samme som i gruppelivsforsikringen og med den forsikringssum som gjelder for medlemmet på det tidspunkt da arbeidsuførheten er erklært å være varig, jfr. punkt Presisering av begrepet «inntruffet i forsikringstiden» Med «inntruffet i forsikringstiden», som nevnt i pkt. 9.1 og 9.3, menes at 1. dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode som leder frem til forsikringstilfellet, må ligge innenfor den periode forsikringen løper i TrygVesta. 10. Begrensninger i TrygVestas ansvar Når det i henhold til TrygVestas regler ikke kreves helseerklæring, gjelder følgende: TrygVesta svarer ikke for arbeidsuførhet som inntrer innen 2 år etter TrygVestas ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som medlemmet hadde på det tidspunkt, og som må antas at vedkommende kjente til. For forhøyelse av forsikringssummen som ikke ligger innenfor gruppeavtalens ramme, gjelder tilsvarende bestemmelse. 2-årsfristen regnes da fra den dag forsikringssummen ble forhøyet Når det i henhold til TrygVestas regler kreves helseerklæring fra den enkelte forsikrede, inntrer ikke rett til uføreerstatning for uførhet som TrygVesta har tatt forbehold om i forsikringsbeviset. Ved forhøyelse av forsikringssummen, som ikke ligger innenfor avtalens ramme, gjelder tilsvarende bestemmelse De begrensninger i TrygVestas ansvar som er nevnt i forsikringsvilkår for gruppelivsforsikring ved død, gjelder tilsvarende for rett til uførekapital. 11. Uførekapitalens størrelse Uførekapitalens størrelse utregnes i forhold til den forsikringssum ved død som i henhold til avtalen er fastsatt for den forsikrede på det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer. Dersom forsikringssummen ved avtaleendring reduseres eller økes etter at ervervsuførheten er inntrådt, skal forsikringssummen likevel fastsettes etter den avtale som var gjeldende ved ervervsuførhetens begynnelse. Inntreffer forsikringstilfellet i det kalenderår den forsikrede fyller 25 år eller tidligere, utgjør uførekapitalen 80% av forsikringssummen. Inntreffer forsikringstilfellet senere reduseres den med 2% av forsikringssummen for hvert etterfølgende kalenderår Ved vedtak om tidsbegrenset uførestønad utgjør delutbetalingen 20% av uførekapitalen beregnet i samsvar med reglene ovenfor, likevel slik at del 8

9 utbetalingen beregnes på grunnlag av forsikredes alder og G på tidspunktet for forsikringstilfellets inntreden etter reglene i punkt 9.2. I de tilfeller forsikrede har fått delutbetaling ved tidsbegrenset uførestønad, utgjør erstatningen ved en senere innvilgelse av varig uførepensjon 80% av uførekapitalen. Forsikringen gir rett til én delutbetaling. 12. Utbetaling av uførekapital Ved krav om uførekapital må egenerklæring fremlegges. Erklæringen gis på skjema fastsatt av TrygVesta. For TrygVestas videre behandling skal den som fremmer krav etter forsikringen, fremskaffe de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for ved kommende og som TrygVesta trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale forsikringssummen. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot TrygVesta i henhold til FAL Uførekapitalen utbetales så snart forsikrede har fremsatt sitt krav og det er avgjort at vilkårene for utbetaling er tilstede, jfr. punkt 9. TrygVesta utbetaler renter beregnet fra to måneder etter at forsikringstilfellet er inntruffet, dog tidligst to måneder etter at forsikringstilfellet meldes til TrygVesta, jfr. FAL Fullt betalt dødsrisikoforsikring En forsikret som får utbetalt uførekapital, får rett til en fullt betalt dødsfallsforsikring med samme opphørsalder som i gruppelivsforsikringen. Denne forsikring utbetales ved forsikredes død med et beløp som beregnes i forhold til forsikringssummen. Dersom den forsikrede dør i det kalenderår han fyller 25 år eller tidligere, utbetales et beløp svarende til 20% av forsikringssummen. Dør den forsikrede senere, forhøyes dødsfallserstatningen med 2% av forsikringssummen for hvert etterfølgende kalenderår, dog slik at hvis forsikrede dør i det kalenderår han fyller 67 år, beregnes dødsfallssummen til 100% av forsikringssummen. Delutbetaling ved innvilgelse av tidsbegrenset uførestønad, utløser ikke rett til en fullt betalt dødsfallserstatning. 14. Uttredelse av forsikringen Uten hensyn til det som er bestemt i punkt 4 i forsikringsvilkårene for gruppelivsforsikring, trer den forsikrede ut av gruppelivsforsikringen den dag uførekapitalen forfaller og/eller rett til fullt betalt dødsfallsforsikring inntrer Hvis den forsikrede er minst 50% arbeidsufør, kan han ikke meldes ut av gruppelivsforsikringen før spørsmålet om rett til uførekapital og/eller fullt betalt dødsfallsforsikring er avgjort Forsikrede har rett til å tegne individuell livsforsikring i henhold til punkt 5 i forsikringsvilkår for gruppelivsforsikring Forsikrede som har fått utbetalt uførekapital og/eller har fått rett til en fullt betalt dødsfallsforsikring i henhold til punkt 13, har ikke rett til å tegne individuell livsforsikring som nevnt i punkt

10 15. Skala for uførekapital og senere dødsfallsforsikring Alder pr i det år uførekapitalen forfaller til utbetaling Uførekapital i % av forsikringssum Alder pr. 31/12 i det år dødsfallet skjer Dødsfallsforsikring i % av forsikringssum år år år og over 0 65 år

11 14.5. Ved opphør av gruppelivsavtalen mellom NFF og TrygVesta opprettholdes forsikringen uten premiebetaling med uforandret forsikringssum for forsikrede som er minst 50% arbeidsuføre så lenge arbeidsuførheten varer, og inntil eventuell uførekapital forfaller og/eller rett til fullt betalt dødsfallsforsikring inntrer, eller opphørsalder nås. Opphører uførheten, eller reduseres uføregraden uten at forsikrede har fått rett til nevnte ytelser, opphører også forsikringen. I så fall har forsikrede rett til å tegne individuell livsforsikring som nevnt i første avsnitt innen 6 måneder fra det tidspunkt da forsikringsdekningen opphørte Hvis ikke annet følger av disse tilleggsvilkår, får forsikringsvilkårene for gruppelivsforsikring tilsvarende anvendelse. Del C Avtalen 16. Avtalen Ved istandbringelse av en gruppelivsforsikring skal det inngås en avtale mellom NFF og TrygVesta. Avtalen skal ifølge FAL inneholde bestemmelser om: a) TrygVestas ytelser under avtalen. b) det er adgang til å reservere seg mot medlemskap i forsikringsordningen. c) hvem som er eller kan bli medlemmer etter avtalen. d) hvordan man skal forholde seg for å bli medlem, reservere seg mot å bli medlem dersom det er adgang til det, eller tre ut av ordningen. e) fortegnelse over medlemmene skal føres av NFF eller TrygVesta. f) premien skal betales til TrygVesta av NFF. g) NFFs plikter i forbindelse med meldinger til eller fra medlemmene. h) hvem som har krav på forsikringssummen, dersom reglene i FAL 15-1 skal fravikes. i) hvilke vilkår som må være oppfylt for at forsikringen skal bli effektiv eller skal kunne opprettholdes. j) medlemmenes adgang til å disponere over sine rettigheter etter avtalen, jfr. FAL 19-2 og Ellers kan avtalen inneholde bestemmelser om andre forhold som de to partene ønsker særskilt avtale om. 17. Når forsikringen trer i kraft Ikrafttredelse generelt Dersom ikke annet er avtalt eller følger av forholdet, begynner TrygVestas ansvar å løpe fra det tidspunkt avtalen er inngått. Forutsetningen for det enkelte medlems opptak i ordningen fremgår av punkt og

12 17.2. Foreningsforsikring, foreningsgrupper eller økonomisk gruppe Er forsikringstakeren en forening, et forbund bestående av en samling foreninger eller en økonomisk gruppe, omfatter gruppelivsforsikringen bare de foreningsmedlemmer som avgir tilfredsstillende helseerklæring på skjema fastsatt av TrygVesta. For medforsikret ektefelle/samboer kreves tilsvarende helseerklæring som for medlemmer. Det kreves ikke fremlagt helseerklæring for medlem og medforsikret ektefelle/samboer dersom tilslutningen til gruppelivsforsikringen er på minst 95% av de medlemmer som gruppen omfatter og antall forsikringsberettigede medlemmer overstiger 750, jfr Forøvrig punkt Medlem som ikke oppfyller vilkårene for medlem og medforsikret ektefelle/samboer som på grunn av helsetilstanden ikke kan være med i gruppelivsforsikringen, trer forsikringen, hvis ikke annet er avtalt, i kraft den dag vilkårene i punkt er oppfylt Etterinnmelding Hvis medlem som oppfyller betingelsene for opptak i forsikringsordningen ikke slutter seg til denne innen 1 måned, kreves godkjente helseopplysninger for senere å bli medlem. Helseopplysningene gis på skjema fastsatt av TrygVesta Overtakelse fra annet selskap Når TrygVesta har akseptert at en gruppelivsforsikring kan overføres fra et annet forsikringsselskap, faller kravet om helseerklæringer bort hvis forsikringen overtas uten risikoavbrudd og med inntil samme dekningsomfang som i avgivende selskap. De medlemmer som på grunn av sykdom eller skade ikke var tatt opp i gruppelivsforsikringen i avgivende selskap, blir ikke tatt opp i gruppelivsforsikringen før tilfredsstillende helseerklæring er sendt TrygVesta. 18. Innmelding i forsikringen Innmeldingen av nye personer i gruppelivsforsikringen trer i kraft den dag melding er sendt TrygVesta hvis ikke annet er avtalt For innmeldinger gjelder de samme vilkår om helsetilstand som ved gruppelivsforsikringens etablering jfr. punkt 17, med unntak av følgende: Hvis forsikringen er etablert etter de regler som gjelder i punkt 17.2, tredje avsnitt, kreves ingen helseerklæring dersom forsikringssummen utgjør høyst 5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) Hvis medlemmet reserverer seg mot å være med i forsikringsordningen, og så senere ønsker å bli innmeldt, kreves det godkjent helseerklæring. 12

13 19. Utvidelse av forsikringen Med utvidelse av gruppelivsforsikringen forstås en avtaleendring som medfører at forsikringssummen blir forhøyet for en eller flere av de forsikrede som gruppelivsforsikringen allerede omfatter, at nye ytelser tilknyttes eller at forsikringen skal omfatte nye grupper forsikrede Utvidelsen trer i kraft den dag ny avtale er inngått hvis ikke annet er avtalt For utvidelse gjelder de samme vilkår om helsetilstand som ved gruppelivsforsikringen etablering jfr. punkt Forhøyelse av forsikringssummen Ved forhøyelse av forsikringssummen som følge av en avtaleendring se punkt Dersom forsikringssummen i henhold til avtalen skal reguleres i samsvar med folketrygdens grunnbeløp (G-regulering), kreves ingen erklæring om helse. 21. Flytting av forsikringen Med flytting menes at NFF overfører gruppelivsforsikringen fra et forsikringsselskap til et annet Når TrygVesta har akseptert at en gruppelivsforsikring kan overføres fra et annet forsikringsselskap, har alle som var forsikret i den opprinnelige forsikringsordningen rett til å være forsikret med inntil samme forsikringssum som tidligere, uten hensyn til forsikredes helseforhold. En fullt betalt dødsrisikoforsikring, som er trådt i kraft ved at forsikrede er bedømt til å være minst 50% varig ervervsufør, fortsetter imidlertid å løpe i det opprinnelige selskap Det er den dato dødsfallet skjer som avgjør hvilket selskap som skal utbetale erstatning. Det opprinnelige selskap utbetaler erstatningen hvis dødsfallet inntreffer før avtalt flyttedato, mens det er TrygVesta som utbetaler erstatning hvis forsikringstilfellet inntreffer på eller etter avtalt flyttedato. 22. Opphør av forsikringen Hvis tilslutningskravene til gruppelivsforsikringen ved utløpet av et forsikringsår ikke lenger er oppfylt, trer avtalen uten videre ut av kraft ved utgangen av det følgende forsikringsår dersom forsikringen heller ikke da tilfredsstiller kravene til tilslutning. Avtalen kan likevel forlenges for ytterligere ett år hvis NFF godtgjør at tilslutningskravet sannsynligvis vil bli oppfylt ved utgangen av det neste forsikringsåret Hvis ikke annet er avtalt, har NFF rett til å si opp avtalen slik at den opp 13

14 hører ved forsikringsårets slutt. Oppsigelsen må skje senest to måneder før utgangen av forsikringsåret. Dersom TrygVesta endrer avtalens bestemmelser og premietariff, kan NFF si opp avtalen ved forsikringsårets utløp. Oppsigelsen må skje innen en måned etter at premievarsel er sendt Hvis NFF eller TrygVesta sier opp eller unnlater å fornye forsikringen skal medlemmene varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. For det enkelte medlem opphører forsikringen i så fall tidligst en måned etter at melding er gitt eller medlemmet på annen måte er blitt kjent med forholdet. Ved forsikringstilfeller som TrygVesta svarer for, vil det bli gjort fradrag i erstatningen hvis vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning fra denne Om rett til individuell dødsfallsforsikring se punkt Premiebetaling Premien betales forskuddsvis til TrygVesta. Hvis ikke annet er avtalt, skal NFF betale premien til TrygVesta under ett for alle de forsikrede Den første premien forfaller til betaling den dag gruppelivsforsikringen trer i kraft, jfr. punkt 17. Senere premie forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i avtalen Betalingsfrist for premien er en måned fra den dag TrygVesta har sendt premievarsel til NFF, eventuelt den forsikrede. Blir premien ikke betalt innen betalingsfristen, opphører forsikringen hvis ikke premien er betalt innen 14 dager etter at nytt premievarsel er sendt av TrygVesta Forsikringstakers plikt til å betale renter av premien fremgår av lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976, nr Premieberegning Beregning av gjennomsnittspremien i gruppelivsforsikringen skjer en gang i året. Første gang når forsikringen trer i kraft ved forsikringens hovedforfall som er fastsatt i avtalen Premien for den enkelte forsikrede beregnes fra den dag vedkommende trer inn i forsikringen. Ved uttredelse av forsikringen tilbakebetales et beløp tilsvarende den tid etter uttredelsen som det er betalt premie for, hvis ikke annet er avtalt. Det samme gjelder hvis den forsikrede dør Hvis forsikringen opphører i forsikringsåret på grunn av at NFF nedlegger 14

15 virksomheten e.l., tilbakebetales premie tilsvarende det antall dager som det er betalt for, regnet fra den dag TrygVestas ansvar opphørte Forsikringen omfatter de dekninger som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. Når forsikringssum = antall G: Forsikringssummen utgjør til enhver tid grunnbeløpet (G) i folketrygden multiplisert med det antall G som er nevnt i forsikringsbeviset. Regulering vil bli foretatt ved forfall hvert år. Hvis grunnbeløpet ikke er endelig vedtatt, benyttes det grunnbeløp som er foreslått for Stortinget. 25. Opplysningsplikt Ved gruppelivsforsikringens ikrafttredelse (jfr. punkt 17), ved innmelding av nye medlemmer (jfr. punkt 18) og ved utvidelse (jfr. punkt 19) kan TrygVesta be om opplysninger som kan ha betydning for vurdering av risikoen. NFF og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på TrygVestas spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for TrygVestas vurdering av risikoen NFF plikter å gi TrygVesta opplysninger angående antall medlemmer som har rett til å gå inn under avtalen Hvis opplysningsplikten ikke blir oppfylt, kan TrygVestas ansvar nedsettes eller falle bort, jfr. FAL TrygVesta har også anledning til å si opp forsikringen med 14 dagers varsel hvis opplysningsplikten ikke blir overholdt, jfr FAL Har forsikringen for den enkelte forsikrede vært i kraft i 2 år, kan disse bestemmelsene bare bli brukt i tilfelle av svik, jfr. FAL Tilsvarende gjelder for utvidelse av forsikringen Om opplysningsplikt ved utbetaling av forsikringssummen, se punkt Innskrenkninger i disposisjonsretten Så lenge et medlems krav mot TrygVesta ikke er forfalt, kan medlemmet ikke overdra sin rett. Retten kan ikke pantsettes. 27. Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premietariffer TrygVesta har rett til å endre premietariff og vilkår med endring fra første (påfølgende) hovedforfall. TrygVesta skal gi NFF og de forsikrede opplysninger om endringen. Dette gjelder spesielt hvis endringen er til ugunst for de forsikrede. 28. TrygVestas regressadgang Hvis NFF ikke overholder sine plikter i henhold til den avtalen som er inngått mellom NFF og TrygVesta, og TrygVesta likevel er forpliktet til å utbetale erstatning, kan TrygVesta søke regress hos NFF. 15

16 Del D Generelle vilkår VILKÅR NR Vilkår av Særlige begrensninger i TrygVestas erstatningsplikt TrygVesta svarer ikke for tap eller skade, eller økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1 atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff, radioaktiv stråling/avfall, bruk av raketter eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser. 1.2 radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer. 1.3 krig eller krigslignende handlinger uansett om krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlig forstyrrelse av den offentlige orden. 1.4 terrorhandling, se likevel punkt 1.6. Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. 1.5 jordskjelv eller vulkanske utbrudd. 1.6 Dersom en terrorhandling fører til personskade som er dekket av forsikringer som omfattes av FAL del B (personforsikringsdelen), jfr. FAL paragraf 10-1, kommer unntaket for terrorhandlinger i punkt 1.4 likevel ikke til anvendelse. TrygVestas maksimale ansvar for personskader som følge av slike terrorhandlinger er begrenset til kr 500 millioner pr hendelse og samlet pr kalenderår. Sumbegrensningen gjelder totalt for alle personforsikringer og samlet for alle kunder i TrygVesta. Personskader som følge av en terrorhandling som også er omfattet av et av de forhold som er særskilt unntatt i punkt 1.1, 1.2 og 1.3 dekkes ikke i noe tilfelle. 2. Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønns mann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene 16

17 forlanger det skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplys ninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verd settelsen, besvarer spørsmålene ved avbruddstap, uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. 3. Renter Sikrede har krav på renter overensstemmende med FAL paragraf 8-4 eller paragraf Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot TrygVesta, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med TrygVesta i anledning ved samme hendelse og TrygVesta kan si opp enhver forsikringsavtale med ham/henne. Forsikringstakeren har ikke rett på tilbakebetalt premie for allerede løpt forsik ringstid der opphøret skyldes svik. Jf. Forsikringsavtaleloven, paragraf 4-2, paragraf 4-3, paragraf 8-1 eller paragraf 13-2, paragraf 13-3 og paragraf Oppsigelse 5.1 Forsikringstakerens rett til oppsigelse. Forsikringen fornyes automatisk for et år ved utløpet av forsikringstiden dersom annet ikke er avtalt. Vil ikke forsikringstakeren at forsikringen skal fornyes automatisk må han/hun varsle TrygVesta innen forsikringstidens utløp. Se FAL paragrafene 3-2 og 3-4. Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring dersom: - forsikringsbehovet faller bort eller - det foreligger andre særlige grunner, eller - for flytting av forsikringen til et annet selskap. Forsikringstaker skal varsle TrygVesta med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL paragraf 3-6 og paragraf

18 En kollektiv skadeforsikring, ulykkesforsikring eller sykeforsikring kan i forsik rings tiden ikke sies opp for flytting til et annet selskap, se FAL paragraf 3-6 tredje ledd og paragraf 12-3 fjerde ledd. Forsikringstaker kan i forsikringstiden ikke si opp en kollektiv livsforsikring, se FAL paragraf 12-3 fjerde ledd. Dersom forsikringstaker driver stor næringsvirksomhet kan forsikringene ikke flyttes til et annet selskap i forsikringstiden. Det samme gjelder dersom forsikringstakers næringsvirksomhet hovedsakelig foregår i utlandet, se FAL paragraf 1-3. Med stor næringsvirksomhet menes foretak som oppfyller minst to av følgende vilkår: - har mer enn 250 ansatte, - har en salgsinntekt på minst 100 millioner kroner ifølge siste årsregnskap, - har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner. 5.2 TrygVestas rett til oppsigelse. TrygVesta kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-7 eller paragraf 12-4: - med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige - opplysninger om risikoen, se FAL paragraf 4-3 eller paragraf med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL paragraf 4-3 eller paragraf med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL paragraf 8-1 eller paragraf TrygVesta kan også si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-7 eller paragraf 12-4 med 2 måneders varsel dersom : - det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger - bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at TrygVesta ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet - det er inntruffet skade og oppsigelse er rimelig. 6. Oppgjør når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie. Premien som skal godskrives forsikringstakeren, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden jf. FAL Fornyelse av forsikringen Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp. 18

19 8. Lovlig interesse Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 9. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 10. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 11. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 12. Valuta Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter kl

20 Spørsmål om forsikringene Spørsmål om vilkår, dekningsomfang, priser, betaling eller tilslutning til forsikringene rettes til NFFs forsikringskontor på tlf Du kan også sende en e-post til Spørsmål om øvrige forsikringer Har du spørsmål om, eller ønsker å tegne andre forsikringer kontaktes TrygVesta Forsikring på grønt nummer, Oppsigelse Oppsigelse av forsikringene skal NFF ha skriftlig. Forsikringene vil da opphøre ved neste hovedforfall. Oppsigelsen må sendes pr post. Hvis man ønsker å si opp en privat forsikrings avtale for å tegne forsikringen, skal forsikringstaker varsle TrygVesta med en frist på minst 1 mnd. og det skal opplyses om hvilke selskap forsikringen flyttes til og tidspunktet for flyttingen. Den legges til NFFs forsikring fra denne dato. Skade Hvis det har oppstått en skade som dekkes eller du lurer på om den dekkes av forsikringene, kontaktes TrygVesta Forsikring på grønt nummer, NFFs forsikringskontor TrygVesta Forsikring Postboks 1344, Vika Post Oslo 5020 Bergen Telefon: Telefon kundesenter/skade: Telefax: e-post: Ved melding om skade etter kl : Januar 2009

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Vilkår for Norsk Ergoterapeutforbunds gruppelivsforsikring med uførekapital

Vilkår for Norsk Ergoterapeutforbunds gruppelivsforsikring med uførekapital Vilkår for Norsk Ergoterapeutforbunds gruppelivsforsikring med uførekapital Forsikringsvilkår av 01.01.2008 Innhold: Del A Gruppelivsforsikring ved død... 3 Del B Gruppelivsforsikring med uførekapital...

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - gruppelivsforsikring med uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - gruppelivsforsikring med uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - gruppelivsforsikring med uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Innhold: Del A Gruppelivsforsikring... 3 Del B Gruppelivsforsikring med uførekapital... 7 Del C Avtalen...

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring. Gjelder fra

Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring. Gjelder fra Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring Vilkår av 01.01.2010 0. Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved krav om utbetaling

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Gruppelivsforsikring for bedrifter Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Privatforsikring GENERELLE VILKÅR , gyldig fra

Privatforsikring GENERELLE VILKÅR , gyldig fra Privatforsikring GENERELLE VILKÅR 1805-01, gyldig fra 01.11.2018 INNHOLD 1. Generelt om forsikringen... 2 1.1 Innledende bestemmelser... 2 1.2 Begrensning ved terrorhandlinger... 2 1.3 Andre særlige begrensninger

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen 3 5. Forhøyelse av forsikringssummen

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i

Vilkår for. Norsk Fysioterapeutforbunds. kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av 01.01.2006. Forsikringen er dekket i Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 For forsikringen

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring. Forsikringsvilkår av Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2010 Disse vilkår er en del av den til enhver

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse av forsikringen 4 5. Forhøyelse av forsikringssummen

Detaljer

HVEM ER FORSIKRET MED HVILKEN DEKNING

HVEM ER FORSIKRET MED HVILKEN DEKNING Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter kalt

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i 1 Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 1. Hvem

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen omfatter 2 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 4. Innmelding i forsikringen 3 5. Utvidelse av forsikringen 3

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 1. Hvem

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01. 2009 Uten hensyn til om noen har skyld

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds

Vilkår for Norsk Radiografforbunds Vilkår for Norsk Radiografforbunds kollektive gruppelivsforsikring med uførekapital Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Norsk Radiografforbund VILKÅR OBLIGATORISK GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår I for uførekapital av 01.01.2004 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side 2 2. Etablering, ikrafttredelse, endring

Detaljer

d Generelle vilkår Næring

d Generelle vilkår Næring d Generelle vilkår Næring C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2015 Erstatter C-100 Generelle vilkår Næring av 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2013

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Generelle vilkår. Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort Generelle vilkår Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Opphør av forsikring i avtaleperioden 4. Endring

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død

Forsikringsvilkår. Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Forsikringsvilkår Individuell fortsettelsesforsikring uførhet og død Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelt 3 1. Definisjoner 3 2. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 4 3. Forsikringens ikrafttredelse

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Gruppeliv

Forsikringsvilkår av for. Gruppeliv Forsikringsvilkår av 1.1.2014 for Gruppeliv Innhold 1. Definisjoner...2 2. Ikrafttredelse - Helseopplysninger...3 3. Utvidelse...3 4. Premiebetaling...3 5. Uttredelse...3 6. Opphør...4 7. Opplysningsplikt...4

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår av Selskap Frende Livsforsikring A/S Bedriftsgruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Innhold: 1. Definisjoner 2.

Forsikringsvilkår av Selskap Frende Livsforsikring A/S Bedriftsgruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Innhold: 1. Definisjoner 2. Forsikringsvilkår av 01.10.2008 Selskap Frende Livsforsikring A/S Bedriftsgruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Innhold: 1. Definisjoner 2. Forsikringsavtalen 3. Opplysningsplikt 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Generelle vilkår Generelle vilkår Gjeldende fra INNHOLD 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT... 3 2 SKJØNN... 3 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØPET... 3 4 FØLGENE AV SVIK...

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV02)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV02) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV02) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring.

Generelle vilkår. Forsikringsvilkår. C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2. Til våre forsikringstakere. codanforsikring. Generelle vilkår C-100 Generelle vilkår Næring gjelder fra januar 2017 Versjon 2 Til våre forsikringstakere Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i OBLIGATORISK GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av Norsk Radiografforbund

Detaljer

Vilkår for. frivillige livs- og uføreforsikring

Vilkår for. frivillige livs- og uføreforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige livs- og uføreforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 FRIVILLIG LIVS- OG UFØREFORSIKRING FOR MEDLEMMER AV NFF. Dekning

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018 Reise Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av juni 2018 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD REISE VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Vilkår nr. V2024 Gjelder fra 01.01.2015 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt...

Detaljer

Vilkår for NSO - Livs- og uføreforsikring

Vilkår for NSO - Livs- og uføreforsikring Vilkår for NSO - Livs- og uføreforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2018 Forsikringen er dekket i NSO Livsforsikring VILKÅR NR. 54405 Vilkår av 01.01.2018 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5

Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Generelle vilkår, side 1 av 5 Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Generelle vilkår, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt 3 2 Skjønn 3 3 Renter av erstatningsbeløp 3

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring med forskuttering Vilkår nr. V2024 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Sykeavbrudd VILKÅR NR. 52012 Vilkår av 01.01.2015

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår. Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår. Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS Forsikringsvilkår av 1.1.2018 for Generelle vilkår Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS Innhold 1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2 Skjønn... 2 3 Renter av erstatningsbeløp...

Detaljer