Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01."

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel 2: Innledende bestemmelser Kapittel 3: Dødsrisikoforsikring Kapittel 4: Uførekapital Kapittel 5: Generelle bestemmelser

2 Innhold 1 DEFINISJONER INNLEDENDE BESTEMMELSER Gruppelivsforsikring for foreningsgrupper 2.2 Hva forsikringen kan omfatte 2.3 Hvem som kan kjøpe forsikringen 2.4 Forsikringens ikrafttredelse 2.5 Forsikringens varighet 2.6 Premie og premiebetaling 2.7 Uttredelse av forsikringen 3 DØDSRISIKOFORSIKRING Retten til erstatning 3.2 Erstatningens størrelse 3.3 Utbetaling av erstatning 3.4 Begrensninger i selskapets ansvar ved dødsfall 4 UFØREKAPITAL Retten til erstatning 4.2 Uførekapitalens størrelse 4.3 Utbetaling av erstatning 4.4 Begrensninger i selskapets ansvar ved arbeidsuførhet 5 GENERELLE BESTEMMELSER Opplysningsplikt 5.2 Helsekrav 5.3 Begunstigelse 5.4 Utvidelse av forsikringen 5.5 Retten til fortsettelsesforsikring 5.6 Ettervern 5.7 Rente ved forsinket utbetaling 5.8 Foreldelse av rett til forsikringsutbetaling 5.9 Begrensninger i selskapets ansvar 5.10 Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premier 5.11 Overdragelse og pantsettelse 5.12 Overskudd 5.13 Nemndbehandling av tvister 5.14 Opphør 5.15 Regress

3 For RISIKOFORSIKRING gjelder disse forsikringsvilkår og bestemmelsene i rammeavtalen mellom NFØ og selskapet, samt bestemmelsene i forsikringsbeviset. For øvrig gjelder FAL og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes. 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår betyr: Risikoforsikring: Gruppelivsforsikring med forsikringssum og -dekning tilknyttet medlemskap i Norsk Familieøkonomi, senere kalt NFØ. Uføredekning kan tilknyttes forsikringen. FAL: Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69. Selskapet: Den forsikringsgiver som SAGA Forsikring AS har avtale med: Landbruksforsikring AS Postboks 1897 VIKA 0124 OSLO Representant SAGA Forsikring AS Strandveien LYSAKER Rammeavtalen: Forsikringstaker: Den avtale som er inngått mellom NFØ og selskapets representant om forsikring for NFØs medlemmer. NFØ - den som på vegne av medlemmene har inngått avtale om risikoforsikring med selskapet. Dersom et medlem tegner forsikring på et annet medlems liv, såkalt krysstegning, vil imidlertid medlemmet som eier forsikringen fremkomme som forsikringstaker i forsikringsbeviset. Forsikrede: Den person hvis liv eller helse er forsikret. Forsikrede skal være medlem i NFØ. Dødsrisikoforsikring: Forsikring hvor selskapet skal utbetale et bestemt beløp ved forsikredes død i forsikringstiden. Uførekapital: Begunstiget: Forsikringssum: Forsikringsår: Forsikring hvor selskapet skal utbetale et bestemt beløp ved forsikredes varige arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Den som ved forsikredes død får utbetalt forsikringssummen. Beløp som skal utbetales ved et forsikringstilfelle. Beløpets størrelse frem- Kommer i forsikringsbeviset. Forsikringen følger kalenderåret. Side 3 av 12

4 Ektefelle/registrert partner: Person som har inngått lovformelig ekteskap med forsikrede. En person regnes ikke som ektefelle lengre enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Definisjon av ektefelle/ekteskap gjelder også for registrerte partnere. Samboer: Hvor forsikringen gjelder: Arbeidsuførhet: Forsikringsbevis: Person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i de siste 2 år, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede, og det ikke foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekte- skap eller partnerskap kan inngås. Forsikringen gjelder i hele verden, i arbeid og i fritid. Med arbeidsuførhet menes at medlemmet på grunn av sykdom eller ulykke har mistet arbeidsevnen eller fått den varig redusert med minst 50%. Vurderingen av arbeidsuførheten gjøres av selskapet eller den som selskapet har gitt fullmakt, og skjer om ikke annet er angitt etter samme prinsipp som i Lov om Folketrygd. Dokument som gir en oversiktlig informasjon om gruppelivsforsikringens utforming, og hvilke forsikringsdekninger og forsikringssummer som gjelder. Side 4 av 12

5 2 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2.1 Gruppelivsforsikring for foreningsgrupper Gruppelivsforsikring for foreningsgrupper er en kollektiv livsforsikring som en forening av yrkesutøvere eller en nærmere definert økonomisk gruppe tegner på nærmere avtalte grupper av sine medlemmer og eventuelt deres ektefeller/samboere. 2.2 Hva forsikringen kan omfatte Dødsrisikoforsikring Dødsrisikoforsikringen utbetales som et engangsbeløp dersom forsikrede dør i forsikringstiden, uansett dødsårsak og uansett hvor og når dødsfallet skjer Uførekapital Uførekapitalen utbetales som et engangsbeløp til forsikrede dersom vilkårenes krav til varig ervervsuførhet er oppfylt. Dekningen kan tegnes i kombinasjon med dødsrisikoforsikring, eller som en separat dekning. Hvilke dekninger som er avtalt, vil fremgå av forsikringsbeviset. 2.3 Hvem som kan kjøpe forsikringen RISIKOFORSIKRING kan kjøpes av alle NFØs medlemmer som er mellom 18 og 60 år. Dødsrisikoforsikring kan ikke kjøpes etter utgangen av det året medlemmet fyller 60 år. Uførekapital kan ikke kjøpes eller utvides etter utgangen av det året medlemmet fyller 55 år. Uførekapitalen gjelder ikke for medlemmer som tar opphold utenfor Norden som varer mer enn 12 måneder, jfr. pkt. 4.4 e). 2.4 Forsikringens ikrafttredelse Ikrafttredelse generelt Dersom ikke annet er avtalt, begynner selskapets ansvar å løpe fra det tidspunkt rammeavtalen gjelder fra Ikrafttredelse for hver enkelt forsikret Forsikringen trer i kraft når kjøpsskjema med egenerklæring om helse er sendt/levert selskapet Midlertidig forsikring Inntil selskapet har fastsatt vilkår for forsikringen gjelder midlertidig forsikring med egne vilkår. Den midlertidige forsikringen skal ha samme forsikringsdekning som den forsikring det er søkt om, og utløper når den forsikringen det er søkt om enten trer i kraft eller blir avslått. Den midlertidige forsikringen vil imidlertid utløpe 1 måned etter at den trådte i kraft, dersom selskapet innen den tid ikke har mottatt fullstendig opplysninger i forbindelse med helseerklæringen. Midlertidig forsikringsbevis skal utstedes ved innlevering av kjøpsskjema/helseerklæring. Dersom erstatningstilfeller inntreffer før selskapet har fastsatt vilkår for forsikringen, er selskapet ikke erstatningsansvarlig dersom det viser seg at selskapet under enhver omstendighet ville ha avslått forsikringen. Side 5 av 12

6 Selskapets ansvar ved døds- og uførerisiko gjelder dersom forsikrede dør eller blir arbeids- ufør som følge av ulykke eller sykdom som er oppstått etter at den midlertidige forsikringen trådte i kraft, og som ikke har sammenheng med forsikredes helsetilstand på dette tidspunkt. For at selskapets ansvar skal gjelde ved arbeidsuførhet, er det en forutsetning at forsikrede på søknadstidspunktet kan få forsikring som gir erstatning ved arbeidsuførhet, og at arbeidsuførheten ikke er en følge av sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at den midlertidige forsikringen er trådt i kraft. 2.5 Forsikringens varighet Forsikringen gjelder for ett år om gangen og følger kalenderåret. I rammeavtalen mellom NFØ og selskapet er det avtalt regler om oppsigelse av avtalen for begge parter. Forsikringen for hver enkelt forsikret fornyes automatisk dersom ikke: a) Forsikringstaker skriftlig har sagt opp forsikringen b) Forsikringsdekningen opphører på grunn av utbetalt erstatning c) Forsikringsdekningen opphører på grunn av forsikredes alder d) Forsikrede trer ut av den gruppen som kan omfattes av forsikringen. Forsikringen opphører på det tidspunkt forsikrede ikke lenger tilfredsstiller kravet til medlemskap i forsikringen, dog tidligst ved utgangen av den forsikringsperioden det er betalt premie for. 2.6 Premie og premiebetaling Premien fastsettes på grunnlag av gjeldende premietariff og avtalt grunnlag for fastsettelse av forsikringssum. Ved hver premiebetaling er det en betalingsfrist på 30 dager fra NFØ har sendt premievarsel. Overholdes ikke betalingsfristen, opphører forsikringen og selskapet blir fri for ansvar dersom innbetalingen ikke er gjort innen 14 dager etter at lovbestemt varsel om opphør er sendt. Godtgjøres det at forsikrede ikke har kunnet betale før fristens utløp på grunn av uforutsette hindringer som ikke kan bebreides ham, løper selskapets ansvar i inntil tre måneder etter fristens utløp, jfr. FAL Dersom det inntreffer et erstatningstilfelle, vil eventuell skyldig innbetaling bli fratrukket ved utbetaling av erstatningsbeløpet. 2.7 Uttredelse av forsikringen Med uttredelse menes at den forsikrede trer ut av ordningen, dvs. at forsikrede melder seg ut av NFØ, eller at forsikringen opphører på grunn av utbetalt erstatning. Forsikringen gjelder ut det kalenderår forsikrede fyller 60 år. Når et medlem melder seg ut av NFØ, skal NFØ sende varsel til kunden om at forsikringen opphører med informasjon om retten til å tegne fortsettelsesforsikring i selskapet (jfr. pkt. 5.5). Ved utbetaling av uførekapital bortfaller retten til å være med i forsikringsordningen. Forsikrede har imidlertid rett til å tegne fortsettelsesforsikring i selskapet for dødsrisikodekningen, med samme forsikringssum og opphørsalder som gjelder når uførekapitalen blir utbetalt, uten å levere ny egenerklæring om helse. Side 6 av 12

7 3 DØDSRISIKOFORSIKRING 3.1 Retten til erstatning Retten til utbetaling av dødsrisikoforsikring inntrer dersom den forsikrede dør før utgangen av det året hun/han fyller 60 år. 3.2 Erstatningens størrelse Erstatningssummen ved dødsfall tilsvarer avtalt forsikringssum, som fremgår av forsikringsbeviset, fratrukket eventuell nedtrapping på grunn av alder som gjelder for forsikringsdekningen på dødsdagen. 3.3 Utbetaling av erstatning Melding om dødsfall Ved den forsikredes død må forsikredes etterlatte straks gi melding til selskapet, og sende inn nødvendig dokumentasjon som er påkrevd av selskapet. For øvrig er den som fremmer krav etter forsikringen forpliktet til å bistå med eventuelle ytterligere opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for vedkommende, dersom selskapet ber om dette. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert erstatningskrav mot selskapet, jfr. FAL Krav på erstatning forfaller til betaling så snart selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar. Selskapet betaler rente beregnet fra 2 måneder etter at dødsfallet er meldt selskapet og selskapet har mottatt den informasjon som er etterspurt, jfr. FAL Utbetaling skjer etter anvisning fra den som er berettiget til utbetalingen. Ved dødsfallet faller eventuelle andre krav som ellers kunne ha blitt utledet av ordningen bort. 3.4 Begrensninger i selskapets ansvar ved dødsfall Selvmord Retten til erstatning kan falle bort dersom den forsikrede dør som følge av selvmord før forsikringen har vært uavbrutt i kraft i 1 år. Dersom det må antas at forsikringsdekningen ble kjøpt uten tanke på selvmord, vil selskapet likevel være erstatningspliktig, jfr. FAL Retten til erstatning inntrer ikke dersom den forsikrede reiser eller tar opphold i strøk utenfor Norge hvor det foregår krigshandlinger, væpnet konflikt eller krigslignende politiske uroligheter, og dør som følge av disse forhold. Side 7 av 12

8 4 UFØREKAPITAL 4.1 Retten til erstatning Retten til uførekapital inntrer dersom den forsikrede før utgangen av det kalenderåret han fyller 60 år, som følge av sykdom eller skade inntruffet i forsikringstiden, rammes av arbeidsuførhet som i forsikringstiden medfører minst 50% varig uførepensjon i henhold til Lov om Folketrygd før fylte 62 år. Uførepensjon som gjelder fra et tidspunkt etter fylte 62 år medfører kun rett til utbetaling av uførekapital dersom den forsikrede uavbrutt har vært minst 50% arbeidsufør fra før fylte 60 år. Retten til uførekapital inntrer på det tidspunkt Folketrygden gjør vedtak om tilståelse av minst 50% varig uførepensjon (oppgjørstidspunktet). Retten til uførekapital inntrer også dersom den forsikrede har mottatt minst 50 % sykepenger /attføringspenger / rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad i en periode på minst 48 måneder sammenhengende, og er tilstått tidsbegrenset uførestønad for ytterligere minst 12 måneder etter den nevnte 48-måneders-perioden. Retten til uførekapital inntrer i disse tilfeller på det tidspunkt den forsikrede har vært berettiget til nevnte ytelser i 48 måneder i sammenheng. Det er en forutsetning at den sammenhengende uførheten inntrer før forsikrede fyller 60 år. 4.2 Uførekapitalens størrelse Beregning av uførekapitalens størrelse tar utgangspunkt i den forsikredes alder og den forsikringssum som gjaldt for forsikringen da retten til uførekapital inntrådte, dvs. på det tidspunkt Folketrygden gjør vedtak om tilståelse av minst 50% varig uførepensjon, eller forsikrede har vært berettiget til ytelser nevnt under pkt. 4.1 i 48 måneder i sammenheng. Med alder menes her alder i det året retten til erstatning inntrer, uavhengig av når på året forsikrede er født. Det utbetales ikke erstatning når uføregraden er lavere enn 50%. 4.3 Utbetaling av erstatning Forsikringssummen utbetales til den forsikrede. Melding om uførhet Ved krav om uførekapital må forsikrede straks gi melding til selskapet, og sende inn nødvendig dokumentasjon som er påkrevd av selskapet. For øvrig er den som fremmer krav etter forsikringen forpliktet til å bistå med eventuelle ytterligere opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for vedkommende, dersom selskapet ber om dette. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan miste ethvert krav mot selskapet, jfr. FAL Når retten til uførekapital har inntrådt og selskapet har mottatt samtlige nødvendige opplysninger, forfaller forsikringssummen til utbetaling. Selskapet skal betale rente dersom utbetalingen skjer mer enn 2 måneder etter at forsikringssummen har forfalt, og selskapet har mottatt melding om uførheten jfr. FAL Renten regnes fra og med 2 måneders fristen. Inntil krav om erstatning er godkjent, skal forsikringspremie betales som normalt. Ved innvilget uførekapital faller eventuelle andre krav som ellers kunne ha blitt utledet av forsikringsordningen bort. Side 8 av 12

9 Ved utbetaling av uførekapital bortfaller retten til å være med i forsikringsordningen. Forsikrede har imidlertid rett til å tegne fortsettelsesforsikring i selskapet for dødsrisikodekningen, med samme forsikringssum og opphørsalder som gjelder når uførekapitalen blir utbetalt, uten å levere ny egenerklæring om helse, jfr. pkt Begrensninger i selskapets ansvar ved arbeidsuførhet Retten til erstatning inntrer ikke: a) Ved arbeidsuførhet som er en følge av sykdom som har vist symptomer tidligere enn 3 måneder etter at forsikringen er satt i kraft b) Ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom, lyte eller mèn som selskapet har tatt spesiell reservasjon for i forsikringsbeviset c) Ved arbeidsuførhet som skyldes skade som er fremkalt med forsett av den forsikrede selv, jfr. FAL 13-8 d) Retten til erstatning inntrer ikke dersom den forsikrede reiser eller tar opphold i strøk utenfor Norge hvor det foregår krigshandlinger, væpnet konflikt eller krigslignende politiske uroligheter, og dør som følge av disse forhold. e) Dersom medlemmet rammes av arbeidsuførhet under opphold utenfor Norden, og oppholdet har vart lengre enn 12 måneder Dersom medlemmet er: i norsk utenlandstjeneste, i tjeneste hos utenlandsk bedrift med fast tilknytning til Norge, i tjeneste hos en internasjonal organisasjon som har fast tilknytning til Norge, gjelder dog forsikringsdekningen selv om oppholdet har vart i mer enn 12 måneder.

10 5 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1 Opplysningsplikt Forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Forsikrede skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for selskapets vurdering av risikoen. Blir disse plikter forsømt gjelder FALs kapittel 13. Er selskapet fri for ansvar på grunn av at opplysningsplikten ikke er overholdt, oppheves forsikringen for den aktuelle forsikrede. Den som vil fremme krav mot selskapet, plikter å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for han/henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningssummen. Den som ved erstatningsoppgjøret gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han/hun vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt erstatning som han/hun ikke har krav på, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse. Dersom forholdet bare er lite klanderverdig, bare angår en liten del av kravet, eller dersom det ellers foreligger særlige grunner, kan han/hun likevel få delvis erstatning. I tilfeller nevnt i dette avsnitt kan selskapet si opp enhver forsikringsavtale det har med vedkommende med en ukes varsel, jfr. FAL Helsekrav Ved inntredelse i forsikringen kreves det at den forsikrede leverer egenerklæring om helse som kan godkjennes av selskapet. Etter nærmere regler kan selskapet kreve legeundersøkelse før selskapet avgjør om det vil påta seg forsikringsrisikoen. 5.3 Begunstigelse Dersom den forsikrede ikke skriftlig har meddelt noe annet til selskapet, eller noe annet er avtalt i forsikringsavtalen, utbetales forsikringssummen ved død til den forsikredes ektefelle/samboer/registrerte partner, subsidiært forsikredes arvinger etter lov eller testament (jfr. FAL 15-1). Dersom den forsikrede ønsker at andre personer enn de som er nevnt i rammeavtalens begunstigelsesrekkefølge skal være begunstiget, må det gis skriftlig melding om dette til selskapet. Det er også mulig å oppnevne en begunstiget gjennom en særskilt disposisjon i testament, men selskapet bør da underrettes skriftlig om oppnevningen for å kunne registrere denne i sitt livsforsikringsregister. Dersom den forsikrede er gift, bør ektefellen underrettes om oppnevnelsen. 5.4 Retten til fortsettelsesforsikring Dersom forsikrede melder seg ut av NFØ eller NFØ sier opp rammeavtalen med selskapet, har de forsikrede hver for seg rett til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premieberegning uten å gi nye helseopplysninger. Tilsvarende gjelder dersom den forsikrede får utbetalt uførekapital fra forsikringsordningen og av den grunn trer ut av forsikringen.

11 For tegning av individuell fortsettelsesforsikring gjelder: a) Forsikringen kan ikke tegnes med høyere forsikringssum eller opphørsalder enn det som gjaldt for forsikringen på opphørstidspunktet b) Premie beregnes etter tariff for fortsettelsesforsikring c) Skriftlig melding om at forsikrede vil bruke denne retten må være kommet inn til selskapets representant innen 6 måneder etter at selskapets ansvar har falt bort (jfr. pkt. 2.7) Retten til fortsettelsesforsikring gjelder ikke når NFØs avtale om forsikring overføres til annet selskap. Ved opphør av forsikringen opprettholdes uførekapitalen med uforandret forsikringssum og uten premiebetaling for forsikrede som er minst 50% arbeidsuføre så lenge arbeidsuførheten varer, inntil retten til uførekapital er avgjort. 5.5 Ettervern I de tilfeller det foreligger rett til å tegne fortsettelsesforsikring, forlenges forsikringsdekningen på uforandrede vilkår (ettervern) i 14 dager etter at skriftlig påminnelse om dette er sendt fra selskapet eller NFØ. Dersom slik påminnelse ikke er sendt, opphører forsikringen tidligst 2 måneder etter uttredelsen. Reglene i forrige avsnitt gjelder ikke ved uttredelse på grunn av nådd aldersgrense i henhold til avtalen. Dersom medlemmet i løpet av etterverns perioden tilsluttes en tilsvarende forsikring eller tegner fortsettelsesforsikring, reduseres ettervernet med den forsikringsdekning medlemmet oppnår i den nye ordningen. 5.6 Rente ved forsinket utbetaling I henhold til FAL 18-4 svarer selskapet rente av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at retten til erstatning inntrådte og selskapet har mottatt melding om forsikringstilfellet. Forsømmer den erstatningsberettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter som er tilgjengelig for vedkommende og som selskapet ber om, kan det ikke kreves rente for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder dersom den erstatningsberettigede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør. For renten gjelder ellers lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. paragrafene 2, 2. ledd og Foreldelse av rett til forsikringsutbetaling Krav på utbetaling etter gruppeavtalen foreldes etter reglene i FAL Begrensninger i selskapets ansvar Dersom Norge kommer i krig, kan Kongen fastsette begrensninger i den forsikredes rettigheter etter forsikringsavtalen. Kongen kan også gjøre andre nødvendige endringer i livsforsikringsavtaler for å dekke underskudd i et livsforsikringsselskap som følge av krig, jfr. Forsikringsvirksomhetsloven Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premier Selskapet kan ved hver årlige fornyelse av forsikringen gjennomføre endringer i premier og forsikringsvilkårene når forholdene tilsier at slike endringer er ønskelige eller nødvendige.

12 Selskapet skal gi forsikringstaker (NFØ) melding om endringer i vilkår senest 3 måneder før utløpet av forsikringsåret og endringer i premie innen i forsikringsåret, og de skal ha virkning fra 1. januar påfølgende år. Det siste gjelder spesielt dersom endringen er til ugunst for de forsikrede Overdragelse og pantsettelse Denne forsikringen kan ikke overdras eller pantsettes Overskudd Forsikringen gir ikke rett til andel av selskapets overskudd, og har ingen gjenkjøps- eller fripoliseverdi Nemndbehandling av tvister Etter FAL 20-1 kan tvister om bl.a. forståelse av forsikringsvilkår av partene bringes inn for Finansklagenemnda de tilfeller hvor nemnda har uttale- rett: Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 OSLO Opphør Dersom NFØ eller selskapet sier opp eller unnlater å fornye forsikringen, skal forsikrede varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. For den enkelte forsikrede opphører forsikringen i så fall tidligst en måned etter at melding om opphør er gitt eller forsikrede på annen måte er blitt kjent med forholdet. Ved forsikringstilfeller som selskapet svarer for, vil det bli gjort fradrag i erstatningen dersom vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning under denne Regress Dersom NFØ ikke overholder sine plikter i henhold til den avtalen som er inngått mellom NFØ og selskapets representant, og selskapet likevel er forpliktet til å utbetale erstatning, kan selskapet eller selskapets representant søke regress hos NFØ.

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sykepleierforbunds foreningsgruppelivsforsikring Vilkår av 1. januar 2004 DNB Livsforsikring ASA Organisasjonsnummer 914782007 Innhold Foreningsgruppeliv 1. Innledende bestemmelser side

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 Avtalenr 2010 10190 2 1 Side 1 av 13 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0046524 Forsikringsbevis gruppelivsforsikring EL & IT Forbundet Uføre- og ektefelleforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom EL & IT Forbundet og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 3 Avtalenr. : 54075 Gjelder fra og med : 01.07.2014 Utskriftsdato : 23.05.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Oljearbeiderforeningen Avd 10 og SpareBank

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen.

Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2012. En del av livsforsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring kode B på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Avtalenr. gruppelivsforsikring: GRP0073289 Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Fagforbundets Gruppeforsikring Gruppelivsforsikring med uføreforsikring og familieulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Bestemmelser i forbindelse med etablering

Detaljer

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring Forsikringsgiver Landbruksforsikring AS Representant SAGA Forsikring AS Vilkår av 01. januar 2013 TKL 12/2011 Side 1 av 12 1 DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 1 2. Når personalforsikringen trer i kraft 3 3. Yrkesskadeforsikring 3 Del A: Dekning

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Kollektive livrenter så langt vilkårene passer og annet

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Fripolise og fortsettelsesforsikring så langt vilkårene passer Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer