Vilkår for. frivillige livs- og uføreforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vilkår for. frivillige livs- og uføreforsikring"

Transkript

1 NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige livs- og uføreforsikring Forsikringsvilkår av

2 FRIVILLIG LIVS- OG UFØREFORSIKRING FOR MEDLEMMER AV NFF. Dekning Dekning Avtalen Livsforsikring Uføreforsikring Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er valgt og hvilke vilkår som gjelder. 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen omfatter den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikrede). Forsikringen kan tegnes av: - medlem eller ansatt i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) - ektefelle, registrert partner eller samboer av medlem i NFF - ektefelle, registrert partner eller samboer av ansatt i NFF 2. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Forsikringen kan være satt sammen av flere dekninger. Det fremgår av forsikringsbeviset hvilke dekninger som er valgt. Forsikringssummen er det antall G som er angitt i forsikringsbeviset. G er Folketrygdens grunnebeløp pr 1. januar i forsikringsåret. Forsikringen kan omfatte: - livsforsikring (dødsfall) - uføreforsikring 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder i hele verden. 4. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder fra det tidspunkt Unison Forsikring AS (Selskapet) har mottatt søknad med fullstendige helseopplysninger (søknadstidspunktet) og helseopplysningene er godkjent av Selskapet. På bakgrunn av helseopplysninger som foreligger på søknadstidspunktet kan Selskapet ta reservasjon om ansvar for sykdom, skade eller lyte eller gi avslag på søknaden. Hvis søknaden blir godkjent uten reservasjon, gjelder forsikringen fra søknadstidspunktet. Hvis søknaden blir godkjent med reservasjon, gjelder forsikringen og reservasjoner fra søknadstidspunktet. Uføreforsikringen omfatter ikke: - sykdom, lyte eller mén som selskapet har tatt reservasjon for ved helsevurderingen Se for øvrig Lov om Forsikringsavtaler av (FAL)

3 Når et forbund flytter sine forsikringsordninger fra et annet selskap til Selskapet, fortsetter de løpende forsikringer med samme eller tilsvarende dekninger i Selskapet, uten at det kreves ny helseerklæring. Reservasjoner som er gitt i tidligere selskap vil fortsette å gjelde. Utvidelse av forsikringen Ved økning av forsikringssummer og/eller tilknytning av ny forsikringsdekning, må det avgis ny helseerklæring. Økning av forsikringssummer og/ eller tilknytning av ny forsikringsdekning gjelder fra det tidspunkt selskapet har mottatt søknad med fullstendige helseopplysninger (søknadstidspunktet) og helseopplysningene er godkjent av selskapet. 5. HVILKE VILKÅR SKAL BENYTTES Uføreforsikring Ved krav om utbetaling av uføreforsikring, benyttes de vilkår som gjaldt på forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode, som ledet frem til forsikringstilfellet. Livsforsikring Ved krav om utbetaling av livsforsikring, benyttes de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff. 6. OPPHØRSALDER Uføreforsikring Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året forsikrede fyller 60 år. Rett til uføreerstatning bortfaller dersom første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntreffer etter utgangen av det året forsikrede fyller 60 år. Livsforsikring Forsikringen opphører senest ved utgangen av det året forsikrede fyller 70 år. 7. FORSIKRINGENS OPPHØR Medlemmet/den ansatte Forsikringen opphører: - ved oppnådd alder (se punkt 6) - når medlemmet/den ansatte ikke lenger er medlem av eller ansatt i NFF, og ved utløpet av den perioden det er betalt premie for. Ektefelle/registrert partner/samboer til medlem av eller ansatt i NFF Forsikringen opphører: - ved oppnådd alder (se punkt 6) - ved medlemmets/den ansattes død - når medlemmet/den ansatte ikke lenger er medlem i NFF, eller sier opp sin stilling, og ved utløpet av den perioden det er betalt premie for. Ved separasjon eller skilsmisse eller når medlemmet ikke lenger har samboer, trer ektefelle/registrert partner/samboer ut av forsikringen ved utløpet av perioden det er betalt premie for. Medlemmet har ikke 4

4 lengre ektefelle eller registrert partner etter den dag det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Det samme gjelder for samboer etter at fraflytning har funnet sted. Forsikringen opphører tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse om dette er sendt fra Selskapet eller NFF. Når slik påminnelse ikke blir sendt opphører forsikringen tidligst 2 måneder etter opphørstidspunktet. Det blir gjort fradrag i erstatningen hvis forsikrede i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og det utbetales erstatning fra denne. Se ellers FAL RETT TIL INDIVIDUELL FORTSETTELSESFORSIKRING Forsikrede har rett til å kjøpe en individuell fortsettelsesforsikring uten helsevurdering når forsikringen opphører av annen grunn enn oppnådd alder. Ved kjøp av individuell fortsettelsesforsikring gjelder følgende: - forsikringen kan ikke ha høyere forsikringssum eller ha lengre forsikringstid enn det som var fastsatt i forsikringen - prisen beregnes individuelt ut i fra forsikredes alder og kjønn - skriftlig melding om at forsikrede ønsker en individuell forsikring, må være sendt til Selskapet innen 6 måneder fra opphørstidspunktet. Se ellers FAL Dekning Livsforsikring 5

5 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER Dekningen omfatter dødsfallserstatning uansett dødsårsak. 2. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og er angitt i G (folketrygdens grunnbeløp). Ved beregning av erstatningen benyttes G på dødsfallstidspunktet. 3. HVEM ERSTATNINGEN UTBETALES TIL Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal ha rett til erstatningen (begunstigelse). Det fremgår av forsikringsbeviset hvis det er oppnevnt særskilt begunstiget. Er det ikke oppgitt særskilt begunstiget utbetales erstatningen i følgende rekkefølge: 1 Ektefelle/registrert partner/samboer 2 Livsarvinger 3 Testamentarvinger 4 Arvinger etter loven Se FAL Ektefelle, registrert partner eller samboer har ikke rett til forsikringssummen hvis de er skilt, separert eller har flyttet fra forsikrede på dødsfallstidspunktet. Samboer har ikke rett til forsikringssummen hvis det på dødsfallstidspunktet er forhold som er til hinder for at ekteskap kan inngås etter norsk lov. Samboer Som samboer regnes den person som forsikrede har levd sammen med i ekteskapslignende forhold. Forsikrede og samboeren må ha hatt samme adresse i Folkeregisteret de siste 2 årene. Når forsikrede og samboer har eller har hatt felles barn er det tilstrekkelig at de har felles folkeregistrert adresse på dødsfallstidspunktet. 3. BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ANSVAR Har den forsikrede tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, gjelder forsikringen bare dersom det har gått mer enn 1 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, eller det må antas at forsikringen ble tegnet uten tanke på selvmord, jf FAL KRAV TIL DOKUMENTASJON Den som krever erstatning må sende følgende dokumentasjon til Selskapet: - skifte-/uskifteattest som viser hvem som har rett til å motta forsikringssummen - bankkonto erstatningen skal overføres til - bostedsattest fra Folkeregisteret for begge samboere der dette er aktuelt Dekning Uføreforsikring 6

6 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER Dekningen gir rett til en engangserstatning som utbetales ved varig ervervsuførhet, eller etter 48 måneders sammenhengende utbetaling av eller vedtak om sykepenger/arbeidsavklaringspenger. 1.1 Uføreforsikring Forsikringstilfellet inntreffer dersom forsikrede er blitt minst 50 prosent varig ervervsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden, og forsikrede er blitt innvilget minst 50 prosent varig uførepensjon fra Folketrygden. Forsikringstilfellet inntreffer på det tidspunkt Folketrygden fatter vedtak om varig uførepensjon. For forsikrede som ikke er medlem av Norsk Folketrygd, inntreffer forsikringstilfellet den dag forsikrede har blitt minst 50 prosent varig ervervsufør som følge av sykdom eller ulykkestilfelle inntruffet i forsikringstiden. Vurderingen av om forsikrede anses minst 50 prosent varig ervervsufør, skal foretas av selskapet på grunnlag av dokumentasjon fra lege/sykehus eller fra tilsvarende utenlandsk offentlig etat/instans som trygdeetaten. Det er et vilkår for rett til utbetaling av uføreforsikringen at forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode, inntreffer før utgangen av det året forsikrede fyller 60 år, og at forsikrede på dette tidspunkt er minst 50 prosent varig ervervsufør. 1.2 Ved innvilgelse av sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 48 måneder. Retten til utbetaling av uføreerstatning inntrer også dersom den forsikrede har mottatt minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger i henhold til Lov om Folketrygd i minst 36 måneder sammenhengende, og er tilstått minst 50 prosent sykepenger/arbeidsavklaringspenger for ytterligere minst 12 måneder direkte etter den nevnte 36-måneders perioden. I slike tilfeller inntrer retten til uførekapital på det tidspunkt den forsikrede har vært berettiget til sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder i sammenheng. Det er et vilkår for rett til utbetaling at forsikredes første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode, inntreffer før utgangen av det året forsikrede fyller 60 år, og at forsikrede på dette tidspunkt er minst 50 prosent ervervsufør. 1.3 Forsikringstiden Med inntruffet i forsikringstiden, som nevnt i pkt. 1.1 og 1.2, menes at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode som leder frem til forsikringstilfellet, må ligge innenfor den periode forsikringen løper i Selskapet. 2. SLIK BEREGNES ERSTATNINGEN Forsikringssummen fremgår av forsikringsbeviset og er angitt i G (folketrygdens grunnbeløp). Uføreforsikringens størrelse beregnes ut fra forsikredes alder på det 7

7 tidspunkt folketrygden fatter vedtaket om varig uførepensjon. Når forsikringssummen er angitt i G (folketrygdens grunnbeløp) benyttes G på det tidspunkt folketrygden fatter vedtaket om varig uførepensjon. Ved vedtak om sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder og for ytterligere 12 måneder beregnes uføreforsikringens størrelse på grunnlag av forsikredes alder og G på tidspunktet for forsikringstilfellets inntreden etter reglene i punkt HVEM ERSTATNINGEN UTBETALES TIL Erstatningen utbetales til forsikrede. 4. RETT TIL Å FORTSETTE DØDSRISIKO FORSIKRINGEN En forsikret som har fått utbetalt uføreforsikringen kan fortsette premiebetalingen for en eventuell dødsrisikoforsikring. Avtalen 8

8 1. Avtalen Ved opprettelse av NFFs frivillige livs- og uføreforsikring skal det inngås skriftlig avtale mellom NFF og Selskapet (Gruppeavtale). Denne skal inneholde bestemmelser om rettigheter og forpliktelser for den etablerte forsikringen i overensstemmelse med FAL 19-2, herunder: - selskapets ytelser under avtalen - hvem som er eller kan bli medlem av forsikringen - bestemmelser om eventuell medforsikret - hvordan og når medlemmer skal tas opp i forsikringen - reservasjonsmuligheter - spesifisering av dekninger og dekningsomfang - den alder da dekningen skal opphøre - Forsikringstakers og Forsikringsgivers plikter i forbindelse med forsikringsforholdet - hvem som har krav på forsikringssummen dersom reglene i FAL 15-1 skal fravikes - hvordan og når tid premien skal betales - ikrafttredelse og varighet av Gruppeavtalen - adgangen til endring og oppsigelse av Gruppeavtalen Ellers kan avtalen inneholde bestemmelser om andre forhold som de to partene ønsker særskilt avtale om. 2. Når forsikringen trer i kraft 2.1. Ikrafttredelse generelt Dersom ikke annet er avtalt eller følger av forholdet, begynner Selskapets ansvar å løpe fra det tidspunkt avtalen er inngått. Forutsetningen for det enkelte medlems opptak i ordningen fremgår av punkt 2.2. og Ikraftredelse for medlemmet Livs- og uføreforsikringen omfatter bare de medlemmer som avgir tilfredsstillende helseerklæring på skjema fastsatt av Selskapet. For medforsikret ektefelle/registrert partner/samboer kreves tilsvarende helseerklæring som for medlemmer Medlem som ikke oppfyller vilkårene For medlem og medforsikret ektefelle/registrert parner/samboer som på grunn av helsetilstanden ikke kan være med i gruppelivsforsikringen, trer forsikringen, hvis ikke annet er avtalt, i kraft den dag vilkårene i punkt 2.2. er oppfylt Etterinnmelding Hvis medlem som oppfyller betingelsene for opptak i forsikringsordningen ikke slutter seg til denne innen 1 måned, kreves godkjente helseopplysninger for senere å bli medlem. Helseopplysningene gis på skjema fastsatt av Selskapet Overtakelse fra annet selskap Når Selskapet har akseptert at en gruppelivsforsikring kan overføres fra et annet forsikringsselskap, faller kravet om helseerklæringer bort hvis forsikringen overtas uten risikoavbrudd og med inntil samme deknings- 9

9 omfang som i avgivende selskap. De medlemmer som på grunn av sykdom eller skade ikke var tatt opp i gruppelivsforsikringen i avgivende selskap, blir ikke tatt opp i gruppelivsforsikringen før tilfredsstillende helseerklæring er sendt Selskapet. 3. Innmelding i forsikringen 3.1. Innmeldingen av nye personer i gruppelivsforsikringen trer i kraft den dag melding er sendt Selskapet hvis ikke annet er avtalt For innmeldinger gjelder de samme vilkår om helsetilstand som ved gruppelivsforsikringens etablering jfr. punkt Utvidelse av forsikringen 4.1. Med utvidelse av NFFs frivillige livs- og uføreforsikring forstås en avtaleendring som medfører at forsikringssummen blir forhøyet for en eller flere av de forsikrede som livs- og uføreforsikringen allerede omfatter, at nye ytelser tilknyttes eller at forsikringen skal omfatte nye grupper forsikrede Utvidelsen trer i kraft den dag ny avtale er inngått hvis ikke annet er avtalt For utvidelse gjelder de samme vilkår om helsetilstand som ved gruppelivsforsikringen etablering jfr. punkt Forhøyelse av forsikringssummen 5.1. Ved forhøyelse av forsikringssummen som følge av en avtaleendring se punkt Dersom forsikringssummen i henhold til avtalen skal reguleres i samsvar med folketrygdens grunnbeløp (G-regulering), kreves ingen erklæring om helse. 6. Flytting av forsikringen 6.1. Med flytting menes at NFF overfører den frivillige livs- og uføreforsikringen fra et forsikringsselskap til et annet Når Selskapet har akseptert at en livs- og uføreforsikring kan overføres fra et annet forsikringsselskap, har alle som var forsikret i den opprinnelige forsikringsordningen rett til å være forsikret med inntil samme forsikringssum som tidligere, uten hensyn til forsikredes helseforhold Det er den dato dødsfallet skjer som avgjør hvilket selskap som skal utbetale erstatning. Det opprinnelige selskap utbetaler erstatningen hvis dødsfallet inntreffer før avtalt flyttedato, mens det er Selskapet som utbetaler erstatning hvis forsikringstilfellet inntreffer på eller etter avtalt flyttedato. 7. Opphør av forsikringen 7.1. Hvis tilslutningskravene til gruppelivsforsikringen ved utløpet av et 10

10 forsikringsår ikke lenger er oppfylt, trer avtalen uten videre ut av kraft ved utgangen av det følgende forsikringsår dersom forsikringen heller ikke da tilfredsstiller kravene til tilslutning. Avtalen kan likevel forlenges for ytterligere ett år hvis NFF godtgjør at tilslutningskravet sannsynligvis vil bli oppfylt ved utgangen av det neste forsikringsåret Hvis ikke annet er avtalt, har NFF rett til å si opp avtalen slik at den opphører ved forsikringsårets slutt. Oppsigelsen må skje senest to måneder før utgangen av forsikringsåret. Dersom Selskapet endrer avtalens bestemmelser og premietariff, kan NFF si opp avtalen ved forsikringsårets utløp. Oppsigelsen må skje innen en måned etter at premievarsel er sendt Hvis NFF eller Selskapet sier opp eller unnlater å fornye forsikringen skal medlemmene varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. For det enkelte medlem opphører forsikringen i så fall tidligst en måned etter at melding er gitt eller medlemmet på annen måte er blitt kjent med forholdet. Ved forsikringstilfeller som Selskapet svarer for, vil det bli gjort fradrag i erstatningen hvis vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og får erstatning fra denne. 8. Premiebetaling 8.1. Premien betales forskuddsvis til Selskapet. Hvis ikke annet er avtalt, skal NFF betale premien til Selskapet under ett for alle de forsikrede Den første premien forfaller til betaling den dag NFFs frivillige livsog uføreforsikring trer i kraft, jfr. punkt 2. Senere premie forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i avtalen Betalingsfrist for premien er en måned fra den dag Selskapet ved NFFs forsikringskontor har sendt premievarsel til den forsikrede. Blir premien ikke betalt innen betalingsfristen, opphører forsikringen hvis ikke premien er betalt innen 14 dager etter at nytt premievarsel er sendt av Selskapet ved NFFs forsikringskontor Forsikringstakers plikt til å betale renter av premien fremgår av lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976, nr Premieberegning 9.1. Beregning av gjennomsnittspremien i gruppelivsforsikringen skjer en gang i året. Første gang når forsikringen trer i kraft ved forsikringens hovedforfall som er fastsatt i avtalen Premien for den enkelte forsikrede beregnes fra den dag vedkommende trer inn i forsikringen. Ved uttredelse av forsikringen tilbakebetales et beløp tilsvarende den tid etter uttredelsen som det er betalt premie for, hvis ikke annet er avtalt. Det samme gjelder hvis den forsikrede dør Hvis forsikringen opphører i forsikringsåret på grunn av at NFF nedlegger virksomheten e.l., tilbakebetales premie tilsvarende det antall 11

11 dager som det er betalt for, regnet fra den dag Selskapets ansvar opphørte Forsikringen omfatter de dekninger som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. Når forsikringssum = antall G: Forsikringssummen utgjør til enhver tid grunnbeløpet (G) i folketrygden multiplisert med det antall G som er nevnt i forsikringsbeviset. Regulering vil bli foretatt ved forfall hvert år. Hvis grunnbeløpet ikke er endelig vedtatt, benyttes det grunnbeløp som er foreslått for Stortinget. 10. Opplysningsplikt Ved NFFs frivillige livs- og uføreforsikrings ikrafttredelse (jfr. punkt 2), ved innmelding av nye medlemmer (jfr. punkt 3) og ved utvidelse (jfr. punkt 4) kan Selskapet be om opplysninger som kan ha betydning for vurdering av risikoen. NFF og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på Selskapets spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for Selskapets vurdering av risikoen NFF plikter å gi Selskapet opplysninger angående antall medlemmer som har rett til å gå inn under avtalen Hvis opplysningsplikten ikke blir oppfylt, kan Selskapets ansvar nedsettes eller falle bort, jfr. FAL Selskapet har også anledning til å si opp forsikringen med 14 dagers varsel hvis opplysningsplikten ikke blir overholdt, jfr FAL Har forsikringen for den enkelte forsikrede vært i kraft i 2 år, kan disse bestemmelsene bare bli brukt i tilfelle av svik, jfr. FAL Tilsvarende gjelder for utvidelse av forsikringen. 11. Innskrenkninger i disposisjonsretten Så lenge et medlems krav mot Selskapet ikke er forfalt, kan medlemmet ikke overdra sin rett. Retten kan ikke pantsettes. 12. Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premietariffer Selskapet har rett til å endre premietariff og vilkår med endring fra første (påfølgende) hovedforfall. Selskapet skal gi NFF og de forsikrede opplysninger om endringen. Dette gjelder spesielt hvis endringen er til ugunst for de forsikrede. 13. Selskapets regressadgang Hvis NFF ikke overholder sine plikter i henhold til den avtalen som er inngått mellom NFF og Selskapet, og Selskapet likevel er forpliktet til å utbetale erstatning, kan Selskapet søke regress hos NFF. Generelle vilkår Gjeldende fra

12 Unison Forsikring ASA benevnes i det etterfølgende som Selskapet. 1. Forsikringsavtalen består av Forsikringsbeviset. Forsikringsvilkårene. Sikkerhetsforskrifter. Avtale ved kollektiv forsikring. Forsikringsavtalen reguleres av: Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr 69 (FAL). Det øvrige lovverket. Forsikringsbevisets bestemmelser gjelder foran vilkår og sikkerhetsforskrifter. Ved konflikt mellom bestemmelser i forsikringsavtalen, gjelder spesielle bestemmelser for generelle bestemmelser. Forsikringsbeviset, sikkerhetsforskriftene og avtale ved kollektive forsikringer gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 2. Forsikringsavtaleloven Disse generelle vilkårene gjengir noen av bestemmelsene i forsikringsavtaleloven i forkortet form. Gjengivelsen endrer ikke på de plikter og rettigheter som følger av forsikringsavtaleloven. Der forsikringsavtalelovens regler er fraveket er dette angitt. I tillegg til forsikringsavtaleloven kommer punktene 6, 12, 13, 15 og Fornyelse og forsikringstakers rett til oppsigelse Forsikringsavtalen er bindende i den avtalte forsikringstiden. Dersom forsikringsbehovet opphører eller det foreligger andre særlige grunner, kan forsikringstakeren likevel si opp avtalen. Likeledes kan forsikringen sies opp med en måneds varsel ved flytting av forsikringen til annet selskap. Det skal i varselet også gis melding om til hvilket selskap forsikringen flyttes. Ved kollektive avtalen kan retten til å flytte forsikringen være fjernet i avtalen. Forsikringstakeren kan si op avtalen fra utløpet av forsikringstiden dersom selskapet blir varslet innen forsikringstidens utløp. Forsikringen fornyes for ett år av gangen dersom forsikringstakeren ikke benytter retten til oppsigelse. Vilkår og premie kan endres ved hovedforfall. Forholdene reguleres av forsikringsavtalelovens kapittel 3 for skadeforsikring og kapittel 12 for personforsikring. 4. Selskapets rett til oppsigelse 4.1 Oppsigelse ved manglende premiebetaling Dersom de angitte betalingsfrister ikke overholdes, vil forsikringen i sin helhet opphøre. Dette innebærer at selskapet ikke dekker skader som oppstår etter varslet opphørsdato. FAL kapittel 5 for skadeforsikring og kapittel 14 for personforsikring. 4.2 Oppsigelse ved konkurs Dersom forsikringstakeren erklæres konkurs i forsikringstiden, kan selskapet si opp forsikringen hvis dette er rimelig. Denne bestemmelse gjelder i tillegg 13

13 til forsikringsavtalen. Se FAL 3-7 for skadeforsikring og 12-4 for personforsikring. 4.3 Oppsigelse ved feil eller manglende opplysninger Dersom opplysningsplikten er forsømt, kan selskapet si opp forsikringen. Om konsekvenser, se pkt Oppsigelse ved særlige grunner Selskapet kan si opp forsikringen: Med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen. Se FAL 4-3 for skadeforsikring og 13-3 for personforsikring. Med en ukes varsel dersom det foreligger svik ved skadeoppgjøret. Se FAL 8-1 for skadeforsikring og 18-1 for personforsikring. Etter inntruffet skade kan selskapet si opp forsikringen dersom: Sikrede har voldt skaden forsettelig. Sikrede har forsømt å overholde sikkerhetsforskrifter. Sikrede har i løpet av siste 12 måneder hatt mer enn 3 skader til sammen under denne og andre avtaler med selskapet. Det foreligger andre grunner og oppsigelsen ellers er rimelig. Se FAL 3-7 for skadeforsikring og 12-4 for personforsikring. 5. Opphør eierskifte Forsikringsavtalelovens 7-2 er fraveket. Følgende gjelder: Skifter den forsikrede ting eier, faller forsikringen bort. Selskapet svarer likevel for skader som inntreffer innen fjorten dager etter dato for overdragelse av eiendomsrett. Når den nye eier har tegnet forsikring faller forsikringen bort. 6. Tilgode og skyldig premie 6.1 Opphør og flytting. Når forsikringen opphører i forsikringstiden, eller ved flytting, beregnes premie til gode for gjenstående del av forsikringstiden. Dette gjelder ikke ved svik, se pkt.7. Skyldig premie på inntil kr. 100 innkreves ikke. Premie til gode på kr. 50 eller mindre tilfaller selskapet. 6.2 Ved endringer Premie til gode på kr. 50 eller mer på grunn av endringer i løpende forsikringer returneres kunde. Premie til gode på kr. 50 eller mindre godskrives ved neste premievarsel. Skyldig premie over kr. 100 kreves inn særskilt. Dersom skyldig premie er kr. 100 eller mindre, kreves beløpet inn ved neste forfall. For noen forsikringer foretas beregninger etter korttids. Eller sesongtabell. Nærmere regler er angitt i de aktuelle forsikringsvilkårene. 7. Følger av å gi feil opplysninger Forsikringstaker, forsikrede og sikrede har plikt til å gi fullstendige og riktige opplysninger til selskapet ved inngåelse av avtalen, fornyelser og ved krav om 14

14 erstatning. Er opplysningsplikten forsømt, kan retten til erstatning bli redusert eller falle bort. Ved svik bortfaller retten til erstatning. Likeså bortfaller retten til refusjon av premie til gode. Denne bestemmelsen gjelder i tillegg til FAL. Dersom opplysningsplikten er forsømt, kan selskapet si opp forsikringen med 14 dagers varsel. Ved svik kan selskapet si opp enhver forsikringsavtale det har med forsikringstakeren med øyeblikkelig virkning. Se FAL kapittel 4 og 8-1 for skadeforsikring og kapittel 13 og 18-1 for personforsikring. 8. Sikkerhetsforskrifter For enkelte forsikringer gjelder det spesielle sikkerhetsforskrifter. De kan stille krav til kvalifikasjoner, sertifikater eller atferd. Dette for å forebygge skader eller begrense omfanget av en skade. Sikkerhetsforkriftene skal framgå av forsikringsavtalen og tydeliggjøres i forsikringsbeviset. Ved brudd på sikkerhetsforskrift kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert, se FAL 4-8. Se også reglene om identifikasjon i pkt Grov uaktsomhet og forsett Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller ved forsett fremkalt eller medvirket til en skade, kan erstatningen reduseres eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder særskilte regler i forsikringsvilkår eller lovgivning. For skadeforsikring gjelder også reglene om identifikasjon i punkt 10. se FAL 4-9 for skadeforsikring og 13-8 og 13-9 for personforsikring. 10. Betydningen av andres handlinger (identifikasjon) Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra personer som nevnt i FAL 4-11, annet ledd. I næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger eller unnlatelser gjort av en ansatt som har det overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. 11. Frist for å melde krav om erstatning Hendelser som kan medføre erstatningskrav, skal meldes til selskapet så snart som mulig. Retten til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den som har rett til erstatningen fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. For enkelte forsikringer gjelder andre frister. Se FAL 4-1 og 8-5 for skadeforsikring og og 18-5 for personforsikring. 12. Skjønn Ved forsikring av ting eller interesser gjelder følgende bestemmelser om skjønn ved skade. Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn når sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgjøres av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Det kan velges spesielle skjønnsmenn for bestemte spørsmål 15

15 knyttet til avbruddstap og for spesielle objekter. Har den ene part skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter den andre å meddele sitt valg innen en uke. Skjønnsmennene velger så en oppmann før skjønnet settes. Denne skal være bosatt utenfor partenes hjemsted eller kommune hvor forsikringstilfellet har inntruffet, dersom en av partene krever det. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne av tingretten i den krets hvor skjønnet blir foretatt. Dersom skjønnsmennene ikke blir enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de nødvendige opplysninger og foreta alle de undersøkelser som de finner nødvendig i den angjeldende sak, de plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsavtalen. Skjønnsmennene skal: Foreta verdifastsettelsen. Besvare spørsmål rundt avbruddstap. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen som avgir sitt skjønn på de punkter som skjønnsmennene ikke har blir enige om. Dette skjønnet skal ligge innenfor de rammer som de to skjønnsmennene har satt. Partene bærer hver for seg sine kostnader til sin skjønnsmann. Honorarer til oppmann og eventuelt andre kostnader, bæres med en halvpart på hver. Dersom selskapet krever skjønn overfor privatforsikringer, bærer selskapet alle kostnader. Skjønnsfastsettelser er bindende for begge parter. Dersom ting er uteglemt i et skjønn eller det kommer fram ting som skulle ha vært med som en ikke hadde kjennskap til, kan det settes tilleggsskjønn for dette. 13. Krigsrisiko og atomkjernereaksjoner 13.1 Krigsrisiko Forsikringen dekker ikke skader oppstått i forbindelse med krig eller krigsrisiko, med mindre noe annet framgår av spesielle vilkår Atomkjernereaksjoner Forsikringen dekker ikke tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av atomkjernereaksjoner Streik, lockout eller konkurs Forsikringen dekker ikke økonomisk tap eller skade som direkte eller indirekte har sin årsak i streik, lockout eller konkurs. 14. Skade etter terrorhandlinger Denne begrensningen gjelder ikke personskader som faller inn under Bilansvarsloven eller Lov om yrkesskadeforsikring. Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å framkalle frykt. 16

16 Selskapets erstatningsansvar totalt for alle kunder er begrenset til kr. 100 mill. per skadehendelse. Alle skader innenfor et tidsrom på 48 timer, regnes som samme skadehendelse. Erstatningsansvaret er videre begrenset til kr. 200 mill. totalt for alle kunder per kalenderår. Overstiges fastsatt grense per hendelse eller per år, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig. Selskapet dekker ikke skade på ting, driftstap eller rettslig erstatningsansvar som direkte eller indirekte er en følge av terrorhandlinger for følgende forsikringsprodukter: Næringslivsforsikringer, Forsikringer for offentlig virksomhet. Selskapet dekker ikke skade som følge av spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen / radioaktiv stråling. For følgende objekter/interesser dekkes uansett ikke skader som direkte eller indirekte er en følge av terrorhandlinger: Dammer. Tunneler. Broer. Flyplasser. Jernbanestasjoner. Kraftverk. Bygninger med mer enn 25 etasjer. Objekter / interesser utenfor Norden. 15. Ulovlige interesser Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 16. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen en intet bevis for tingens eller interessens verdi. 17. Personopplysninger De personopplysninger selskapet innhenter om deg er nødvendige for at selskapet skal kunne administrere forsikringen og oppfylle selskapets avtaleforpliktelser. Dersom selskapet har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Etter personopplysningsloven har du rett til å få innsyn i de opplysninger selskapet har om deg, og rett til å kreve at selskapet retter feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Har du spørsmål om selskapets bruk av personopplysninger, kan du henvende deg til selskapet. 18. Forsikringsselskapenes felles registre Forsikringsselskapenes felles skaderegister (FOSS). Alle meldte skader kan registreres i FOSS. Når et forsikringsselskap melder skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over fødsels- eller organisasjonsnummer, saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme kunde også skader i andre forsikringsselskap. 17

17 Det er ikke mulig for selskapet å hente informasjon fra systemet uten ved å registrere skade. Forsikringstaker har innsynsrett i registret etter personopplysningslovens 18. Dersom slikt innsyn ønskes, må det sendes skriftlig anmodning til selskapet eller Finansnæringens Servicekontor, postboks 2474, Solli, 0202 Oslo. Register for forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). Dersom forsikringssøkerens / forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjoner eller avslag, vil navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato bli registrert i ROFF. I tillegg registreres søknader om uførhetserstatning. Dette gjøres for å sørge for at helsebedømmelser blir korrekte og at opplysningsplikten blir overholdt. Registreringer blir slettet etter 10 år. Forsikrede har innsynsrett i registret etter personopplysningslovens 18. Dersom slikt innsyn ønskes, må det sendes skriftlig anmodning til selskapet eller Finansnæringens Servicekontor, postboks 2474, Solli, 0202 Oslo. 19. Norske lover og domstoler Norsk lovgivning for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med Lov av 27. november 1992, nr. 111 om lovvalg i forsikring. Tvister etter forsikringsavalen gjøres opp ved norske domstoler, med mindre dette er i strid med ufravikelige krav i gjeldende lov. 20. Valuta Premier, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner NOK. 21 Renter ved erstatningsoppgjør Renter beregnes i overensstemmelse med FAL 8-4 og Forsømmer den berettigede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan det ikke kreves renter for den tid som har gått tapt som følge av dette. Det samme gjelder dersom den berettigede avviser fullt eller delvis oppgjør. 22 Egenandel ved skade som gjelder flere forsikringer Dekkes en skade av flere forsikringer i selskapet, skal det trekkes en egenandel. Det vil da være den høyeste egenandelen. 23 Reklamasjon eller klage Dersom du mener selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjør kan du kontakte: Unison Forsikring reklamasjonskontor Postboks 1293 Vika, 0111 Oslo Om dette ikke fører fram, kan du kontakte: Finansklagenemda, postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo e-post: Finansklagenemda er mottak for klager til Forsikringsklagenemda og Avkortingsnemda. Det er gratis å henvende seg til disse klageinstansene. 18

18 Kontaktinformasjon: Norsk Fysioterapeutforbund NFFs forsikringskontor BOKS 2704, St.Hanshaugen Postboks 1344, Vika 0131 Oslo 0113 Oslo Telefon: Telefaks: Telefon: E-post: Telefaks: Hjemmeside: E-post:

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Generelle vilkår. Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort Generelle vilkår Egenandelsforsikring for leiebil - KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Opphør av forsikring i avtaleperioden 4. Endring

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for. Forsikringsvilkår av

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for. Forsikringsvilkår av NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds frivillige sykeavbruddsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den eller

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår

Generelle forsikringsvilkår Generelle forsikringsvilkår INNHOLD 1. Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Følgene av å gi feil opplysninger / svik... 3 5. Frist

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0043794 Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds

Vilkår for Norsk Radiografforbunds Vilkår for Norsk Radiografforbunds kollektive gruppelivsforsikring med uførekapital Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Norsk Radiografforbund VILKÅR OBLIGATORISK GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2010 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2010 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring. Gjelder fra

Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring. Gjelder fra Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår UHFs Frivillig Livs- og uføreforsikring Vilkår av 01.01.2010 0. Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved krav om utbetaling

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring

Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring Gjelder fra 01.01.2008 Vilkår Forskerforbundets Ansvarsforsikring I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold 1 DEFINISJONER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 5 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Privatforsikring GENERELLE VILKÅR , gyldig fra

Privatforsikring GENERELLE VILKÅR , gyldig fra Privatforsikring GENERELLE VILKÅR 1805-01, gyldig fra 01.11.2018 INNHOLD 1. Generelt om forsikringen... 2 1.1 Innledende bestemmelser... 2 1.2 Begrensning ved terrorhandlinger... 2 1.3 Andre særlige begrensninger

Detaljer

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE

1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT OG REGLER OM FORELDELSE Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SÆRLIGE BEGRENSNINGER I CODANS ERSTATNINGSPLIKT 2. SKJØNN 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP 4. FØLGENE AV SVIK 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE, FRIST FOR Å FORETA RETTSLIGE

Detaljer

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115

Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Vilkår for Forskerforbundets frivillige gruppelivsforsikring med uførekapital N72-115 Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Presisering av hvilke vilkår som skal benyttes Ved

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

HVEM ER FORSIKRET MED HVILKEN DEKNING

HVEM ER FORSIKRET MED HVILKEN DEKNING Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring Du er forsikret gjennom avtale mellom Fagforbundet og SpareBank 1 Forsikring AS (heretter kalt

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - gruppelivsforsikring med uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - gruppelivsforsikring med uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - gruppelivsforsikring med uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Innhold: Del A Gruppelivsforsikring... 3 Del B Gruppelivsforsikring med uførekapital... 7 Del C Avtalen...

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i OBLIGATORISK GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av Norsk Radiografforbund

Detaljer

Vilkår for NSO - Livs- og uføreforsikring

Vilkår for NSO - Livs- og uføreforsikring Vilkår for NSO - Livs- og uføreforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2018 Forsikringen er dekket i NSO Livsforsikring VILKÅR NR. 54405 Vilkår av 01.01.2018 1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte

Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Vilkår for Norsk Radiografforbunds helobligatoriske graferdsstøtte Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i HELOBLIGATORISK GRAVFERDSSTØTTE for medlem av Norsk Radiografforbund VILKÅR NUMMER

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER

Detaljer

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse

GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR BEDRIFTSGRUPPELIVSFORSIKRING Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2011. Innholdsfortegnelse 1.0.0 Selskapet 1.0.1 Tilslutning 1.0.2 Forsikringstaker 1.0.3 Forsikrede 1.0.4 Sikrede

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem av og ansatt i Norsk Radiografforbund

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003

Gruppelivsforsikring for bedrifter. Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Gruppelivsforsikring for bedrifter Forsikringsvilkår - gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring

Forsikringsvilkår P 980 Sykelønnsforsikring Side 2 av 7 Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for forsikrede 3 3. Hvor forsikringen gjelder 3 4. Hva forsikringen omfatter 3 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund kollektive gruppelivsforsikring (med uførekapital) Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i 2 Del A Gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Vilkår for Norsk Ergoterapeutforbunds gruppelivsforsikring med uførekapital

Vilkår for Norsk Ergoterapeutforbunds gruppelivsforsikring med uførekapital Vilkår for Norsk Ergoterapeutforbunds gruppelivsforsikring med uførekapital Forsikringsvilkår av 01.01.2008 Innhold: Del A Gruppelivsforsikring ved død... 3 Del B Gruppelivsforsikring med uførekapital...

Detaljer

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode <<U>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP0072938 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis gruppeforsikring Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Uføreforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale om gruppeforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - Frittstående uføreforsikring Vilkår nr. V2022 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 3 3. Opplysningsplikt... 3 4. Ikrafttredelse

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9

Forsikringsvilkår Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 Avtalenr 2010 10190 3 1 Side 1 av 9 VILKÅR NR V2000 GRUPPELIVSFORSIKRING - DØDFALLSDEKNING Vilkår av 01.01.2010 Disse vilkår avløser Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning av 01.01.2006

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene frå 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. 1 INNHOLD 1. Forsikringsavtalen består av... 3 2. Forhold til forsikringsavtaleloven... 3 3. Informasjon om garantiordningen... 3 4. Fornyelse og forsikringringstaker rett til oppsigelse... 3 5. Selskapets

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018 Reise Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av juni 2018 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD REISE VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse av forsikringen 4 5. Forhøyelse av forsikringssummen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for bedrifter

Gruppelivsforsikring for bedrifter Gruppelivsforsikring for bedrifter Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen 3 5. Forhøyelse av forsikringssummen

Detaljer

Forsikringsbevis Tekna Student Uføreforsikring

Forsikringsbevis Tekna Student Uføreforsikring 2019 Forsikringsbevis Tekna Student Uføreforsikring Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innhold Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser hva eller hvem

Detaljer

Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds frivillige gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds frivillige gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Sjøoffisersforbunds frivillige gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2016 Forsikringen er dekket i FRIVILLIG GRUPPELIV MED UFØREFORSIKRING for medlem i Norsk Sjøoffisersforbund

Detaljer

Forsikringsvilkår P 981 Sykeavbrudd

Forsikringsvilkår P 981 Sykeavbrudd Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Definisjoner 2 2. Hvem forsikringen gjelder for forsikrede 3 3. Hvor forsikringen gjelder 3 4. Hva forsikringen omfatter 3 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Vilkår generelle (GENER03)

Vilkår generelle (GENER03) Vilkår generelle (GENER03) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt............................................ 2 2 Skjønn.......................................................................

Detaljer

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010

Forsikringsvilkår P 930 Gruppeliv. Gjelder fra 01.01.2011 Erstatter 01.01.2010 Forsikringsvilkår Side 2 av 11 Forsikringsvilkår 1 Forholdet til fravikelig lov I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår. Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår. Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS Forsikringsvilkår av 1.1.2018 for Generelle vilkår Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS Innhold 1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2 Skjønn... 2 3 Renter av erstatningsbeløp...

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår Generelle vilkår Eika Forsikring. Generelle vilkår. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Generelle vilkår Generelle vilkår Gjeldende fra INNHOLD 1 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT... 3 2 SKJØNN... 3 3 RENTER AV ERSTATNINGSBELØPET... 3 4 FØLGENE AV SVIK...

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår

Forsikringsvilkår av for. Generelle vilkår Forsikringsvilkår av 1.1.2018 for Generelle vilkår Innhold 1 Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt... 2 2 Skjønn... 2 3 Renter av erstatningsbeløp... 3 4 Følger av svik... 3 5 Foreldelse...

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning Vilkår nr. V2000 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Definisjoner... 3 2. Forsikringsavtalen... 4 3. Opplysningsplikt... 4 4. Ikrafttredelse og

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår

Vilkår for NHO Forsikring. Generelle vilkår Vilkår for NHO Forsikring Generelle vilkår Generelle vilkår 1 NHO FORSIKRING - GENERELLE VILKÅR Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. 1

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer