Medlemsforsikringer 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsforsikringer 2009"

Transkript

1 Medlemsforsikringer

2 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske og utenlandske selskap. Summen av pris, service og vilkår førte til at vi valgte å etablere medlemsforsikringene i Bluewater Insurance og AIG Europe. Til neste år innfører vi også en obligatorisk grunn forsikring for alle medlemmene. Det er livsforsikring, uføreforsikring og familieulykkesforsikring i en pakke, og du får forsikringen uten å levere helseerklæring. Medlemmer som IKKE ønsker å bli med på forsikringen, kan reservere seg ved oppstart eller melde seg ut senere. Alle medlemmer vil motta god og detaljert informasjon før forsikringen starter. På våre nettsider kan du allerede nå lese mer om de nye medlemsforsikringene, og du kan også bestille forsikringer selv når du har logget deg inn på din egen forsikringsside. Den siste store endringen er at vi har opprettet et eget forsikringskontor som skal sørge for at du som medlem får presis og god rådgivning uten å bli utsatt for kjøpepress fra noe forsikringsselskap. Utvidelsen og forbedringen av medlemsforsikringene gir deg et bedre tilbud til en lavere pris. Det gjør det enda mer lønnsomt å være med i UHF i fremtiden. Med vennlig hilsen Alfred Sørbø forbundsleder godt å vite Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom UHF og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Priser Priser og vilkår gjelder for 2008 og Forsikringer i Gjensidige? De kollektive livs- og uføreforsikringene, samt kollektiv ulykkes forsikring, flyttes fra Gjensidige til Bluewater fra 1. januar Samtidig vil forsikringskontoret til UHF overta administrasjonen av disse forsikringene. Om du har en av disse forsikringene behøver du ikke foreta deg noe. 2 Flyttingen skjer automatisk, og du beholder tilsvarende eller bedre dekninger. Den eneste endringen de fleste merker, er at prisen blir lavere. Alle de andre forsikringene du eventuelt har i Gjensidige, f eks reiseforsikring eller innboforsikring, må du selv flytte til UHFs avtaler om du ønsker det. Dette er individuelle forsikringsavtaler som UHF ikke har råderett over. Derfor må du selv ta initiativet til en eventuell flytting.

3 Forsikringskontoret Som et ledd i oppgraderingen av medlemsforsikringene har vi etablert et eget forsikringskontor. Kontoret skal ta hånd om alt praktisk arbeid knyttet til medlemsforsikringene. Det betyr at du skal snakke med forsikrings kontoret når du ønsker å tegne forsikring, når du vil si opp eller endre dekninger, eller når du vil ha et nøytralt råd om hvordan du skal dekke ditt forsikringsbehov. De ansatte på kontoret har variert praksis fra forsikringsbransjen, og deres rolle er å være medlemmenes veivisere i forsikrings jungelen. De skal ikke prakke på deg forsikring du ikke trenger, men de skal gi deg den informasjon og de forklaringer du trenger for å ta din egen beslutning om forsikring. Selv om vi har tatt et stort løft for medlemsforsikringene nå, er det alltid rom for forbedringer. Innspill fra medlemmene til forsikringskontoret både om nye produkter og justering av de vi har i dag vil være viktige bidrag i en kontinuerlig utvikling av medlemsforsikringene. Og husk: Jo flere som er med på UHFs forsikringer, jo sterkere står vi når pris og vilkår skal forhandles med forsikringsselskapene! Disse forsikringsrådgiverne kan du treffe når du ringer UHFs forsikringskontor. Fra venstre Liv-Toril Moen, Stian Nedberg og Trine Solberg. UHF Forsikring Boks 1344, Vika 0113 Oslo Tlf E-post 3

4 Obligatoriske forsikringer uten helseerklæring: Livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen blir alle de yrkesaktive medlemmene med på, dersom de ikke reserverer seg. Forsikringen består av tre deler: Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Om du reserverer deg mot forsikringen nå, vil det ved eventuell senere innmelding kreves tilfredsstillende helseerklæring. Pris Kr 125 per mnd. NB! Den obligatoriske grunnforsikringen vil bli innført i løpet av første halvår Alle medlemmer vil motta god og detaljert informasjon i posten før forsikringen etableres. Det vil være mulighet til å reservere seg mot ordningen, om det er ønskelig. Informasjon vil også bli lagt ut på uhf.no. Livsforsikring Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder for deg som medlem, i arbeid og fritid over hele verden, ut det året du fyller 67. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i nevnte rekkefølge: 1. Ektefelle/samboer*/partner (*Jf samboerdefinisjon side 5) 2. Livsarvinger/Arvinger etter loven godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/samboer*/ partner (*Jf samboerdefinisjon på neste side) 2. Livsarvinger Uføreforsikring Forsikringen gir rett til en engangs utbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folke trygden. Uførheten må ha inntruffet før utgangen av det året du fyller 60. Får du innvilget tidsbegrenset uførepensjon for minst tre år sammenhengende, kan du få utbetalt 20 % av uføreerstatningen. Resten blir utbetalt hvis du senere blir varig ufør. Forsikringssummen på uføreforsikringen er 80 % av livsforsikringen på kr Beløpet trappes ned med 2 % hvert år etter fylte 25 år. Eks.: Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt følgende: 30 år: kr år: kr år: kr Karenstid: Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. Premiefritak Dersom du har fått uføreerstatning, har du rett til å fortsette med livsforsikringen uten å betale premie til du fyller 67 år. Forsikringssummen utgjør differansen mellom den utbetalte uføreerstatningen og den opprinnelige livsforsikringen. Ulykkesforsikring Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet 1. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/samboer/partner kr Medlem kr Ektefelle/samboer/partner kr Barn* kr Medlem kr Barn* kr *Ved flere barn under 20 år deles forsikringssummen på antall barn. Ulykkesforsikringen dekker også nødvendige behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen etter ulykkesskade. Egenandelen ved hvert skadetilfelle er kr 500. Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid og fritid. Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 20 år. For voksne gjelder forsikringen til de fyller 67 år. * Livs- og uføreforsikringen leveres av Bluewater Insurance. Ulykkesforsikringen leveres av AIG. 4

5 Frivillige forsikringer: Livsforsikring og uføreforsikring UHFs livs- og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer/registrert partner har derfor flere valgmuligheter: - Du kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. - Du kan velge mellom 11 G eller 22 G i forsikringssum. Alternativ til gjeldsforsikring Tilleggsforsikringene kan være et godt alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. UHFs tilbud er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring, og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Livsforsikring Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer/registrert partner for 11 G eller 22 G. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, (se tabell) og opphører ved fylte 70 år. Utbetaling til etterlatte Dersom medlemmet ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til medlemmets ektefelle/ samboer/registrert partner. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet eller begunstiget. Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak, og gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Pris I påmeldingsskjemaet finner du prisen på de ulike dekningene. godt å vite Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i folketrygden. Beløpet reguleres av Stortinget hvert år. Per 1. mai 2008 er beløpet kr Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. Du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden for å få full erstatning fra uføredekningen. * forsikringene leveres av Bluewater Insurance Uføreforsikringen Uføreforsikringen dekker arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Arbeidsuførheten må ha inntruffet før utgangen av det kalenderår du fyller 60 år. Dersom du får vedtak om tidsbegrenset uførepensjon for minst tre år, kan du få utbetalt 20 % av gjeldende forsikringssum. Ved eventuell senere innvilgelse av varig uførepensjon, vil de resterende 80 % utbetales. Begrensninger Forsikringen gir ikke rett til erstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for i forbindelse med helsevurderingen. Alder Forsikringssum Tom 50 år 11,0 G kr år 9,0 G kr år * 7,0 G kr år 6,0 G kr år 5,0 G kr *Uføredekningen opphører ved fylte 60. Dekningen til 70 gjelder bare livsforsikringen. Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år, både ved uførhet og død. Pris Påmeldingsskjema med helseerklæring og priser finnes på midtsidene. godt å vite Samboerdefinisjon Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikrings tilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/ registrert partnerskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra UHF Forsikring. 5

6 Innboforsikring UHFs innboforsikring inkluderer Innbo Ekstra med uflaksdekning. Forsikringen dekker skade og tap av innbo og løsøre, f eks ved brann, vannskade eller tyveri inntil valgt forsikringssum. I tillegg dekker forsikringen blant annet: tyveri fra låst garderobeskap/kontorpult på arbeidsplassen med inntil kr tyveri av sykkel uten sumbegrensning rettshjelp med inntil kr ting som faller ned og knuser i boligen ran og overfall skader forårsaket av dyr naturskade Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av ditt bosted, og du kan velge mellom fire alternative forsikringssummer. Sone Kr Kr 1 mill Kr 1,5 mill Kr 2 mill Sone 1 kr 704 kr kr kr Sone 2 kr 588 kr 776 kr 983 kr Sone 3 kr 461 kr 633 kr 748 kr 966 Sone 1 er Oslo, sone 2 er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal, sone 3 er resten av landet. Egenandel Standard egenandel er kr Uflaksdekningen med forsikringssum kr dekker bl.a.: Du flytter TV-en og mister den Du velter et malingsspann over sofaen under oppussing Skiene dine blir stjålet utenfor varmestuen Smykker henger seg opp i klærne og løsner uten at du merker det Du mister klokken din uten å merke noe Du mister videokameraet over bord på båttur OBS: Innboforsikringen omfatter ikke selve bygningen. Dersom du bor i enebolig må du ha egen villaforsikring på huset. Om du bor i sameie eller borettslag vil det som regel være en felles forsikring for bygningen. * forsikringen leveres av Bluewater Insurance 6

7 Reiseforsikring UHFs reiseforsikring kan kjøpes for en person eller for familie. UHFs reiseforsikring for familie gjelder for medlemmer, ektefelle/partner/samboer, samt barn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 20 år. Egne barn under 20 år som ikke bor hos forsikrede, er dekket på reiser de foretar sammen med forsikrede. Egne barn som ikke har felles adresse med forsikringstaker, eller barn av ektefelle/ samboer/registrert partner, er medforsikret på reiser barna foretar sammen med forsikringstaker, og/eller forsikrings takers ektefelle/ samboer/registrert partner. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser, og reiser til og fra arbeidsstedet. De eneste stedene du ikke er dekket, er hjemme og på arbeidssted/studiested i Norge. Forsikringen dekker blant annet: reisegods med inntil kr for familie reisegods med inntil kr for enslig enkeltgjenstander inntil kr reisesyke og hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning avbestilling kr per person per familie evakuering kr per person per familie Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen. Pris Reiseforsikring én person: kr 815 per år. Reiseforsikring familie: kr 997 per år. Hoveddekninger Forsikringssum per person i kr Forsikringssum per familie i kr Reisegods Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter Reisesyke -Medisinske utgifter Ubegrenset Ubegrenset -Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset -Hjemkallelse Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Søk -og redningsutgifter Remplassering Ubegrenset Ubegrenset -Returreise Ubegrenset Ubegrenset Ansvar Rettshjelp Kausjon Forsinkelse -Forsinket avgang 200/time, maks /time, maks Innhenting av reiserute Overnatting Bagasje (2 timer karenstid) Bagasje tjenestereise (ingen karenstid) Evakuering Avbestilling Krisestyring Kidnapping 3 000/dag, maks Konsulenttjeneste * forsikringen leveres av AIG Europe 7

8 Barneforsikring UHFs barneforsikring gjelder for barn fra 3 mnd til 25 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom og ulykke, og har dekning for flere alvorlige sykdommer. Fakta: Barnets alder ved start: 3 mnd - 20 år Dekker ulykke: Ja Dekker sykdom: Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke: Inntil kr godt å vite Medisinsk invaliditet ved sykdom: Inntil kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Ulykkesskade Erstatning ved dødsfall: Kr Dagpenger ved sykehusopphold: Kr 250 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie: Inntil kr per år i 5 år Ombyggingsstønad: Inntil kr Kritisk sykdom: Kr Med ulykkesskade menes skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje. Kritisk sykdom Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose. Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved langvarig sykehusopphold. Fra 15. dag på sykehus gir forsikringen en erstatning på kr 250 per dag i inntil 365 dager. Forsikringen dekker merutgifter ved langvarig pleie med inntil kr per år, maksimalt i fem år, og det er mulig å få inntil kr til ombygging av bolig. Pris Årspremien er kr * forsikringen leveres av Bluewater Insurance. 8

9 Ulykkesforsikring Private skadeforsikringer Samarbeidsavtalen mellom UHF og Bluewater gir deg som medlem 15 % rabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, båt-, eller andre tingforsikringer. Ta kontakt med Bluewater på tlf eller på e-post så får du et tilbud på dine forsikringer. Ulykkesforsikring dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan få erstatning etter benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn. Dekningsområde Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/registrert partner og barn under 20 år Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko Dekning Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet, se tabellen Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen Ved barns dødsfall etter ulykke utbetales kr godt å vite Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes «Legemlig funksjons tap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid». Familie sammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn Enslig 60 G Medlem med ektefelle/samboer 30 G 30 G Medlem med barn 30 G 36 G Medlem med ektefelle og barn 20 G 20 G 26 G 1 G per er kr Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er 60 G, drøye kr 4,2 millioner. Blir du 10 % invalid får du 10 % av forsikringssummen. Ulykkesforsikringen er frivillig, og kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen. Det er ingen samordning eller avkorting av erstatningene, selv om du har begge dekningene. Pris Premien er kr 840 per år. * forsikringen leveres av AIG Europe 9

10 UHFs Forsikringsportal På våre nettsider finner du en egen link til UHFs forsikringssider. Her kan du lese mer om de nye medlemsforsikringene, og du kan selv bestille forsikringer når du har logget deg inn på din egen forsikringsside. Du får enkelt tilgang til prisberegning, spørsmål & svar, og du kan laste ned forsikringsvilkårene. Behovsanalyse Det er også utarbeidet en nettbasert «forsikringskalkulator» for medlemmene i UHF. Hensikten med behovsanalysen er at du skal bli bevisst på hvilke dekninger (forsikringssummer) du har ved dødsfall og arbeidsuførhet. Analysen tar utgangspunkt i medlemsforsikringene gjennom UHF. Du kan selv fylle ut eventuelle private forsikringer utover dette. Resultatet av analysen gir en indikasjon om hva slags forsikringer du bør vurdere å kjøpe eller si opp. Dette er også et godt grunnlag for å drøfte dine forsikringsbehov med en rådgiver på Forsikringskontoret, eller bestille direkte på web. 10

11 UHF er en interesseorganisasjon for arbeidstakere og har fokus på dine arbeidsrettslige interesser. Du får personlig råd og forhandlingsbistand i lønns og arbeidsforhold. Du får juridisk bistand i spørsmål av arbeidsrettslig karakter med en gratis konsultasjon i året. Du får juridisk bistand i spørsmål av privatrettslig karakter med en gratis konsultasjon i året. Vi gir deg gunstige forsikringsordninger. Vi gir deg gratis kurs i tariff- og forhandlingskunnskap. UHF er medlem av Unio. 11

12 Kontaktinformasjon UHF Tollbugata Oslo Tlf E-post: UHF Forsikring Boks 1344, Vika 0113 Oslo Tlf E-post Bluewater Boks 6621 Etterstad 0607 Oslo Kundesenter tlf AIG Europe Boks 1588, Vika 0118 Oslo Tlf

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Snakk med Forsikringskontoret

Snakk med Forsikringskontoret Forsikringer 2010 3 Snakk med Forsikringskontoret Når vi forhandler på vegne av 17 000 medlemmer oppnår vi priser og vilkår som er langt bedre enn du kan oppnå som privatperson. Det finnes neppe andre

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer