Så er du litt tryggere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Så er du litt tryggere"

Transkript

1 Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring

2 Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene du trenger. Eller kanskje dobbelt opp av forsikringer du ikke lenger har bruk for? NJ Forsikring er medlemmenes eget forsikringskontor. Hit kan du ringe for å få en gratis gjennomgang av dine forsikringer og råd om hva du bør endre på. Vi kan vi hjelpe deg å vurdere hva som er den beste løsningen på ditt forsikringsbehov. Du bør ta en gjennomgang av dine forsikringer dersom du blir samboer, blir skilt, får barn eller på andre måter gjør store endringer i livet. Det er ofte i slike situasjoner behovet for for sik ringer endrer seg. Ring oss! NJ Forsikring Forsikring 2015 Kronisk uflaks? Da har vi mye som passer for deg: Innboforsikring med uflaksdekning Ulykkesforsikringen som også dekker samboer og barn Reiseforsikring med ulykkesdekning Kritisk Sykdom kanskje? Uføreforsikring om helsa krangler Side 4, 7, 11, 12 Pensjons forsikring Folketrygden alene gir et magert pensjonistliv. Er du frilanser, er du også i din egen tjeneste, og da må du huske å fikse tjenestepensjonen selv. Det kan du gjøre gjennom NJ Forsikrings avtaler. Og mens du har på deg hatten som arbeidsgiver for deg selv, kan du jo skaffe deg yrkesskadeforsikring også. Side 17 Dette har du allerede gjennom medlemskapet NJs medlemmer er med i Pressens Gravferdskasse. Den gir de etterlatte en utbetaling på kr Du er også med i Pressens Arbeidsledighetskasse. Den kan gi støtte dersom du blir arbeidsledig. Alle medlemmer i NJ er også dekket av en livsforsikring på 1 G, kr NJ betaler denne forsikringen, og den gjelder ut det året du fyller 67. Forsikringen dekker ikke dødsfall som følge av terror eller krigshandlinger. (Studentmedlemmer omfattes ikke av disse ordningene.) I tillegg til dette kan du selv velge de forsikringene du trenger. Vi har forhandlet fram gode ordninger og priser for deg. NJ Forsikring hjelper deg gjerne med å finne ut hva du bør ha. Hva hvis du dør eller blir ufør? Sorgen til dine etterlatte kan du ikke gjøre noe med. Men du kan gjøre noe med økonomien. Med NJs livsforsikring kan du sikre at din samboer/ektefelle kan sitte med huset, selv om din inntekt forsvinner. Varig arbeidsuførhet gir redusert inntekt resten av livet. Du kan kompensere for dette ved å kjøpe en uføreforsikring. Det gir en buffer i overgangen fra arbeidsinntekt til uførepensjon. Side 4/5 Kritisk sykdom Skulle du bli rammet av en alvorlig sykdom kan du få erstatning fra medlemsforsikringen som heter «Kritisk Sykdom». Du blir ikke frisk av det, men noen ekstra penger på kontoen kan gjøre tilværelsen litt hyggeligere mens du er syk. Side 12/13 Ut på tur Reiseforsikringen til NJ holder sin beskyttende hånd over deg fra du går hjemmefra; på vei til arbeid, til hytta, til Casablanca eller på sykkeltur i Provence. Side 15 Singel? Singel i livet: Bruk ikke penger på livsforsikring. Kjøp heller NJs uføreforsikring. Da sikrer du deg selv. Singel på tur: NJs reise forsikring for 1 person passer for deg. Da slipper du å betale for andres barn og ektefeller. Singel i huset: Kanskje en innbodekning på en halv mill er nok? Får du en samboer med mye ting & tang kan du utvide med 1 mill ekstra. Side 4, 7, 15 De andre forsikringene Barneforsikring side 9 Helseforsikring side 13 Studentforsikring side 19 Hus, hytte, bil, båt side

3 Foto: Rubberball/iStock Livs- og uføre forsikring Høy dekning lav pris Kjøp livsforsikring for å sikre familien din hvis du faller fra. Uføreforsikringen gir deg en økonomisk buffer dersom du blir arbeidsufør. Du kan velge om du vil ha livsforsikring eller uføreforsikring eller begge. Dessuten kan du velge om du vil ha 12 G (kr ) eller 24 G (kr ) i forsikringssum. Ektefelle og samboer kan også kjøpe livsog uføreforsikringene. Priser per år i kr Utbetaling av livsforsikringen Dersom du faller fra, utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer. Ved ektefelle/samboers død utbetales forsikringssummen til deg. Alder For medlem For medlem For ektefelle/ For ektefelle/ ved død ved uførhet samboer ved samboer ved 12 G 12 G død 12 G uførhet 12 G t.o.m 30 år For dekning på 24 G dobles prisen. 1 G = kr Alternativ til gjeldsforsikring Forsikringene er et godt alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. De er rimeligere og gir større handlefrihet. Erstatningen kan benyttes til å nedbetale gjeld, eller brukes helt etter eget ønske. Erstatningen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Utbetaling av uføreforsikringen Uføreforsikringen utbetales dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør før utgangen av det år du fyller 60år. Uførheten må ha vart i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger sammenhengende over flere år. Ta kontakt med NJ Forsikring for å sjekke om dette kan gjelde for deg. Skattefritt Erstatning fra livs- og uføreforsikringen er fritatt for inntektsskatt. Nedtrapping og varighet Forsikringssummene trappes ned etter fylte 51 år. For livsforsikring på 12 G reduseres erstatningen med 0,5 G per år fram til fylte 60 år. Deretter er forsikringssummen på 7 G ved død, fram til den utløper ved utgangen av året du fyller 70. Nedtrappingen for 24 G skjer med 1 G per år i samme periode, og du beholder en dekning på 14 G ved død fra år. Uføreforsikringen har samme nedtrapping som livsforsikringen etter fylte 51 år. Men uføreforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Påmelding Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Skjema for helseerklæring Påmeldingsskjema - finner du på i venstre meny. Forsikringen leveres av ACE. 4 5

4 Foto: fasphotographic/shuttterstock Innboforsikring for små og store hjem Ekstradekning NJs ekstradekning gir erstatning ved skader forårsaket av dyr, transportskade ved flytting og bedre dekning for skader i bod og garasjer. Det er dyrt å kjøpe alt nytt om det brenner kjøp heller rimelig innboforsikring! NJs innboforsikring har en av markedets beste dekninger ved alle typer skader i hjemmet. Maksimal dekning ved skade på og tap av innbo og løsøre er kr 1,5 mill. Dersom du bor i en mindre husholdning, kan du kjøpe dekning for kr Forsikringen dekker medlem, ektefelle/ samboer og hjemmeboende barn. Studenter kan kjøpe en mindre forsikring som dekker kr Egenandeler Standard egenandel er kr Ved tyveri av låst sykkel registrert i Falck Sykkelregister er egenandelen kr Pris Prisen på innboforsikringen er avhengig av din adresse i folkeregisteret Innboforsikringen omfatter blant annet: Innbo og løsøre Rettslig erstatningsansvar Rettshjelp Skader som dekkes: Brann og nedsoting Lynnedslag og elektrisk fenomen Naturskade Vannskader Tyveri, hærverk, ran og overfall Tyveri fra kontorpult eller garderobeskap på arbeidsplassen Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning Utgifter til rydding, flytting og lagring etter skade Veskenapping Tyveri av sykkel inntil kr , høyere dekning hvis sykkelen står inne Tyveri/hærverk i bod/garasje Ting på privat uteareal Eget yrkesløsøre Rekonstruksjon av notater Kr 1,5 mill Sone 1: Oslo Kr Kr Sone 2: Kr Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Løren skog og Nittedal. Sone 3: Kr Resten av landet. Innbo Student Kr 330 Innboforsikringen for studenter dekker inntil kr Forsikringen leveres av Tryg. Uflaksdekning Denne dekningen kan hjelpe deg når du er rammet av ren uflaks, og ingen andre forsikringer dekker hendelsen. Forsikringen dekker f.eks. at tv en ramler i gulvet at du mister kameraet over bord at du velter et malingsspann i sofaen 6 Dekning 7

5 Barneforsikring Du skal slippe å tenke på penger, hvis barnet ditt blir sykt. NJs barneforsikring har høye forsikrings summer på flere dekninger. Hvis barnet ditt blir 100 % medisinsk invalid etter sykdom eller ulykke, kan barnet få inntil 2 mill i erstatning. Behandlingsutgifter Forsikringen dekker kostnader som følge av en ulykkesskade, blant annet utgifter til pleie, behandling og reiser med inntil kr Dagpenger ved sykehusopphold Hvis barnet blir innlagt på sykehus, eller det er medisinsk nødvendig at en av foreldrene er hjemme med barnet, kan forsikringen gi erstatning på kr 400 per dag fra 10. dag, og i inntil 365 dager. Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander 10 alvorlige sykdommer er dekket, blant a nnet MS, kreft, nyrelidelser, ulcerøs colitt og cystisk fibrose. Dersom en av de sykdommene som er dekket blir diagnostisert, utbetales erstatning på kr Forsikringssummen er et engangsbeløp. Bestilling Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder senest til første hoved forfall etter at forsikrede fyller 26 år. Det kreves helseerklæring for å bli med på forsikringen. Påmeldingsskjema og helse erklæring fylles ut på nettet. Gå via Engangsbidrag ved ombygging av bolig Forsikringen dekker nødvendige utgifter inntil kr i forbindelse med ombygging av bolig som følge av ulykke eller sykdom. Utvidet hjelpestønad Ved langvarig sykdom eller i en rehabilite ringsperiode kan det gis en erstatning på inntil kr per år i fem år. Pris: Kr Forsikringen leveres av Tryg. Erstatning ved død Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på kr hvis barnet dør som følge av ulykke. Dette er noen av dekningene: Dekningselementer Sum Medisinsk invaliditet ved ulykke Medisinsk invaliditet ved sykdom Behandlingsutgifter ved ulykke Erstatning ved dødsfall Dagpenger ved sykehusopphold Engangsbidrag ved ombygging av bolig Utvidet hjelpestønad/merutgifter ved langvarig pleie Kritisk sykdom / utvalgte sykdommer

6 Ulykkesforsikring Foto: Sylvie Bouchard/Shuttterstock Selv om du ikke blir arbeidsufør av en skade, er det fint å få noen ekstra penger på konto. NJ Forsikring tilbyr våre medlemmer en ulykkes forsikring som gjelder for hele familien. Forsikringen gir rett til: erstatning ved ulykker som fører til varig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales fra 1 % invaliditetsgrad. dekning av behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen. Forsikringssummen bestemmes ut fra familiesammensetningen på skadetidspunktet. Utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle andre ulykkesforsikringer du har (ingen samordning). Eksempel: Erstatningen til aleneboende medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid, får du 10 % av erstatningen, kr Pris: Kr 479. Forsikringen gjelder over hele verden både i arbeid og på fritiden. For medlem og ektefelle/samboer/registrert partner gjelder forsikringen frem til fylte 70 år, og for og barn frem til fylte 21 år. Forsikringen leveres av Tryg. Stor hjerneskade 100% OBS: Ønsker du dekning for uførhet pga sykdom, må du ha uføreforsikring, se side 4-5. Døvhet ett øre 15% Tap av én lunges funksjon 35% Tap av beste hånd 50% Lammelse ben 65% Tap av alle tær på én fot 10% Tap av syn på ett øye 18% Lammelse underarm 60-65% Tap av pekefinger 12% Amputert ankelledd eller legg: 20-30% Tap av én stortå 5% Invaliditetstabellen danner kun utgangspunkt for en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle Familiesammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn En person 30 G (kr ) Medlem med ektefelle/samboer 15 G (kr ) 15 G Medlem med barn 15 G 15 G Medlem med ektefelle og barn 10 G (kr ) 10 G 10 G 10 11

7 Foto: Tyler Olson/Shuttterstock Dersom forsikrede står på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført transplantasjon, av hjerte, lunger, nyre, lever eller benmarg, gir det også rett til erstatning. Du bestemmer Du kan kjøpe dekning fra kr (1 G) til kr (7 G) både for deg selv og for ektefelle/samboer. Alder Pris per G/år om 30 år 38 Helseforsikring Kutt ventetiden NJs helseforsikring sikrer deg rask behandling. Helseforsikringen finner fram til de sykehus og spesialister som best og hurtigst kan behandle deg, i Norge eller i et annet land i Europa. Du kan ha forsikringen gjennom NJ til du er 67 år. Deretter kan du søke om individuell videreføring av avtalen. Ektefelle/samboer kan også kjøpe forsikringen Helseerklæring må leveres for å bli med på forsikringen. Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptom de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Du er heller ikke dekket av forsikringen dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse, og det er ikke dekning for sykdommer som det er tatt spesiell reser vasjon for i forsikringsbeviset. Du får raskt erstatning etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen dekker Spesialistkonsultasjon innen 10 dager Garantert operasjon/behandling innen 20 dager Hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold Ny uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Eget pasientombud som ivaretar dine pasientrettigheter Ubegrenset ansvarstid 2 millioner kroner i forsikringssum per skadetilfelle Det kreves ikke helseerklæring for å bli med på helseforsikringen. Det er lik pris uansett alder, livsstil og kjønn. Kritisk sykdom Det kan være godt å få noen ekstra penger dersom du blir alvorlig syk. Kritisk Sykdom er en sykeforsikring hvor den avtalte forsikringssum utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for: hjerteinfarkt, hjerneslag, hjernesvulst, MS, alvorlig kreft, Parkinson, blindhet, døvhet, brannskader, nyresvikt, tap av taleevne, permanent lammelse, motornevronsyndrom, tap av ben og armer Forsikringen kan også gi erstatning dersom forsikrede har fått utført operasjon, inkludert angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertes kransearterier, eller åpen hjerteoperasjon for å sette inn en ny hjerteklaff. Maks 60 år Du kan kjøpe forsikringen til du er 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. Prisen er avhengig av din alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og samboer. Les mer om forsikringen på Der finner du også fulle vilkår og skjema for helseerklæring og påmelding til forsikringen. Forsikringen leveres av ACE. Pris Kr Forsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse/Codan Forsikring

8 Reiseforsikring Foto: Rob Wilson og Galina Barskaya/Shuttterstock Dekker ikke arbeidsgivers reiseforsikring familien og fritidsreiser? NJs familiereiseforsikring gjelder for medlemmer og ektefelle/samboer som har felles adresse i folkeregisteret. Barn av medlemmet eller samboe/ektefelle er forsikret til og med året de fyller 21 år, så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. Bor du alene kan du kjøpe NJs reise forsikring for 1 person. Når forsikringen gjelder Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 60 dagers varighet i hele verden. Den dekker også reiser til og fra arbeidsstedet. Forsikring en gjelder ikke i hjemmet eller på ditt arbeidssted/studiested. Avbestilling inkludert Forsikringen har dekning for avbestilling på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien. Dette er noen av dekningene: Dekningselementer Reisens varighet Tjenestereise/fritidsreise Reisesyke Hjemtransport Forsinket bagasje Reisegods Det er ingen egenandel ved skader bortsett fra mobiltelefon fra og med andre skadetilfelle innen 3 år. Pris Familiedekningen kr Dekningen for en person kr 959. Krigsrisiko Tryg leverer NJs kollektive reiseforsikring. Denne reiseforsikringen dekker ikke reiser og opphold i områder hvor UD fraråder nordmenn å reise til. Tryg kan likevel gi tilbud om utvidelse til å dekke «krigsrisiko» for frilansere etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Prisen baseres på område/land og reisens varighet. Ta direkte kontakt med Tryg dersom dette er aktuelt for deg. Forsikringen leveres av Tryg Forsikringssum 60 dager Ja Ubegrenset Ubegrenset per sikret per person Effekter tilhørende ditt foretak Hjemkallelse Ubegrenset Reiseavbrudd Privatansvar Rettshjelp Evakuering Avbestillingsforsikring per tvist Ubegrenset per person Ulykke medisinsk invaliditet - voksne Ulykke medisinsk invaliditet - barn Død etter ulykke - voksne Død etter ulykke død - barn

9 Frilansforsikringer Foto: Martin Novak/Shuttterstock Frivillig yrkesskadeforsikring Journalister som er selvstendig nærings drivende kan tegne frivillig yrkesskade forsikring. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som påføres under arbeid på arbeids stedet i arbeidstiden. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Tap og utgifter frem til erstatningsutbetaling Ménerstatning Tap av fremtidig inntekt Fremtidige merutgifter Erstatning ved død: Ved død utbetales inntil 15 G. Erstatning utbetales til gjenlevende ektefelle eller samboer, aldersnedtrappet fra 46 år. Erstatning til barn avhenger av barnets alder. Erstatningen varierer fra 6,5 G for barn under 1 år til 1 G for barn under 20 år Men ditt AS som arbeidsgiver må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte. Pris: Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år. Tjenestepensjon Gjennom NJ Forsikring kan også frilansere få tjenestepensjon. Selvstendig næringsdrivende kan spare inntil 4 % av personinntekten mellom 1 G og 12 G til alderspensjon. Eksempel: Lønn kr G kr = kr x 4 % = kr = sparebeløp Pris: Forsikringen koster kr for Forsikringen leveres av Tryg. Frivillig yrkesskadetrygd i NAV For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade bør du i tillegg til yrkesskadeforsikringen ovenfor kjøpe Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV. Særytelsene i frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom. I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30 % reduksjon av arbeidsevnen, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene. Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Dersom du er ansatt også i eget AS trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd. Kostnader knyttet til tjenestepensjonen er fradragsberettiget i næringsoppgaven. Du kan selv velge risikoprofil for forvaltningen av pensjonspengene. Risikoprofilene gir ulik forventet avkastning, og ditt valg bør styres av din livssituasjon. Risikoen trappes automatisk ned jo nærmere du kommer pensjonsalderen. PS: Du må ha organisasjonsnummer for å kjøpe tjenestepensjon. Kostnader Administrasjonsavgiften er kr 221 per år. I tillegg kommer forvaltningshonorarer på 0,4 %. Egen brosjyre for frilansere NJ har en egen forsikringsbrosjyre for frilansere. Du kan få den ved henvendelse til NJ, eller lese den på NJ Forsikrings nettsider. Tjenestepensjon leveres av KLP Bedriftspensjon

10 Forsikring for studenter Studentmedlemmer i NJ kan kjøpe forsikringer til svært gunstig pris. Du får for eksempel innboforsikring for bare kr 330. reiseforsikring for en person for bare kr 959. uføreforsikring på 1 mill for bare kr per år. Du kan også kjøpe alle de andre medlems forsikringene du kan lese om i denne brosjyren. Ønsker du uføreforsikring må du levere en egen erklæring om helse. Den finner du på i venstre meny. 19 Foto: Gianni Caito/Shuttterstock 18 Studentmedlemmer og frilansmedlemmer kan selvfølgelig også benytte seg av gratis forsikringsrådgivning hos NJ Forsikring. Ring eller send en e-post til om du lurer på noe om medlemsforsikringene.

11 Private skadeforsikringer Som NJ-medlem får du inntil 22 % rabatt på private skadeforsikringer i Tryg. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt- eller andre tingforsikringer. NJ-medlemmer får Tryg pluss allerede fra første private skadeforsikring i Tryg. Tryg Pluss gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: Tryg ID en gratis tjeneste som hjelper deg å forebygge, oppdage og begrense misbruk av din identitet. Tryg Boligalarm dette gir deg mulighet til å kjøpe en alarmløsning med fokus på enkelhet og trygg, forsvarlig sikring av din bolig. Tryg Backup en svært rimelig løsning som gir automatisk sikkerhetskopiering av innholdet på din datamaskin. Utgifter til psykologhjelp ved alvorlige kriser. Ta kontakt med Tryg på grønt nummer om du ønsker mer informasjon eller bestille forsikring. Husk å oppgi at du er medlem i Norsk Journalistlag. Har du forsikringsbevisene foran deg når du ringer, er det gjort på noen få minutter å regne et tilbud. Hytte Tilbudet får du tilsendt på e-post, så kan du studere det i ro og mak før du svarer. Du har 30 dagers oppsigelsesfrist på private skadeforsikringer, såfremt du ikke sier opp akkurat ved hovedforfall. Tryg ordner alt det praktiske med flyttingen; oppsigelse i gammelt selskap og eventuell refusjon av premie, og starter de nye forsikringene når de gamle løper ut. Du kan lese mer om alle private skade forsikringer her: Ved å benytte deg av NJs kollektive forsikringer og Trygs rabattløsninger kan du spare mye penger på helt nødvendige forsikringer! Bil Spar 22% prosent som totalkunde! NYHET! Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkerings skader. Dette er en unik fordel som kun Tryg tilbyr i Norge. Båt Ring grønt nr:

12 Godt å vite Medlemsforsikringene Norsk Journalistlag er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS, organisasjons nummer , etter avtale med Norsk Journalistlag. Flere selskap dekker forsikringene NJ Forsikring innhenter anbud på medlemsforsikringene med noen års mellomrom. Dersom vilkår og pris er bedre i andre selskap enn de vi benytter nå, kan forsikringene flyttes. Selv om vi benytter flere forsikringsselskap, er det NJ Forsikring du skal henvende deg til om medlemsforsikringene. I 2015 er disse selskapene leverandører for NJ Forsikring: Tryg Forsikring Ace European Group/Ace Life Vertikal Helseassistanse/Codan Forsikring KLP Bedriftspensjon Begunstigelse Medlem kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til NJ Forsikring. Samboer Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Toårsregelen gjelder livsforsikringen husk å begunstige samboer som ikke oppfyller dette kravet! Grunnbeløpet i folketrygden G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2014 er det på kr Ulykkesskade Med ulykkesskade menes skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje. Invaliditet Medisinsk invaliditet innebærer legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Arbeidsuførhet Helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og avtalene mellom NJ og det aktuelle selskapet som legges til grunn. Kontakt oss: Norsk Journalistlag NJ Forsikring Boks 8793 Boks 1344, Vika 0028 Oslo 0113 Oslo Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren. Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer jf. definisjon av samboer 2. Livsarvinger Foto: Gianni Caito/Shuttterstock

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Ytelsespensjon Innledning Disse forsikringsvilkårene

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding

Vilkår 2014/2015. Innhold. Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding Vilkår 2014/2015 Denne polisen gjelder for forsikringstakere med startdato mellom 1. mars 2014 og 28. februar 2015 Innhold Før du oppsøker lege eller sykehus og Hvordan du sender inn en skademelding 1

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer