NFFs forsikringer 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFFs forsikringer 2011"

Transkript

1 NFFs forsikringer 2011

2 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring 7 Innboforsikring 8 Reiseforsikring 8 Studentforsikringer 9 Private skadeforsikringer 9 Næringsforsikringer Ansvarsforsikring 10 Sykeavbruddsforsikring 11 Tjenestepensjon 12 Yrkesskadeforsikring 13 Instituttforsikring 14 Godt å vite 15 Telefoner og adresser 16 NFFs forsikringsside blir stadig mer besøkt av medlemmene. Her kan du lese om alle tilbudene, sjekke egne medlemsforsikringer, finne priser, lese vilkår og bestille forsikringer. NFFs medlemsforsikringer er stadig i endring. Våre hjemmesider er til enhver tid oppdaterte med riktig informasjon. Denne brosjyren gir en grunnleggende oversikt over de løsninger vi i NFF tilbyr våre medlemmer. NFFs forsikringskontor Tlf: E-post: Eirin Madsen Marius Thorsen Torunn Prøsch Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har privat, kan vi på forsikringskontoret se om du har hull eller overdekninger. Dersom du blir uenig med forsikringsselskapet om oppgjør etter en skade, kan vi ved forsikringskontoret bistå deg med kvalifisert rådgivning. Det gir ingen garanti for at du får medhold i sak, men det gir en sikkerhet for at saken din blir behandlet korrekt i henhold til forsikringsvilkårene. Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, men gir deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

3 Mange forbedringer og nye dekninger NFF har gjennomført en omfattende anbudskonkurranse med medlemsforsikringene. Dette har gitt veldig gode resultater. Vi har fått: Kritisk sykdomsforsikring 3NYHET! ID-tyveriforsikring 3NYHET! Bedre ulykkesdekning Lavere priser på de fleste forsikringene Rabatt på private skadeforsikringer 3NÅ PÅ NETT! Reiseforsikring for en person 3NYHET! Fra 2011 er det Unison Forsikring som er hovedleverandør for NFFs medlemsforsikringer. Europeiske har fortsatt reiseforsikringen, og forsikringsselskapet Help dekker den nye ID-tyveriforsikringen. Bedre obligatorisk forsikring Over halvparten av NFFs medlemmer er med på vår obligatoriske livs- uføre- og ulykkesforsikring. Denne forsikringen er nå forbedret ved at to nye dekninger inkluderes. Kritisk sykdomsforsikring - Engangserstatning ved konstatering av gitte sykdommer ID-tyveriforsikring - Juridisk bistand ved identitetstyveri Begge disse dekningene knyttes til den obligatoriske forsikringen uten tillegg i pris! Kom med ønsker Selv om NFFs medlemsforsikringer er styrket og utvidet de siste årene, er det stadig rom for forbedringer. Innspill fra deg som medlem om justeringer av dagens ordninger, eller helt nye tilbud, vil være viktige bidrag til en løpende utvikling av medlemsforsikringene. Og husk: Jo flere som er med på våre forsikringer, desto sterkere står vi når pris og vilkår skal forhandles med selskapene. Behovsanalyse På forsikringssidene finner du også en behovsanalyse som hjelper deg å vurdere ditt forsikringsbehov. Ved å legge inn inntekt, gjeld og noen få andre opplysninger kan du med noen tastetrykk få svar på om du har tilstrekkelig livsforsikring og uføreforsikring. Analysen tar utgangspunkt i de forsikringene du allerede har gjennom medlemskapet, og forsikringene du har dersom du arbeider i offentlig sektor. Private forsikringer, eller forsikringer fra arbeidsgiver i privat sektor, må du selv legge inn for å få et riktig helhetsbilde. Resultatet av analysen gir en indikasjon om hva slags forsikringer du trenger. En automatisert behovsanalyse blir ofte litt unyansert. Ta derfor informasjonen du får ut som et grunnlag til å drøfte ditt forsikringsbehov med en rådgiver på forsikringskontoret. Da er du sikker på å få de forsikringsløsningene som er de beste for deg.

4 Obligatoriske forsikringer Livsforsikring - Uføreforsikring - Ulykkesforsikring - Kritisk Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av fem deler, og de kan ikke tegnes hver for seg: Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring med faginvaliditet Kritisk sykdomsforsikring ID-tyveriforsikring For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding kreves tilfredsstillende helseerklæring. De fem dekningene koster til sammen kr 132 per mnd. Livsforsikring Ved død blir forsikringssummen på kr utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden, uansett dødsårsak, ut det år du fyller 67. Uføreforsikring Forsikringssummen er kr (80 % av livsforsikringen på kr ). Beløpet nedtrappes 2 % av hovedsummen (kr ) for hvert år etter fylte 25 år. Eks.: Medlem som er henholdsvis 30, 40, eller 50 år vil på utbetalingstidspunktet få utbetalt følgende: 30 år kr år kr år kr Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden før utgangen av det år du fyller 60. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Det er Unison Forsikring AS som dekker livsforsikring, uføreforsikring, ulykkesforsikringen og Kritisk sykdom. Nå får du fem Karens uføreforsikring: Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. Ulykkesforsikring Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssum er kr 1,2 mill / kr 1,5 mill avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 20, for voksne ut året de fyller 67. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/samboer kr Medlem kr Ektefelle/ samboer kr Barn* kr Medlem kr Barn* kr *Gjelder for familie med ett barn. For to eller flere barn økes samlet forsikringssum for barn til kr Faginvaliditet Ulykkesforsikringen har dekning for faginvaliditet. Det betyr at den gir en forhøyet invaliditetsgrad for skade på vitale kroppsdeler som knytter seg til utøvelse av fysioterapi. Særlig gjelder dette fingre, hender, armer, syn og hørsel. Se flere detaljer om faginvaliditet på Der finner du fullstendige vilkår for forsikringen.

5 dekninger i den obligatoriske forsikringen sykdomsforsikring - ID-tyveriforsikring Behandlingsutgifter Ulykkesforsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen. Egenandelen er kr 500 Det er en forutsetning for utbetaling at du er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Kritisk sykdomsforsikring kan utbetales ved flere skadetilfeller, men med følgende begrensninger: det må minst gå 12 måneder mellom skadetilfellene det kan ikke utbetales flere erstatninger for samme lidelse/sykdom/operasjon Obligatoriske forsikringer Kritisk sykdomsforsikring 3NYHET! Kritisk sykdom er en helt ny medlemsforsikring som ble innført 1. januar Forsikringen gir engangserstatning på kr som utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner. Forsikringen gjelder ut det år du fyller 67. Noe av det som gir rett til erstatning er: hjerteinfarkt hjerneslag godartet hjernesvulst MS alvorlig kreft Parkinson blindhet døvhet brannskader nyresvikt tap av taleevne permanent lammelse motornevronsyndrom organtransplantasjon Komplett liste av sykdommer og operasjoner som er dekket under denne forsikringen finner du på og i tilsendte forsikringsbevis og vilkår. Har du selv fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse, er du ikke dekket av forsikringen. Svært tidlige stadier av sykdommene er heller ikke alltid dekket. Karens Kritisk sykdom: Medlemmer som per allerede har konstatert en av diagnosene, vil være unntatt fra erstatning i forhold til denne diagnosen. Ved nyinnmelding vil allerede konstaterte diagnoser, og diagnoser som har vist tegn eller symptom innen de 3 første måneder, være unntatt. ID-tyveriforsikring 3NYHET! Dette er den andre nye forsikringen NFF innfører for medlemmer som har den obligatoriske forsikringen. Forsikringen startet 1. januar 2011, og gjelder ut det år medlemmet fyller 67. Forsikringen omfatter hele medlemmets husstand, dvs ektefelle/registrert partner/samboer, samt hjemmeboende barn til 20 år. Dette dekkes: juridisk bistand inntil 1 million kroner ved tvister hjelp til å begrense skadeomfanget og forebygge økonomisk tap som følge av ID-tyveri tiltak for å forhindre ytterligere misbruk hjelp til å kreve erstatning for tap motpartens saksomkostninger i retten forebygging av identitetstyveri Det er Help Forsikring som dekker ID-tyveriforsikringen.

6 Frivillige forsikringer: Livs- og uføreforsikring Livs- og uføreforsikringene skal dekke ulike behov, og du har derfor flere valgmuligheter: Du kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Du kan velge mellom 12 G eller 24 G i forsikringssum. Du kan forsikre ektefelle/registrert partner/ samboer.. Livsforsikring Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet, dersom det ikke er oppnevnt særskilt begunstiget. - påmelding Påmeldingsskjema med helseerklæring og priser finner du på midtsidene. Uføreforsikring Begrensninger Forsikringen gir ikke rett til erstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for i forbindelse med helsevurderingen. Slik blir erstatningen Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år, både for uførhet og død. I tabellen benyttes forsikringssum 12 G. Ved valgt forsikringssum på 24 G dobles erstatningene Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år (se tabell) og opphører ved utgangen av det år den forsikrede fyller 70. Erstatningen utbetales ved død til dine etterlatte. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til din ektefelle/registrerte partner/samboer. Uføreforsikringen dekker arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden før utgangen av det år du fyller 60. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Alder Forsikringssum Tom 50 år 12,0 G kr år 10,0 G kr år* 8,0 G kr år 7,0 G kr år* 6,0 G kr *Uføreforsikringen opphører ved utgangen av det år den forsikrede fyller 60. *Livsforsikringen opphører ved utgangen av det år den forsikrede fyller påmelding Påmeldingsskjema med helseerklæring og priser finner du på midtsidene.

7 Barneforsikring Barneforsikringen gjelder for barn fra 3 mnd til 26 år, og dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke. I tillegg inkluderer vår barneforsikring dekningen kritisk sykdomsforsikring. Kritisk sykdom Det gis erstatning på kr dersom det konstateres MS, kreft, leddgikt, sukkersyke eller cystisk fibrose. I tillegg utbetales forsikringssummen ved alvorlig hjerneskade og alvorlig brannskade. Helseerklæring Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med på forsikringen. Påmeldingsskjema og helseerklæring fylles ut på nettet. Gå via Frivillige forsikringer: Kr per barn. Fakta: Dekker ulykke: Ja Dekker sykdom: Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke: Inntil kr Medisinsk invaliditet ved sykdom: Inntil kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall: kr Dagpenger ved sykehusopphold: kr 350 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie: Inntil kr pr år i 5 år Ombyggingsstønad: Inntil kr Kritisk sykdomsforsikring: kr Det er Unison Forsikring AS som dekker livsforsikring, uføreforsikring og barneforsikring.

8 Frivillige forsikringer: Innboforsikring NFFs innboforsikring har forsikringssum inntil kr 1,5 mill, og har utvidet dekningsområde og høyere beløpsgrenser for flere typer skader, sammenlignet med en vanlig innboforsikring. Forsikringen dekker i hovedsak skade og tap av innbo og løsøre som følge av brann, vannskade eller tyveri. Sone 1: Oslo kr Sone 2: Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Tromsø, Asker, Bærum, Ski, Nittedal, Oppegård, Nesodden, og Lørenskog. kr Sone 3: Resten av landet kr 938 Student: kr 680 3NFFs innboforsikring har bare kr i egenandel Inkludert i forsikringen er også hendelige uhell i hjemmet, f eks at tv en faller ned og knuses, at hunden din skader inventar eller at du mister kameraet i gulvet. Maksimal erstatning ved slike skader er kr I tillegg dekker forsikringen blant annet: tyveri av sykkel med inntil kr rettshjelp med inntil kr naturskade Det er Unison Forsikring AS som dekker innboforsikring. Reiseforsikring 3NYHET! Nå også for en person NFFs reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/registrert partner/ samboer og barn under 20 år som har felles adresse i folkeregistret. Forsikringen gjelder ferie- og tjenestereiser i hele verden. Forsikringen dekker: Reisegods: når en person reiser kr når to eller flere reiser sammen kr Reisesyke og hjemtransport Ubegrenset Reiseansvar: (gjelder utenfor Norden) kr Avbestillingsforsikring: per person kr Samlet per skadetilfelle: for familie kr Dette får du: En reisegods- og reisesykeforsikring som gjelder på reiser av inntil 45 dagers varighet i hele verden, også dagsreiser, til/fra jobb, skole etc. En avbestillingsforsikring som gjelder hele året. Ingen egenandel ved skade. Tilgang til Europeiskes unike nettverk i utlandet. Skademelding kan sendes på Dekker ikke: NFFs reiseforsikring dekker ikke medisinsk invaliditet og dødsfall etter ulykkeshendelse, da disse to dekningene er inkluderte i NFFs obligatoriske forsikring. En person kr 803. Familie kr 954. Det er Europeiske Reiseforsikring som dekker reiseforsikring.

9 Frivillige forsikringer: Studentforsikringer Er du student kan du også nyte godt av alle NFFs forsikringsavtaler. Du kan melde deg på den obligatoriske forsikringen, og kun betale kr 845 per år for alle de fem dekningene. Det er 50 % rabatt på ordinær pris! Det kreves at du leverer tilfredsstillende egenerklæring på helse for å bli med i forsikringen. Også NFFs innboforsikring får du med stor studentrabatt. Den koster deg bare kr 680 per år. Våre livs- og uføreforsikringer er særdeles rimelige for unge mennesker, og har du allerede etablert boliggjeld er vår livsforsikring den rimeligste gjeldsforsikringen du kan få tak i! Både du som medlem og din ektefelle/ registrert partner/samboer kan tegne disse forsikringene hos oss. Her er et eksempel på årspremie for forsikringssum 12 G (kr ) for personer under 30 år: Medlem 12 G død Medlem 12 G uførhet Medforsikret 12 G død Medforsikret ufør Kr 109 Kr 947 Kr 109 Kr 846 Private skadeforsikringer 3NÅ PÅ NETT! 15 % rabatt for NFF-medlemmer på private skadeforsikringer! Med private skadeforsikringer menes forsikring på hus, hytte, bil, båt eller andre verdigjenstander du har behov for å forsikre. Slike forsikringer kommer i tillegg til de kollektive forsikringsordningene NFF tilbyr og som er presenterte i denne brosjyren. De fleste prisene finner du på nettet under Rabatten gjelder på de oppgitte nettprisene. Du kan i tillegg ringe Unison på tlf eller sende en e-post til for å be om et uforbindtlig tilbud på dine forsikringer.

10 Næringsforsikringer: NFFs næringsforsikringer I denne brosjyren gir vi en grunnleggende oversikt over de løsninger vi i NFF tilbyr våre næringsdrivende medlemmer. Våre hjemmesider er til enhver tid oppdaterte med riktig informasjon. Her kan du lese om alle tilbudene, sjekke egne medlemsforsikringer, finne priser, lese vilkår og bestille forsikringer. Ny brosjyre Det kommer mer informasjon i løpet av vinteren i en egen brosjyre. Se etter en brosjyre som ser slik ut på forsiden, så vil du få en grundig og samlet fremstilling av de forsikringsmulighetene du har som privatpraktiserende. Ansvarsforsikring NFFs ansvarsforsikring dekker de områder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og vil være et viktig tillegg for deg som privatpraktiserende fysioterapeut. NPE dekker fagansvaret fysioterapeuten har for sine pasienter under behandling i Norge. Vår ansvarsforsikring dekker blant annet: fagansvar for skade utenfor Norge oppreisning til pasienter med inntil kr rettshjelp for deg som privatpraktiserende fysioterapeut med inntil kr Fagansvar utenfor Norge Fagansvar for skade på personer som oppstår på reise eller midlertidig opphold utenfor Norge er dekket. Dette dekkes ikke av NPE som er begrenset til å gjelde fagansvar i Norge. Forsikringssum er inntil kr 10 mill og egenandelen ved skade kr Oppreisning til pasienter Forsikringen kan også gi pasienten erstatning for ikke-økonomiske tap, såkalt oppreisning. Slike krav kan pasienten stille i tillegg til et krav om erstatning som følge av feilbehandling. Rettshjelp Forsikringen omfatter rettshjelpsdekning for skader som skjer under autorisert behandling omfattet av pasientskadeloven. Forsikringssum er inntil kr Kan kjøpes av alle NFFs ansvarsforsikring kan benyttes av alle våre privatpraktiserende medlemmer, uavhengig av om de har driftsavtale eller ikke. kr 259 per år. Les mer om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på nettsiden og våre hjemmesider 10

11 Sykeavbruddsforsikring Blir du langvarig syk vil som oftest dine faste Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen utgifter løpe hele tiden, mens inntekten vil bli starter ved 17. sykedag og fortsetter så kraftig redusert. NFFs sykeavbruddsforsikring lenge du er minst 50 % arbeidsufør i inntil dekker opp for dette ved at den utbetaler 365 dager innenfor et tidsrom på 3 år fra dagpenger så lenge du er minst 50 % første sykemeldingsdag. arbeidsufør. Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet. Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning. Næringsforsikringer: NFFs sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke: bortfall av inntekt faste kostnader bortfall av driftstilskudd Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 172 til kr per dag. Dagpengesats Erstatning 365 dager kr 172 kr kr kr 229 kr kr kr 343 kr kr kr 686 kr kr kr kr kr kr kr kr Utbetaling beskattes som inntekt. Det er Unison Forsikring AS som dekker næringsforsikringene på side 10 og

12 Næringsforsikringer: Tjenestepensjon Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Selvstendig næringsdrivende kan etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Du kan spare inntil 4 % av brutto personinntekt mellom 1 G og 12 G, og du får fradrag for beløpet direkte i din næringsinntekt. Det kreves at du er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for å få tegne egen tjenestepensjon. Innskuddsfritak I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykmelding Uførepensjon For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjonen fra folketrygden. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne med minst 20 % i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykemelding, dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Uførepensjonen kan utgjøre inntil 70 % av lønn sammen med en beregnet folketrygd av lønn inntil 12 G. Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag. Plikt til å etablere tjenestepensjon Driver du et foretak med ansatte som utgjør mer enn 0,75 årsverk, er du pliktig å ha tjenestepensjon. I slike tilfeller må det etableres en pensjonsavtale hvor sparingen minimum utgjør 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G. I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre. Alle ansatte over 20 år med minst 20 % stilling skal være med i tjenestepensjonen. Kostnader NFFs tjenestepensjon er forhandlet fram for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon. Det er KLP Forsikring som dekker tjenestepensjon. 12

13 Næringsforsikringer: Yrkesskadeforsikring Forsikringen er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid. Erstatning Tilfaller Yrkesulykke Yrkessykdom Ménerstatning Ansatte 4,5 G 4,5 G Ervervserstatning Ansatte G G Dødsfallserstatning Frivillig yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring kan også etableres på frivillig basis for selvstendig næringsdrivende. Forsikringen gir tilnærmelsesvis rett til de samme erstatninger som for ansatte. er Du betaler premie for det antall årsverk som utføres i virksomheten. Lovpålagt yrkesskadeforsikring og frivillig yrkesskadeforsikring har samme pris. Forsikringen gjelder ved skade og sykdommer som den ansatte påføres under arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Ektefelle/registrert partner/samboer 15 G 15 G Barn 6,5 G 6,5G Yrkestyper per årsverk Administrasjon kr 690 Fysioterapeut kr Ergoterapeut kr Treningsveileder kr Renholder kr Det er Unison Forsikring AS som dekker yrkesskadeforsikring. 13 Utvidet persondekning Forsikringen er et tillegg til lovpålagt og frivillig yrkesskadeforsikring. Følgende er inkludert: skader som gir under 15 % invaliditet (unntatt i yrkesskadeforsikring) fritidsulykkesforsikring kriseforsikring Utvidet persondekning koster kr 792 per person. For mer informasjon om forsikringen se

14 Næringsforsikringer Instituttforsikring Driver du eget institutt alene eller sammen med andre, dekker NFFs instituttforsikring skader som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade. Forsikringen omfatter: kontoransvar kriminalitetsforsikring ansvarsforsikring for treningsutstyr bygningsmessig innredning rekonstruksjon av arkiver og data tre valgfrie forsikringssummer avbrudd ved erstatningsmessig skade for omsetning inntil kr 2 mill en fysioterapeut i virksomheten ulykkesforsikring for pasienter med forsikringssum kr Forsikringssum Inntil kr kr Inntil kr kr Inntil kr 1,5 mill kr Driftsavbruddsforsikring Leier du deg inn på et institutt risikerer du å være uten arbeidssted dersom dette skulle Driftsinntekt Årspremie brenne eller få en vannskade. Vi tilbyr nå en kr 0-1 mill kr 414 forsikring som dekker tap av driftsinntekter dersom skader skulle inntreffe. Følgende er inkludert: kr 1 mill - 2 mill Utvidelser og tillegg kr 754 tap av driftsinntekter dekning inntil 12 måneders stans ingen egenandel, 48 timers karenstid Leier du deg inn på et institutt og i tillegg har egne eiendeler, kan dette inkluderes i forsikringen. Da dekker løsningen i tillegg til tap av driftsinntekter: skade på egne eiendeler som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade kontoransvar med forsikringssum kr 10 mill Utvidelse og tillegg Eiendeler inntil kr kr Eiendeler inntil kr kr Ulykkesforsikring for pasienter med forsikringssum kr kr 690 Bærbar PC forsikringssum inntil kr kr 863 Utvidelse og tillegg Avbrudd for omsetning kr 2 4 mill kr fysioterapeuter i virksomheten kr eller flere fysioterapeuter i virksomheten kr 690 Bærbar PC forsikringssum inntil kr kr 863 Det er Unison Forsikring AS som dekker instituttog driftsavbruddsforsikring. 14

15 Godt å vite Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NFF og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2010 er beløpet kr Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Samboerdefinisjon Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/registrert partner/samboer* (*Jfr samboerdefinisjon) 2. Livsarvinger Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret. Godt å vite Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. 15

16 NFF Boks 2704, St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon Faks E-post Nettadresse NFFs Forsikringskontor Boks 1344, Vika 0113 Oslo Telefon Faks E-post Nettadresse

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

NFFs Forsikringer 2013 1

NFFs Forsikringer 2013 1 NFFs Forsikringer 2013 1 Fem i en: LIVSFORSIKRING - UFØREFORSIKRING - ULYKKESFORSIKRING - KRITISK SYKDOMSFORSIKRING - ID-TYVERIFORSIKRING Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

NFFs forsikringer 2010

NFFs forsikringer 2010 NFFs forsikringer 2010 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 3 Barneforsikring 5 Innboforsikring 6 Reiseforsikring 6 Studentforsikringer 6 Private skadeforsikringer

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2011

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2011 Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2011 1 Næringsforsikringer NFF har nå et komplett tilbud av forsikringsløsninger tilpasset de mange ulike måter våre medlemmer har valgt å organisere virksomheten

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009

Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 Næringsforsikringer for privatpraktiserende 2009 1 Bedre næringsforsikringer Det siste året har vi fokusert spesielt på å utvikle og forbedre næringsforsikringene. NFF har nå et komplett tilbud av forsikrings

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Nye forsikringssider

Nye forsikringssider Forsikringer 2009 1 Kjære medlem! Vi har det siste året utredet en ytterligere forbedring av medlemsforsikringene, blant annet i form av en obligatorisk livsforsikring og uføreforsikring. Men etter en

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no. Forsikring. Trygt og godt. NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no

Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no. Forsikring. Trygt og godt. NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2016 Trygt og godt NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene du trenger. Eller

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende

Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende Medlemsforsikringer for selvstendig næringsdrivende 1 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte alle våre tilbud og oppnå samme gunstige

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet.

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet. Notat Til: Fra: NJ forsikringsutvalg Bafo Forsikringsmegling Dato: 6. oktober 2008 Obligatorisk livs - og uføreforsikring med reservasjonsrett 1. Bakgrunn for utredningen NJs forsikringsutvalget har det

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer