PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder."

Transkript

1 PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring

2 2 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side 4 ID-tyveriforsikring side 4 PF Kritisk sykdom-forsikring side 5 PF Ulykkesforsikring side 6 og 7 PF Dødsfall- og uføreforsikring side 8 Kloss på kloss side 9 PF Reiseforsikring side 10 PF Barneforsikring side 11 PF Innbo Super side 12 PF Studentforsikringer side 13 PF Private Skadeforsikringer side 14 PF Forsikring side 15

3 Private skadeforsikringer økonomisk sikring av bilen, huset, hytta, og båten, bunaden, hunden, osv.. side 14 Bygg din egen forsikring! Velg selv hvor mange klosser du trenger for å dekke ditt behov. Eller din samboer/ektefelles behov. Mer fleksible kollektive dødsfall- og uføreforsikringer finnes ikke. side 9 Frastjålet ID?? Når noen shopper vilt med din identitet... side 4 Egen barneforsikring Husk å forsikre barna dine! Les mer om PF barneforsikring på side 11 Kritisk sykdom Rask, skattefri utbetaling ved alvorlig sykdom. PF tilbyr både obligatoriske og frivillige ordninger på side 5 Student? Mer om studentforsikringene på side 13 Pakkeløsning! Kritisk sykdom-forsikring ID-tyveriforsikring Ulykkesforsikring invaliditet Ulykkesforsikring død Dødsfallforsikring Uføreforsikring Alle seks kr 257 per måned. side 4 3

4 Seks gode forsikringer for under ni kroner dagen Obligatorisk Vår obligatoriske forsikringspakke inneholder seks viktige og gode forsikringer. Du får Kritisk sykdom-forsikring ID-tyveriforsikring Ulykkesforsikring invaliditet Ulykkesforsikring død Dødsfallforsikring Uføreforsikring De tre første forsikringene er helobligatoriske, og koster kr 125 per måned. De to siste er obligatoriske med reservasjonsrett. På lønnsslippen kan du se hvilke forsikringer du er med på. Mer informasjon om de enkelte ordningene finner du på de neste sidene. På våre nettsider kan du også lese vilkårene. Samlet pris for alle seks forsikringer er kr 257 per måned. ID-tyveriforsikring Obligatorisk Forsikringen gjelder til 67 år for medlemmet og ektefelle/samboer, og hjemmeboende barn til 20 år. Dette dekkes: hjelp til å begrense skadeomfanget og forebygge det økonomiske tapet som følge av ID-tyveri tiltak for å forhindre ytterligere misbruk hjelp til å kreve erstatning for tap juridisk bistand inntil 1 million kroner ved tvister motpartens saksomkostninger i retten forebygging av identitetstyveri Forsikringen leveres av HELP Forsikring. 4

5 Kritisk sykdom-forsikring Obligatorisk Forsikringssummen på kr utbetales dersom du får endelig stilt diagnose, utført operasjon, eller settes på venteliste i Norge for transplantasjon. Det er ingen karensperiode, og forsikringen gjelder til du fyller 67 år. Forsikringen kan også gi erstatning dersom forsikrede har fått utført operasjon, inkludert angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertes kransearterier, eller åpen hjerteoperasjon for å sette inn en ny hjerteklaff. Dersom forsikrede står på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført transplantasjon, av hjerte, lunger, nyre, lever eller benmarg, gir dette også rett til erstatning. Dette dekkes: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Alvorlig kreftsykdom Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom Permanent lammelse Blindhet Døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk Organtransplantasjon Forsikringen leveres av AIG. Frivillig Kritisk sykdom-forsikring Nå kan du kjøpe ekstra forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet av en av de kritiske sykdommene eller diagnosene som er beskrevet ovenfor under obligatorisk Kritisk sykdomforsikring med unntak av Parkinsons sykdom. Du bestemmer Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 mill), både for deg selv og for ektefelle/ samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Helseerklæring må leveres for å bli med i forsikringen. Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Du er heller ikke dekket av forsikringen dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse, og det er heller ikke dekning for sykdommer som det er tatt spesiell reservasjon for i forsikringsbeviset. Forsikringssummen blir utbetalt til den forsikrede 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Alder Pris per år per kloss à kr Tom 30 år Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen til utgangen av det år du fyller 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. Prisen er avhengig av din alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer. Forsikringen leveres av Storebrand. 5

6 PF Ulykkesforsikring -med viktige tilleggsdekninger Obligatorisk Ulykkesforsikringen dekker deg i arbeid og fritid i hele verden. Hva er en ulykke? Med ulykke menes fysisk skade på legemet forårsaket av en plutselig fysisk ytre begivenhet som inntreffer i forsikringstiden. 1,4 mill Forsikringssummen er kr 1,4 mill ved skader som fører til dødsfall eller 100 % medisinsk invaliditet. Alle unntak for risikoaktiviteter er fjernet. Det betyr at nå dekkes også: kampsport fallskjermhopping kappritt fjellklatring utenfor Norden dykking uansett dybde Her er dekningene: Medisinske behandlingsutgifter kr Erstatning til etterlatte barn kr Psykologisk førstehjelp kr Ombygging av bolig kr Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse kr Taxi til/fra arbeid og behandlinger kr Sykehuspenger kr 400 pr dag etter 120 timer Dødsfall pga en ulykke Medfører ulykke dødsfall innen ett år etter skadedato, utbetales dødsfallerstatning. Skader eller dødsfall må skyldes en ulykke for at denne forsikringen skal gi erstatning. Invaliditet pga en ulykke Forsikringen dekker helt ned til 1 % medisinsk invaliditet. Behandlingsutgifter Forsikringen dekker nødvendige behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold. Utgiftene dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Meldefrister Dersom du er utsatt for en ulykke må du melde fra så raskt som mulig innen et år. Senest 3 år etter ulykkestidspunktet skal det vurderes om skaden vil gi varig medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder til du fyller 67 år. Pris Forsikringen inngår i lønnstrekket på kr 257 per måned. Ulykkesforsikringen leveres av AIG. Bruddskader Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller bekken, har du rett til en erstatning på kr Også mindre brudd gir rett til en engangserstatning fra kr til kr

7 PF Ulykkesforsikring Frivillig -for ektefelle/samboer eller student -toppdekning for medlem 1,4 mill risikoaktiviteter behandlingsutgifter bruddskader PF Ulykkesforsikring er den samme ulykkesforsikringen som er obligatorisk for medlemmene, se beskrivelse av forsikringen på side 4. PF Ulykkesforsikring kan tegnes av: ektefelle/samboer medlem som toppdekning studentmedlem Det er ingen samordning av obligatorisk og frivillig ulykkesforsikring. Har du begge to, får du dobbel erstatning ved medisinsk invaliditet, helt uavkortet. PF Ulykkesforsikring har de samme vilkårsforbedringer og tilleggsdekninger som gjelder for obligatorisk ulykke, men uten Kritisk sykdom og ID-tyveri. Pris per år kr 859 Forsikringen leveres av AIG. 7

8 PF Dødsfall- og uføreforsikring Obligatorisk med reservasjonsrett Alle nye medlemmer er med i forsikringen uten å levere helseerklæring. Dersom du reserverer deg mot medlemskap i forsikringen, men senere ønsker å bli med, må du levere tilfredsstillende helseerklæring. Forsikringen inneholder både dødsfall- og uføreforsikring, og en reservasjon vil omfatte begge dekningene. Reserverer du deg, kan du ikke være med på de frivillige Kloss-på-kloss-forsikringene for deg selv eller ektefelle/samboer. Dødsfall Forsikringen har en dødsfalldekning som gir en utbetaling på kr fram til du er 50 år. Deretter reduseres forsikringssummen med kr per år fram til du fyller 60 år. Du har da en dødsfalldekning på kr til du fyller 67 år. Skyldes dødsfallet en ulykke, kommer både denne forsikringen og ulykkesforsikringen til utbetaling. Uførhet I tillegg gir forsikringen en utbetaling av uføredekning ved varig arbeidsuførhet. Retten til utbetaling inntrer dersom du før fylte 60 år rammes av arbeidsuførhet som medfører minst 50 % varig uførepensjon etter Folketrygdens regler. Du kan også ha rett til uføredekning dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger fra NAV i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått tilstått minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Nedtrappende Uføredekningen er 80 % av dødsfalldekningen på utbetalingstidspunktet, med en nedtrapping på 2 % per år fra fylte 26 år. Uføredekningen opphører ved fylte 60 år. Eksempler på forsikringssummer etter nedtrapping Alder Dødsfallforsikring Uføreforsikring 30 år år år år år Karenstid Forsikringsselskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter innmelding i ordningen og som skyldes sykdom eller lyte som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen og som det må antas at du kjente til. Dødsfall- og uføreforsikringene leveres av Storebrand. Hvem får utbetalt forsikringssummen? Forsikringssummen ved dødsfall utbetales til ektefelle/samboer. Hvis du ikke etterlater deg ektefelle eller samboer, går utbetalingen til livsarvinger (barn). Etterlater du deg heller ikke livsarvinger, utbetales forsikringssummen til testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Ønsker du å begunstige andre enn disse, må du fylle ut et eget begunstigelsesskjema. Ta kontakt med PF Forsikring for å få skjema. Forsikringssummen ved uførhet tilfaller den forsikrede. Utbetalt forsikringssum er fritatt for inntektsskatt. *Se samboerdefinisjon på side 15. 8

9 Kloss på kloss Frivillig PF Forsikring har utviklet et eget system for dødsfallog uføreforsikring: «Byggeklosser» med dekning på kr per kloss. Velg selv hvor mange klosser du trenger for å dekke ditt behov. Eller din samboer/ektefelles behov. Mer fleksible kollektive dødsfall- og uføreforsikringer finnes ikke. Ingen nedtrapping Det er ingen nedtrapping på klossforsikringene, også uføreforsikringen gjelder uavkortet ut det året du fyller 60 år. Deltakelse forutsetter at du ikke har reservert deg mot deltakelse i den obligatoriske PF Dødsfall- og uføreforsikring. Det er ingen samordning mellom klossforsikringen og andre forsikringer. Klossforsikringen stables på toppen av det du ellers har. Maks 4 millioner Du kan kjøpe dødsfallforsikring for deg selv og ektefelle/ samboer med 20 klosser hver, dvs inntil kr 4 millioner i forsikringssum. Det samme gjelder for uføredekningen. Klossforsikringene er frivillige, og de betinger tilfredsstillende helseerklæring, både for deg og medforsikret ektefelle/samboer. Pris Du betaler for hver kloss, for hver kr i forsikringssum. Forsikringen leveres av Storebrand. Dekning Alder i forsikringsåret Årspremie medlem el ektef/samboer Kr død <30 år kr 43 Kr død år kr 65 Kr død år kr 103 Kr død år kr 176 Kr død år kr 291 Kr død år kr 504 Kr død år kr 855 Kr død år kr Kr død år kr Helseskjema i midten av brosjyren. Dekning Alder i forsikringsåret Årspremie medlem el ektef/samboer Kr ufør <30 år kr 239 Kr ufør år kr 274 Kr ufør år kr 470 Kr ufør år kr 684 Kr ufør år kr 974 Kr ufør år kr Kr ufør år kr

10 PF Reiseforsikring Frivillig Fortsatt markedets beste og billigste! PF Reiseforsikring har også i 2013 markedets beste vilkår og laveste priser. Billigst og best! Her er noen av vilkårene Dekker enkeltreiser inntil 90 dager Reisegods inntil kr Forsinket reisegods allerede fra 2 timer Ingen egenandel Dekning Enkeltreiser Forsikringssum pr. familie 2013 inntil 90 dager Reisegods Reisesyke -Tilkallelse Reise og oppholdsutgifter Reiseavbrudd Utflukter Søk- og redningsutgifter Ansvar Forsinkelse -Forsinket avgang Forsikringen inkluderer tilleggsdekninger for sportsutstyr, aktiviteter og kultur: Forsinket sportsutstyr etter 4 timer. Forsikringssum kr mill dekkes etter 4 timer -Forsinket avgang 200/time, maks Overnatting Bagasje Avbestilling dekkes etter 2 timer Forhåndsbetalte påmeldingsavgifter; f eks green fee og heiskort som ikke lar seg refundere. Forsikringssum kr Forhåndsbetalte billetter over kr 200 pr stk til konserter, teater, sportsarrangementer og opplevelsesparker som ikke kan benyttes pga egen sykdom eller nødvendig hjemreise. Forsikringssum kr Utvidet familiebegrep: Dekker barnepike, au pair og barn under 18 år utenom familien, som er med som gjest på reisen. Rimeligere reiseforsikring finner du ikke Familie kr 745 En person kr 550 Student kr 350 Forsikringen leveres av AIG. 10

11 PF Barneforsikring Du kan forsikre dine barn ved sykdom og ulykke gjennom PF Forsikring. Dette er noen av dekningene: Barnets alder ved start: Gjelder til fylte: Dekker ulykke: Dekker sykdom: 3 mnd 18 år 26 år Medisinsk invaliditet ved ulykke: Inntil kr Ja Ja Erstatning ved dødsfall kr Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Dagpenger ved sykehusopphold kr 538 per dag i inntil 365 dager Kritisk sykdom kr Uførekapital Inntil kr Uførepensjon Kr per år fra år Helseerklæring Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med i forsikringen. Påmeldingsskjema med helseerklæring henter du fra Pris per år (betales halvårlig) Kr per barn opp til 20 år. Kr år Kr år Kr år Barneforsikringen leveres av Storebrand. 11

12 PF Innbo Super Frivillig Velg eller 1,75 mill PF Innbo Super dekker skade og tap av innbo og løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade eller tyveri, samt kaskoskader i hjemmet. I tillegg dekker forsikringen blant annet: tyveri fra låst garderobeskap på arbeidsplassen med inntil kr tyveri fra bod uten sumbegrensning tyveri av sykkel med inntil kr rettshjelp i egenskap av privatperson med inntil kr ansvar som privatperson naturskade Maksimal erstatning per skadetilfelle er kr eller 1,75 mill. Generell egenandel er kr 2 000, men det trekkes ingen egenandel ved tyveri fra bolig dersom den er utstyrt med godkjent innbruddalarm tilkoblet alarmsentral, og alarmen utløses ved tyveriet. Sykkel som er registrert i Falck Sykkelregister får halvert egenandel ved tyveri. Spesielle dekninger kan ha andre egenandeler. Premien trekkes fra desemberlønnen. Pris forsikringssum 1,75 mill: : Sone 1 Oslo Sone 2 Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø Sone 3 - Øvrige kommuner Innboforsikringen leveres av Codan. 12

13 PF Studentforsikring Obligatorisk grunndekning Obligatorisk studentforsikring er gratis forsikring for alle studentmedlemmer, og den har også inkludert ID-tyveri-forsikring. Obligatorisk studentforsikring inneholder innboforsikring kr ulykkesforsikring invaliditet kr ulykkesdødsfallforsikring kr ID-tyveriforsikring kr og husk at du kan kjøpe alle de andre PF-forsikringene! PF Reise Student Frivillig Du kan også kjøpe Reiseforsikring Student for kun kr 350 for hele 2013, og ellers alle de andre forsikringene til PF Forsikring. Kr 350 for hele 2013! Studentforsikringen leveres av Codan og HELP Forsikring. Reiseforsikring Student leveres av AIG. 13

14 PF Private Skadeforsikringer Frivillig De forsikringene du kan kjøpe av PF Private Skadeforsikringer er: Bil Villa Hytte/fritidshus Båt Ulykke Verdigjenstand Tilhenger Campingvogn Campingbil Moped Motorsykkel Traktor Veteranbil Snøscooter Hund Forsikringene leveres av Codan. Ved skade - kontaktinformasjon PF Forsikring velger hvert år de leverandørene som gir de beste betingelsene for våre medlemmer. Flere forsikringsselskaper leverer forsikringene, men du behøver bare å forholde deg til ett telefonnummer, også ved skade: (PFs hovednummer) Ved skade: tlf uansett! Herfra blir du satt dit du skal, uansett tidspunkt på døgnet. Enkelt og trygt! Du kan også sende e-post til forsikringsselskapene: Reise: Bil, mc, båt, campingvogn, campingbil: Innbo, bolig, verdigjenstand: Ulykke, dødsfall, uførhet, Kritisk sykdom: ID-tyveri: 14

15 Vi gjør forsikring enkelt for deg! Tvister Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra PF Forsikring. Vi har oversikt over de forsikringer du har gjennom oss. Om du vet hva du har privat, kan vi se om du har hull i dekningene eller er overforsikret. Vi i PF Forsikring skal ikke tilby deg forsikringer du ikke trenger, men gi deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Vi hjelper deg også med skadesaker. Våre forsikringer er i stadig utvikling. Tips og innspill fra deg som medlem er et viktig bidrag til en løpende forbedring av medlemsforsikringene. Og husk: Jo flere som er med på våre forsikringer, desto sterkere står vi når pris og vilkår skal forhandles med selskapene! Ta kontakt på eller på e-post Dersom det oppstår tvist mellom forsikringsselskap og kunde, kan begge partene kreve nemndbehandling etter Forsikringsavtalelovens Henvendelser rettes til Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Tips: Kontakt PF Klagepanel først! tlf Marita Kathe Ole Gunnar Liv-Toril Øyvind Samboer Med samboer menes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede i de siste 2 år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Dette gjelder dog ikke dersom det foreligger forhold som er til hinder for at lovlig ekteskap kan inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Mer detaljert informasjon finner du på pf.no. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom Politiets Fellesforbund og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil eller endringer av forsikringer etter at brosjyren er produsert. PF Klagepanel Når du ikke fram med dine synspunkter overfor forsikringsselska pet? Vil du klage på andre forhold knyttet til PF Forsikring? - Da kan du henvende deg til PF Klagepanel med din sak. De aller fleste spørsmålene vi får fra medlemmene løser seg raskt og i min nelighet om vi kobles inn før uenigheten er blitt til en tvistesak. 15

16 Kontakter Politiets Fellesforbund Møllergata 39 T F PF Forsikring T tast 1 F AIG Codan Forsikring HELP Forsikring Storebrand 16

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer