MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSFORSIKRINGER 2011"

Transkript

1 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på

2 BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden og består av følgende elementer Element Maks dekning Medlem Ektefelle/ samboer Barn Livsforsikring 14 G Ja * ** Uføreforsikring 11,2 G Ja * ** Kritisk sykdom 1 G Ja Nei Ja Ulykkesforsikring 67 G Ja Ja Ja Behandlingsutgifter ulykke Ja Ja Ja ID-tyveri Ja Ja Ja * Kan kjøpes i tillegg hvis ønskelig (kr 103 for livsforsikring og kr 78 for uføredekning, totalt kr 181 pr mnd) ** Ønskes slik dekning anbefaler BFO at man tegner egen barneforsikring Vi gjør oppmerksom på at tabellen er noe forenklet og ikke inneholder fullstendige vilkår De aller fleste som eier bil har bilforsikring med kasko. Vår opplevelse er beklageligvis at ikke alle har tenkt like mye på seg selv som på bilen sin. Hva skjer med deg hvis du blir skadet og/eller ufør? Hva sitter familien din igjen med hvis du ikke kommer hjem fra utenlandstjeneste? Alle som melder seg inn i BFO blir med i BFOpakken. Den inneholder livsforsikring på 14 G (kr ), uføredekning inntil kr og ulykkesforsikring for hele familien. I tillegg får du dekningene Kritisk Sykdom og ID-tyveri. Krigsrisiko: Livs- og uføreforsikringen dekker krigsrisiko. Ulykkesforsikringen dekker IKKE krigsrisiko. Grunnbeløpet i Folketrygden 1 G - 1. mai 2010: kr BFO-pakken er det nærmeste du kommer en kasko på deg selv. Med ektefelleforsikring og barneforsikring i tillegg, er du godt dekket hvis det verste skulle skje.

3 Livsforsikring BFOs livsforsikring dekker medlem. Erstatning etter denne forsikringen utbetales til dine etterlatte, uansett dødsårsak. Den gjelder altså både ved ulykke og ved sykdom som fører til død. Forsikringssummen er på 14 G fram til du fyller 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år til du fyller 60. Fra 60 til 65 år er forsikringssummen på 7 G (kr ). Livsforsikringen opphører ved utgangen av det år du fyller 65. Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn. Medlemmets alder Antall G ved død Forsikringssum i kroner , , Uføreforsikring Forsikringen dekker medlem ved varig arbeidsuførhet på minst 50 %. Hovedreglene for å ha rett til denne erstatningen er: at du har vært minst 50 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år at uførheten bedømmes som varig Forsikringen gir en dekning på 80 % av dødsfalldekningen på 14 G fram til du fyller 25 år. Dette gir en engangsutbetaling på kr Deretter nedtrappes uføreerstatningen med 2 % per år fram til den opphører ved fylte 60 år.

4 Ulykkesforsikring Forsikringen gir deg, ektefelle/samboer og barn under 20 år erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen dekker skader ned til 1% medisinsk invaliditet. Slik blir erstatningen ved 100 % medisinsk invaliditet: Sivil status Forsikring ved 100% invaliditet Enslig medlem 67 G (kr ) Enslig medlem med barn 36 G (kr ) Hvert barn 36 G Ektefelle/samboer 36 G Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke med inntil kr Dekker inntil 5 mill ved invaliditet Kritisk sykdom Forsikringen gir en engangserstatning på 1 G, kr , dersom medlemmet blir rammet av en av disse sykdommene: Hjerteinfarkt Hjerteoperasjon Hjerneslag Alvorlig kreft Hjernesvulst Nyresvikt Organtransplantasjon MS Motornevronsykdom Blindhet Døvhet Forsikringen gjelder også for medlemmets egne barn, fra de er fylt 1 år til fylte 20 år. Dersom forsikrede står på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført transplantasjon, av hjerte, lunger, nyre, lever eller benmarg, gir det rett til erstatning. Forsikringen Kritisk Sykdom dekker en del vanlige, alvorlige sykdommer. Svært tidlige stadier av disse sykdommene er likevel ikke alltid dekket. Du er ikke dekket for alle alvorlige sykdommer. Sykdommer som ikke er nevnt ovenfor, er ikke omfattet av forsikringen. Du er heller ikke dekket av forsikringen dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse. Det er en forutsetning for utbetaling av erstatning at du er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. For medlemmet opphører dekningen for kritisk sykdom ved fylte 60 år.

5 ID-tyveri Forsikringen gjelder for deg fram til du fyller 65 år, for ektefelle/samboer og hjemmeboende barn til de fyller 20 år. ID-tyveri skjer stadig oftere, og det kan bli både kostbart og arbeidskrevende å rydde opp etter at noen har misbrukt din identitet. Dersom du utsettes for ID-tyveri må du ta kontakt med HELP forsikring, på telefon: umiddelbart. Det er viktig at selskapet kommer tidlig på banen for å begrense skadeomfanget mest mulig. Forsikringen dekker: Juridisk bistand inntil 1 mill Info om forebygging av ID-tyveri Hjelp til å begrense skadeomfang Hjelp til å avvise krav Hjelp til å forhindre inkassosaker Hjelp til sletting av feilaktige betalingsanmerkninger Hjelp til å kreve erstatning for tap Ektefelleforsikring For de fleste medlemmene er levestandarden basert på to inntekter. Det er derfor viktig å ha forsikring for ektefelle/samboer. BFO har en livsforsikring på 12 G (kr ) som kommer til utbetaling ved ektefelles død, uansett dødsårsak. Du kan i tillegg kjøpe uføreforsikring på inntil 80 % av dødsfalldekningen (kr ) for ektefelle/samboer. Uføreforsikringen gir erstatning i form av et engangsbeløp, dersom ektefellen skulle bli minst 50 % varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Ektefelle må levere tilfredsstillende helseerklæring for å bli med på forsikringen. Det er også en forutsetning at medlemmet er med på BFO-pakken for at man skal kunne medforsikre ektefelle. Premie Dødsfallsforsikring koster kr 103 per måned. Dødsfallsforsikring og uføredekning koster totalt kr 181 per måned. Vilkår på nettet Alle vilkårene til BFOs forsikringer finnes på internett under Forsikringer på vår hjemmeside. Hvis du bare leser de generelle vilkårene kan det se ut som krigsrisiko ikke er dekket. Men for alle BFO-medlemmer som er med på BFO-pakken er krigsrisiko dekket når det gjelder livs- og uføreforsikringen. Ulykkesforsikringen omfatter IKKE krigsrisiko.

6 Andre forsikringer BFO-rabatter I tillegg gir BFOs samarbeidsavtale med If medlemmene rabatter på private skadeforsikringer. Ved å samle forsikringene kan du oppnå ytterligere rabatter. If har eget bonussystem Du får inntil 20 % rabatt ved å samle forsikringene dine der. I tillegg får du som medlem 10 % BFO rabatt. Trekkes forsikringspremien av FP konto, gis ytterligere 5 % rabatt hvis du har dekning på konto ved premieforfall. NB! Selv om du tegner dine private skadeforsikringer i andre selskaper enn If, kan du selvsagt fortsatt være medlem av BFO og benytte deg av de kollektive medlemsforsikringene. YS BFOs hovedorganisasjon har også medlemsfordeler det kan være verdt å sjekke: Innboforsikring BFOs kollektive innboforsikring dekker ditt innbo og løsøre med inntil 1,75 mill kroner. Det er ingen begrensninger i erstatningen for enkeltgjenstander eller samlinger innenfor forsikringssummen. Superdekning er inkludert i prisen. Forsikringen dekker deg og ektefelle/samboer for ansvar dere som privatpersoner kan komme opp i, og det er også rettshjelpdekning i forsikringen. Dekningen på nyere forbrukerelektronikk er forbedret. Avskrivningsreglene er bedre, og dekningsområdet utvidet til også å gjelde på reiser inntil 60 dager i hele verden. 1 år for mobiltelefoner 2 år for kamera, GPS, PC/datautstyr, bærbar musikk/bilde-avspiller 5 år for annet, hvitevarer og husholdningsapparater For disse er avskrivningsreglene fjernet. Egenandel kr For eldre gjenstander gjelder vanlige vilkår og erstatningsregler. Priser: Sone 1: Kr per år. Oslo Sone 2: Kr per år. Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø Sone 3: Kr 950 per år. Resten av landet Egenandelen ved skade er normalt kr Dekning i utlandet: Mot et tillegg på kr 125 per i forsikringssum, kan du forsikre innbo og løsøre mens du er stasjonert utenlands. Ta kontakt med FP for å få flere detaljer om dette tilbudet. Containerforsikring: For medlemmer om bord på militære fartøy samt medlemmer i internasjonale operasjoner tilbys en såkalt containerforsikring. Forsikringen er gratis og har tilsvarende vilkår som BFOs innboforsikring, dog med visse endringer. Containerforsikringen gjelder for ett år av gangen. Du må selv kontakte Forsvarets Personellservice på siv tlf / mil tlf eller og tegne denne.

7 Barneforsikring If barneforsikring er en individuell forsikring som medlemmene kan tegne for sine barn. Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 måneder, og opphører senest ved utgangen av året barnet fyller 25 år. Forsikringen kan ikke tegnes etter at barnet har fylt 14 år. Dette dekkes: Invaliditetserstatning: Forsikringen dekker inntil kr 1 mill ved medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke. Erstatningen følger invaliditetsgraden. Ved invaliditetsgrad over 51 %, utbetales dobbel erstatning. Det vil si at maksimal erstatning ved 100 % invaliditet er 200 % av forsikringssummen. Ved død som følge av sykdom eller ulykke utbetales kr Dagpenger: Vilkårene gir rett til dagpenger ved sykehusopphold på minst 10 dager. Erstatningen utbetales fra dag 1 med kr 300 pr dag i inntil 365 dager. Økonomisk førstehjelp Kr utbetales ved følgende diagnoser: kreft, MS, diabetes type 1 (insulinavhengig), og alvorlige hjerne- og brannskader. Helseerklæring: Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med på forsikringen. Skjema for helseerklæring får du fra FP, og det er også FP som tar imot påmeldingen til forsikringen. Premie: Årspremien er kr Inntil kr 2 mill i erstatning ved medisinsk invaliditet Reiseforsikring BFO anbefaler å tegne helårs reiseforsikring gjennom Europeiske. Pris og dekning varierer avhengig av om du tegner forsikring som enkeltperson eller familie, og om du ønsker dekning i hele, eller deler av verden. Du har blant annet dekning for: - avbestilling inntil kr for familie - reisegods inntil kr for familie - reisesyke uten sumbegrensning - ansvarsdekning inntil kr 6 mill - rettshjelpsdekning inntil kr Stasjonert i utlandet? Tjenestegjør du utlandet har BFO fremforhandlet en egen reiseforsikring som gjelder fra stasjonsstedet eller marinefartøy ved havn, uavhengig av hvor mange dager du har vært borte fra Norge/ på reise. Ta kontakt med FP for priser og vilkår. Pris for familie med dekning i hele verden: 1550 pr år (før evt If pluss rabatt)

8 GRATIS ELEVFORSIKRING Med Super Innbodekning Innbo Brann kr Enkeltgjenstander kr Samlinger (frimerker, mynter etc) kr Penger/verdipapirer etc kr Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet Ingen sumbegrensning Sykkel kr Matvarer i fryser Ingen sumbegrensning Rekonstruksjon av arkiver, datafiler mm kr Ran og overfall Napping av veske som sikrede bærer kr Erstatningsansvar (for hvert skadetilfelle) kr Rettshjelp kr Flytteforsikring i egenskap av privatperson kr Reiseforsikring Reisegods Avbrudd/avbestilling Ulykkesforsikring Medisinsk invaliditet (0-100%) Behandlingsutgifter Død Polisenr BFO gir gratis forsikring til medlemmer som er elever på befals- og fagskolene. Denne forsikringen er også gratis for kadettene mens de går på Krigsskolen. Forsikringen gjelder også for elever som tar utdanning på sivile skoler på forsvarets regning. MERK: BFO gir denne forsikringen gratis også i andre år av etatsutdanningen, eller det første plikttjenesteår for elever fra flerårige skoler. Nyere forbrukerelektronikk er dekket med inntil kr Elevforsikringen dekker skader over kr. 1000,-. Det trekkes ingen egenandel ved utbetaling. Befalets Fellesorganisasjon Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: E-post: Forsvarets Personellservice Tlf siv: Tlf mil: eller E-post: Informasjonen i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer, og er gjengitt med forbehold om feil. Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene sammen med forsikringsbevis som legges til grunn

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Privatforsikringer i Tryg

Privatforsikringer i Tryg Privatforsikringer i Innhold TRYGG PLUSS BIL HUS INNBO FRITIDSHUS FRITIDSBÅT REISE BARN OG UNGDOM EKSTRA BARNEULYKKE ØVRIGE FORSIKRINGER ØVRIGE FORSIKRINGER FORTSETTES g Pluss er fordeler som skaper trygghet

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer