Forskerforbundets forsikringer 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerforbundets forsikringer 2015"

Transkript

1 Forskerforbundets forsikringer 2015

2 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har privat, kan vi på forsikringskontoret se om du mangler noen viktige dekninger eller har overdekninger på unødvendige forsikringer. Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, vi gir deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne mellomrom, slik at du har riktige dekninger i forhold til den livssituasjonen du befinner deg i. Huskelapp: Når det skjer store endringer i livet ditt du gifter deg, skilles, eller får barn - må du også se over forsikringene. Behovet for forsikringer endrer seg ofte når rammene i livet endres. KORTVERSJON Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom Forskerforbundet og forsikringsselskapet som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren. Her finner du alt om forsikring Ta kontakt med forsikringskontoret På På ADMINISTRASJON Forskerforbundet er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret. Megling og forvaltning av avtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (organisasjonsnummer ) etter avtale med Forskerforbundet. På finner du alt du trenger å vite om Forskerforbundets medlemsforsikringer. Du kan også logge deg inn og se hvilke forsikringer du har, og samtidig bestille forsikringer direkte på nettet. Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Dersom du ønsker mer detaljert informasjon, kan du klikke deg inn på vilkårene under hver enkelt forsikring. Forsikringsbeviset og vilkårene er de dokumentene som danner rettsgrunnlaget, dersom det skulle oppstå tvist om hvilke dekninger som gjelder. 2

3 Behandlingsforsikring uten helseerklæring Melder du deg på i løpet av lanseringsperioden fram til 1. februar blir du med på forsikringen uten å levere egenerklæring om helse. Det samme vil gjelde for ektefelle/samboer. Bestiller du forsikringen senere må du levere helseerklæring. Behandlingsforsikring er et utbredt tilbud til ansatte i bedrifter i privat sektor. Totalt er flere enn mennesker i Norge omfattet av en slik forsikring, og 9 av 10 er forsikret via sin arbeidsgiver. Forsikringskontoret har fått mange forespørsler om behandlingsforsikring fra medlemmer som ikke har en slik ordning på sin arbeidsplass. Derfor tilbyr vi nå denne forsikringen til gunstig pris til medlemmene og deres ektefeller/samboere. Priser 2015 Etter forhandlinger med Tryg Forsikring er prisene blitt like hyggelige for medlemmer og ektefelle/samboer. Prisene er basert på alder for den enkelte forsikrede: Alder Pris per år Kr Kr Kr Kr Kr Hva forsikringen omfatter Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. Foruten undersøkelse, operasjon og gjenopptrening, har du dekning for fysikalsk behandling og behandling hos psykolog. Dersom du blir utsatt for en traumatiserende hendelse, som for eksempel ran, overfall eller voldtekt, har du rett til krisehjelp. Behandling innen 14 virkedager Behandlingsforsikringen garanterer at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for. Dersom du ikke har fått hjelp innen 14 virkedager, har du krav på å få utbetalt en kompensasjon på 500 kroner per dag i inntil 20 dager. Seriøse aktører Forsikringen leveres av forsikringsselskapet Tryg. De har knyttet avtaler med kjente aktører i helse-norge. De benytter seg blant annet av Aleris Helse, Volvat Medisinske Senter, Unilabs Norge AS, Curato AS, NIMI og Feiringklinikken. Selskapet har også avtaler med klinikker i Sverige, Danmark og Tyskland, og pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen. Trenger du hjelp kontakter du Tryg Behandlingsservice på eller på e-post Hvem kan kjøpe forsikringen? Forskerforbundets behandlingsforsikring kan kjøpes for deg som medlem og for ektefelle/samboer. For å kjøpe produktet må man være fylt 18 år, og forsikringen kan kjøpes frem til fylte 70 år. Du kan ha forsikringen gjennom Forskerforbundet ut det året du fyller 70 år. Må det leveres helseerklæring? Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen, såfremt du ikke kjøper den i lanseringsperioden fram til 1. februar Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Behandlingsforsikringen betales i to terminer per år. 3

4 Obligatorisk forsikring Den obligatoriske forsikringen blir du med på når du melder deg inn i Forskerforbundet, uten å levere helseerklæring. Forsikringen består av en livsforsikring, uføreforsikring, forsikring ved kritisk sykdom og ulykkesforsikring. Har du familie, er den også dekket av ulykkesforsikringen. Kritisk sykdom Forsikringssummen på 1 G (kr ) utbetales etter at du har fått stilt diagnose for en av de sykdommene forsikringen dekker. Du er dekket ut det året du fyller 67. Dette er noe av det som dekkes: MS kreft slag infarkt hjernesvulst alvorlig angina pectoris hjerneslag I vilkårene på våre nettsider finner du en utfyllende beskrivelse av hva som dekkes. Karens: Nye medlemmer som har fått diagnostisert en av sykdommene som er dekket før medlemskapet ble innvilget, vil være unntatt fra erstatning for denne sykdommen. Livsforsikringen er på 6 G (kr ) og utbetales dine etterlatte dersom du faller fra. Forsikringen gjelder i hele verden i arbeid og fritid, ut det året du fyller 67. Uføreforsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du blir minst 50 % varig ufør før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har vært sammenhengende sykmeldt over flere år. Sjekk vilkårene eller ta kontakt med forsikringskontoret om dette er aktuelt for deg. Forsikringssummen er 80 % av livsforsikringen på 6 G, men trappes ned med 2 prosentpoeng hvert år etter fylte 25 år. Ulykkesforsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Blir du 100 % medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden ned til 1 %. Forsikringssummene ved 100 % invaliditet Enslig medlem Medlem med ektefelle/samboer Medlem med ektefelle/ samboer og barn* Medlem og barn* * gjelder hvert barn Pris Kr 144 per mnd for alle de fire 45 G 22,5 G 15 G 22,5 G dekningene. Beløpet trekkes sammen med kontingenten. Forsikringen leveres av ACE. SAMBOER Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. 4

5 Frivillig livsforsikring og uføreforsikring DEKNING INNTIL 3,2 MILL Kjøp livsforsikring for å sikre familien. Uføreforsikringen gir deg større økonomisk trygghet om du blir arbeidsufør. Du kan velge livsforsikring, uføreforsikring eller begge dekningene. I tillegg kan du velge om du vil ha 12 G, (kr ) 24 G eller 36 G i forsikringssum. Ektefelle/samboer har samme valgmulighet. Du må være med på den obligatoriske forsikringen for å kunne kjøpe de frivillige forsikringene. Alternativ gjeldsforsikring Disse forsikringene er gode alternativer til tradisjonell gjeldsforsikring som tilbys gjennom bankene. Forskerforbundets tilbud er rimeligere og gir større handlefrihet fordi erstatningen kan disponeres fritt. Det er ingen samordning med andre forsikringer. Hvorfor uføreforsikring? Du vil gå betydelig ned i inntekt dersom du blir ufør. Er du medlem av Statens Pensjonskasse eller KLP, får du 66 % av lønnen din. Har du en lønn på kr , får du en uførepensjon på kr Har du råd til å redusere inntekten med nesten hver måned? Hvorfor livsforsikring? Ved et dødsfall vil de etterlatte kunne få økonomiske vanskeligheter dersom du ikke har livsforsikring. Vi anbefaler deg å ta vår behovsanalyse på Nedtrapping Utbetaling av uføreforsikringen Dekningene ved død og uførhet Forsikringen gir rett utbetaling om trappes ned mellom 50 og 60 år du får innvilget minst 50 % varig med 0,4/0,8/1,2 G per år på uførepensjon fra folketrygden før henholdsvis 12/24/36 G. utgangen av det år du fyller 60. Etter fylte 60 år reduseres Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt nedtrapping til 0,2/0,4/0,6G for livsforsikringen. minst 50 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra Utbetaling av livsforsikringen Forsikringssummen utbetales til medlemmets etterlatte. Ved ektefelle/samboers død, utbetales forsikringssummen til medlemmet. Medlemmet kan oppnevne særskilt begunstiget for hele eller deler av erstatningen. folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Påmelding Råbillig for unge medlemmer! Fyll ut helseerklæringen på midtsidene. Prisene finner du på helseerklæringen. Er du under 30 år? Da kan du kjøpe livsforsikring på kr 1 mill for kr 177 per år! Er du 33 år kan du kjøpe forsikringen for kr 295 per år. Er du 38 år kan du kjøpe forsikringen for kr 406 per år. UTBETALINGSREKKEFØLGE Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/samboer jf. definisjon av samboer 2. Livsarvinger Forsikringen leveres av ACE. 5

6 Kritisk sykdom RASK UTBETALING NÅR DIAGNOSEN ER KLAR Noen ekstra kroner på konto kan gjøre sykdomsperioden enklere å komme gjennom. Du kan kjøpe forsikring ved kritisk sykdom inntil 7 G, kr. I tillegg har du dekningen på 1 G i den obligatoriske forsikringen. Det betyr at du kan ha en Alder Pris per G per år år Kr år Kr 98 av forsikringen. Ektefelle/ samboer kan også benytte seg av år Kr 136 denne forsikringen år Kr år Kr år Kr 641 sykdom gi utbetaling raskt etter at diagnosen er endelig år Kr stilt, operasjon er gjennomført, eller du er oppført på år Kr år Kr forsikring som gir mer enn kr i utbetaling dersom du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom som er omfattet I motsetning til uføreforsikringen som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringen ved kritisk venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdom som et supplement til uføreforsikring. Forsikringen kan tegnes til du fyller 60, men du kan beholde den helt til du blir 70 år. 6 Priser for 2015 UENDRET PRIS Forsikringen leveres av ACE.

7 Barneforsikring - UENDRET PRIS Du skal slippe å tenke på penger, hvis barnet ditt blir rammet av sykdom. Barneforsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn fra 3 mnd til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke, og har dekning for flere alvorlige sykdommer. Fakta: Barnets alder ved start: Dekker ulykke og sykdom: Medisinsk invaliditet ved ulykke: 3 mnd - 18 år Ja Inntil kr 2 mill Pris: kr per år. Medisinsk invaliditet ved sykdom: Inntil kr 2 mill Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall: Kr Dagpenger ved sykehusopphold: Kr 400 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie: Inntil kr per år i 5 år Ombyggingsstønad: Inntil kr Erstatning ved arbeidsuførhet: Kr BEGUNSTIGELSE Medlemmet kan selv velge hvem som skal ha utbetalt livsforsikringen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på eget skjema som du får fra Forsikringskontoret. Kritisk sykdom: Kr Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. 7

8 Boligforsikring GARANTERT LANDETS RIMELIGSTE Forskerforbundets boligforsikring har bedre dekning enn standard boligforsikringer. Den dekker f eks vann som trenger inn gjennom utett tak eller vegg, noe som vanligvis er unntatt. Ønsker du dekning for råte og hussopp koster dette kr 400 per år. Sjekk hva du sparer Pris: Kontakt Forsikringskontoret for pristilbud. Egenandel: Standard egenandel er kr Rettshjelp og ansvarsdekning har andre egenandeler. Ring forsikringskontoret. Vi trenger å vite: boligens totale bruttoareal 0m du bor i rekkehus, vertikaldelt tomannsbolig eller enebolig Prisgaranti: Vi garanterer boligens byggeår - eller sist påbygd/restaurert MINIMUM 5 % besparelse boligens byggemateriale - tre eller mur i forhold til det du betaler om du har garasje og/eller uthus i dag for samme areal og 0m hele eller deler av boligen leies ut betingelser, dersom du 0m du har kjeller flytter din boligforsikring om du ønsker hussoppforsikring til oss. De fleste sparer mer! Rabatt For å gi deg riktig rabatt trenger vi å vite følgende: har du Forskerforbundets innboforsikring gir 10 % rabatt har du kun brannalarm med varsling til alarmsentral gir 5 % rabatt har du kun innbruddsalarm med varsling til alarmsentral gir 5 % rabatt har du både innbruddsalarm og brannalarm med varsling gir 15 % rabatt har du hatt el-sjekk siste 2 år gir 15 % rabatt rør-i rør gir 15 % rabatt Maksimal rabatt er 40 %. 8 Forsikringen leveres av Landbruksforsikring AS.

9 Innboforsikring - UENDRET PRIS Det er dyrt å kjøpe alt nytt kjøp heller en rimelig innboforsikring. Forskerforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet. Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri inntil kr 3 mill eller kr , om du har valgt det laveste alternativet. Forsikringen dekker blant annet nødvendig ombygging av bolig med inntil kr dersom sikrede blir rullestolbruker eller får barn som har behov for rullestol rettshjelp med inntil kr tyveri av sykkel med inntil kr yrkesløsøre inntil kr dekning ved egen flytting inntil kr Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av bosted og forsikringssum: Sone Kr Kr 1 mill Kr 2 mill Kr 3 mill Sone 1 kr 666 kr kr kr Sone 2 kr 534 kr 755 kr 933 kr Sone 3 kr 413 kr 625 kr 781 kr 942 Sone 1 er Oslo. Sone 2 er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Sone 3 er resten av landet. Egenandeler Standard egenandel: kr Innboforsikringen leveres av Landbruksforsikring AS. Ansvarsforsikring UENDRET PRIS Forskerforbundets ansvarsforsikring dekker kravene til medlemmer som er omfattet av Lov om helsepersonell 20, og medlemmer som er omfattet av Lov om veterinærer mv 25. Forsikringen gjelder virksomhet som utøves i Norden, og den har en maksimal erstatning på kr 10 mill. Erstatning ved tort og svie er begrenset til kr Egenandelen ved skade er kr Forsikringen omfatter blant annet: erstatningsansvar i privat virksomhet eller offentlig ansettelsesforhold erstatningsansvar som måtte oppstå i fritid Pris Kr 600 Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. 9

10 Reiseforsikring - DEKKER TJENESTEREISE INNTIL 180 DAGER Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereiser for medlemmet, og ferie- og fritidsreiser for medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av foreldrene. For barn opphører forsikringen ved første hovedforfall etter at barnet har fylt 21 år. 90 dager Reiseforsikringen gjelder for fritidsreiser inntil 90 dager i hele verden. Er du på tjenestereise er du dekket i inntil 180 dager. Forsikringen dekker blant annet reisegods med inntil kr per person reisesyke og hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning medisinske utgifter - ubegrenset forsikringssum evakuering uten beløpsbegrensning avbestilling kr per person ID-tyveri 10 Forsikring for én person Dersom du bor alene kan du kjøpe reiseforsikring som gjelder bare for deg. Vilkårene er de samme som for familiereiseforsikringen, men forsikringssummene er noe lavere. Pris per år En person kr Familie kr PS: Det er ingen øvre aldersgrense for Forskerforbundets reiseforsikring. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

11 Studentpakken HØYE DEKNINGER TIL LAVE PRISER Nå får du som studentmedlem disse forsikringene til spesialpris: Innbo dekning inntil kr Ulykke dekning inntil kr 1 mill ID-tyveri dekning inntil kr 1 mill Disse tre forsikringene er en grunndekning som alle studenter bør ha. I tillegg må du vurdere om du skal kjøpe livsforsikring og/eller uføreforsikring. Pris Kr 371 for hele Tilleggsdekninger Du kan kjøpe høyere dekning på livsforsikring og uføreforsikring og du kan også forsikre ektefelle/ samboer. Les mer under «Frivillige forsikringer». Har du gjeld er våre livs- og uføreforsikringer de rimeligste gjeldsforsikringene du kan kjøpe. Livsforsikring uføreforsikring kritisk sykdom og ulykkesforsikring Som studentmedlem kan du benytte deg av alle medlemsforsikringene, også den obligatoriske forsikringen med disse fire dekningene. Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Se beskrivelse av forsikringen på side 4. Pris Kr 935 per år Samboere Samboere må enten ha bodd på samme adresse i henhold til folkeregistret i 2 år, ha felles barn eller foreta en begunstigelse for å ha rett til erstatning ved dødsfall. Andre skadeforsikringer 20 % MEDLEMSRABATT Forskerforbundets samarbeidsavtale Husk å oppgi at du er medlem i med Landbruksforsikring gir deg Forskerforbundet, så blir du omfattet 20 % medlemsrabatt på andre skadeforsikringer. Slike skadeforsikringer av vår samarbeidsavtale. er f eks hytte-, bil-, båt- eller andre Det er 30 dagers oppsigelsesfrist på tingforsikringer. private skadeforsikringer. Landbruksforsikring ordner alt det Ta kontakt med Landbruksforsikring praktiske med flyttingen; oppsigelse på eller på e-post i gammelt selskap og start av de nye om du forsikringene når de gamle utløper. ønsker pristilbud på dine slike skadeforsikringer. Ved å benytte deg av Forskerforbundets kollektive forsikringer og vår rabattavtale med Landbruksforsikring kan du spare mye penger på helt nødvendige forsikringer. PS: Husk å benytte kampanjekode FORSK ved bestilling på nett. Da får du den avtalte rabatten. 11

12 Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling Forskerforbundet har over medlemmer og er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio - hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede Forskerforbundet ivaretar medlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene Forskerforbundet hjelper deg dersom du får problemer med arbeidsforholdet ditt I Forskerforbundets lokallag på din arbeidsplass møter du andre medlemmer i faglig og sosialt fellesskap Forskerforbundet gir ut tidsskriftet Forskerforum og tilbyr gunstige medlemsforsikringer og banktjenester Forskerforbundet 12 Postboks 1025, Sentrum 0104 Oslo Tlf Faks

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG

FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG & FINANSIERING FORSIKRING VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING. GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE. VÅRE

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Har du råd til å la være?

Har du råd til å la være? Har du råd til å la være? Kort og godt om fordelene med å være fagorganisert. Det koster mindre enn en avis per dag å ha de rettighetene som er beskrevet i dette heftet Forhandlingsrett Det er kun tillitsvalgte

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem

kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem kunnskap gir vekst Stipendiat? Bli medlem Høyere lønn og bedre arbeidsvilkår Forskerforbundets overordnete målsetting er å gjøre stipendiatstillingen så attraktiv at institusjonene klarer å rekruttere

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten

Norges beste dyreforsikring. Stor test. Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN 2013: 3 av 4 forventer gulrøtter fra staten 04 NOV 13 LØSSALG KR 69,- n PERSONLIG ØKONOMI n BOLIG n SKATT n JUS n FOND n FORSIKRING n BANK n STRØM n TELEFONI Stor test Norges beste dyreforsikring Hvorfor selges strøm med tap? FONDSUNDERSØKELSEN

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer