Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring"

Transkript

1 Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer se definisjon av samboer 2. Livsarvinger Begunstigelse Medlem kan selv velge hvem som skal få dødsfalls erstatningen utbetalt. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til NJ Forsikring. Samboer Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. To års regelen gjelder livsforsikringen husk å begunstige samboer som ikke oppfyller dette kravet! Grunnbeløpet i folketrygden G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2011 er det på kr Ulykkesskade Med ulykkesskade menes «skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje. Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Arbeidsuførhet Helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og avtalene mellom NJ og det aktuelle selskapet som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren. Foto: Derek Shapton/Scanpix Form: jnd.no 2012 Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på NJ Forsikring, Boks 1344, Vika, 0113 Oslo , fax

2 Gratis rådgivning NJ Forsikring administrerer alle NJs kollektive forsikringer. Hit kan du henvende deg og få råd om hvilke forsikringer du bør ha uten å bli utsatt for noe kjøpepress. Mange medlemmer har fått ryddet opp i bunken med forsikringspapirer etter en telefon eller e-post til NJ Forsikring, og de aller fleste har fått rimeligere og bedre forsikringer etter en slik gjennomgang. Kanskje det er på tide at du også tar en telefon til oss? NJ Forsikring Kronisk uflaks? NJs innboforsikring har uflaksdekning Ulykkesforsikringen dekker også samboer og barn Reiseforsikringen har egen ulykkesdekning Kanskje forsikringen «Kritisk sykdom» er noe for deg? Hva med uføreforsikring just in case? side 5 Pensjonsforsikring for puddinger? Eller også for frilansere med litt perspektiv på livet? Kanskje også yrkesskadeforsikring for sikkerhets skyld Kanskje «Kritisk sykdom» så får du litt mer sykelønn enn Folketrygden? side 10 Tør du leve uten livsforsikring? Takler du gjelden om du blir ufør og mister en tredjedel av inntekten din? Takler din samboer lånet om din inntekt forsvinner fra husholdningen? Med NJ Forsikrings livs- og uføreforsikring hjelper du både deg selv og dine om noe skulle skje. side 4 og 5 Nei, du kan ikke kjøpe kritisk sykdom hos NJ Forsikring. Men skulle du få en kritisk sykdom, kan du få erstatning fra den nye medlemsforsikringen som heter «Kritisk sykdom». Du blir ikke frisk av det, men med litt ekstra penger på kontoen kan du ha det litt hyggeligere mens du er syk. Eller ha en buffer om sykdommen skulle føre til at inntekten går ned i lengre tid. side 6 garanti! Vi gir deg prisgaranti for to år framover. en på våre livs- og uføreforsikringer skal ikke øke mer enn grunnbeløpet i folketrygden. Kritisk sykdom Alle foto: istockphoto Medlemsforsikringene Forsikringsavtalene inngås mellom Norsk Journalistlag og det enkelte forsikringsselskap, slik at NJ er forsikringstaker på vegne av medlemmene. Megling og forvaltning ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS etter avtale med NJ. Singel? Singel i hjemmet: Kanskje en innbodekning på en halv mill. er nok? Får du en velstående samboer kan du alltid utvide med en mill ekstra. Singel på tur: Vi har reiseforsikring som bare dekker deg. Da slipper du å betale for andres barn og ektefeller. Singel i livet: Bruk ikke penger på livsforsikring kjøp heller NJs uføreforsikring. Da får du pengene selv! side 4, 5 og 9 Ut på tur? Reiseforsikringen holder sin beskyttende hånd over deg fra du skritter over dørterskelen hjemme; på vei til arbeid eller ut i verden, på helgetur til hytta eller København, på stamkafeen og på sykkeltur i Provence. Reiseforsikringen av: side 9 De andre forsikringene Helseforsikring side 6 Barneforsikring side 8 Studentforsikring side 10 Hus, hytte, bil, båt side

3 Livs - og uføreforsikring Når et medlem dør Kritisk Innboforsikring sykdom Ulykkesforsikring istockphoto Livs- og uføreforsikring. Høy dekning lav pris Du kan velge om du vil ha livsforsikring eller uføreforsikring eller begge. Dessuten kan du velge om du vil ha 12 G (kr ) eller 24 G (kr ) i forsikringssum. Ektefelle og samboer kan også kjøpe disse livs- og uføreforsikringene! er per år i Kr Utbetaling av livsforsikringen Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte. Ved ektefelle/samboers død ut betales forsikringssummen til deg. Alder Medlem død Medlem ufør Medforsikret Medforsikret 12 G 12 G død 12 G ufør 12 G t.o.m 30 år For dekning på 24 G dobles prisen. 1 G = kr Livs - og uføreforsikringene leveres av Ace Life Limited. Alternativ til gjeldsforsikring Forsikringene er et godt alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. De er rimeligere og gir større handlefrihet. Erstatningen kan benyttes til å nedbetale gjeld, eller disponeres etter ønske og behov. Erstatningen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Utbetaling av uføreforsikringen Uføreforsikringen utbetales dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør. Uførheten må ha vart i minst to år, og du må ha fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du før fylte 62 år har mottatt minst 50 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV i minst 36 måneder sammenhengende, og deretter fått innvilget minst 50 % arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Skattefritt Erstatning fra livs- og uføreforsikringen er fritatt for inntektsskatt. Nedtrapping og varighet Forsikringssummene for livs og uføreforsikringene trappes ned etter fylte 51 år. For livsforsikring på 12 G reduseres erstatningen med 0,5 G per år fram til fylte 60 år. Deretter er forsikringssummen på 6 G ved død, fram til den utløper ved utgangen av året du fyller 70. Foto: Rubberball/iStock Nedtrappingen for 24 G skjer med 1 G per år i samme periode, og du beholder en dekning på 14 G ved død fra år. Uføredekningen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Påmelding Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Skjema for helseerklæring finner du på Når et medlem dør NJs medlemmer er med i Pressens Gravferdskasse. Den gir de etterlatte en utbetaling på kr Alle medlemmer i NJ er også dekket av en livsforsikring på 1 G, kr NJ betaler denne forsikringen, og den gjelder ut det året du fyller 67. Forsikringen dekker ikke dødsfall som følge av terror eller krigshandlinger. OBS: Studentmedlemmer omfattes ikke av disse to ordningene. Innboforsikring for små og store hjem NJs innboforsikring har en av markedets beste dekninger ved alle typer skader i hjemmet. Maksimal dekning ved skade på og tap av innbo og løsøre er kr 1,5 mill. Dersom du bor i en mindre husholdning, kan du kjøpe dekning for kr Forsikringen dekker medlem og ektefelle/ samboer/registrert partner. Hjemmeboende barn dekkes til 20 år. Studenter kan kjøpe forsikring som dekker kr Innboforsikringen omfatter: Innbo og løsøre Rettslig erstatningsansvar Rettshjelp Skader som dekkes: Brann og nedsoting Lynnedslag og elektrisk fenomen Naturskade Vannskader Tyveri, hærverk, ran og overfall Tyveri fra kontorpult eller garderobeskap på arbeidsplassen Matvarer i fryser ved svikt i strømforsyning Utgifter til ryddig, flytting og lagring etter skade Veskenapping Tyveri av sykkel inntil kr Tyveri/hærverk i bod/garasje Ting på privat uteareal Eget yrkesløsøre Rekonstruksjon av notater Uflaksdekning Denne dekningen kan hjelpe deg når du er rammet av ren uflaks, og ingen andre forsikringer dekker hendelsen. Forsikringen dekker f eks: at tv en ramler i gulvet at du mister kameraet over bord at du velter et malingsspann i sofaen Ekstradekning NJs ekstradekning gir erstatning ved skader forårsaket av dyr, transportskade ved flytting og bedre dekning for skader i bod og garasjer. Egenandeler Standard egenandel er kr Ved tyveri av låst sykkel registrert i Falck Sykkelregister er egenandelen kr en på innboforsikringen er avhengig av din adresse i folkeregisteret: Dekning Kr 1,5 mill Kr Sone 1: Kr Kr Oslo Sone 2: Kr Kr 844 Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Sone 3: Kr Resten av landet. Innbo Student Kr 290 Innboforsikringen for studenter dekker inntil kr OBS! Innboforsikrin gen inngår ikke automatisk i medlemskapet. 4 5

4 Kritisk sykdom Helseforsikring Ulykkesforsikring Foto: Michael CourtneyiStockphoto Kritisk sykdom Kritisk Sykdom er en sykeforsikring hvor den avtalte forsikringssum utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for: Hjerteinfarkt, hjerneslag, hjernesvulst, MS, alvorlig kreft, Parkinson, blindhet, døvhet, brannskader, nyresvikt, tap av taleevne, permanent lammelse, motornevronsyndrom, tap av ben og armer Forsikringen kan også gi erstatning dersom forsikrede har fått utført operasjon, inkludert angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertes kransearterier, eller åpen hjerteoperasjon for å sette inn en ny hjerteklaff. Dersom forsikrede står på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført Alder per G/år Tom 30 år transplantasjon, av hjerte, lunger, nyre, lever eller benmarg, gir det også rett til erstatning. Du bestemmer Du kan kjøpe dekning fra 1 G til 7 G, nesten kr , både for deg selv og for ektefelle/ samboer. Helseerklæring må leveres for å bli med på forsikringen. Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptom de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Du er heller ikke dekket av forsikringen dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse, og det er ikke dekning for sykdommer som det er tatt spesiell reservasjon for i forsikringsbeviset. Du får raskt erstatning etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Maks 60 år Du kan kjøpe forsikringen til du er 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. en er avhengig av din alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og samboer. Helseforsikring NJs helseforsikring sikrer deg rask behandling. Helseforsikringen finner fram til de sykehus og spesialister som best og hurtigst kan behandle deg, i Norge eller i et annet land i Europa. Du kan ha forsikringen gjennom NJ til du er 67 år. Deretter kan du søke om individuell videreføring av avtalen. Ektefelle/ samboer kan også kjøpe forsikringen. Forsikringen dekker Spesialistkonsultasjon innen 10 dager Garantert operasjon/behandling innen 20 dager Hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold Ny uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Eget pasientombud som ivaretar dine pasientrettigheter ansvarstid 2 millioner kroner i forsikringssum per skadetilfelle Ulykkesforsikring NJ Forsikring tilbyr sine medlemmer en ulykkesforsikring som dekker over hele verden, både på arbeid og i fritiden. Forsikringen gjelder for medlemmet, medlemmets ektefelle/regstrerte partner og medlemmets barn under 21 år. Ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet gir forsikringen rett til erstatning fra 1 prosent invaliditetsgrad. Behandlingsutgifter dekkes med 5 prosent av forsikringssummen. Forsikringssummen bestemmes ut fra familiesammensetningen på skadetidspunktet. Utbetaling under ulykkesforsikringen kommer i tillegg til andre ulykkesforsikringer. Du kan ha forsikringen til du blir 70 år Eksempel: Erstatningen til aleneboende medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid, får du 10 % av erstatningen, kr OBS: Ønsker du dekning for uførhet pga sykdom, må du ha uføreforsikring, se side 4. Kr 427. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring Invaliditetstabellen danner kun utgangspunkt for en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle Tap av beste hånd 50% Døvhet ett øre 15% Tap av én lunges funksjon 35% Lammelse ben 65% Tap av alle tær på én fot 10% Definisjon medisinsk invaliditet: Stor hjerneskade 100% Foto: rmirroy/istockphoto Tap av syn på ett øye 18% Lammelse underarm 60-65% Tap av pekefinger 12% Amputert ankelledd eller legg: 20-30% Tap av én stortå 5% Les mer om forsikringen på forsikring. Der finner du også fulle vilkår og skjema for helseerklæring og påmelding til forsikringen. Forsikringen leveres av ACE European Group. Det kreves ikke helseerklæring for å bli med på helseforsikringen. Det er lik pris uansett alder, livsstil og kjønn. Kr Forsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse AS i samarbeid med Codan. Familiesammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn En person 30 G (kr ) Medlem med ektefelle/samboer 15 G (kr ) 15 G (kr ) Medlem med barn 15 G (kr ) 15 G (kr ) Medlem med ektefelle og barn 10 G (kr ) 10 G (kr ) 10 G (kr ) 6 7

5 Barneforsikring Reiseforsikring Foto: Michael Blackburn/iStock Foto: Michael Jung/iStockphoto Foto: Sang Nguyen/iStockphoto Barneforsikring NJs barneforsikring har høye forsikringssummer på flere dekninger. Ved 100 % medisinsk invaliditet etter sykdom eller ulykke, kan du nå få inntil 2 mill i erstatning. Kritisk sykdom / alvorlige sykdommer 9 alvorlige diagnoser er omfattet, blant annet MS, kreft og leddgikt. Forsikringssummen er et engangsbeløp på kr Dette er noen av dekningene: Dekningselementer Engangsbidrag ved ombygging av bolig Forsikringen dekker nødvendige utgifter inntil kr i forbindelse med ombygging av bolig som følge av ulykke eller sykdom. Utvidet hjelpestønad Ved langvarig sykdom eller i en rehabiliteringsperiode kan det gis en erstatning på inntil kr per år i fem år. Erstatning ved død Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på kr hvis barnet dør som følge av ulykke. Sum Medisinsk invaliditet ved ulykke Medisinsk invaliditet ved sykdom Behandlingsutgifter ved ulykke Erstatning ved dødsfall Dagpenger ved sykehusopphold 400 Engangsbidrag ved ombygging av bolig Utvidet hjelpestønad/merutgifter ved langvarig pleie Kritisk sykdom / utvalgte sykdommer Behandlingsutgifter Forsikringen dekker kostnader som følge av en ulykkesskade, blant annet utgifter til pleie, behandling og reiser med inntil kr Dagpenger ved sykehusopphold Hvis barnet blir innlagt på sykehus, eller at det er medisinsk nødvendig at en av foreldrene er hjemme med barnet, kan forsikringen gi erstatning på kr 400 per dag fra 10. dag, og i inntil 365 dager. Bestilling Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder senest til første hovedforfall etter at forsikrede fyller 26 år. Det kreves helseerklæring for å bli med på forsikringen. Påmeldingsskjema og helseerklæring fylles ut på nettet. Gå via Kr Reiseforsikring NJs familiereiseforsikring gjelder for medlemmer, ektefelle/samboer, samt barn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 21. Egne barn som ikke bor hos forsikrede, er dekket på reiser sammen med forsikrede. Bor du alene kan du kjøpe NJs reiseforsikring for 1 person. Den er litt rimeligere, og har de samme dekningene. Når forsikringen gjelder Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 60 dagers varighet i hele verden. Den dekker også reiser til og fra arbeidsstedet. Du er ikke dekket hjemme og på arbeids-/studiested. Avbestilling inkludert Forsikringen har dekning for avbestilling på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien. Det er ingen egenandel ved skader bortsett fra på rettshjelpsdekningen. Familiedekningen kr 996. Dekningen for en person kr 788. Dette er noen av dekningene: Dekningselementer Forsikringssum Reisens varighet 60 dager Tjenestereise/fritidsreise Ja Reisesyke Hjemtransport Forsinket avgang per sikret / maks Forsinket bagasje per sikret Reisegods / Effekter tilhørende ditt foretak Hjemkallelse Reiseavbrudd / per døgn Privatansvar Rettshjelp per tvist Evakuering Avbestillingsforsikring / Ulykke medisinsk invaliditet - voksne Ulykke medisinsk invaliditet - barn Ulykke død - voksne Ulykke død - barn To summer angir dekning for en person / familie. 8 9

6 Frilansforsikringer Private skadeforsikringer Hytte Bil Båt Foto: Martin Novak/iStockphoto Frivillig yrkesskadeforsikring Journalister som er selvstendig næringsdrivende kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring. Forsikringen dekker langt på vei det samme som den lovpålagte yrkesskadeforsikringen som gjelder for arbeidstakere. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som påføres under arbeid på arbeids stedet i arbeidstiden. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: Tap og utgifter frem til erstatningsutbetaling Ménerstatning Tap av fremtidig inntekt Fremtidige merutgifter Erstatning ved død: Ved død utbetales inntil 15 G. Erstatning utbetales til gjenlevende ektefelle eller samboer, aldersnedtrappet fra 46 år. Erstatning til barn avhenger av barnets alder. Erstatningen varierer fra 6,5 G for barn under 1 år til 1 G for barn under 20 år. Begravelsesbidrag utbetales med 0,5 G. Forsikringen dekker ikke: Belastningslidelser/slitasje Invaliditetsgrader under 15 % Forsikringen koster kr Tjenestepensjon Gjennom NJ Forsikring kan også frilansere få tjenestepensjon. Selvstendig næringsdrivende kan spare inntil 4 % av personinntekten mellom 1 G og 12 G til alderspensjon. Eksempel: Lønn kr G kr = kr x 4 % = kr = sparebeløp Kostnader knyttet til tjenestepensjonen er fradragsberettiget i næringsoppgaven. Studentforsikringer Studentmedlemmer i NJ får særdeles rimelige forsikringer. Du får for eksempel: innboforsikring for bare kr 290 reiseforsikring en person kr 788 Du kan også benytte deg av de øvrige medlemsforsikringene på de samme vilkår og priser som vanlige medlemmer. Livs- og uføreforsikringene for unge NJ-medlemmer er dessuten svært rimelige. er per år < 30 år: Medlem død 12 G: Kr 322 Medlem ufør 12 G: Kr 778 Medforsikret død 12 G: Kr 308 Medforsikret ufør 12 G: Kr 793 (12 G er kr ) Du kan selv velge risikoprofil for forvaltningen av pensjonspengene. Risikoprofilene gir ulik forventet avkastning, og ditt valg bør styres av din livssituasjon. Risikoen trappes automatisk ned jo nærmere du kommer pensjonsalderen. Kostnader Administrasjonsavgiften er kr 198 per år. I tillegg kommer forvaltningshonorarer på 0,4 %. PS: Du må ha organisasjonsnummer for å kjøpe tjenestepensjon. Forsikringen leveres av KLP Bedrifts pensjon AS. Studentmedlemmer kan også benytte seg av gratis forsikringsrådgivning hos NJ Forsikring. Ring eller send en e-post til om du lurer på noe om medlemsforsikringene. Kritisk sykdom Som student kan du også kjøpe Kritisk Sykdom (se side 6) som gir deg en kontantutbetaling dersom du blir rammet av en alvorlig sykdom. per G per år: Under 30 år kr 35. Ektefelle/samboer betaler samme pris som medlem. Du må selv bestille forsikringene. Ønsker du Kritisk Sykdom, livs- eller uføreforsikring må du levere en egenerklæring om helse. Den finner du på Private skadeforsikringer Som NJ-medlem får du inntil 22 % rabatt på private skadeforsikringer i Tryg. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båteller andre tingforsikringer. Har du private skadeforsikringer i Tryg får du Trygghetsavtalen. Trygghetsavtalen gir deg blant annet dekning av psykologhjelp i inntil 10 timer etter tilfeller av blind vold som ran, overfall, voldtekt eller grove trusler. Ved å benytte deg av NJs kollektive forsikringer og Trygs rabattløsninger kan du spare mye penger på helt nødvendige forsikringer! Ta kontakt med Tryg på grønt nummer om du ønsker mer informasjon eller bestille forsikring. Husk å oppgi at du er medlem i Norsk Journalistlag. Har du forsikringsbevisene foran deg når du ringer, er det gjort på noen få minutter å regne et tilbud. Tilbudet får du tilsendt på e-post, så kan du studere det i ro og mak før du svarer. Du har 30 dagers oppsigelsesfrist på private skadeforsikringer, såfremt du ikke sier opp akkurat ved hovedforfall. Tryg Forsikring ordner alt det praktiske med flyttingen; oppsigelse i gammelt selskap og eventuell refusjon av premie, og starter de nye forsikringene når de gamle løper ut. Foto: Anne-Britt Svinnset/iStockphoto Spar 22% prosent som totalkunde! tlf

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer