Ergoterapeutenes forsikringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ergoterapeutenes forsikringer"

Transkript

1 Ergoterapeutenes forsikringer

2 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring, samt en ulykkesforsikring som også dekker familiemedlemmene. Alle nye medlemmer får forsikringspakken uten å levere helseerklæring. Ønsker du å reservere deg kan du gjøre det, men da må du fylle ut en egenerklæring om helse hvis du ombestemmer deg. Antall medlemmer som benytter forsikringene våre stiger jevnt og trutt. Det er bra for medlemmene som får rimelige og gode forsikringer. Samtidig er det også med på å styrke de avtalene vi har med forsikringsselskapene. Større oppslutning gir lavere pris og bedre vilkår, slik fungerer de kollektive medlemsforsikringene. Om du skulle bli uenig med forsikringsselskapet om et skadeoppgjør, står du aldri alene når du har kjøpt forsikringene dine hos oss. Da har du tyngden av alle medlemmene i Ergoterapeutene i ryggen når forsikringskontoret hjelper deg med å finne en korrekt løsning på din sak. Det gir en ekstra trygghet! Ta deg tid til å bla gjennom dette heftet slik at du får en oversikt over de tilbudene du kan benytte som medlem. Du kan spare inn hele medlemskontingenten og mer til, om du benytter deg av de rimelige og gode forsikringene vi har. Med vennlig hilsen Toril Laberg Generalsekretær GODT Å VITE Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn. Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. 2 Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2013 er beløpet kr

3 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Ergoterapeutenes forsikringskontor? Det gir deg Bedre oversikt Større trygghet Penger spart Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn eller skilles, er det spesielt viktig å gå gjennom forsikringene. Det er ofte i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Våre medarbeidere på forsikringskontoret har solid praksis fra bransjen, og de gir deg nøytrale råd om hvilke forsikringer du trenger uten at du utsettes for noe kjøpepress. Ofte avdekker en forsikringsgjennomgang om du er dobbeltforsikret med uviktige dekninger, eller at du mangler viktige dekninger. En singel person på 25 år har for eksempel helt andre forsikringsbehov enn en familieforsørger på 35 år. Den daglige kontakten med medlemmene gir oss på forsikringskontoret viktige impulser til forbedring av vilkår og nye produkter. Du kan derfor være trygg på at medlemsforsikringene våre alltid har gode dekninger og priser. Benytt deg av medlemstilbudet du også, her er det penger å spare! Trine Solberg Sindre Torsnes Johansen Bent Øvergaard Ta kontakt på eller på så skal vi se over dine forsikringer! Gjør det selv! På våre nettsider kan du lese alt om våre medlemsforsikringer. Der finner du både vilkår og annen detaljert informasjon som det kan være nyttig å vite om. Du kan logge deg inn på et skjermet område og sjekke hvilke forsikringer du er med på, og du kan også bestille forsikringer direkte på nettet. Er du usikker på dekningene i noen av forsikringene finner du svaret på forsikringssidene. Her er alle vilkår til forsikringene. Vi har også lagd spørsmål & svar med de problemstillingene som oftest blir stilt av medlemmene. Kollektive medlemsforsikringer Norsk Ergoterapeutforbund er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (orgnr: ) etter avtale med Norsk Ergoterapeutforbund. 3

4 Obligatorisk forsikring Livsforsikring - uføreforsikring - ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av tre deler: Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring For nye medlemmer som velger å reservere seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring. mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. Ulykkesforsikring Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. 4 Pris Kr 121 per mnd. Livsforsikring Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr utbetalt. Forsikringen utbetales til de etterlatte uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke. Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden, ut det året du fyller 67. Har du ikke oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer* (*Jf samboerdefinisjon side 8) 2. Livsarvinger Uføreforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder. Ta kontakt med forsikringskontoret om du tror dette kan gjelde deg. Forsikringssummen på uføreforsikringen er 80 % av livsforsikringen på kr Beløpet trappes ned med 2 prosentpoeng hvert år etter fylte 25 år. Karenstid: Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller GODT Å VITE Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes «Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid». Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: 1. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/partner/samboer kr Medlem kr Ektefelle/partner/samboer kr Barn kr Medlem kr Barn kr Forsikringen dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og brannskade, ombygging av bolig, dagpenger ved sykehusopphold og erstatning ved barns ulykkesdød. Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid og fritid. Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut det året de fyller 67 år. Livs- og uføreforsikringen leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg.

5 Frivillige forsikringer: Livsforsikring og uføreforsikring dekning over 2 millioner kroner Vet du hva konsekvensen blir for deg og dine om noe skulle skje deg eller din ektefelle/samboer? Finn ut hvor mye inntekten din reduseres hvis du blir ufør. Tenk gjennom de økonomiske konsekvensene for dine nærmeste hvis du faller fra. Har du gjeldsforsikring gjennom banken? Da er en livs- og uføreforsikring vanligvis en bedre og billigere løsning. Ergoterapeutenes livs - og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer har derfor flere valgmuligheter: - Dere kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. - Dere kan velge mellom 12 G eller 24 G i forsikringssum. Alternativ til gjeldsforsikring Livs - og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring. Tilbudet er som oftest rimeligere, og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Se i tabellen nedenfor hva du kan spare ved å benytte deg av disse forsikringene! Livsforsikring Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer for 12 G eller 24 G. Erstatningen trappes ned etter fylte 51 år. Forsikringen opphører ved fylte 70 år. Utbetaling til etterlatte Dersom medlemmet ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til medlemmets ektefelle/samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet. Forsikringen utbetales om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og gjelder både i arbeid og fritid over hele verden. Uføreforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/ arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for ytterligere 12 måneder. Erstatningen trappes ned med 0,4G per år fra år, Velger du 24G trappes dekningen ned med 0,8 G. Forsikringen opphører ved fylte 60 år. Begrensninger Forsikringen gir ikke rett til erstatning når arbeidsuførheten skyldes sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for i forbindelse med helsevurderingen. Pris - påmelding Påmeldingsskjema med helseerklæring finner du på midtsidene. Her er også fullstendige priser. Forsikringen leveres av Storebrand. Vet du hvor mye du kan spare på å bruke Ergoterapeutenes forsikringer? Dekning Gjensidige* Storebrand* Ergoterapeutene Livsforsikring: 24 G/2 millioner Uføreforsikring: 24G/2 millioner Du sparer (i forhold til Storebrand) kr kr kr % kr kr kr % Sum kr kr kr % *Prisene gjelder mann 43 år, ikke røyker *Prisene er innhentet i 2013 og gjelder ved kjøp av individuelle forsikringer i selskapet. 5

6 Kritisk sykdom dekning inntil 1 million Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen til utgangen av det år du fyller 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. Alternativ behandling? Erstatningen kan for eksempel benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen. Flere enn nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet. Forsikringen dekker 16 kritiske sykdommer eller diagnoser, og noen av disse er: Hjerteinfarkt Hjerneslag Alvorlig kreftsykdom Nyresvikt Hjerteoperasjon Organtransplantasjon Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Egenerklæring må leveres for å bli med i forsikringen. I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, så vil forsikringssummen på Kritisk Sykdom bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler Kritisk Sykdom som et supplement til uføreforsikring. Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Forsikringen har heller ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at den kun dekker sykdommer som er diagnostisert tidligst tre måneder etter at forsikringen er tegnet. Priser Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisene per år per kloss á kr Alder Pris per kloss á kr >30 år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr år kr Forsikringen leveres av Storebrand. 6

7 Innboforsikring De fleste har større verdier i hjemmet enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson. Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår Innbo Ekstra dekker slike skader i hele Norden. Forsikringen dekker blant annet: Skade forårsaket av dyr Skade inntruffet under flytting Tyveri av låst sykkel inntil kr Gjenstander som faller ned Varetilhenger til personbil - inntil kr Tyveri og hærverk på privat uteareal - inntil kr Pris per år uendret i 2014! Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom fem alternative fosikringssummer. Sone Kr Kr 1 mill Kr 1,5 mill Kr 2 mill Kr 3 mill Sone 1 kr 698 kr kr kr kr Sone 2 kr 585 kr 748 kr 946 kr kr Sone 3 kr 458 kr 608 kr 771 kr 980 Kr Student Kr 547 Sone 1 er Oslo. Sone 2 er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Sone 3 er resten av landet. Egenandel Standard egenandel er kr Forsikringen leveres av Tryg. 7

8 Reiseforsikring 8 Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereise for medlemmet, og ferie- og fritidsreiser for medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn ut det året barnet fyller 21, dersom du har kjøpt familiedekning. Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av foreldrene. Forsikringen gjelder også for barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser for medlem, og reiser til og fra arbeidsstedet. Forsikringen gjelder ikke hjemme og på arbeidssted/studiested, eller på ekspedisjonslignende reiser. Forsikringen dekker blant annet: reisegods med inntil kr for hele familien reisegods med inntil kr for enslig enkeltgjenstander inntil kr reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning avbestilling kr pp per familie evakuering uten beløpsbegrensning Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr fra og med 2. skadetilfelle som gjelder mobiltelefon. Pris Reiseforsikring én person: kr 810. Reiseforsikring familie: kr 979. Forsikringen leveres av Tryg.

9 Barneforsikring Barneforsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn fra 3 mnd til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke, og har dekning for flere alvorlige tilstander. Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen dekker kr hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en varig arbeidsuførhet på minst 50 %. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år. Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr dersom det f eks konstateres MS, kreft, leddgikt, nyresvikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader. Totalt er det 10 alvorlige tilstander som gir erstatning under denne dekningen. Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved langvarig sykehusopphold for barnet. Fra 10. dag på sykehus gir forsikringen en erstatning på kr 400/dag i inntil 365 dager. Pris Prisen per år er kr Barneforsikring er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske fremtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av f. eks. dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, ombygging av bolig etc. Fakta: Barnets alder ved start 3 måneder - 20 år Dekker ulykke Ja Dekker sykdom Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr 2 mill Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr 2 mill Behandlingsutgifter ved ulykke Inntil kr Erstatning ved dødsfall Kr Dagpenger ved sykehusopphold Kr 400 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie Inntil kr per år i 5 år Ombyggingsstønad Inntil kr Erstatning ved arbeidsuførhet Kr Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Kr Forsikringen leveres av Tryg 9

10 Ulykkesforsikring for hele familien Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan få erstatning etter benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn. Dekningsområde Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn ut det året de fyller 21 år Dekker ikke sykdom, belastningslidelser eller ekstremsport Dekning Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet, se tabellen Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen Familiesammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn Enslig 45 G (kr ) Medlem med ektefelle/samboer 22,5 G (kr ) 22,5 G Medlem med barn 22,5 G (kr ) 27 G (kr ) Medlem med ektefelle og barn 15 G (kr ) 15 G 20 G (kr ) 1 G = kr Ulykkesforsikringen er frivillig, og kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen. Det er ingen samordning eller avkortning av erstatningene, selv om du har begge dekningene. Prisen per år er kr 736. Forsikringen leveres av Tryg Alle barn i Norge er dekket av en ulykkesforsikring gjennom skolen, SFO og kommunale barnehager. Det samme gjelder som regel når de er med i organiserte aktiviteter som fotball, håndball eller speideren. På fritiden utenfor de organiserte aktivitetene - er det ikke noen ulykkesforsikring som gjelder. Spander derfor kr 736 på deg og familien og dere er dekket 24 timer i døgnet. Studentforsikringer Som ergoterapeutstudent kan du kjøpe våre medlemsforsikringer. For innbo- og grunnforsikring betaler du langt lavere pris enn det ordinære medlemmer gjør. 10 Innboforsikring Studentpris er kr 547. Da er du dekket for inntil kr 1 million. Reiseforsikring Reiseforsikring familie: kr 979 Reiseforsikring én person: kr 810 Grunnforsikring Med vår grunnforsikring vil du være forsikret for kr ved død, inntil kr ved arbeidsuførhet og ulykkesforsikret for medisinsk invaliditet med inntil kr 1,5 mill. (Se side 4) Siden dette er et frivillig tilbud, kreves det at du leverer tilfredsstillende helseerklæring for å kunne bli med i forsikringen. Studentpris kr 950 Tilleggsdekninger liv og uførhet Utrolig rimelig for unge medlemmer! Tilbudet gjelder også din ektefelle/partner/samboer. For unge mennesker er det ekstra hyggelige priser for både livs- og uføreforsikringer. Benytt påmeldingsskjema midt i brosjyren. Samme skjema benyttes også dersom du kun ønsker å kjøpe grunnforsikringen.

11 Private skadeforsikringer inntil 24 % rabatt! Samarbeidsavtalen mellom Norsk Ergoterapeutforbund og Tryg gir deg som medlem inntil 24% rabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Tryg Pluss Som medlem av Norsk Ergoterapeutforbund blir du Tryg Pluss-kunde automatisk når du kjøper privat skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: Tryg ID en gratis tjeneste som hjelper deg å forebygge, oppdage og begrense misbruk av din identitet. Tryg Boligalarm dette gir deg mulighet til å kjøpe en alarmløsning med fokus på enkelhet og trygg forsvarlig sikring av din bolig. Tryg Backup en svært rimelig løsning som gir automatisk sikkerhetskopiering av innholdet på din datamaskin. Utgifter til psykologhjelp ved alvorlige kriser. Dekning for parkeringsskader Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader. Dette er en unik fordel som kun Tryg tilbyr i Norge. GODT Å VITE Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret. Samboerdefinisjon (gjelder kun livsforsikring) Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. Bestill forsikring i dag! 11

12 Kontaktinformasjon Norsk Ergoterapeutforbund Stortingsgata Oslo Tlf Forsikringskontoret Boks 1344, Vika 0113 Oslo Tlf ergoterapeutene.org Tryg Boks Bergen Tlf Storebrand Postboks Lysaker Tlf layout/illu.: helenekjelstruphaug.blogspot.com

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag 2014 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Tjenestemannslag Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner).

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i FO

Fordeler for deg som er medlem i FO Fordeler for deg som er medlem i FO 2013 FO... er fagforbundet til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge. Vi organiserer også studentene til disse yrkene. FO er i vekst

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Januar 2006 Fellesforbundet (FF) er det største LO-forbundet i privat sektor med om lag 140 000 medlemmer. Vi er et ganske ungt forbund, men har

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL ) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter innenfor utdanning, opplæring

Detaljer