Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no"

Transkript

1 Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på Ajourført januar 2009

2 BFOs medlemsforsikringer BFO tilbyr sine medlemmer en rekke gunstige forsikringer tilpasset befal som yrkesgruppe. Vi har to kollektive forsikringsordninger, samt at vi har et samarbeid med IF på private skadeforsikringer. Forsikringene tilbys alt tjenestegjørende befal som er medlem av BFO. Slutter du i Forsvaret kan du fortsette i BFO som fordelsmedlem. Da vil du fortsatt har tilgang på BFOs gunstige forsikringsordninger. Som ansatt i staten er du også forsikret gjennom Hovedtariffavtalen. BFOs forsikringer er frivillige, men du må reservere deg på innmeldingsblanketten dersom du IKKE ønsker å være med på BFO-pakken BFO-pakken: BFO pakken består av fem elementer: Dødsfall, dekning for medlemmet Uførekapital, dekning for medlemmet Kritisk sykdom, dekning for medlemmet Ulykkesforsikring, dekning for medlemmet inkludert familie og barn under 20 år Behandlingsutgifter, dekning for medlemmet inkludert familie og barn under 20 år BFO-pakken har ingen karenstid, og gjelder allerede fra den dagen BFO har mottatt din innmeldingsblankett. Hvis du reserverte deg da du meldte deg inn, kan du ved en senere anledning kjøpe BFOpakken, mot å avgi helseerklæring som selskapet forbeholder seg retten til å godkjenne. For pris og mer informasjon Major Rune Rudberg, forhandlingsleder i BFO, sammen med familien. BFO-pakken! Et unikt tilbud som det burde være forbudt å reservere seg mot! sier Major Rune Rudberg, som nå arbeider som forhandligsleder i BFO. Rudberg har vært BFO-medlem siden 1983, tillitsvalgt på forskjellig nivå så å si kontinuerlig siden da. Ved innmelding i BFO valgte han å reservere seg mot BFO-pakken. Han var skeptisk til alt som medførte automatisk medlemskap. I 1991 fikk han beskjed om at urinprøven inneholdt for mye søtsaker han hadde fått diabetes type 1, den typen som medfører daglige doser med insulin i sprøyteform. Den vurderingen han gjorde i forhold til BFO-pakken viste seg å få konsekvenser, for han har ennå ikke lykkes i å skaffe seg en uføreforsikring heller ikke en gruppelivsforsikring til en overkommelig pris. En erfaringsbasert læring han fint hadde unngått hvis han ikke hadde reservert seg for BFO-pakken. BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden og består av: 1. Dødsfall, dekning for medlemmet Forsikringssum 14 G fram til fylte 50 år. Deretter reduseres forsikringen med 0,7 G per år fram til fylte 60 år. Fra 60 til 65 er forsikringen 7 G til den opphører ved utgangen av det året du fyller 65 år. Medlemmets alder Forsikringssum i G Medlemmets alder Forsikringssum i G i kalenderåret i kalenderåret ,0 G 56 9,8 G 51 13,3 G 57 9,1 G 52 12,6 G 58 8,4 G 53 11,9 G 59 7,7 G 54 11,2 G ,0 G 55 10,5 G G = folketrygdens grunnbeløp. Se

3 Utbetaling av dødsfallforsikringen Forsikringssummen ved dødsfall utbetales til ektefelle, registrert partner eller samboer. Etterlater du deg ikke ektefelle, partner eller samboer, utbetales erstatningen til livsarvinger. Etterlater du deg heller ikke livsarvinger, utbetales forsikringssummen til arvinger i henhold til loven. Ønsker du å begunstige andre enn disse, må det fylles ut et eget begunstigelsesskjema som sendes til forsikringsselskapet. Skjema fås ved henvendelse til Forsvarets Personellservice (FP), eller på NB! Som samboer i denne forbindelse regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapsliknende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller en person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kunne inngås. 2. Uførekapital, dekning for medlemmet Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis du som er medlem skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Det forutsettes at du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 2 år, og at uførheten bedømmes å være varig. Det er medlemmets alder i det året uførekapitalen utbetales som avgjør hvilken prosentsats som gjelder. Høyest utbetaling 80 % av forsikringssummen ved død utbetales ved alder 25 år eller lavere. Deretter reduseres utbetalingen etter nærmere regler. Arbeidsuførheten må inntreffe innen utgangen av det år du fyller 60 år. Alder i Uførekapital i Alder da Dødsfallsforsikring i kalenderåret % av forsikringssum dødsfallet skjer i % av forsikringssum år 80% år 20% 30 år 70% 30 år 30% 40 år 50% 40 år 50% 50 år 30% 50 år 70% 60 år 10% 60 år 90% 63 år og høyere 0% 63 år 96% 3. Kritisk Sykdom, dekning for medlemmet (fra 1. januar 2009) Forsikringen gir en engangserstatning på 1 G dersom medlemmet blir rammet av en av disse sykdommene: Hjerteinfarkt, hjerteoperasjon, hjerneslag, kreft, hjernesvulst, nyresvikt, organtransplantasjon, MS, motornevronsykdom, blindhet og døvhet. Ønsker du ved en senere anledning å kjøpe BFO-pakken, har du mulighet til det mot å avgi helseerklæring som selskapet forbeholder seg retten til å godkjenne. For pris og mer informasjon 4. Ulykkesforsikring, dekning for medlemmet med familie Ulykkesforsikringen gir rett til utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden, fastsatt på grunnlag av invaliditetstabell gitt av sosialdepartementet. For enslige er maksimal erstatning 67 G ved 100 % varig invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad blir erstatningen redusert, f eks gir 20 % invaliditet rett til 20 % av forsikringssummen. Forsikringen dekker også ektefelle, samboer og registrert partner, samt barn under 20 år. Maksimal erstatning for hvert familiemedlem er 36 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Erstatningen er avhengig av familiesituasjonen på skadedagen og av skadelidtes invaliditetsgrad. Forsikringen gjelder i hele verden hele døgnet og begrensningene for risikosport og aktiviteter er fjernet. Ulykkesforsikringen dekker også ektefelle/samboer som ifølge folkeregisteret har samme adresse som sikrede, og som lever sammen med sikrede i et ekteskapslignende forhold. For barn gjelder forsikringen inntil første hovedforfall etter at barnet er fylt 20 år. (Det er ikke krav om 2 års samboerskap for ulykkesdelen av BFO-pakken.) Befalets fellesorganisasjon Medlemsforsikringer 3

4 Sivil status Enslig medlem Enslig medlem med barn Medlem med ektefelle/samboer/partner Medlem med ektefelle/samboer/partner og barn Forsikringssum ved 100% medisinsk invaliditet 67 G Medlem 36 G/Hvert barn 36 G Alle 36 G hver Alle 36 G hver 5. Behandlingsutgifter etter Ulykkesskade, dekning for medlemmet og familie Med ulykkesskade menes skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje. Medisinsk invaliditet innebærer legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke, maks kr Egenandel kr Invaliditetserstatning gis ned til 1 % medisinsk invaliditet Eventuell skade må meldes snarest. Inkludert Krigsrisiko Utenlandstjeneste - observatørtjeneste og internasjonale operasjoner Krigsrisikoforsikring koster ikke noe ekstra. Den er inkludert i prisen for BFO-pakken. BFO-pakken er utvidet til å dekke dødsfall og arbeidsuførhet og kritisk sykdom som følge av krigshandlinger. Ulykkesforsikringen og dekning av behandlingsutgifter, gjelder ikke som følge av krigshandlinger, men dekker såkalt sivil risiko i misjonsområdet. Det er ingen begrensninger i hvor lenge du har vært med i forsikringsordningen. BFO-pakken gjelder fra den dagen du melder deg inn - hvis du ikke har reservert deg på innmedlingsblanketten. Sjekk med FP om du har BFO-pakken. For mer informasjon Tillegsforsikring for ektefelle/samboer/registrert partner I tillegg til ulykkesforsikring som er inkludert i medlemmets BFO-pakke kan det tegnes Liv- og uføreforsikring. Dette er spesielt viktig dersom levestandarden er basert på to inntekter. For å medforsikre ektefelle/samboer/partner må medlemmet være med i BFO-pakken. Dødsfallsdekning Forsikringssum 12 G fram til fylte 50 år. Forsikringssummen reduseres med 0,6 G pr år fra fylte 51 år til 60 år. Deretter er forsikringssummen 6 G fra fylte 60 til 65 år. Forsikringen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke. Vær oppmerksom på at med alder menes medlemmets alder, uansett om den medforsikrede er eldre eller yngre. Uførekapital Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis ektefelle/samboer/partner skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Merk at uførheten må inntreffe senest kalenderåret ektefelle/samboer/partner fyller 60 år. Det forutsettes at vedkommende har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 2 år, og at uførheten bedømmes å være varig. Beløpet fastsettes i prosent av den gjeldende dødsfallerstatningen når rett til uførekapital inntreffer. Det er ektefelle/samboer/partners alder i det året uførekapitalen utbetales som avgjør hvilken prosentsats som gjelder. Høyest utbetaling 80 % av forsikringssummen på 12 G ubetales ved alder 25 år eller lavere. Deretter reduseres utbetalingen etter nærmere regler. For pris og mer informasjon Hvordan registrere ektefelleforsikringen Forsikringen for ektefelle/samboer/partner er betinget av tilfredsstillende helseerklæring. Helseerklæringsskjema kan du hente på Din ektefelle/partner/samboer må fylle ut helseerklæringen for ektefelle og sende denne til forsikringsselskapet. Priser Premien for BFO-pakken og evt. ektefelle/samboerforsikring trekkes fra din FP-konto. Det forutsettes at du opprettholder ditt medlemskap i BFO, hvis du slutter i Forsvaret. For pris og mer informasjon

5 BFO Barneforsikring BFO har en egen barneforsikring for barn mellom 3 mnd og 25 år Barneforsikringen er utviklet i samarbeid med If. Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 14 år, og opphører senest ved utgangen av året barnet fyller 25 år. Forsikringssummen er inntil kr 1 mill ved medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke. Erstatningen følger invaliditetsgraden. Ved invaliditetsgrad over 51 %, utbetales dobbel erstatning. Maksimal erstatning kan derfor bli kr 2 mill ved 100 % invaliditet. Nødvendige behandlingsutgifter etter ulykke dekkes med inntil kr Samme sum utbetales dersom barnet dør pga sykdom eller ulykke. Dagpenger Vilkårene gir rett til dagpenger til foreldrene ved sykehusopphold på minst 10 dager. Dagpengene utbetales fra dag 1 i inntil 365 dager.forsikringen dekker i tillegg merutgifter ved langvarig pleie, maksimalt i fem år. Det er også mulig å få tilskudd til ombygging av bolig, dersom dette er nødvendig etter sykdom eller ulykke. Kritisk sykdom Kroner utbetales ved følgende diagnoser: kreft, multippel sklerose (MS), diabetes type 1 (insulinavhengig), og alvorlige hjerne- og brannskader. Helseerklæring Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med på forsikringen. Ønsker du mer informasjon eller å tegne BFO Barneforsikring kan du ringe til Ifs kontor i FP på tlf eller send en E-post til BFO innboforsikring: Kollektiv hjem med superdekning Medlemskapet i BFO åpner også for å kjøpe innboforsikring med en dekning på inntil kr 1,75 mill. Denne forsikringen vil som regel være langt rimeligere enn en privat forsikring. Du har også lavere egenandel ved skade. Forsikringen dekker alt innbo og løsøre ved brann, vannskade og tyveri. (Det du kan ta med deg hvis du flytter). I tillegg har BFOs innboforsikring rettshjelpdekning og ansvarsdekning. Prisen for innboforsikring avhenger av hvor i landet du bor. Forsikringssted menes den sikredes faste bolig ifg Folkeregisteret samt leililghet/hybel som benyttes av forsikringstaker i forbindelse med arbeid eller skolegang annet sted i Norden. Lugar likestilles med hybel og der gjelder forsikringen i hele verden. SUPERDEKNING er inkludert i prisen. Forsikringen dekker derfor flere typer skader og har høyere grenser for erstatning på flere områder. NYHET: FORBRUKERELEKTRONIKK Fra 1. januar 2009 er dekning på nyere forbrukerelektronikk inkludert i innboforsikringen. Denne forsikringen dekker såkalte kjøpsforsikringer som man blir tilbudt når man handler hos el-kjedene. For pris og mer informasjon Befalets fellesorganisasjon Medlemsforsikringer 5

6 Alle kollektive forsikringer du kjøper under BFOs avtaler er meget prisgunstige. Containerforsikring (gratis) For medlemmer i internasjonale operasjoner tilbys en såkalt containerforsikring. Forsikringen er gratis og har tilsvarende vilkår som BFOs innboforsikring, dog med visse endringer. Dekningsgrad er 50000,-. Containerforsikringen gjelder for ett år av gangen. Du må selv kontakte Forsvarets Personellservice på siv tlf / mil tlf eller og tegne denne. For mer informasjon kontakt FP. BFO-rabatter I tillegg gir BFOs samarbeidsavtale med If medlemmene rabatter på private skadeforsikringer. Ved å samle forsikringene kan du oppnå ytterligere rabatter. Slå opp på BFOs nettside eller ta kontakt med FP for å få vite mer om rabattordningene. Pass på at du blir registrert på BFOs avtalenummer 051. IF har eget bonussystem Du får inntil 20 % rabatt ved å samle forsikringene dine der. I tillegg får du som medlem 10 % BFO rabatt. Trekkes forsikringspremien av FP konto, gis ytterligere 5 % rabatt hvis du har dekning på konto ved premieforfall. NB! Selv om du tegner dine private skadeforsikringer i andre selskaper enn IF, kan du selvsagt fortsatt være medlem av BFO og benytte deg av de kollektive medlemsforsikringene. IF avdeling FP kontaktes ved kjøp av private skadeforsikringer f. eks bilforsikring. Kontakt tlf eller mil Forsikring i utlandet Skal du på tjenesteoppdrag i utlandet? BFO har egne forsikringer for slike oppdrag. Kontakt IF avd FP på for nærmere informasjon. Eller gå inn på Reiseforsikring BFO anbefaler Europeiske reiseforsikring som er en del av IF. Kontakt IFs avdeling i FP for mer informasjon og tegning av reiseforsikring. BFO gjør også oppmerksom på at mange betalingskort tilbyr reiseforsikring når halve reisen er betalt med kortet. Ønskes slik reiseforsikring har BFO et samarbeid med American Express. Utmelding Ved utmelding av BFO før fylte 65 år, har du rett til å fortsette med en tilsvarende individuell livsforsikring til individuell pris uten å avgi ny helseerklæring. Dette gjelder i 6 måneder fra utmelding av BFO, og forutsetter at du var med i forsikringsordningen på utmeldingstidspunktet. Vilkår Denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene som legges til grunn. Fullstendige vilkår se

7 Forsvarets Personellservice Derfor er så mange BFO-medlemmer også medlemmer i FP: FP gir sine medlemmer: Høy rente på innskudd Gode lånebetingelser Store rabatter på forsikring Gratis betalingsoppdrag Kredittkort med gode betingelser Gebyrfrie tjenester Personlig service FP kan også tilby nettbank til sine medlemmer For søknad gå inn på våre hjemmesider: Vil du vite mer om FP-tilbudene? Besøk våre hjemmesider på Eller kontakt oss på telefon: siv mil fax Post: Postboks 1493 Vika, 0116 OSLO Det lønner seg å være FP-medlem

8 BFO står for Styrke Uavhengighet Samarbeid Størst: BFO (Befalets Fellesorganisasjon) er Forsvarets største tjenestemannsorganisasjon med ca medlemmer. Best: BFO hjelper deg når du trenger det. BFO er den organisasjonen i Forsvaret som har flest heltidsansatte, og i tillegg et godt utbygd sekretariat. BFO har størst kompetanse i saker som gjelder deg. BFO har lokalforeninger ved alle Forsvarets avdelinger i inn- og utland. BFO har egen utdanningsordning, BFO-skolen, som tilbyr deg kurs i lover og avtaler som angår deg i din arbeidssituasjon. Kursene har høy faglig og pedagogisk standard. BFOs populære medlemsblad Offisersbladet, utgis i egen regi 7-8 ganger i året. BFO har egne elevorganisasjoner, Befalselevenes Samarbeidsorgan (BESO) og Kadettforum (KAFO) med representasjon i BFO Hovedstyre. BFO har de beste medlemsfordelene som er tilpasset din yrkesgruppe. BFO har et godt utbygd sekretariat. Billigst: BFO har lavest kontingent med 0,95 % av pensjonsgivende inntekt, med minimum kroner 229, og med et tak på kroner 350 i måneden. BFO har Fordelsmedlemskap for deg som har avsluttet din tjeneste i Forsvaret. BFOs befalselever har gratis medlemskap, og gratis elevforsikring. BFOs kadetter betaler kroner 100 pr mnd, og har gratis elevforsikring. BFO har billige forsikringsordninger med høye erstatningsbeløp. BFOs forsikringer er valgfrie. Du betaler kun for det du har behov for. BFO-medlemskap, forsikringsordninger, vilkår og priser: Ajourført januar Utgiver: Befalets Fellesorganisasjon, Pb. 501 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 220/ / Forsidefoto: Foto: Privat/Forsvarets Mediesenter/Møllers Pressesenter Grafisk design: Tykk: LOS Grafisk

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring

Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Vilkår 2013 Utdanningsforbundets gruppelivsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta 24 1 FAKTA OM NOF SINGEL Dekning uførhet frem til 41 år 1.232.000 (15 G) Dekning uførhet ved alder 50 år 764.000 (9,3 G) Utbetaling ved uførhet etter 12 måneder? Krav til varig arbeidsuførhet før forskuttert

Detaljer

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer