Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no"

Transkript

1 Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på Ajourført januar 2009

2 BFOs medlemsforsikringer BFO tilbyr sine medlemmer en rekke gunstige forsikringer tilpasset befal som yrkesgruppe. Vi har to kollektive forsikringsordninger, samt at vi har et samarbeid med IF på private skadeforsikringer. Forsikringene tilbys alt tjenestegjørende befal som er medlem av BFO. Slutter du i Forsvaret kan du fortsette i BFO som fordelsmedlem. Da vil du fortsatt har tilgang på BFOs gunstige forsikringsordninger. Som ansatt i staten er du også forsikret gjennom Hovedtariffavtalen. BFOs forsikringer er frivillige, men du må reservere deg på innmeldingsblanketten dersom du IKKE ønsker å være med på BFO-pakken BFO-pakken: BFO pakken består av fem elementer: Dødsfall, dekning for medlemmet Uførekapital, dekning for medlemmet Kritisk sykdom, dekning for medlemmet Ulykkesforsikring, dekning for medlemmet inkludert familie og barn under 20 år Behandlingsutgifter, dekning for medlemmet inkludert familie og barn under 20 år BFO-pakken har ingen karenstid, og gjelder allerede fra den dagen BFO har mottatt din innmeldingsblankett. Hvis du reserverte deg da du meldte deg inn, kan du ved en senere anledning kjøpe BFOpakken, mot å avgi helseerklæring som selskapet forbeholder seg retten til å godkjenne. For pris og mer informasjon Major Rune Rudberg, forhandlingsleder i BFO, sammen med familien. BFO-pakken! Et unikt tilbud som det burde være forbudt å reservere seg mot! sier Major Rune Rudberg, som nå arbeider som forhandligsleder i BFO. Rudberg har vært BFO-medlem siden 1983, tillitsvalgt på forskjellig nivå så å si kontinuerlig siden da. Ved innmelding i BFO valgte han å reservere seg mot BFO-pakken. Han var skeptisk til alt som medførte automatisk medlemskap. I 1991 fikk han beskjed om at urinprøven inneholdt for mye søtsaker han hadde fått diabetes type 1, den typen som medfører daglige doser med insulin i sprøyteform. Den vurderingen han gjorde i forhold til BFO-pakken viste seg å få konsekvenser, for han har ennå ikke lykkes i å skaffe seg en uføreforsikring heller ikke en gruppelivsforsikring til en overkommelig pris. En erfaringsbasert læring han fint hadde unngått hvis han ikke hadde reservert seg for BFO-pakken. BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden og består av: 1. Dødsfall, dekning for medlemmet Forsikringssum 14 G fram til fylte 50 år. Deretter reduseres forsikringen med 0,7 G per år fram til fylte 60 år. Fra 60 til 65 er forsikringen 7 G til den opphører ved utgangen av det året du fyller 65 år. Medlemmets alder Forsikringssum i G Medlemmets alder Forsikringssum i G i kalenderåret i kalenderåret ,0 G 56 9,8 G 51 13,3 G 57 9,1 G 52 12,6 G 58 8,4 G 53 11,9 G 59 7,7 G 54 11,2 G ,0 G 55 10,5 G G = folketrygdens grunnbeløp. Se

3 Utbetaling av dødsfallforsikringen Forsikringssummen ved dødsfall utbetales til ektefelle, registrert partner eller samboer. Etterlater du deg ikke ektefelle, partner eller samboer, utbetales erstatningen til livsarvinger. Etterlater du deg heller ikke livsarvinger, utbetales forsikringssummen til arvinger i henhold til loven. Ønsker du å begunstige andre enn disse, må det fylles ut et eget begunstigelsesskjema som sendes til forsikringsselskapet. Skjema fås ved henvendelse til Forsvarets Personellservice (FP), eller på NB! Som samboer i denne forbindelse regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapsliknende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller en person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kunne inngås. 2. Uførekapital, dekning for medlemmet Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis du som er medlem skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Det forutsettes at du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 2 år, og at uførheten bedømmes å være varig. Det er medlemmets alder i det året uførekapitalen utbetales som avgjør hvilken prosentsats som gjelder. Høyest utbetaling 80 % av forsikringssummen ved død utbetales ved alder 25 år eller lavere. Deretter reduseres utbetalingen etter nærmere regler. Arbeidsuførheten må inntreffe innen utgangen av det år du fyller 60 år. Alder i Uførekapital i Alder da Dødsfallsforsikring i kalenderåret % av forsikringssum dødsfallet skjer i % av forsikringssum år 80% år 20% 30 år 70% 30 år 30% 40 år 50% 40 år 50% 50 år 30% 50 år 70% 60 år 10% 60 år 90% 63 år og høyere 0% 63 år 96% 3. Kritisk Sykdom, dekning for medlemmet (fra 1. januar 2009) Forsikringen gir en engangserstatning på 1 G dersom medlemmet blir rammet av en av disse sykdommene: Hjerteinfarkt, hjerteoperasjon, hjerneslag, kreft, hjernesvulst, nyresvikt, organtransplantasjon, MS, motornevronsykdom, blindhet og døvhet. Ønsker du ved en senere anledning å kjøpe BFO-pakken, har du mulighet til det mot å avgi helseerklæring som selskapet forbeholder seg retten til å godkjenne. For pris og mer informasjon 4. Ulykkesforsikring, dekning for medlemmet med familie Ulykkesforsikringen gir rett til utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden, fastsatt på grunnlag av invaliditetstabell gitt av sosialdepartementet. For enslige er maksimal erstatning 67 G ved 100 % varig invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad blir erstatningen redusert, f eks gir 20 % invaliditet rett til 20 % av forsikringssummen. Forsikringen dekker også ektefelle, samboer og registrert partner, samt barn under 20 år. Maksimal erstatning for hvert familiemedlem er 36 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Erstatningen er avhengig av familiesituasjonen på skadedagen og av skadelidtes invaliditetsgrad. Forsikringen gjelder i hele verden hele døgnet og begrensningene for risikosport og aktiviteter er fjernet. Ulykkesforsikringen dekker også ektefelle/samboer som ifølge folkeregisteret har samme adresse som sikrede, og som lever sammen med sikrede i et ekteskapslignende forhold. For barn gjelder forsikringen inntil første hovedforfall etter at barnet er fylt 20 år. (Det er ikke krav om 2 års samboerskap for ulykkesdelen av BFO-pakken.) Befalets fellesorganisasjon Medlemsforsikringer 3

4 Sivil status Enslig medlem Enslig medlem med barn Medlem med ektefelle/samboer/partner Medlem med ektefelle/samboer/partner og barn Forsikringssum ved 100% medisinsk invaliditet 67 G Medlem 36 G/Hvert barn 36 G Alle 36 G hver Alle 36 G hver 5. Behandlingsutgifter etter Ulykkesskade, dekning for medlemmet og familie Med ulykkesskade menes skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje. Medisinsk invaliditet innebærer legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke, maks kr Egenandel kr Invaliditetserstatning gis ned til 1 % medisinsk invaliditet Eventuell skade må meldes snarest. Inkludert Krigsrisiko Utenlandstjeneste - observatørtjeneste og internasjonale operasjoner Krigsrisikoforsikring koster ikke noe ekstra. Den er inkludert i prisen for BFO-pakken. BFO-pakken er utvidet til å dekke dødsfall og arbeidsuførhet og kritisk sykdom som følge av krigshandlinger. Ulykkesforsikringen og dekning av behandlingsutgifter, gjelder ikke som følge av krigshandlinger, men dekker såkalt sivil risiko i misjonsområdet. Det er ingen begrensninger i hvor lenge du har vært med i forsikringsordningen. BFO-pakken gjelder fra den dagen du melder deg inn - hvis du ikke har reservert deg på innmedlingsblanketten. Sjekk med FP om du har BFO-pakken. For mer informasjon Tillegsforsikring for ektefelle/samboer/registrert partner I tillegg til ulykkesforsikring som er inkludert i medlemmets BFO-pakke kan det tegnes Liv- og uføreforsikring. Dette er spesielt viktig dersom levestandarden er basert på to inntekter. For å medforsikre ektefelle/samboer/partner må medlemmet være med i BFO-pakken. Dødsfallsdekning Forsikringssum 12 G fram til fylte 50 år. Forsikringssummen reduseres med 0,6 G pr år fra fylte 51 år til 60 år. Deretter er forsikringssummen 6 G fra fylte 60 til 65 år. Forsikringen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke. Vær oppmerksom på at med alder menes medlemmets alder, uansett om den medforsikrede er eldre eller yngre. Uførekapital Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis ektefelle/samboer/partner skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Merk at uførheten må inntreffe senest kalenderåret ektefelle/samboer/partner fyller 60 år. Det forutsettes at vedkommende har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 2 år, og at uførheten bedømmes å være varig. Beløpet fastsettes i prosent av den gjeldende dødsfallerstatningen når rett til uførekapital inntreffer. Det er ektefelle/samboer/partners alder i det året uførekapitalen utbetales som avgjør hvilken prosentsats som gjelder. Høyest utbetaling 80 % av forsikringssummen på 12 G ubetales ved alder 25 år eller lavere. Deretter reduseres utbetalingen etter nærmere regler. For pris og mer informasjon Hvordan registrere ektefelleforsikringen Forsikringen for ektefelle/samboer/partner er betinget av tilfredsstillende helseerklæring. Helseerklæringsskjema kan du hente på Din ektefelle/partner/samboer må fylle ut helseerklæringen for ektefelle og sende denne til forsikringsselskapet. Priser Premien for BFO-pakken og evt. ektefelle/samboerforsikring trekkes fra din FP-konto. Det forutsettes at du opprettholder ditt medlemskap i BFO, hvis du slutter i Forsvaret. For pris og mer informasjon

5 BFO Barneforsikring BFO har en egen barneforsikring for barn mellom 3 mnd og 25 år Barneforsikringen er utviklet i samarbeid med If. Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 14 år, og opphører senest ved utgangen av året barnet fyller 25 år. Forsikringssummen er inntil kr 1 mill ved medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke. Erstatningen følger invaliditetsgraden. Ved invaliditetsgrad over 51 %, utbetales dobbel erstatning. Maksimal erstatning kan derfor bli kr 2 mill ved 100 % invaliditet. Nødvendige behandlingsutgifter etter ulykke dekkes med inntil kr Samme sum utbetales dersom barnet dør pga sykdom eller ulykke. Dagpenger Vilkårene gir rett til dagpenger til foreldrene ved sykehusopphold på minst 10 dager. Dagpengene utbetales fra dag 1 i inntil 365 dager.forsikringen dekker i tillegg merutgifter ved langvarig pleie, maksimalt i fem år. Det er også mulig å få tilskudd til ombygging av bolig, dersom dette er nødvendig etter sykdom eller ulykke. Kritisk sykdom Kroner utbetales ved følgende diagnoser: kreft, multippel sklerose (MS), diabetes type 1 (insulinavhengig), og alvorlige hjerne- og brannskader. Helseerklæring Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med på forsikringen. Ønsker du mer informasjon eller å tegne BFO Barneforsikring kan du ringe til Ifs kontor i FP på tlf eller send en E-post til BFO innboforsikring: Kollektiv hjem med superdekning Medlemskapet i BFO åpner også for å kjøpe innboforsikring med en dekning på inntil kr 1,75 mill. Denne forsikringen vil som regel være langt rimeligere enn en privat forsikring. Du har også lavere egenandel ved skade. Forsikringen dekker alt innbo og løsøre ved brann, vannskade og tyveri. (Det du kan ta med deg hvis du flytter). I tillegg har BFOs innboforsikring rettshjelpdekning og ansvarsdekning. Prisen for innboforsikring avhenger av hvor i landet du bor. Forsikringssted menes den sikredes faste bolig ifg Folkeregisteret samt leililghet/hybel som benyttes av forsikringstaker i forbindelse med arbeid eller skolegang annet sted i Norden. Lugar likestilles med hybel og der gjelder forsikringen i hele verden. SUPERDEKNING er inkludert i prisen. Forsikringen dekker derfor flere typer skader og har høyere grenser for erstatning på flere områder. NYHET: FORBRUKERELEKTRONIKK Fra 1. januar 2009 er dekning på nyere forbrukerelektronikk inkludert i innboforsikringen. Denne forsikringen dekker såkalte kjøpsforsikringer som man blir tilbudt når man handler hos el-kjedene. For pris og mer informasjon Befalets fellesorganisasjon Medlemsforsikringer 5

6 Alle kollektive forsikringer du kjøper under BFOs avtaler er meget prisgunstige. Containerforsikring (gratis) For medlemmer i internasjonale operasjoner tilbys en såkalt containerforsikring. Forsikringen er gratis og har tilsvarende vilkår som BFOs innboforsikring, dog med visse endringer. Dekningsgrad er 50000,-. Containerforsikringen gjelder for ett år av gangen. Du må selv kontakte Forsvarets Personellservice på siv tlf / mil tlf eller og tegne denne. For mer informasjon kontakt FP. BFO-rabatter I tillegg gir BFOs samarbeidsavtale med If medlemmene rabatter på private skadeforsikringer. Ved å samle forsikringene kan du oppnå ytterligere rabatter. Slå opp på BFOs nettside eller ta kontakt med FP for å få vite mer om rabattordningene. Pass på at du blir registrert på BFOs avtalenummer 051. IF har eget bonussystem Du får inntil 20 % rabatt ved å samle forsikringene dine der. I tillegg får du som medlem 10 % BFO rabatt. Trekkes forsikringspremien av FP konto, gis ytterligere 5 % rabatt hvis du har dekning på konto ved premieforfall. NB! Selv om du tegner dine private skadeforsikringer i andre selskaper enn IF, kan du selvsagt fortsatt være medlem av BFO og benytte deg av de kollektive medlemsforsikringene. IF avdeling FP kontaktes ved kjøp av private skadeforsikringer f. eks bilforsikring. Kontakt tlf eller mil Forsikring i utlandet Skal du på tjenesteoppdrag i utlandet? BFO har egne forsikringer for slike oppdrag. Kontakt IF avd FP på for nærmere informasjon. Eller gå inn på Reiseforsikring BFO anbefaler Europeiske reiseforsikring som er en del av IF. Kontakt IFs avdeling i FP for mer informasjon og tegning av reiseforsikring. BFO gjør også oppmerksom på at mange betalingskort tilbyr reiseforsikring når halve reisen er betalt med kortet. Ønskes slik reiseforsikring har BFO et samarbeid med American Express. Utmelding Ved utmelding av BFO før fylte 65 år, har du rett til å fortsette med en tilsvarende individuell livsforsikring til individuell pris uten å avgi ny helseerklæring. Dette gjelder i 6 måneder fra utmelding av BFO, og forutsetter at du var med i forsikringsordningen på utmeldingstidspunktet. Vilkår Denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene som legges til grunn. Fullstendige vilkår se

7 Forsvarets Personellservice Derfor er så mange BFO-medlemmer også medlemmer i FP: FP gir sine medlemmer: Høy rente på innskudd Gode lånebetingelser Store rabatter på forsikring Gratis betalingsoppdrag Kredittkort med gode betingelser Gebyrfrie tjenester Personlig service FP kan også tilby nettbank til sine medlemmer For søknad gå inn på våre hjemmesider: Vil du vite mer om FP-tilbudene? Besøk våre hjemmesider på Eller kontakt oss på telefon: siv mil fax Post: Postboks 1493 Vika, 0116 OSLO Det lønner seg å være FP-medlem

8 BFO står for Styrke Uavhengighet Samarbeid Størst: BFO (Befalets Fellesorganisasjon) er Forsvarets største tjenestemannsorganisasjon med ca medlemmer. Best: BFO hjelper deg når du trenger det. BFO er den organisasjonen i Forsvaret som har flest heltidsansatte, og i tillegg et godt utbygd sekretariat. BFO har størst kompetanse i saker som gjelder deg. BFO har lokalforeninger ved alle Forsvarets avdelinger i inn- og utland. BFO har egen utdanningsordning, BFO-skolen, som tilbyr deg kurs i lover og avtaler som angår deg i din arbeidssituasjon. Kursene har høy faglig og pedagogisk standard. BFOs populære medlemsblad Offisersbladet, utgis i egen regi 7-8 ganger i året. BFO har egne elevorganisasjoner, Befalselevenes Samarbeidsorgan (BESO) og Kadettforum (KAFO) med representasjon i BFO Hovedstyre. BFO har de beste medlemsfordelene som er tilpasset din yrkesgruppe. BFO har et godt utbygd sekretariat. Billigst: BFO har lavest kontingent med 0,95 % av pensjonsgivende inntekt, med minimum kroner 229, og med et tak på kroner 350 i måneden. BFO har Fordelsmedlemskap for deg som har avsluttet din tjeneste i Forsvaret. BFOs befalselever har gratis medlemskap, og gratis elevforsikring. BFOs kadetter betaler kroner 100 pr mnd, og har gratis elevforsikring. BFO har billige forsikringsordninger med høye erstatningsbeløp. BFOs forsikringer er valgfrie. Du betaler kun for det du har behov for. BFO-medlemskap, forsikringsordninger, vilkår og priser: Ajourført januar Utgiver: Befalets Fellesorganisasjon, Pb. 501 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 220/ / Forsidefoto: Foto: Privat/Forsvarets Mediesenter/Møllers Pressesenter Grafisk design: Tykk: LOS Grafisk

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID

STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID Befalets Fellesorganisasjon STYRKE - UAVHENGIGHET - SAMARBEID I 2004 vedtok Stortinget en ny befalsordning og innførte en helt ny kategori befal Avdelingsbefalet. Avdelingsbefal skal ha de samme rettigheter

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringssidé finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014

orm: jnd.no Foto: ByMPhotos/Istock. F Forsikring 2014 Forsikring 2014 Forsikring 2014 Snakk med oss! NJ Forsikring ordner NJs medlemsforsikringer. Er det noe du lurer på om medlemsforsikringene er det bare å ta en telefon eller sende en e-post. Da kan vi

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

NFFs Forsikringer 2012

NFFs Forsikringer 2012 NFFs Forsikringer 2012 1 FORSIKRINGSKONTORET Du får råd og hjelp i de fleste forsikringsspørsmål fra oss på NFFs forsikringskontor. Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen og hva du har

Detaljer

NFFs Forsikringer 2014 1

NFFs Forsikringer 2014 1 NFFs Forsikringer 2014 1 LEDER Medlemsforsikringene øker Stadig flere medlemmer benytter seg av de gode og rimelige forsikringene vi tilbyr. Noen av forsikringene er skreddersydd for fysioterapeuter, og

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer