Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no"

Transkript

1 Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på Ajourført januar 2008

2 BFOs medlemsforsikringer BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive forsikringer gjelder allerede fra den dagen BFO har mottatt din innmeldingsblankett. Du kan fortsette med samtlige forsikringer også etter at du har sluttet i Forsvaret. BFOs forsikringer er frivillige, men du må reservere deg på innmeldingsblanketten hvis du IKKE ønsker å være med på BFO-pakken. BFO-pakken dekker deg både ved dødsfall, uførhet og ulykke. Ulykkesforsikringen dekker også ektefelle, samboer og barn. BFO-pakken! Et unikt tilbud som det burde være forbudt å reservere seg mot! sier Major Rune Rudberg, som nå arbeider som forhandligsleder i BFO. Rudberg har vært BFO-medlem siden 1983, tillitsvalgt på forskjellig nivå så å si kontinuerlig siden da. Ved innmelding i BFO valgte han å reservere seg mot BFO-pakken. Han var skeptisk til alt som medførte automatisk medlemskap. I 1991 fikk han beskjed om at urinprøven inneholdt for mye søtsaker han hadde fått diabetes type 1, den typen som medfører daglige doser med insulin i sprøyteform. Den vurderingen han gjorde i forhold til BFO-pakken viste seg å få konsekvenser, for han har ennå ikke lykkes i å skaffe seg en uføreforsikring heller ikke en gruppelivsforsikring til en overkommelig pris. En erfaringsbasert læring han fint hadde unngått hvis han ikke hadde reservert seg for BFO-pakken. Major Rune Rudberg, forhandlingsleder i BFO, sammen med familien. BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden og består av: Dødsfall Forsikringssum 14 G fram til fylte 50 år. Deretter reduseres forsikringen med 0,7 G per år fram til fylte 60 år. Fra 60 til 65 er forsikringen 7 G til den opphører ved utgangen av det året du fyller 65 år. Medlemmets alder Forsikringssum i G Medlemmets alder Forsikringssum i G i kalenderåret i kalenderåret ,0 G 56 9,8 G 51 13,3 G 57 9,1 G 52 12,6 G 58 8,4 G 53 11,9 G 59 7,7 G 54 11,2 G ,0 G 55 10,5 G G = folketrygdens grunnbeløp. Se

3 Utbetaling av dødsfallforsikringen Forsikringssummen ved dødsfall utbetales til ektefelle, registrert partner eller samboer. Etterlater du deg ikke ektefelle, partner eller samboer, utbetales erstatningen til livsarvinger. Etterlater du deg heller ikke livsarvinger, utbetales forsikringssummen til arvinger i henhold til loven. Ønsker du å begunstige andre enn disse, må det fylles ut et eget begunstigelsesskjema som sendes til forsikringsselskapet. Skjema fås ved henvendelse til Forsvarets Personellservice (FP), eller på NB! Som samboer i denne forbindelse regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapsliknende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller en person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntraff forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kunne inngås. Inkludert Krigsrisiko Utenlandstjeneste - observatørtjeneste og internasjonale operasjoner Krigsrisikoforsikring koster ikke noe ekstra. Den er inkludert i prisen for BFO-pakken. BFO-pakken er utvidet til å dekke dødsfall og arbeidsuførhet som følge av krigshandlinger Det er ingen begrensninger i hvor lenge du har vært med i forsikringsordningen. BFO-pakken gjelder fra den dagen du melder deg inn - hvis du ikke har reservert deg på innmedlingsblanketten. Sjekk med FP om du har BFO-pakken. For mer informasjon Uførekapital Forsikringen gir en engangserstatning hvis du som er medlem skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Det forutsettes at du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 2 år, og at uførheten bedømmes å være varig. Det er medlemmets alder i det året uførekapitalen utbetales som avgjør hvilken prosentsats som gjelder. Høyest utbetaling 80 % av forsikringssummen ved død utbetales ved alder 25 år eller lavere. Deretter reduseres utbetalingen etter nærmere regler. Arbeidsuførheten må inntreffe innen utgangen av det år du fyller 60 år. Alder i Uførekapital i Alder da Dødsfallsforsikring i kalenderåret % av forsikringssum dødsfallet skjer i % av forsikringssum år 80% år 20% 30 år 70% 30 år 30% 40 år 50% 40 år 50% 50 år 30% 50 år 70% 60 år 10% 60 år 90% 63 år og høyere 0% 63 år 96% Ulykkesforsikringen Ulykkesforsikringen gir rett til erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Størrelsen på erstatningen er avhengig av invaliditetsgraden, fastsatt på grunnlag av invaliditetstabell gitt av sosialdepartementet. For enslige er maksimal erstatning 67 G ved 100 % varig invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad blir erstatningen redusert, f eks gir 20 % invaliditet rett til 20 % av forsikringssummen. Forsikringen dekker også ektefelle, samboer og registrert partner, samt barn under 20 år. Maksimal erstatning for hvert familiemedlem er 36 G ved 100 % varig medisinsk invaliditet. Erstatningen er avhengig av familiesituasjonen på skadedagen og av skadelidtes invaliditetsgrad. Skader som skyldes deltakelse i særlig risikofylte aktiviteter og idretter, blant annet kampsport, er ikke dekket. Se vilkår for utfyllende regler om aktiviteter som ikke er dekket. Se Du er likevel dekket dersom du foretar fallskjermhopping for vedlikehold av fallskjermvingen, samt hopp og dykking som foretas for arbeidsgiver i arbeidstiden. Denne er nå utvidet til også å gjelde i fritiden uten tillegg i prisen. Mannskap på jagerfly er også dekket, men ikke ved testflyging. Søk etter - og demolering av bomber og miner, er dekket, også når politiet er arbeidsgiver. Sjekk detaljene i vilkårene dersom du lurer på om dine spesielle aktiviteter er dekket av ulykkesforsikringen. BEFALETS FELLESORGANISASJON MEDLEMSFORSIKRINGER 3

4 Sivil status Enslig medlem Enslig medlem med barn Medlem med ektefelle/samboer/partner Medlem med ektefelle/samboer/partner og barn Forsikringssum ved 100% medisinsk invaliditet 67 G Medlem 36 G/Hvert barn 36 G Alle 36 G hver Alle 36 G hver Ulykkesforsikringen dekker også ektefelle/samboer som ifølge folkeregisteret har samme adresse som sikrede, og som lever sammen med sikrede i et ekteskapslignende forhold. For barn gjelder forsikringen inntil første hovedforfall etter at barnet er fylt 20 år. (Det er ikke krav om 2 års samboerskap for ulykkesdelen av BFO-pakken.) Ulykkesskade Med ulykkesskade menes skade på legemet forårsaket av en plutselig og ytre begivenhet ulykkestilfelle uavhengig av den forsikredes vilje. Medisinsk invaliditet innebærer legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke, maks kr Egenandel kr Invaliditetserstatning gis ned til 1 % medisinsk invaliditet Eventuell skade må meldes snarest. Ønsker du ved en senere anledning å kjøpe BFO-pakken, har du mulighet til det mot å avgi helseerklæring som selskapet forbeholder seg retten til å godkjenne. Forsikring for ektefelle/samboer/registrert partner I tillegg til ulykkesforsikring kan det tegnes Liv- og uføreforsikring. Dette er spesielt viktig dersom levestandarden er basert på to inntekter. For å medforsikre ektefelle/samboer/partner må medlemmet være med i BFO-pakken. Dødsfallsdekning Forsikringssum 12 G fram til fylte 50 år. Forsikringssummen reduseres med 0,6 G pr år fra fylte 51 år til 60 år. Deretter er forsikringssummen 6 G fra fylte 60 til 65 år. Forsikringen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke. NB! Vær oppmerksom på at med alder menes medlemmets alder, uansett om den medforsikrede er eldre eller yngre. Uførekapital Forsikringen gir en engangserstatning hvis ektefelle/samboer/partner skulle bli varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Merk at uførheten må inntreffe senest kalenderåret ektefelle/samboer/partner fyller 60 år. Det forutsettes at vedkommende har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 2 år, og at uførheten bedømmes å være varig. Erstatningsbeløpet fastsettes i prosent av den gjeldende dødsfallerstatningen når rett til uførekapital inntreffer. Det er ektefelle/samboer/partners alder i det året uførekapitalen utbetales som avgjør hvilken prosentsats som gjelder. Høyest utbetaling 80 % av forsikringssummen på 12 G ubetales ved alder 25 år eller lavere. Deretter reduseres utbetalingen etter nærmere regler. Innmelding i ektefelleforsikringen Forsikringen for ektefelle/samboer/partner er betinget av tilfredsstillende helseerklæring. Helseerklæringsskjema kan du hente på Din ektefelle/partner/samboer må fylle ut helseerklæringen for ektefelle og sende denne til forsikringsselskapet. Priser Premien for BFO-pakken og evt. ektefelle/samboerforsikring trekkes fra din FP-konto. Det forutsettes at du opprettholder ditt medlemskap i BFO, hvis du slutter i Forsvaret.

5 BFO Barneforsikring BFO har en egen barneforsikring for barn mellom 3 mnd og 25 år Barneforsikringen er utviklet i samarbeid med If. Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 14 år, og opphører senest ved utgangen av året barnet fyller 25 år. Forsikringssummen er inntil kr 1 mill ved medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke. Erstatningen følger invaliditetsgraden. Ved invaliditetsgrad over 51 %, utbetales dobbel erstatning. Maksimal erstatning kan derfor bli kr 2 mill ved 100 % invaliditet. Nødvendige behandlingsutgifter etter ulykke dekkes med inntil kr Samme sum utbetales dersom barnet dør pga sykdom eller ulykke. Dagpenger Vilkårene gir rett til dagpenger til foreldrene ved sykehusopphold på minst 10 dager. Dagpengene utbetales fra dag 1 i inntil 365 dager.forsikringen dekker i tillegg merutgifter ved langvarig pleie, maksimalt i fem år. Det er også mulig å få tilskudd til ombygging av bolig, dersom dette er nødvendig etter sykdom eller ulykke. Økonomisk førstehjelp ved alvorlig sykdom Kr ved følgende diagnoser: kreft, multippel sklerose (MS), diabetes type 1 (insulinavhengig), og alvorlige hjerne- og brannskader. Helseerklæring Det kreves godkjent helseerklæring før barnet kan bli med på forsikringen. Ønsker du mer informasjon eller å tegne BFO Barneforsikring kan du ringe til Ifs kontor i FP på tlf eller send en E-post til Kollektiv hjem - Innboforsikring Medlemskapet i BFO åpner også for å kjøpe innboforsikring med en dekning på inntil kr 1,75 mill. Denne forsikringen vil som regel være langt rimeligere enn en privat forsikring. Du har også lavere egenandel ved skade. Forsikringen dekker alt innbo og løsøre ved brann, vannskade og tyveri. (Det du kan ta med deg hvis du flytter). Sykkel må være registrert i Falck Sykkelregister for å være dekket av tyveriforsikringen. I tillegg har BFOs innboforsikring rettshjelpdekning og ansvarsdekning. Prisen for innboforsikring avhenger av hvor i landet du bor. Forsikringssted menes den sikredes faste bolig ifg Folkeregisteret samt leililghet/hybel som benyttes av forsikringstaker i forbindelse med arbeid eller skolegang annet stede i Norden. Lugar likestilles med hybel og der gjelder forsikringen i hele verden. SUPERDEKNING er ikke lenger noe du må tegne i tillegg. Fra og med 2008 er den inkludert i innboforsikringen. Uten at denne har gått opp i pris. Forsikringen dekker deg nå mot flere type skader og har høyere grenser for erstatning på flere områder. Ungdomsforsikring Dersom du er under 28 år kan du tegne en egen innboforsikring som dekker inntil kr Vilkårene for øvrig er de samme som for vanlig innboforsikring. Pris er avhengig av bostedsadresse. Denne passer utmerket for deg som bor på messerom. BEFALETS FELLESORGANISASJON MEDLEMSFORSIKRINGER 5

6 Alle kollektive forsikringer du kjøper under BFOs avtaler er meget prisgunstige. Containerforsikring For personell om bord på Forsvarets fartøy, samt personell i internasjonale operasjoner tilbys en innbo- og løsøreforsikring. Forsikringen betales for ett år, og har samme vilkår som for innboforsikringen, dog med visse endringer. BFO-rabatter I tillegg gir BFOs samarbeidsavtale med If medlemmene rabatter på private skadeforsikringer. Ved å samle forsikringene kan du oppnå ytterligere rabatter. Slå opp på BFOs nettside eller ta kontakt med FP for å få vite mer om rabattordningene. Pass på at du blir registrert på BFOs avtalenummer 051. If har fått nytt bonussystem sjekk hva det betyr for deg. NB! Selv om du tegner dine private skadeforsikringer i andre selskaper enn If, kan du selvsagt fortsatt være medlem av BFO og benytte deg av de kollektive medlemsforsikringene. If avdeling FP kontaktes ved kjøp av private skadeforsikringer f. eks bilforsikring. Kontakt tlf eller mil Forsikring i utlandet Skal du på tjenesteoppdrag i utlandet? BFO har egne forsikringer for slike oppdrag. Kontakt If avd FP på for nærmere informasjon. Eller gå inn på -Reiseforsikring Europeiske reiseforsikring kontakt If avd FP. BFO-kort: Betaler du reise/bensin osv. er du også forsikret via forsikringsordning i kortet. Utmelding Ved utmelding av BFO før fylte 65 år, har du rett til å fortsette med en tilsvarende individuell livsforsikring til individuell pris uten å avgi ny helseerklæring. Dette gjelder i 6 måneder fra utmelding av BFO, og forutsetter at du var med i forsikringsordningen på utmeldingstidspunktet. Vilkår Denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene som legges til grunn. Fullstendige vilkår se

7 FP Forsvarets Personellservice Derfor er så mange BFO-medlemmer også medlemmer i FP: FP gir sine medlemmer: Høy rente på innskudd Gode lånebetingelser Store rabatter på forsikring Gratis betalingsoppdrag Kredittkort med gode betingelser Gebyrfrie tjenester Personlig service FP kan også tilby nettbank til sine medlemmer For søknad gå inn på våre hjemmesider: Vil du vite mer om FP-tilbudene? Besøk våre hjemmesider på Eller kontakt oss på telefon: siv mil fax Post: Postboks 1493 Vika, 0116 OSLO Det lønner seg å være FP- medlem

8 BFO står for Styrke Uavhengighet Samarbeid Størst: BFO (Befalets Fellesorganisasjon) er Forsvarets største tjenestemannsorganisasjon med ca medlemmer. Best: BFO hjelper deg når du trenger det. BFO er den organisasjonen i Forsvaret som har flest heltidsansatte, og i tillegg et godt utbygd sekretariat. BFO har størst kompetanse i saker som gjelder deg. BFO har lokalforeninger ved alle Forsvarets avdelinger i inn- og utland. BFO har egen utdanningsordning, BFO-skolen, som tilbyr deg kurs i lover og avtaler som angår deg i din arbeidssituasjon. Kursene har høy faglig og pedagogisk standard. BFOs populære medlemsblad Offisersbladet, utgis i egen regi 7-8 ganger i året. BFO har egne elevorganisasjoner, Befalselevenes Samarbeidsorgan (BESO) og Kadettforum (KAFO) med representasjon i BFO Hovedstyre. BFO har de beste medlemsfordelene som er tilpasset din yrkesgruppe. BFO har et godt utbygd sekretariat. Billigst: BFO har lavest kontingent med 0,95 % av pensjonsgivende inntekt, med minimum 184,- med et tak på 340,- kroner i måneden. BFO har Fordelsmedlemskap for deg som har avsluttet din tjeneste i Forsvaret. BFOs befalselever har gratis medlemskap, og gratis elevforsikring. BFOs kadetter betaler kr 100,- pr mnd, og har gratis elevforsikring. BFO har billige forsikringsordninger med høye erstatningsbeløp. BFOs forsikringer er valgfrie. Du betaler kun for det du har behov for. BFO-medlemskap, forsikringsordninger, vilkår og priser: Ajourført mai Utgiver: Befalets Fellesorganisasjon, Pb. 501 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 220/ / Forsidefoto: Foto: Privat/Forsvarets Mediesenter/Møllers Pressesenter Grafisk design: Tykk: LOS Grafi sk

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer