Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt."

Transkript

1 e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

2 Forsikringer og oss Forsikring handler først og fremst om trygghet. Derfor har Norges Offisersforbund fremforhandlet en rekke gode forsikringsordninger på vegne av deg som medlem. Ved å stå sammen oppnår vi bedre vilkår og lavere pris. Vår samarbeidspartner er Sparebank 1. Selskapet har de siste årene flere ganger toppet kundetilfredshetsundersøkelser etter skade. Innhold Kollektive forsikringer Grunnforsikring s. 4 Reiseforsikring med toppdekning s. 4 Kollektiv hjemforsikring s. 5 Disse forsikringene inngår automatisk i medlemskapet ditt. KOLLEKTIVE FORSIKRINGER NOFs GRUPPEFORSIKRING NOFs Gruppeforsikring Dødsrisikodekning s. 6 Arbeidsuførhetsdekning s. 6 Ulykkesdekning s. 7 Behandling etter ulykkesskade s. 7 Kritisk sykdom s. 7 Denne forsikringspakken kan du reservere deg mot. BARN HUS BIL LOfavør-produkter LOfavør Husforsikring s. 8 LOfavør Barneforsikring s. 8 LOfavør Bilforsikring s. 8 Disse forsikringene kan du selv velge å tegne gjennom Sparebank 1 sitt kontor i Forsvarets Personellservice. 2

3 Greit å vite om NOFs Gruppeforsikring Dødsfallsdekning og Uføredekning (Se side 6) Dødsfall og Arbeidsuførhet (nedsatt arbeidsevne) som følge av krigshandlinger dekkes fra første dag i tjenesteområder med krigsrisiko. Dette gjelder selv om området er definert som krigs område. Ulykkesforsikring (Se side 7) Ulykkesforsikringen og behandlingsutgifter dekker ikke ulykkesskade forårsaket av krig, krigshandlinger (uansett om krig er erklært eller ikke) og forstyrrelse av den offentlige orden. Ulykkesforsikringen er for øvrig i kraft og dekker såkalt sivil risiko. Terrorhandling i krigsområde anses normalt som en krigs handling. Terrorhandling utenfor krigsområde anses ikke som krigshandling og vil være dekket. Behandlingsutgifter etter ulykkesskade dekkes også, men ikke utenfor Norden. Kritisk Sykdom (Se side 7) Kritisk Sykdom dekker angitte sykdommer for medlemmer som tjenestegjør i internasjonale operasjoner, så lenge det enkelte medlem også er medlem av Folketrygden. Det er selve diagnosen som er erstatningsutløsende og denne må stilles av spesialist i Norden. Risikopregede aktiviteter Ulykkesforsikring (Se side 7) Risikopregede aktiviteter som f.eks dykking, klatring og fallskjermhopping er ikke dekket av ulykkesforsikringen. Dette dekkes allikevel i arbeidstiden når slike aktiviteter inngår som en naturlig del av avdelingens tjeneste. Kontakt forbundet dersom du er usikker på om tjenesten i din avdeling er dekket. Merk: Reiseforsikringen (se s.4) dekker sportsdykking ned til 40m. Gratis Elevforsikring Som medlem i Norges Offisersforbund har Befalsskoleelever og UB'er gratis elevforsikring i skoletiden. Forbundet betaler denne forsikringen for alle Befalsskoleelever og UB'er som melder seg inn i forbundet. Elevforsikringen består av: Fullverdig innboforsikring (LOfavør Kollektiv hjem) Tap av militære effekter Reisegodsforsikring på permisjonsreiser Ulykkesforsikring i fritid. For innbo og løsøre gjelder de generelle vilkårene for LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Egenandel er kr. 100,- (vil bli fratrukket erstatningen). Ved skader eller tap av militære effekter som måtte oppstå meldes disse til NOF sentralt. Du vil her få tilsendt skademeldingsskjema, samt opp lysninger om hvordan du skal forholde deg videre. Ved skade, kontakt NOFs sentralbord på telefon: Krigsskolekadetter og SNU-elever betaler kun 100,- for kollektive forsikringer OG kontingent pr måned. Kode E Logg inn for å se dine forsikringer! Oversikt over dine forsikringer og oppdaterte forsikringsbevis finner du på lofavor.no. Logg inn ved hjelp av ditt medlems- og fødselsnummer. Mer om dine forsikringer finner du på milnytt.no Andre ressurser: Sparebank 1 Forsikringskontor i FP, tlf: / Sparebank 1 Skademeldingssenter, tlf:

4 Kollektive fo LOfavør Grunnforsikring Både deg som medlem, din ektefelle/ samboer eller reg. partner og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år Død uansett årsak Fritid og arbeidstid hele døgnet Hele verden Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke. Kode G LOfavør Reiseforsikring med toppdekning Medlem, ektefelle/registrert partner/ samboer, barn under 20 år; samt barnebarn som reiser i følge med medlemmet. Reiseforsikringen inneholder også avbestillingsforsikring. Kode R LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre personforsikringer. LOfavør Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie. Hvis både medlem og ektefelle/ samboer eller registrert partner har LOfavør Grunnforsikring utbetales dobbelt beløp. Alder Enslig medlem u/ barn under 12 år Medlem og ektefelle/samboer/reg. partner og enslig medlem m/barn u/21 år T.o.m. 50 år år år år år år år år år år år år år år år år år år og eldre Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke: Kr ,- pr. barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder. Hva som erstattes/skadetyper Forsikringen gjelder for * Kan utvides til 90/180 dager pr enkeltreise mot et pristillegg. Topp Reiseforsikring Bestilles hos Forsvarets Personellservice* Ferie- og fritidsreiser og yrkesreiser hele døgnet Varighet pr. enkeltreise 45 dager * Reisesyke Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom, utgifter til medisiner etc. Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge Reiseansvar Skade påført annen person, eller annen persons ting Reisegods Bagasje for enslige Bagasje når to eller flere familiemedl. reiser sammen Tap av sjekker, billetter og pass pr. person Ran og tyveri av penger som man bærer med seg Tyveri av penger fra safe, pr. person Utlegg til nødvendige klær, toalettsaker ol. pr. pers. hvis ekspedert/ innsjekket bagasje på utreise er forsinket med mer enn 4 timer Reiseulykke Inntil fylte 75 år (død/ulykke) Aldersbegrensningene gjelder ikke behandlingsutgifter (død/ulykke) Avbestillingsforsikring Annulleringsomkostninger en person To eller flere familiemedlemmer som reiser sammen Egenandeler Reisegods Behandlingsutgifter ved ulykke Ubegrenset beløp Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Under 20 år: Kr ,-/ ,- Mellom 20 og 75 år: kr ,-/ ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Kr. 0,- Kr ,- Tjenestegjør du i utlandet? Reiseforsikringen gjelder også reiser for personer som midlertidig tjenestegjør utenfor Norden og skal returnere til sitt faste eller midlertidige bosted etter reisen. 4

5 rsikringer LOfavør Kollektiv hjemforsikring Medlem, medlemmets ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap og medlemmets samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Barn som tilhører medlemmets husstand, eller barn som på grunn av utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring i Folkeregisteret. Egne barn som ikke bor hos medlemmet, er også omfattet av forsikringen inntil fylte 20 år. Andre personer som tilhører medlemmets faste husstand med felles adresse i Folkeregisteret. Forsikringen omfatter innbo og løsøre i hjemmet. Innbo og løsøre i fritidsbolig (hytte/landsted) dekkes ikke av forsikringen. Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen. Hva som erstattes/skadetyper Brann Forsikringssum Ubegrenset Enkeltgjenstander Samlinger (frimerker, mynter osv.) Penger, verdipapirer etc Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Deler, dekk og felger dekkes ikke) Båt/varetilhenger til personbil Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK) Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet Ubegrenset Barnevogn, sykkel/-tilhenger Matvarer i fryser/kjøleskap Ubegrenset Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker som følge av ulykkesskade Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer Erstatningsansvar Rettshjelp inntil Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) Skade ved tyveri er begrenset til Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til Ubegrenset Fartøystjeneste: Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri dekkes med inntil kr av LOfavør kollektiv hjemforsikring for personer som har fartøystjeneste. Egenandel: Den generelle egenandelen er kr ,-. Er det to eller flere i husstanden som har Kollektiv hjemforsikring bortfaller egen andelen. For sykler registrert i Falck Sykkelregister er egen andelen kr ,-. Se eller ring Kode H Forsikringene omfatter alle tjenestegjørende medlemmer. Elever/UB er se side 8. Forsikringstips Med samboer menes personer som lever i ekteskapslignende forhold og har hatt samme bopel og felles adresse i Folkeregisteret 2 år sammenhengende. Dersom man har felles barn faller kravet om 2-års grensen bort. Husk at for NOFs kollektiv hjemforsikring og reiseforsikring med avbestillingsdekning gjelder forsikringene for samboer fra den dagen man har felles adresse registrert i Folkeregisteret. Bokollektiv o.l. regnes ikke som husstand. Har du en skade å melde? Ring

6 nofs Gruppe Norges Offisersforbunds Gruppeforsikring Gjelder medlemmer som betaler kontingent og som ikke har reservert seg mot ordningen. For medlemmer som har reservert seg Kode 0 kan man søke om å oppheve reservasjonen ved å fylle ut en helseerklæring. Gruppeforsikringen består av en dødsfallsdekning, uføredekning, ulykkesforsikring, behandlings utgifter etter ulykkesskade og Kritisk Sykdom. Dødsfallsdekning gjelder for medlem og ektefelle/samboer/registrert partner. Uføredekning gjelder for medlem. Ulykkesforsikring gjelder medlem og barn under 20 år hele døgnet, samt ektefelle/samboer/ registrert partner i fritid. Behandlingsutgifter etter Ulykkesskade gjelder som forrige punkt. Kritisk Sykdom gjelder for medlem og medlemmets barn til fylte 20 år. Gruppeforsikringen følger medlemmets alder og følgende opphørsalder gjelder: Dødsfallsdekningen opphører fra fylte 60 år. Uføredekningen opphører fra fylte 60 år. Ulykkesforsikringen og behandlingsutgifter ved ulykkesskade opphører ved fylte 70 år men har reduserte ytelser fra fylte 60 år. (Se tabell på neste side) Kritisk Sykdom opphører fra fylte 60 år. 1 G = ,- pr Forsikringstips Med etterlatte menes ektefelle/- samboer/- registrert partner, livsarvinger, testamentarvinger og øvrige arvinger etter loven i prioritert rekkefølge. Forsikringen kan begunstiges andre etter eget ønske. Kontakt NOF for å få tilsendt skjema. NOFs gruppeforsikring kan godtas som gjeldsforsikring ved låneopptak! 1. Dødsfallsdekningen (dødsfall) Forsikringen gjelder for deg som er medlem og din ektefelle/samboer/ registrert partner hele døgnet. Den utbetales til etterlatte uansett om dødsfallet skyldes ulykke eller sykdom. NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale operasjoner, men med noen unntak. Se side 3 for mer informasjon. 2. Uføredekningen - arbeidsuførhet (nedsatt arbeidsevne) Forsikringen gjelder for deg som medlem og gir rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet. Forsikrings summen utbetales når medlemmet i forsikringstiden har vært minst 50% arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, og arbeidsuførheten er minst 50% og varig. NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale operasjoner, men med noen unntak. Se side 3 for mer informasjon. forsikringssummer gruppeliv Alder T.o.m. 50 år Medlem og ektefelle/ samboer/ registrert partner 17,00 G 51 år 16,15 G 52 år 15,30 G 53 år 14,45 G 54 år 13,60 G 55 år 12,75 G 56 år 11,90 G 57 år 11,05 G 58 år 10,20 G 59 år 9, forsikringssummer arbeidsuførhet Alder T.o.m. 40 Medlem 15,00 G 41 år 14,43 G 42 år 13,86 G 43 år 13,29 G 44 år 12,72 G 45 år 12,15 G 46 år 11,58 G 47 år 11,01 G 48 år 10,44 G 49 år 9,87 G 50 år 9,30 G 51 år 8,73 G 52 år 8,16 G 53 år 7,59 G 54 år 7,02 G 55 år 6,45 G 56 år 5,88 G 57 år 5,31 G 58 år 4,74 G 59 år 4,17 G 60 år 3,60 G 6

7 forsikring 3. Ulykkesforsikring (plutselig ytre årsak) 4. Behandlingsutgifter etter ulykkesskade Ulykkesforsikringen kommer til utbetaling hvis medlemmet eller medlemmets ektefelle/samboer/registrert partner eller ugifte barn under 20 år utsettes for en ulykke som ender med en medisinsk invaliditetsgrad. For medlemmet og ugifte barn under 20 år gjelder forsikringen hele døgnet og for ektefelle/ samboer/ registrert partner gjelder forsikringen kun i fritiden. Utbetales helt ned til 1% invaliditet. Med medisinsk invaliditet menes skade på kroppen vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Størrelsen på erstatningen er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet. Familiesammensetning A: Medlem Ektefelle/samboer/reg. partner Barn B: Medlem Ektefelle/samboer/reg. partner C: Medlem Barn Utbetaling ved 100% varig medisinsk invaliditet 30 G 30 G 25 G 25 G D: Enslig medlem 45 G Ytelsene gjelder til medlemmet fyller 60 år. Etter medlemmet har fylt 60 år gjelder ovenstående tabell kun i fritid, og da med en dekning på 10 G for alle alternative familiesammensetninger. Behandlingsutgifter etter ulykkesskade dekkes etter nærmere regler for medlemmet eller medlemmets ektefelle/samboer/registrert partner eller barn under 20 år, med inntil 5% av for sik rings summen ved invaliditet. Med behandling menes utgifter til lege, tannlege og lignende som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra annet hold. Hvis behandlingsutgifter overstiger kr ,- må SpareBank 1 kontaktes på forhånd. Behandlingsutgifter som påløper utenfor Norden dekkes ikke. Egenandelen for behandlingsutgifter er kr ,-. Din forsikringspremie Premien for Gruppeforsikringen fra 1. januar 2010 Medlemmer til og med 59 år 449,- pr. mnd Medlemmer 60 t.o.m. 64 år 330,- pr. mnd Medlemmer 65 t.o.m. 69 år 200,- pr. mnd 5. Kritisk sykdom Kritisk Sykdom gir en utbetaling på 1,5 G Hjerteinfarkt Kreft dersom Utbetaling ved 100% varig Familiesammensetning medlemmet eller medlemmets medisinsk invaliditet Hjerte-/karoperasjon Nyresvik barn til fylte 20 år, blir rammet av en av de Hjerneslag Multippel sklerose (MS) nevnte A: Medlem sykdommene. Forsikringens opp-3hørsalder Ektefelle/samboer/reg. er 60 år. partner 30 G G Kreft Sukkersyke (diabetes mellitus type 1) Barn 25 G Hjernesvulst Cystisk fibrose B: Medlem Ektefelle/samboer/reg. partner C: Medlem NOFs Barn Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale 25 G operasjoner, D: Enslig medlem men med noen unntak. Se side 3 for mer 45 G informasjon. Sykdommer som dekkes for medlemmet Nyresvikt Organtransplantasjon Multippel sklerose (MS) Motornevronsykdom (inkl. ALS) Blindhet Døvhet Sykdommer som dekkes for barn Blindhet Døvhet 7

8 Forsvarets Personellservice hjelper deg med forsikring av hus, bil, barn m.fl. Slik får NOF-medlemmer inntil 40% rabatt på skadeforsikringer! FPrabatt 10% Bankkunde 5% 3 forsikringer 10% 4 forsikringer 15% 5 forsikringer + ekunde 20% Konto -bonus FP 5% Grafisk produksjon: - 02/2010 Gjennom medlemskapet ditt i NOF har du allerede 2 skadeforsikringer. Det betyr at du får inntil 25% rabatt på din tredje skadeforsikring. Liv, ulykke og verdisakforsikring er ikke tellende. Tjenestegjøre utenfor Norden? Kollektiv Innboforsikring utenfor Norden Forsikringssum inntil kr ,- Årlig premie kr. 235,-. Forsikringssummen kan utvides: Forsikringssum: kr Årlig premie: kr. 350,- Forsikringssum: kr Årlig premie: kr. 465,- Transportforsikring Det forutsettes at medlemmet har LOfavør Kollektiv hjem og har tegnet Innboforsikring utenfor Norden. Forsikringen omfatter transport av gjenstander til Norge etter gjeldende sikkerhetsforskrifter, som er anskaffet under opphold eller på reiser i den tiden sikrede midlertidig tjenestegjør utenfor Norden. Forsikringssummen er inntil kr Prisen er kr 1.150,-. Egenandel ved skade er kr ,-. Kollektiv Innboforsikring utenfor Norden - forsikringssted Container Forsikringssum kr ,- Årlig premie kr. 235,- Skader må umiddelbart medles til politiet på stedet det inntraff. Generell egenandel ved skade er kr ,-. For ordningene gjelder SpareBank1's vilkår og sikkerhets - for-skrifter for standard hjem med de endringer som fremkommer nedenfor: Medlemmer midlertidig stasjonert utenfor Norden på medlemmets tjenestested (forsikringssted) i tjenestelandet Ansvars-/og rettshjelpforsikringen gjelder kun i Europa For ran og overfall er erstatningen begrenset til kr ,- Forsikringen dekker ikke: Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen Skade ved naturulykke Skade som skyldes temperaturendring i fryser/ kjøleskap Få tilbud i dag! Kontakt Forsvarets Personellservice: Telefon: , e-post: web: Oppgi alltid medlemsnummeret når du ringer eller skriver til FP. 8

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

LOfavør - Merverdi i medlemskapet

LOfavør - Merverdi i medlemskapet LOfavør - Merverdi i medlemskapet 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Får ikke lønnsløftet side 36 37. forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28. kvinner skyves ut. slakter kuttforslag. fikk nytt hus etter brann

Får ikke lønnsløftet side 36 37. forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28. kvinner skyves ut. slakter kuttforslag. fikk nytt hus etter brann TidsskrifT for Norges offisersforbund Nr. 1 JaNuar 2012 Får ikke lønnsløftet side 36 37 forsikringsbilag utvidet krigsrisiko side 21 28 1 Befalsbladet 2/2004 slakter kuttforslag side 5 9 kvinner skyves

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du

Detaljer

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Juliana Wiklund / Johnér Januar 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund.

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer