Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt."

Transkript

1 e r vå r e g n i r k i s for ryg t, t e t i l Kva gh erdi v o r t g et o gh 114 m o n n e j et g år Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt.

2 Forsikringer og oss Forsikring handler først og fremst om trygghet. Derfor har Norges Offisersforbund fremforhandlet en rekke gode forsikringsordninger på vegne av deg som medlem. Ved å stå sammen oppnår vi bedre vilkår og lavere pris. Vår samarbeidspartner er Sparebank 1. Selskapet har de siste årene flere ganger toppet kundetilfredshetsundersøkelser etter skade. Innhold Kollektive forsikringer Grunnforsikring s. 4 Reiseforsikring med toppdekning s. 4 Kollektiv hjemforsikring s. 5 Disse forsikringene inngår automatisk i medlemskapet ditt. KOLLEKTIVE FORSIKRINGER NOFs GRUPPEFORSIKRING NOFs Gruppeforsikring Dødsrisikodekning s. 6 Arbeidsuførhetsdekning s. 6 Ulykkesdekning s. 7 Behandling etter ulykkesskade s. 7 Kritisk sykdom s. 7 Denne forsikringspakken kan du reservere deg mot. BARN HUS BIL LOfavør-produkter LOfavør Husforsikring s. 8 LOfavør Barneforsikring s. 8 LOfavør Bilforsikring s. 8 Disse forsikringene kan du selv velge å tegne gjennom Sparebank 1 sitt kontor i Forsvarets Personellservice. 2

3 Greit å vite om NOFs Gruppeforsikring Dødsfallsdekning og Uføredekning (Se side 6) Dødsfall og Arbeidsuførhet (nedsatt arbeidsevne) som følge av krigshandlinger dekkes fra første dag i tjenesteområder med krigsrisiko. Dette gjelder selv om området er definert som krigs område. Ulykkesforsikring (Se side 7) Ulykkesforsikringen og behandlingsutgifter dekker ikke ulykkesskade forårsaket av krig, krigshandlinger (uansett om krig er erklært eller ikke) og forstyrrelse av den offentlige orden. Ulykkesforsikringen er for øvrig i kraft og dekker såkalt sivil risiko. Terrorhandling i krigsområde anses normalt som en krigs handling. Terrorhandling utenfor krigsområde anses ikke som krigshandling og vil være dekket. Behandlingsutgifter etter ulykkesskade dekkes også, men ikke utenfor Norden. Kritisk Sykdom (Se side 7) Kritisk Sykdom dekker angitte sykdommer for medlemmer som tjenestegjør i internasjonale operasjoner, så lenge det enkelte medlem også er medlem av Folketrygden. Det er selve diagnosen som er erstatningsutløsende og denne må stilles av spesialist i Norden. Risikopregede aktiviteter Ulykkesforsikring (Se side 7) Risikopregede aktiviteter som f.eks dykking, klatring og fallskjermhopping er ikke dekket av ulykkesforsikringen. Dette dekkes allikevel i arbeidstiden når slike aktiviteter inngår som en naturlig del av avdelingens tjeneste. Kontakt forbundet dersom du er usikker på om tjenesten i din avdeling er dekket. Merk: Reiseforsikringen (se s.4) dekker sportsdykking ned til 40m. Gratis Elevforsikring Som medlem i Norges Offisersforbund har Befalsskoleelever og UB'er gratis elevforsikring i skoletiden. Forbundet betaler denne forsikringen for alle Befalsskoleelever og UB'er som melder seg inn i forbundet. Elevforsikringen består av: Fullverdig innboforsikring (LOfavør Kollektiv hjem) Tap av militære effekter Reisegodsforsikring på permisjonsreiser Ulykkesforsikring i fritid. For innbo og løsøre gjelder de generelle vilkårene for LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Egenandel er kr. 100,- (vil bli fratrukket erstatningen). Ved skader eller tap av militære effekter som måtte oppstå meldes disse til NOF sentralt. Du vil her få tilsendt skademeldingsskjema, samt opp lysninger om hvordan du skal forholde deg videre. Ved skade, kontakt NOFs sentralbord på telefon: Krigsskolekadetter og SNU-elever betaler kun 100,- for kollektive forsikringer OG kontingent pr måned. Kode E Logg inn for å se dine forsikringer! Oversikt over dine forsikringer og oppdaterte forsikringsbevis finner du på lofavor.no. Logg inn ved hjelp av ditt medlems- og fødselsnummer. Mer om dine forsikringer finner du på milnytt.no Andre ressurser: Sparebank 1 Forsikringskontor i FP, tlf: / Sparebank 1 Skademeldingssenter, tlf:

4 Kollektive fo LOfavør Grunnforsikring Både deg som medlem, din ektefelle/ samboer eller reg. partner og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år Død uansett årsak Fritid og arbeidstid hele døgnet Hele verden Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke. Kode G LOfavør Reiseforsikring med toppdekning Medlem, ektefelle/registrert partner/ samboer, barn under 20 år; samt barnebarn som reiser i følge med medlemmet. Reiseforsikringen inneholder også avbestillingsforsikring. Kode R LOfavør Grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre personforsikringer. LOfavør Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie. Hvis både medlem og ektefelle/ samboer eller registrert partner har LOfavør Grunnforsikring utbetales dobbelt beløp. Alder Enslig medlem u/ barn under 12 år Medlem og ektefelle/samboer/reg. partner og enslig medlem m/barn u/21 år T.o.m. 50 år år år år år år år år år år år år år år år år år år og eldre Ved barns død og dødfødte barn etter 26. svangerskapsuke: Kr ,- pr. barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder. Hva som erstattes/skadetyper Forsikringen gjelder for * Kan utvides til 90/180 dager pr enkeltreise mot et pristillegg. Topp Reiseforsikring Bestilles hos Forsvarets Personellservice* Ferie- og fritidsreiser og yrkesreiser hele døgnet Varighet pr. enkeltreise 45 dager * Reisesyke Sykehusopphold, legehonorar, akutt sykdom, utgifter til medisiner etc. Ekstra utgifter ved transport til hjemsted i Norge Reiseansvar Skade påført annen person, eller annen persons ting Reisegods Bagasje for enslige Bagasje når to eller flere familiemedl. reiser sammen Tap av sjekker, billetter og pass pr. person Ran og tyveri av penger som man bærer med seg Tyveri av penger fra safe, pr. person Utlegg til nødvendige klær, toalettsaker ol. pr. pers. hvis ekspedert/ innsjekket bagasje på utreise er forsinket med mer enn 4 timer Reiseulykke Inntil fylte 75 år (død/ulykke) Aldersbegrensningene gjelder ikke behandlingsutgifter (død/ulykke) Avbestillingsforsikring Annulleringsomkostninger en person To eller flere familiemedlemmer som reiser sammen Egenandeler Reisegods Behandlingsutgifter ved ulykke Ubegrenset beløp Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Under 20 år: Kr ,-/ ,- Mellom 20 og 75 år: kr ,-/ ,- Inntil kr ,- Inntil kr ,- Kr. 0,- Kr ,- Tjenestegjør du i utlandet? Reiseforsikringen gjelder også reiser for personer som midlertidig tjenestegjør utenfor Norden og skal returnere til sitt faste eller midlertidige bosted etter reisen. 4

5 rsikringer LOfavør Kollektiv hjemforsikring Medlem, medlemmets ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap og medlemmets samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Barn som tilhører medlemmets husstand, eller barn som på grunn av utdanning, førstegangstjeneste eller lignende bor utenfor hjemmet, såfremt de ikke har meldt adresseendring i Folkeregisteret. Egne barn som ikke bor hos medlemmet, er også omfattet av forsikringen inntil fylte 20 år. Andre personer som tilhører medlemmets faste husstand med felles adresse i Folkeregisteret. Forsikringen omfatter innbo og løsøre i hjemmet. Innbo og løsøre i fritidsbolig (hytte/landsted) dekkes ikke av forsikringen. Oppholder du deg midlertidig utenfor Norden, er eventuelle eiendeler du lagrer hjemme eller annet sted i Norden fortsatt dekket av forsikringen. Hva som erstattes/skadetyper Brann Forsikringssum Ubegrenset Enkeltgjenstander Samlinger (frimerker, mynter osv.) Penger, verdipapirer etc Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet Løst tilbehør til bruk i tilknytning til privat motorkjøretøy (Deler, dekk og felger dekkes ikke) Båt/varetilhenger til personbil Fritidsbåt oppbevart på forsikringsstedet (lengde t.o.m 14 fot/motor t.o.m 10 HK) Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet Ubegrenset Barnevogn, sykkel/-tilhenger Matvarer i fryser/kjøleskap Ubegrenset Rekonstruksjon av manuskrifter m.v., Gjenanskaffelse av data Tyveri/hærverk i annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra loft/kjellerbod Bygningsmessige forandringer for rullestolbruker som følge av ulykkesskade Tyveri av personlige eiendeler/løsøre fra motorvogn og båt (Penger og verdipapirer dekkes ikke) Enkeltgjenstander og samlinger utenfor bolig Tyveri/napping av/fra veske som sikrede bærer Erstatningsansvar Rettshjelp inntil Flytteforsikring (i egenskap av privatperson) Skade ved tyveri er begrenset til Enkeltgjenstander/samlinger er begrenset til Ubegrenset Fartøystjeneste: Tyveri av og skade på personlig eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri dekkes med inntil kr av LOfavør kollektiv hjemforsikring for personer som har fartøystjeneste. Egenandel: Den generelle egenandelen er kr ,-. Er det to eller flere i husstanden som har Kollektiv hjemforsikring bortfaller egen andelen. For sykler registrert i Falck Sykkelregister er egen andelen kr ,-. Se eller ring Kode H Forsikringene omfatter alle tjenestegjørende medlemmer. Elever/UB er se side 8. Forsikringstips Med samboer menes personer som lever i ekteskapslignende forhold og har hatt samme bopel og felles adresse i Folkeregisteret 2 år sammenhengende. Dersom man har felles barn faller kravet om 2-års grensen bort. Husk at for NOFs kollektiv hjemforsikring og reiseforsikring med avbestillingsdekning gjelder forsikringene for samboer fra den dagen man har felles adresse registrert i Folkeregisteret. Bokollektiv o.l. regnes ikke som husstand. Har du en skade å melde? Ring

6 nofs Gruppe Norges Offisersforbunds Gruppeforsikring Gjelder medlemmer som betaler kontingent og som ikke har reservert seg mot ordningen. For medlemmer som har reservert seg Kode 0 kan man søke om å oppheve reservasjonen ved å fylle ut en helseerklæring. Gruppeforsikringen består av en dødsfallsdekning, uføredekning, ulykkesforsikring, behandlings utgifter etter ulykkesskade og Kritisk Sykdom. Dødsfallsdekning gjelder for medlem og ektefelle/samboer/registrert partner. Uføredekning gjelder for medlem. Ulykkesforsikring gjelder medlem og barn under 20 år hele døgnet, samt ektefelle/samboer/ registrert partner i fritid. Behandlingsutgifter etter Ulykkesskade gjelder som forrige punkt. Kritisk Sykdom gjelder for medlem og medlemmets barn til fylte 20 år. Gruppeforsikringen følger medlemmets alder og følgende opphørsalder gjelder: Dødsfallsdekningen opphører fra fylte 60 år. Uføredekningen opphører fra fylte 60 år. Ulykkesforsikringen og behandlingsutgifter ved ulykkesskade opphører ved fylte 70 år men har reduserte ytelser fra fylte 60 år. (Se tabell på neste side) Kritisk Sykdom opphører fra fylte 60 år. 1 G = ,- pr Forsikringstips Med etterlatte menes ektefelle/- samboer/- registrert partner, livsarvinger, testamentarvinger og øvrige arvinger etter loven i prioritert rekkefølge. Forsikringen kan begunstiges andre etter eget ønske. Kontakt NOF for å få tilsendt skjema. NOFs gruppeforsikring kan godtas som gjeldsforsikring ved låneopptak! 1. Dødsfallsdekningen (dødsfall) Forsikringen gjelder for deg som er medlem og din ektefelle/samboer/ registrert partner hele døgnet. Den utbetales til etterlatte uansett om dødsfallet skyldes ulykke eller sykdom. NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale operasjoner, men med noen unntak. Se side 3 for mer informasjon. 2. Uføredekningen - arbeidsuførhet (nedsatt arbeidsevne) Forsikringen gjelder for deg som medlem og gir rett til erstatning ved varig arbeidsuførhet. Forsikrings summen utbetales når medlemmet i forsikringstiden har vært minst 50% arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av minst 2 år som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden, og arbeidsuførheten er minst 50% og varig. NOFs Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale operasjoner, men med noen unntak. Se side 3 for mer informasjon. forsikringssummer gruppeliv Alder T.o.m. 50 år Medlem og ektefelle/ samboer/ registrert partner 17,00 G 51 år 16,15 G 52 år 15,30 G 53 år 14,45 G 54 år 13,60 G 55 år 12,75 G 56 år 11,90 G 57 år 11,05 G 58 år 10,20 G 59 år 9, forsikringssummer arbeidsuførhet Alder T.o.m. 40 Medlem 15,00 G 41 år 14,43 G 42 år 13,86 G 43 år 13,29 G 44 år 12,72 G 45 år 12,15 G 46 år 11,58 G 47 år 11,01 G 48 år 10,44 G 49 år 9,87 G 50 år 9,30 G 51 år 8,73 G 52 år 8,16 G 53 år 7,59 G 54 år 7,02 G 55 år 6,45 G 56 år 5,88 G 57 år 5,31 G 58 år 4,74 G 59 år 4,17 G 60 år 3,60 G 6

7 forsikring 3. Ulykkesforsikring (plutselig ytre årsak) 4. Behandlingsutgifter etter ulykkesskade Ulykkesforsikringen kommer til utbetaling hvis medlemmet eller medlemmets ektefelle/samboer/registrert partner eller ugifte barn under 20 år utsettes for en ulykke som ender med en medisinsk invaliditetsgrad. For medlemmet og ugifte barn under 20 år gjelder forsikringen hele døgnet og for ektefelle/ samboer/ registrert partner gjelder forsikringen kun i fritiden. Utbetales helt ned til 1% invaliditet. Med medisinsk invaliditet menes skade på kroppen vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Størrelsen på erstatningen er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet. Familiesammensetning A: Medlem Ektefelle/samboer/reg. partner Barn B: Medlem Ektefelle/samboer/reg. partner C: Medlem Barn Utbetaling ved 100% varig medisinsk invaliditet 30 G 30 G 25 G 25 G D: Enslig medlem 45 G Ytelsene gjelder til medlemmet fyller 60 år. Etter medlemmet har fylt 60 år gjelder ovenstående tabell kun i fritid, og da med en dekning på 10 G for alle alternative familiesammensetninger. Behandlingsutgifter etter ulykkesskade dekkes etter nærmere regler for medlemmet eller medlemmets ektefelle/samboer/registrert partner eller barn under 20 år, med inntil 5% av for sik rings summen ved invaliditet. Med behandling menes utgifter til lege, tannlege og lignende som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra annet hold. Hvis behandlingsutgifter overstiger kr ,- må SpareBank 1 kontaktes på forhånd. Behandlingsutgifter som påløper utenfor Norden dekkes ikke. Egenandelen for behandlingsutgifter er kr ,-. Din forsikringspremie Premien for Gruppeforsikringen fra 1. januar 2010 Medlemmer til og med 59 år 449,- pr. mnd Medlemmer 60 t.o.m. 64 år 330,- pr. mnd Medlemmer 65 t.o.m. 69 år 200,- pr. mnd 5. Kritisk sykdom Kritisk Sykdom gir en utbetaling på 1,5 G Hjerteinfarkt Kreft dersom Utbetaling ved 100% varig Familiesammensetning medlemmet eller medlemmets medisinsk invaliditet Hjerte-/karoperasjon Nyresvik barn til fylte 20 år, blir rammet av en av de Hjerneslag Multippel sklerose (MS) nevnte A: Medlem sykdommene. Forsikringens opp-3hørsalder Ektefelle/samboer/reg. er 60 år. partner 30 G G Kreft Sukkersyke (diabetes mellitus type 1) Barn 25 G Hjernesvulst Cystisk fibrose B: Medlem Ektefelle/samboer/reg. partner C: Medlem NOFs Barn Gruppeforsikring gjelder også i internasjonale 25 G operasjoner, D: Enslig medlem men med noen unntak. Se side 3 for mer 45 G informasjon. Sykdommer som dekkes for medlemmet Nyresvikt Organtransplantasjon Multippel sklerose (MS) Motornevronsykdom (inkl. ALS) Blindhet Døvhet Sykdommer som dekkes for barn Blindhet Døvhet 7

8 Forsvarets Personellservice hjelper deg med forsikring av hus, bil, barn m.fl. Slik får NOF-medlemmer inntil 40% rabatt på skadeforsikringer! FPrabatt 10% Bankkunde 5% 3 forsikringer 10% 4 forsikringer 15% 5 forsikringer + ekunde 20% Konto -bonus FP 5% Grafisk produksjon: /2010 Gjennom medlemskapet ditt i NOF har du allerede 2 skadeforsikringer. Det betyr at du får inntil 25% rabatt på din tredje skadeforsikring. Liv, ulykke og verdisakforsikring er ikke tellende. Tjenestegjøre utenfor Norden? Kollektiv Innboforsikring utenfor Norden Forsikringssum inntil kr ,- Årlig premie kr. 235,-. Forsikringssummen kan utvides: Forsikringssum: kr Årlig premie: kr. 350,- Forsikringssum: kr Årlig premie: kr. 465,- Transportforsikring Det forutsettes at medlemmet har LOfavør Kollektiv hjem og har tegnet Innboforsikring utenfor Norden. Forsikringen omfatter transport av gjenstander til Norge etter gjeldende sikkerhetsforskrifter, som er anskaffet under opphold eller på reiser i den tiden sikrede midlertidig tjenestegjør utenfor Norden. Forsikringssummen er inntil kr Prisen er kr 1.150,-. Egenandel ved skade er kr ,-. Kollektiv Innboforsikring utenfor Norden - forsikringssted Container Forsikringssum kr ,- Årlig premie kr. 235,- Skader må umiddelbart medles til politiet på stedet det inntraff. Generell egenandel ved skade er kr ,-. For ordningene gjelder SpareBank1's vilkår og sikkerhets - for-skrifter for standard hjem med de endringer som fremkommer nedenfor: Medlemmer midlertidig stasjonert utenfor Norden på medlemmets tjenestested (forsikringssted) i tjenestelandet Ansvars-/og rettshjelpforsikringen gjelder kun i Europa For ran og overfall er erstatningen begrenset til kr ,- Forsikringen dekker ikke: Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen Skade ved naturulykke Skade som skyldes temperaturendring i fryser/ kjøleskap Få tilbud i dag! Kontakt Forsvarets Personellservice: Telefon: , e-post: web: Oppgi alltid medlemsnummeret når du ringer eller skriver til FP. 8

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta

Nyheter NOF SINGEL, NOF FAMILIE. www.nof.no - Tlf: 982 83 310 FAKTA OM NOF FAMILIE. r u. o r. konkurransetab. medlem kan delta 24 1 FAKTA OM NOF SINGEL Dekning uførhet frem til 41 år 1.232.000 (15 G) Dekning uførhet ved alder 50 år 764.000 (9,3 G) Utbetaling ved uførhet etter 12 måneder? Krav til varig arbeidsuførhet før forskuttert

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET

BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET BFO FORSIKRINGER BFO-PAKKEN TILPASSET TRYGGHET 1 2013 JEG BLIR DA VEL IKKE SKADET... Det er grunn til å tro at mange av de 1478 personene i alderen 20-34 år som ble skadet i trafikken i 2012 tenkte tilsvarende.

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGER 2016. Nyheter: Advokatforsikring med WebHELP Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG

FORSIKRINGER 2016. Nyheter: Advokatforsikring med WebHELP Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG FORSIKRINGER 2016 Nyheter: Advokatforsikring med WebHELP Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2016 99 123 456 789 NOF U 27 Elever og kadetter, samt medlemmer under 27 år har denne.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Kritisk sykdom er nå inkludert i BFO-pakken! Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2009 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO tilbyr sine medlemmer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer.

Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Forsikringer 2008 1 leder Kjære medlem! I 2002 gikk Forskerforbundet for første gang ut på anbud med sine medlemsforsikringer. Resultatet ble bedre og rimeligere forsikringer. I sommer sjekket vi markedet

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2012 1 Gode forsikringer til fornuftige priser Medlemsforsikringene våre hadde et godt år i 2011 om vi ser bort fra reiseforsikringen. Mange skader og særlig et par storskader

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer 2013

Medlemsforsikringer 2013 Medlemsforsikringer 2013 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Bedre forsikringer og nytt tilbud Norsk Radiografforbund har vært på anbudsrunde med alle våre medlemsforsikringer i løpet av 2012, med det resultat at

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2011 1 Nye tilbud og bedre priser Vi var på anbud med medlemsforsikringene i fjor. Mange forsikringsselskaper syntes Lederne var en spennende gruppe å tilby sine tjenester

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer.

Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi egne studentforsikringer. Medlemsforsikringer 2016 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har over lengre tid tilbudt medlemmene forsikringer. Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Frittstående organisasjoner 2007

Frittstående organisasjoner 2007 Den Norske Jordmorforening (DNJ) Den Norske Diakonforbund Norsk Flygelederforening Norges Farmaceutiske Forening (NFF) norske Arkitekters Landsforening (NAL) universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund

Detaljer

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.

EL & IT Forbundets forsikringer. En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1. EL & IT Forbundets forsikringer En kortfattet oversikt over forsikringsordningene for medlemmer av EL & IT Forbundet ajour pr. 1.1.2009 SpareBank 1 - alliansens oppbygging SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %)

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015

Medlemsforsikringer 2015 Medlemsforsikringer 2015 SIDE 2 LEDER Gratis hjelp! Som forbundsleder er jeg glad for å kunne yte våre medlemmer god service på områder der vi som forbund har inngått avtaler om medlemsfordeler. Utviklingen

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres.

På Forsikringskontoret. Nye forsikringssider svarer deg. Nyheter. Det er i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Forsikringer 2009 Nye forsikringssider Forsikringskontoret svarer deg Vi har utviklet en helt ny nettside med forsikringsinformasjon til medlemmene. Du finner også en oversikt over dine forsikringer her.

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Medlemsforsikringer 2014

Medlemsforsikringer 2014 Medlemsforsikringer 2014 SIDE 2 LEDER Kjære medlem I 2014 er det tre år siden forbundet etablerte eget forsikringskontor. Dette har vært et godt tilbud til våre medlemmer. Antall henvendelser om medlemsforsikringene

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Medlemsforsikringer 2016

Medlemsforsikringer 2016 Medlemsforsikringer 2016 SIDE 2 LEDER Kjære medlem! I forbindelse med store begivenheter i livet endrer forsikringsbehovet seg. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboer, inngår ekteskap,

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D

INFORMASJONSAVIS FOR AVD 107 S T O R D INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 2 FLT AVD. 107 STORD 14.4.00 Side 1 Ord fra leder Selv om det går mot lysere tider ute, har ikke ordresituasjonen innen oljerelatert virksomhet bedret seg. Senest for en uke

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Er du usikker på ditt forsikringsbehov?

Er du usikker på ditt forsikringsbehov? Forsikringer 2012 1 Er du usikker på ditt forsikringsbehov? På forsikringskontoret får du råd om hva slags løsning som passer best Her finner du alt om forsikring for deg. Vårt forsikringstilbud dekker

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Medlemsforsikringer 2012

Medlemsforsikringer 2012 Medlemsforsikringer 2012 SIDE 2 LEDER Kjære medlem Nytt og bedre forsikringstilbud i 2012 for medlemmene i NRF! Norsk Radiografforbunds forsikringskontor ble etablert i fjor, og vi arbeider kontinuerlig

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Ta en prat om helseforsikringen!

Ta en prat om helseforsikringen! Ledernes medlemsforsikringer 2015 Ta en prat om helseforsikringen! I år innfører vi en helt ny forsikring for våre medlemmer: Helseforsikring. Dette er en forsikring som flere enn 400 000 mennesker i Norge

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er:

Kjære medlem. Nyheter 2011. De største nyhetene for i år er: Forsikringer 2011 1 Kjære medlem. Forskerforbundet har gjennom mange år hatt en svært god medlemsvekst. Årsakene til dette er helt sikkert mange, men at vi tilbyr våre medlemmer gode medlemsforsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2016

Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringer 2016 Forskerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes bfu@handelogkontor.no

Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler. Børje Furunes bfu@handelogkontor.no Medlemsfordeler i FLR/ HK Rød skrift er Parat Blå skrift er LFFs fordeler Børje Furunes bfu@handelogkontor.no Antall forsikrings (områder) er inkludert i ditt HKmedlemskap? Innbo- og løsøre Sykkel Sportsutstyr

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene Medlemsforsikringer 2014 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

NFFs forsikringer 2009

NFFs forsikringer 2009 NFFs forsikringer 2009 Bedre og billigere Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no. Forsikring. Trygt og godt. NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no

Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no. Forsikring. Trygt og godt. NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2016 Trygt og godt NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene du trenger. Eller

Detaljer