FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter"

Transkript

1 FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015

2 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer, og er gjengitt med forbehold om feil. Ved et forsikringsoppgjør er det forsikringsvilkårene sammen med forsikringsbevis som legges til grunn. Foto: Morten Granhaug

3 BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: 340 pr måned For 7 elementer De aller fleste som eier bil har bilforsikring med kasko. Vår opplevelse er beklageligvis at ikke alle har tenkt like mye på seg selv som på bilen sin. Hva skjer med deg hvis du blir skadet og/eller ufør? Hva sitter familien din igjen med hvis du ikke kommer hjem fra utenlandstjeneste? Hva sitter du igjen med hvis du ikke kommer hjem i samme tilstand som du dro ut? BFO-pakken er det nærmeste du kommer en kasko på deg selv. Med ektefelleforsikring og barneforsikring i tillegg, er du godt dekket hvis det verste skulle skje. BFO-pakken er en personforsikring som tilbys eksklusivt til alle BFOs medlemmer. Vi er stolte av å være de første som fikk fullforsikring i krig. Dette kom på plass i 2012, slik at hele pakken fikk krigsrisikodekning. Dette betyr at BFO-pakken fremstår som et helt unikt produkt. Dette gjenspeiles også i den gledelige økningen i antall medlemmer som velger å ha BFO-pakken. Dette viser at BFO-pakken slik den fremstår i dag er et svært godt og konkurransedyktig produkt. Alt befal som melder seg inn i BFO omfattes av BFO-pakken allerede fra innmeldingstidspunktet, med mindre de velger å reservere seg. Heldigvis velger svært få å reservere seg. På medlemsportalen vår kan du melde deg inn i BFO online Grunnbeløpet i Folketrygden 1 G pr 1. mai 2014: kr G-beløpet reguleres normalt 1. mai hvert år. Beløpene i brosjyren er basert på G-beløpet pr 1. mai

4 BFO-pakken oppsummert på én side Element Maks dekn Medlem Medlem Krigsrisiko Ektefelle/ samboer 1 - Dekning ved dødsfall 14 G Ja Ja * ** 2 - Dekning ved arbeidsuførhet 11,2 G Ja Ja * ** 3 - Kritisk sykdom 1 G Ja Ja Nei Ja 4 - Ulykkesforsikring - medisinsk invaliditet 67 G/36 G*** Ja Ja Ja Ja 5 - Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter Ja Ja Ja Ja 6 - Ulykke pluss - break a leg Ja Ja Ja Ja 7 - ID-tyveri Ja Ja Ja Ja Barn * Kan kjøpes i tillegg (kr 115 for dødsfalldekning og kr 85 for arbeidsuførhet, totalt kr 200 pr mnd) ** Ønskes slik dekning anbefaler vi at det tegnes egen barneforsikring. ***Krigsrisikodekningen er 36 G uavhengig av sivil status. Vi gjør oppmerksom på at tabellen over er noe forenklet og at denne brosjyren ikke inneholder fullstendige vilkår. Ingen unntak for risikoaktiviteter, dvs at eksempelvis kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking (uansett dybde) er dekket. Aktivitetene må dog ikke være i strid med norsk lov. Med krigsrisiko menes alle skader og dødsfall som direkte følge av krig og krigshandlinger. Gjelder hele døgnet i hele verden som en del av norske styrker/intopsbidrag. Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber. Andre hendelser, såkalt sivil risiko er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet. 4

5 VILKÅR PÅ NETTET Alle vilkår til BFOs forsikringer finnes på HELE BFO-PAKKEN DEKKER KRIGSRISIKO FOR MEDLEM. Foto: Simen Rudi/Hæren/Forsvarets mediesenter VÆRT UHELDIG? Ved skade må du kontakte Forsvarets Personellservice Forsvarets Personellservice Tlf siv: Faks: E-post: 5

6 6 1 - DØDSFALL Forsikringen opphører ved utgangen av året du fyller 65 år. Tilleggsdekning kan tegnes for ektefelle/samboer. BFOs livsforsikring dekker medlem. Erstatning etter denne forsikringen utbetales til dine etterlatte, uansett dødsårsak. Den gjelder altså både ved ulykke og ved sykdom som fører til død. Forsikringssummen er på 14 G fram til du fyller 50 år. Deretter nedtrappes dekningen hvert år til du fyller 60. Fra 60 til 65 år er dekningen på 7 G (kr ). Tabellen viser erstatningsbeløp for ulike alderstrinn. Medlemmets alder Antall G ved død Forsikringssum i kroner , , ARBEIDSUFØRHET Forsikringen opphører ved fylte 60 år. Tilleggsdekning kan tegnes for ektefelle/samboer. Forsikringen dekker medlem ved varig arbeidsuførhet på minst 50 %. Hovedreglene for å ha rett til denne erstatningen er: at du har vært minst 50 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år at uførheten bedømmes som varig Forsikringen gir en dekning på 80 % av dødsfalldekningen på 14 G fram til du fyller 25 år. Dette gir en engangsutbetaling på kr Deretter nedtrappes uføreerstatningen med 2 % per år. 3 - KRITISK SYKDOM Forsikringen gjelder medlemmet frem til fylte 60 år, samt medlemmets barn, fra de er fylt 1 år frem til fylte 20 år. Forsikringen gir en engangutbetaling på 1 G dersom den forsikrede blir rammet av en av disse sykdommene: Hjerteinfarkt Organtransplantasjon Hjerteoperasjon MS Hjerneslag Motornevronsykdom Alvorlig kreft Blindhet Hjernesvulst Døvhet Nyresvikt Det kan haste med å sende melding til forsikringsselskapet hvis man blir rammet av en av de omtalte sykdommene. Erstatning for kritisk sykdom blir ikke utbetalt etter dødsfall.

7 7 Foto: Morten Hanche/Luftforsvaret/Forsvarets mediesenter Selv om vi tilbyr markedets råeste forsikringsordninger er fortsatt den beste forsikringen du kan ha å være BFO-medlem.

8 8 4 - MEDISINSK INVALIDITET BFOs ulykkesforsikringer gjelder ut året medlemmet fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 20 år. Forsikringen gir deg, ektefelle/samboer og barn erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Forsikringen dekker skader ned til 1 % medisinsk invaliditet. Slik blir erstatningen ved 100 % medisinsk invaliditet: Sivil status Dekning ved 100 % invaliditet Enslig medlem (sivil risiko) 67 G (kr ) Enslig medlem med barn 36 G (kr ) Hvert barn 36 G Ektefelle/samboer 36 G Kun medlem omfattes av krigsrisikodekning. Uavhengig av sivil status er dekningen inntil 36 G. 5 - BEHANDLINGSUTGIFTER BFOs ulykkesforsikringer gjelder ut året medlemmet fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 20 år. Dekker behandlingsutgifter etter ulykke med inntil kr Behandlingsutgifter dekkes selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet. Erstatningen omfatter nødvendige utgifter til blant annet: Lege og tannlege Behandling på sykehus Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor som er foreskrevet av lege Forbindingssaker, medisiner og proteser som er foreskrevet av lege eller tannlege Dekningen gjelder i hele verden 6 - ULYKKE PLUSS - BREAK A LEG BFOs ulykkesforsikringer gjelder ut året medlemmet fyller 65 år, samt barn ut året de fyller 20 år. Denne forsikringen dekker en del utgifter som kan påløpe i forbindelse med en ulykke. Forsikringen dekker blant annet: Ombygging av bolig...inntil kr Benbrudd og brannskade...inntil kr Personlige eiendeler ved sykehusinnleggelse inntil kr Taxi til/fra arbeid og behandlinger...inntil kr Sykehuspenger med kr 400 pr dag etter 5 døgn, inntil ett år. Bruddskader: Utsettes du for en ulykke som gir bruddskade i hofte eller bekken, har du rett til en erstatning på kr Også mindre brudd gir rett til en engangserstatning fra kr til kr

9 Risikosport Ekstremsport Kampsport er selvfølgelig dekket, så lenge aktiviteten er lovlig i Norge. Forsikringen gjelder i hele verden, hele døgnet....dette gjelder selvfølgelig også ektefelle/samboer og barn. Foto: Morten Granhaug 9

10 ID-TYVERI Forsikringen gjelder for medlem fram til fylte 65 år, samt for ektefelle/samboer, og for hjemmeboende barn til de fyller 20 år. ID-tyveri skjer stadig oftere, og det kan bli både kostbart og arbeidskrevende å rydde opp etter at noen har misbrukt din identitet. Dersom du utsettes for ID-tyveri, ta kontakt med HELP forsikring på telefon umiddelbart. Det er viktig at selskapet kommer tidlig på banen for å begrense skadeomfanget mest mulig. Forsikringen dekker: Juridisk bistand inntil 1 mill Info om forebygging av ID-tyveri Hjelp til å begrense skadeomfang Hjelp til å avvise krav Hjelp til å forhindre inkassosaker Hjelp til sletting av feilaktige betalingsanmerkninger Hjelp til å kreve erstatning for tap HELP forsikring: EKTEFELLEFORSIKRING For de fleste medlemmene er levestandarden basert på to inntekter. Derfor er det viktig å ha forsikring for ektefelle/samboer. BFO tilbyr dødsfalldekning på 12 G (kr ) som kommer til utbetaling ved ektefelles død, uansett dødsårsak. Du kan i tillegg kjøpe uføreforsikring på inntil 80 % av dødsfalldekningen (kr ) for ektefelle/samboer. Uføreforsikringen gir erstatning i form av et engangsbeløp, dersom ektefellen skulle bli minst 50 % varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Ektefelle må levere tilfredsstillende helseerklæring for å bli med på forsikrin gen. Det er også en forutsetning at medlemmet er med på BFO-pakken for at man skal kunne medforsikre ektefelle/samboer. Premie Dødsfalldekningen koster kr 115 per måned. Dødsfalldekning og uføredekning koster totalt kr 200 per måned.

11 LOSS OF LICENCE - UTVIDET FRA MARS 2015 Forsikringen gjelder personell i Forsvaret som jobber i stilling der det er krav til godkjent helseattest. Et forsikringstilfelle oppstår når godkjent helseattest trekkes tilbake med varig virkning. Det kan være snakk om forskjellige attester i forskjellige deler av Forsvaret. For eksempel sjømannsattest eller A1/2/3 for luftoperativt personell. En slik forsikring vil være særlig aktuell for seilende- og flygende personell, samt personell ved spesialavdelinger med ekstra krav til godkjent helse. Alder Pris pr måned 8G dekning Pris pr måned 16G dekning år 140,- 280, år 235,- 470, år 490,- 980, år 935,- 1870,- Premien trekkes årlig forskuddsvis med forfall 1. mars. Foto: Morten Granhaug Loss of Licence Dekning på 8G (kr ) eller 16G (kr ) ved varig tap av helseattest. Interessert i å tegne denne forsikringen: Se mer i egen Loss of Licencebrosjyre eller på 11

12 12 INNBOFORSIKRING Alt befal som melder seg inn i BFO omfattes av innboforsikringen fra innmeldingstidspunktet, med mindre man velger å reservere seg. Denne kollektive forsikringen dekker ditt innbo og løsøre med inntil 1,75 mill kroner. Det er ingen begrensninger i erstatningen for enkeltgjenstander eller samlinger innenfor forsikringssummen. Egenandelen er på kr BFOs innboforsikring inkluderer: Innbo utland Containerforsikring Superdekning er som tidligere inkludert i prisen. Utvidet dekning på nyere forbrukerelektronikk. Dekningsområdet utvidet til også å gjelde på reiser inntil 60 dager i hele verden. 1 år for mobiltelefoner 2 år for kamera, GPS, PC/datautstyr, bærbar musikk/bilde-avspiller 5 år for annet, hvitevarer og husholdningsapparater Egenandel på denne delen av forsikringen er kr Priser pr måned i 2015: Sone 1: kr 120, Sone 2: kr 98, Sone 3: kr 85 Årspremien på kr 1440/1180/1025 for henholdsvis sone 1/2/3 belastes FP-konto ved hovedforfall 1. januar. Soneinndeling Sone 1: Oslo. Sone 2: Asker, Bærum, Oppegård, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Sone 3: Resten av landet. Tidligere måtte du som medlem kjøpe tilleggsdekning dersom du skulle tjenestegjøre utenlands. Dette kostet kr 150 pr kr i forsikringssum (kr med dekning på 1,75mill) Dette trenger du ikke å gjøre lenger. Forsikringen gjelder i hele verden så lenge du er i tjeneste på vegne av Forsvaret. Nå er også Containerforsikring, som man tidligere måtte tegne for hvert intopsoppdrag, nå er inkludert i innboforsikringen. Er du medlem og ønsker å tegne forsikringen, kontakt FP - FRA KR 85/MÅNED

13 13 REISEFORSIKRING Forsikringen omfatter medlem inklusive ektefelle/samboer, og barn inntil fylte 21 år. Alt befal som melder seg inn i BFO omfattes av reiseforsikringen fra innmeldingstidspunktet, med mindre man velger å reservere seg. Forsikringen gjelder både tjeneste- og fritidsreiser i hele verden i inntil 45 dager, også reiser som starter på tjenestested (aktuelt for pendlere). Forsikringen gjelder også personell som tjenstegjør i utlandet, i PE-stillinger eller tilsvarende. Årspremien på kr 996 belastes FP-konto ved hovedforfall 1. november hvert år. Barn må ha samme folkeregistrert adresse som en av foreldrene. Forsikringen omfatter blant annet: Reiseforsikring Dekning i kroner Personlig reisegods Enkeltperson/Familie / Arbeidsgivers effekter Forsinket bagasje Tjenestereise/Privat / Reisesyke Ubegrenset sum Hjemtransport Ubegrenset sum Returreise Ubegrenset sum Ansvarsdekning Rettshjelp Avbestilling Enkeltperson/Familie / Inkluderte tilleggsdekninger eksklusive ekstremsport Ulykke - død/invaliditet - medlem/ektefelle/samboer Barn under 21 år ved død / ved invaliditet / Er du medlem og ønsker å tegne forsikringen, kontakt FP - KUN KR 83/MÅNED ANDRE FORSIKRINGER BFOs medlemmer har tilgang på rabatterte forsikringsordninger gjennom våre samarbeidspartnere. Se våre nettsider for mer informasjon. Eksempler på forsikringer du som medlem kan få spesialpris på: Barneforsikring Personbil Villa/hus/fritidsbolig Helseforsikring Fritidsbåt Husdyr Tohjuling Veteranbil Snøscooter

14 14 Norges laveste rente på førstehjemslån? BFOs medlemmer kan benytte seg av alle medlemstilbud i YS. Les mer på

15 15 ELEV- OG KADETTFORSIKRING Forsikringen er gratis, og gjelder for: krigsskolekadetter og elever ved befalsskoler. Første pliktår etter befalsskoleutdanning eller i ett år fra innmeldingsdato som sersjant/kvartermester, tilkommer du gratis innbo- og ulykkesforsikring. Innbo/løsøre - polisenummer Maks dekning kr Enkeltgjenstander (f.eks. klær, CD-samlinger, møbler, etc.) Gjenstand mistes, faller eller velter Sykkel, inkl tyveri Penger, verdipapirer etc. oppbevart på bosted Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet etter skade ingen begrensning Flytteforsikring i egenskap av privatperson. (Dekker ikke flyttebyrå) (max pr. gjenstand) Privat motorkjøretøy, campingvogn, båt, motor tilhenger Løse deler og løst tilbehør til privat motorkjøretøy Tilhenger til person- eller varebil Tyveri, ran og overfall Fra bod med adgang til felles kjeller, loft, garasje og annet fellesareal. Ingen begrensning Napping av veske som sikrede bærer Tyveri fra privat boligs uteareal Erstatningsansvar og rettshjelp Erstatningsansvar (ansvarsskade påført andre personer eller ting innen Norden) Rettshjelp (når sikrede som privatperson er part i en tvist) Ulykkesforsikring, inklusive ekstremsport Medisinsk invaliditet (0-100%) Behandlingsutgifter Død Forsikringen dekker også nyere forbrukerelektronikk (Mobiltelefon, PC, nettbrett, TV, stereoanlegg etc) Europeiske reiseforsikring Polise SP TS-forsikring Dekning Personlig reisegods Enkeltperson/Familie / Arbeidsgivers effekter Forsinket bagasje Tjenestereise/Privat / Reisesyke Ubegrenset sum Hjemtransport Ubegrenset sum Returreise Ubegrenset sum Ansvarsdekning Rettshjelp Avbestilling Enkeltperson/Familie / Inkluderte tilleggsdekninger eksklusive ekstremsport Ulykke - død/invaliditet - medlem/ektefelle/samboer Barn under 20 år ved død / ved invaliditet / Gjelder mens du er elev ved befalsskole. Tapet/skaden må først behandles som en TS-sak og du må erklære deg ikke skyldig. Oppstår det uenighet med avdeling, kontakt BFO sentralt eller OTV. BFO dekker tap/skader inntil kr NB! TS-forsikringen er IKKE en del av polisen, kontakt BFO ved spørsmål. Forsikringen dekker skader over kr Det trekkes ingen egenandel. Ved skade (ikke TS), ring If på telefon 02400, oppgi polisenummer Ved skade på reise, ring Europeiske på telefon , oppgi polisenummer SP

16 SPESIALISTENE KOMMER! VI ER KLARE - ER DU? BFO LAGER EGNE SPESIALTILPASSEDE FORSIKRINGSORDNINGER FOR Å IVARETA MEDLEMMENE PÅ EN BEST MULIG MÅTE. UANSETT OM DET ER SNAKK OM JOBB ELLER FRITID, ER DU DEKKET I HELE VERDEN. VI STÅR FRITT TIL Å FREMFORHANDLE VÅRE EGNE FORSIKRINGER, TIL DET BESTE FOR DEG. DETTE ER DEL AV VÅR UAVHENGIGHET, OG VÅR STYRKE. DU FORSVARER LANDET, VI FORSVARER DEG. Foto: Anette Ask/Hæren/Forsvarets mediesenter Våre tillitsvalgte står sammen med deg. Du skal vite at du kan lene deg på oss hvis du skulle møte spørsmål, problemstillinger eller utfordringer der du som enkeltperson føler deg liten. Noen ganger er det kanskje et kjapt spørsmål om lønn, arbeidstid, utdanning eller familie. Andre ganger kan det stå om din fremtid i Forsvaret. Bli klar du også, meld deg inn i dag! Befalets Fellesorganisasjon Postboks 501 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: E-post: facebook.com/bfo.no twitter.com/bfok12 instagram.com/bfok12

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015

FORSIKRINGER 2015. Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG. Januar 2015 Grafisk Produksjon: www.lomedia.no FORSIKRINGER 2015 Nyheter: Dekning av ID-tyveri Forbedret Topp Reiseforsikring DIN MAKKER HVER DAG Januar 2015 NOF_forsikr_des12014.indd 17 09.01.15 10:35 99 123 456

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel

Nyhet NOF U27. Ingen egenandel forsikringer Nyhet NOF U27 Ingen egenandel Bilaget gjengir ikke forsikringsvilkårene i sin helhet. Forsikringenes gyldighet forutsetter at forsikringspremie og medlemskap er betalt. Januar 214 nof U 27

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Medlemstilbud 2012. Bank-forsikring-pensjon. gjensidige.no/ys. Gjensidige Drammensveien 288 Pb 276, 1326 Lysaker. Tlf 03100

Medlemstilbud 2012. Bank-forsikring-pensjon. gjensidige.no/ys. Gjensidige Drammensveien 288 Pb 276, 1326 Lysaker. Tlf 03100 gjensidige.no/ys 28 Gjensidige Drammensveien 288 Pb 276, 1326 Lysaker Tlf 03100 Lisensnr. 241 672 Foto: Sverre Chr. Jarild, Jone Wiig, Morten Brakestad og Erik Norrud MILJØMERKET Br. 20023/YS/50.000/12.11

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Privatforsikringer i Tryg

Privatforsikringer i Tryg Privatforsikringer i Innhold TRYGG PLUSS BIL HUS INNBO FRITIDSHUS FRITIDSBÅT REISE BARN OG UNGDOM EKSTRA BARNEULYKKE ØVRIGE FORSIKRINGER ØVRIGE FORSIKRINGER FORTSETTES g Pluss er fordeler som skaper trygghet

Detaljer