Forskerforbundets forsikringer 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerforbundets forsikringer 2014"

Transkript

1 Forskerforbundets forsikringer 2014

2 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser som er bedre enn du kan oppnå som privatperson. Derfor tør vi påstå at medlems- forsikringene er billigst og best. Det er også en annen fordel ved å være med i et større forsikringskollektiv: Du står aldri alene mot forsikringsselskapet. Du har tyngden av medlemmer i ryggen, og et forsikringsfaglig miljø på forsikringskontoret som passer på at din sak blir behandlet korrekt i forhold til forsikringsvilkårene. Prisene på Forskerforbundets medlemsforsikringer er så gunstige at mange sparer inn hele medlems- kontingenten og mer ved å benytte seg av forsikringene. Det kan kanskje du også gjøre? Ring oss, så tar vi en gjennomgang av de forsikringene du har. Vi avdekker ofte dobbeltdekninger og unødvendige forsikringer som medlemmene har betalt for i årevis. Samtidig mangler ofte viktige dekninger i familiens forsikringsavtaler. KORTVERSJON Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom Forskerforbundet og forsikringsselskapet som legges til grunn. Her finner du alt om forsikring Dette rydder vi opp i uten noen kostnader for deg! Ta kontakt med forsikringskontoret På På TRYKKFEIL Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren. På finner du alt du trenger å vite om Forskerforbundets medlemsforsikringer. Du kan også logge deg inn og se hvilke forsikringer du har, og samtidig bestille forsikringer direkte på nettet. Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Dersom du ønsker mer detaljert informasjon, kan du klikke deg inn på vilkårene under hver enkelt forsikring. 2

3 Obligatorisk forsikring Den obligatoriske forsikringen blir du med på når du melder deg inn i Forskerforbundet, uten å levere helseerklæring. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring, forsikring ved kritisk sykdom og ulykkesforsikring. Har du familie, er den også dekket av ulykkesforsikringen. Du kan reservere deg mot forsikringen, men da må du levere helseerklæring hvis du senere ønsker å bli med. Kritisk sykdom Forsikringssummen på 1 G (kr ) utbetales etter at du har fått stilt diagnose for en av de sykdommene forsikringen dekker. Du er dekket ut det året du fyller 67. Dette er noe av det som dekkes: MS hjernesvulst kreft alvorlig angina pectoris slag hjerneslag infarkt I vilkårene på våre nettsider finner du en utfyllende beskrivelse av hva som dekkes. Karens: Nye medlemmer som har fått diagnostisert en av sykdommene som er dekket før medlemskapet ble innvilget, vil være unntatt fra erstatning for denne sykdommen. Livsforsikringen er på 6 G (kr ) og utbetales dine etterlatte dersom du faller fra. Forsikringen gjelder i hele verden i arbeid og fritid, ut året du fyller 67. Uføreforsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du blir minst 50 % varig ufør før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har vært sammenhengende sykemeldt over flere år. Sjekk vilkårene eller ta kontakt med forsikringskontoret om dette er aktuelt for deg. Forsikringssummen er 80 % av livsforsikringen på 6 G, men trappes ned med 2 % hvert år etter fylte 25 år. Karenstid : Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. Ulykkesforsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Blir du 100 % medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden ned til 1 %. Forsikringssummene ved 100 % invaliditet Enslig medlem 45 G Medlem med ektefelle/samboer 22,5 G Medlem med ektefelle/samboer og barn* 15 G Medlem og barn* 22,5 G * gjelder hvert barn Pris Kr 139 per mnd for alle de fire dekningene. Beløpet trekkes sammen med kontingenten. Forsikringen leveres av ACE. 3

4 Frivillig livsforsikring og uføreforsikring DEKNING INNTIL 3 MILL Du kan velge livsforsikring, uføreforsikring eller begge deler. I tillegg kan du velge om du vil ha 12 G, 24 G eller 36 G i forsikringssum. Ektefelle/samboer har samme valgmulighet. Du må være med på den obligatoriske forsikringen for å kunne kjøpe de frivillige livs- og uføreforsikringene. Maksimal forsikringssum per forsikret på de frivillige forsikringene, er 36 G. Alternativ gjeldsforsikring Disse forsikringene er gode alternativer til tradisjonell gjeldsforsikring som tilbys gjennom bankene. Forskerforbundets tilbud er rimeligere og gir større handlefrihet fordi erstatningen kan disponeres fritt. Det er ingen samordning med andre forsikringer. Hvorfor uføreforsikring? Du vil gå betydelig ned i inntekt dersom du blir ufør. Er du medlem av Statens Pensjonskasse eller KLP, får du 66 % av lønnen din. Har du en lønn på kr , får du en uførepensjon på kr Har du råd til å redusere inntekten med hver måned? Hvorfor livsforsikring? Ved et dødsfall vil de etterlatte kunne få økonomiske vanskeligheter dersom du ikke har livsforsikring. Vi anbefaler deg å ta vår behovsanalyse på www. forskerforbundet.no/forsikring. Nedtrapping Dekningene ved død og uførhet trappes ned etter fylte 50 år. Dekningene ved død og uførhet trappes ned med 0,4/0,8/1,2 G per år på 12 G/24 G/ 36 G. Etter fylte 60 reduseres nedtrappingen til 0,2 / 0,4 /0,8 G for livsforsikringen. Utbetaling av livsforsikringen Forsikringssummen utbetales til medlemmets etterlatte. Ved ektefelle/samboers død, utbetales forsikringssummen til medlemmet. Medlemmet kan oppnevne særskilt begunstiget for hele eller deler av erstatningen. Utbetaling av uføreforsikringen Forsikringen gir rett utbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføre- erstatning dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger eller arbeids- avklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Påmelding Fyll ut helseerklæringen på midtsidene. Prisene finner du på helseerklæringen. Forsikringen leveres av ACE. 4 Råbillig for unge medlemmer! Er du under 30 år? Da kan du kjøpe livsforsikring på 1 mill for kr 155 per år! Er du 33 år kan du kjøpe forsikringen for kr 259 per år. Er du 38 år kan du kjøpe forsikringen for kr 356 per år. ADMINISTRASJON Forskerforbundet er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret. Megling og forvaltning av avtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS, organisasjonsnummer , etter avtale med Forskerforbundet.

5 mindre per måned går det bra? I 2011 døde 366 kvinner og 660 menn i 40 års-alderen i Norge. De fleste av sykdom, noen i ulykker. Mange var ektefeller eller samboer, mange hadde barn. Tap av ektefelle/samboer når du står midt i livet, er en tragisk og ufattelig sorgtung hendelse. Du blir brått helt alene med alt ansvaret og alle praktiske gjøremål. I tillegg til tapet og sorgen kan du stå overfor en hard økonomisk virkelighet. Omtrent halve familieinntekten er borte. Gjennomsnittslønn for Forskerforbundets medlemmer i statlig sektor er ca per mnd. Det betyr en årlig reduksjon av familieinntekten på kr før skatt. De faste kostnadene blir ikke mye redusert om du blir alene; renter og avdrag, husleie og alle andre utgifter skal betales som før. Kanskje du skal regne over om inntekter og utgifter balanserer, dersom dette skulle ramme deg? Går ikke regnestykket opp, bør du se nærmere på beskrivelsen av våre livsforsikringer på side 4. BEGUNSTIGELSE Medlemmet kan selv velge hvem som skal ha utbetalt livsforsikringen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på eget skjema som du får fra Forsikringskontoret. Ung og frisk hele livet? Blir du langtidssykemeldt som student, kommer du veldig dårlig ut i forhold til de som er i arbeid. Grunnen er at du ikke har sykelønn fra noen arbeidsgiver, og dermed får du ikke noen opptjening av rettigheter i folketrygden i sykdomsperioden. Blir du varig ufør i denne fasen av livet, ser det enda verre ut. En student som blir varig ufør vil måtte klare seg på drøyt kroner i året resten av livet. Vi anbefaler at studenter kjøper en uføreforsikring som gir et solid skattefritt engangsbeløp dersom man blir varig arbeidsufør. Når du er ung er dessuten uføreforsikring svært rimelig. Uføredekning - priseksempel for medlem under 30 år: 12 G (kr ) kr 430 per år. 24 G (kr ) kr 860 per år. 36 G (kr ) kr per år. UTBETALINGSREKKEFØLGE Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/samboer jf. definisjon av samboer 2. Livsarvinger SAMBOER Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidpunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/ registrert partnerskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. 5

6 Forsikringsinformasjon for seniormedlemmer Som pensjonist kan du beholde mange av Forskerforbundets medlemsforsikringer. På bolig, innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense, livsforsikring kan du ha ut det året du fyller 70. Reiseforsikring Forsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet. Skal du være borte sammenhengende mer enn 90 dager, kan du kjøpe forlengelse av forsikringen. Innboforsikring Vår innboforsikring har mer omfattende dekning enn standard innboforsikringer, og inkluderer «Innbo super» og uflaksforsikring. Se side 8. Boligforsikring Boligforsikringen inkluderer toppdekning og har bedre dekning enn standard boligforsikringer. Vi garanterer at den er minst 5% billigere enn alle andre boligforsikringer, men de fleste sparer mer. Se side 9. Livsforsikring Du kan være med på Forskerforbundets livsforsikring ut det året du fyller 70. Ektefelle/samboer har samme valgmulighet. Se side 4. Kritisk sykdom Denne forsikringen kan du ha ut det året du fyller 70. Se beskrivelse nederst på siden. Private skadeforsikringer Det er heller ingen aldersbegrensning på private skadeforsikringer. Private skadeforsikringer er for eksempel hytte, bil og båt. Som pensjonistmedlem har du full anledning til å benytte deg av Forskerforbundets tilbud på private skadeforsikringer. Les mer om rabattavtalen med Landbruksforsikring på side 9. Les mer Du finner informasjon, priser og vilkår om de ulike dekningene ovenfor i denne brosjyren. Vilkårene er de samme som er beskrevet under hver forsikring. Kritisk sykdom RASK UTBETALING - SUPPLEMENT TIL UFØREFORSIKRING Du kan kjøpe forsikring ved kritisk sykdom inntil 7 G, nesten kr. I tillegg har du dekningen på 1 G i den obligatoriske forsikringen. Det betyr at du kan ha en forsikring som gir mer enn kr i utbetaling dersom du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom som er omfattet av forsikringen. Ektefelle/samboer kan også benytte seg av denne forsikringen. I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringen ved kritisk sykdom gi utbetaling raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler forsikring ved kritisk sykdom som et supplement til uføreforsikring. Dekning Se side 3. Priser for 2014 kritisk sykdom Alder Pris per G per år år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr Forsikringen leveres av ACE.

7 Barneforsikring Barneforsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn fra 3 mnd til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke og arbeidsuførhet, og har dekning for flere alvorlige sykdommer. Fakta: Barnets alder ved start: 3 mnd - 18 år Dekker ulykke og sykdom: Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke: Inntil kr 2 mill Medisinsk invaliditet ved sykdom: Inntil kr 2 mill Behandlingsutgifter ved ulykke: Inntil kr Erstatning ved dødsfall: Kr Dagpenger ved sykehusopphold: Kr 400 per dag i inntil 365 dager Merutgifter ved langvarig pleie: Inntil kr per år i 5 år Ombyggingsstønad: Inntil kr Erstatning ved arbeidsuførhet: Kr Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander: Kr Pris: kr per år. Forsikringen leveres av Tryg. 7

8 Innboforsikring DEKNING INNTIL 3 MILL Forskerforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet. Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri inntil kr 3 mill eller kr , om du har valgt det laveste alternativet. I tillegg dekker den mye mer. Forsikringen dekker blant annet nødvendig ombygging av bolig med inntil kr dersom sikrede blir rullestolbruker eller får barn som har behov for rullestol rettshjelp med inntil kr tyveri av sykkel med inntil kr yrkesløsøre inntil kr dekning ved egen flytting inntil kr Uflaksdekning Gjelder ved alle plutselige og uforutsette skader på dine eiendeler med inntil kr For eksempel: PC en ramler i gulvet dekker ski som stjeles utenfor varmestuen Egenandeler Standard egenandel: kr For sykkel som er registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kr ved tyveri. Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av bosted og forsikringssum: Sone Kr Kr 1 mill Kr 2 mill Kr 3 mill Sone 1 kr 666 kr kr kr Sone 2 kr 534 kr 755 kr 933 kr Sone 3 kr 413 kr 625 kr 781 kr 942 Sone 1 er Oslo. Sone 2 er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Sone 3 er resten av landet. Innboforsikringen leveres av Landbruksforsikring AS. 8

9 Boligforsikring GARANTERT LANDETS RIMELIGSTE Forskerforbundets boligforsikring med toppdekning har bedre dekning enn standard boligforsikringer. Den dekker f eks vann som trenger inn gjennom utett tak eller vegg, noe som vanligvis er unntatt. Ønsker du dekning for råte og hussopp koster dette kr 400 per år. Dette må vi vite: boligens totale bruttoareal om du bor i rekkehus, vertikaldelt tomannsbolig eller enebolig boligens byggeår - eller sist påbygd/restaurert boligens byggemateriale - tre eller mur om du har garasje og/eller uthus om hele eller deler av boligen leies ut om du har krypkjeller om du ønsker hussoppforsikring For å gi deg riktig rabatt trenger vi å vite følgende: har du Forskerforbundets innboforsikring gir 10 % rabatt har du kun brannalarm med varsling til alarmsentral gir 5 % rabatt har du kun innbruddsalarm med varsling til alarmsentral gir 5 % rabatt har du både innbruddsalarm og brannalarm med varsling - gir 15 % rabatt har du hatt el-sjekk siste 2 år gir 15 % rabatt Maksimal rabatt er 40 %. Ansvarsforsikring Forskerforbundets ansvarsforsikring dekker kravene til medlemmer som er omfattet av Lov om helsepersonell 20, og medlemmer som er omfattet av Lov om veterinærer mv 25. Forsikringen omfatter blant annet: erstatningsansvar i privat virksomhet eller offentlig ansettelsesforhold erstatningsansvar som måtte oppstå i fritid Forsikringen gjelder virksomhet som utøves i Norden, og den har en maksimal erstatning på kr 10 mill. Erstatning ved tort og svie er begrenset til kr Egenandelen ved skade er kr Pris Kr 600. Forsikringen leveres av Tryg. Pris: Kontakt Forsikringskontoret for pristilbud. Egenandel Standard egenandel er kr Rettshjelp og ansvarsdekning har andre egenandeler. Prisgaranti Vi garanterer MINIMUM 5 % besparelse i forhold til det du betaler i dag for samme areal og betingelser, dersom du flytter din boligforsikring til oss. De fleste sparer mer! Forsikringen leveres av Landbruksforsikring AS. Private skadeforsikringer 15 % MEDLEMSRABATT Forskerforbundets samarbeidsavtale med Landbruksforsikring gir deg 15 % medlemsrabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hytte-, bil-, båt- eller andre tingforsikringer, som du kjøper ved å henvende deg direkte til Landbruksforsikring. Husk å benytte kampanjekode FORSK ved bestilling på nett. Ta kontakt med Landbruksforsikring på nummer eller på e-post om du ønsker pristilbud på dine private skadeforsikringer. Husk å oppgi at du er medlem i Forskerforbundet, så blir du omfattet av vår samarbeidsavtale med selskapet. Landbruksforsikring ordner alt det praktiske med flyttingen. Ved å benytte deg av Forskerforbundets kollektive forsikringer og vår rabattavtale med Landbruksforsikring kan du spare mye penger på helt nødvendige forsikringer. 9

10 Reiseforsikring - DEKKER TJENESTEREISE INNTIL 180 DAGER Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereiser for medlemmet og medlemmets ektefelle/samboer og deres barn. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av foreldrene. For barn opphører forsikringen ved første hovedforfall etter at barnet har fylt 21 år. 90 dager Reiseforsikringen gjelder for reiser inntil 90 dager i hele verden. For medlem i Forskerforbundet på tjenestereise gjelder forsikringen de første 180 dagene av reisen. Forsikringen dekker blant annet reisegods med inntil kr for familie - kr for én person reisesyke og hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning medisinske utgifter - ubegrenset forsikringssum ved evakuering dekkes nødvendige utgifter avbestilling kr per familie kr for én person kontanter kr rettshjelp kr ID-tyveri gjelder hele døgnet over alt Forsikring for én person Dersom du bor alene kan du kjøpe reiseforsikring som gjelder bare for deg. Vilkårene er de samme som for familiereiseforsikringen, men forsikringssummene er noe lavere på enkelte dekninger. Pris per år En person kr 999. Familie kr Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Dersom du har behov for forlengelse av reisetiden, tar du direkte kontakt med Tryg på

11 Studentpakken NYHET! Nå får du som student disse forsikringene til spesialpris: Innbo dekning inntil kr Ulykke dekning inntil kr 1 mill. ID tyveri dekning inntil kr 1 mill. Forsikringene starter 1. januar 2014 som et frivillig produkt, og du må derfor selv melde deg på. Vilkår på innboforsikringen og ulykkesforsikringen er de samme som for Forskerforbundets ordinære forsikringer. Dette er en grunndekning som alle studenter bør ha. I tillegg må du vurdere om du trenger livs- og/eller uføreforsikring. Pris Studentpakken Kr 371 per år Livs-, uføre- kritisk sykdoms- og ulykkesforsikring Se beskrivelse på side 3. Som student koster den kr 985 per år. Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Tilleggsdekninger Du kan kjøpe høyere dekning på livsforsikring og uføreforsikring og du kan også forsikre ektefelle/samboer. Les mer under «Frivillige livsforsikringer og uføreforsikringer på side 4». Har du gjeld er våre livs- og uføreforsikringer de rimeligste gjeldsforsikringene du kan kjøpe. Som studentmedlem kan du for øvrig benytte deg av alle medlemsforsikringene. Samboere OBS: samboere må enten ha bodd på samme adresse i henhold til folkeregistret i 2 år, ha felles barn eller foreta en begunstigelse for å ha rett til erstatning ved dødsfall. 11

12 Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling Forskerforbundet har over medlemmer og er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio - hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede Forskerforbundet ivaretar medlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål Forskerforbundet arbeider for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår for medlemmene Forskerforbundet hjelper deg dersom du får problemer med arbeidsforholdet ditt I Forskerforbundets lokallag på din arbeidsplass møter du andre medlemmer i faglig og sosialt fellesskap Forskerforbundet gir ut tidsskriftet Forskerforum og tilbyr gunstige medlemsforsikringer og banktjenester Forskerforbundet 12 Postboks 1025, Sentrum 0104 Oslo Tlf Faks

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser

Forsikring. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. Forsikringskontoret NSF. Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Du kan forsikre deg, ektefelle og alt du eier hos oss. get og forenklet til appliseringer der det kreves et. f.eks: broderinger

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008

Telefon 04700. Sjekk dine medlemsfordeler. Årskatalog 2008 Årskatalog 2008 Telefon 04700 Sjekk dine medlemsfordeler For medlemmer av følgende foreninger: Arkitektenes Fagforbund Den norske legeforening Den norske tannlegeforening Den norske veterinærforening Naturviterne

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon

Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norske Idrettsøveres Sentralorganisasjon Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)... er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball,

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2013 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

- fordelene ved å være mange er mange

- fordelene ved å være mange er mange - fordelene ved å være mange er mange Dine medlemsfordeler 2011 EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi-

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca 150 000 medlemmer. Forbundets yrkesaktive medlemmer arbeider

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med ca

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Foto: Sissel M. Rasmussen/LO-Aktuelt Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)... har rundt 2.800 medlemmer i aktiv tjeneste

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer