Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Astrid Tideman Sørland, generalsekretær. godt å vite. Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene"

Transkript

1 Medlemsforsikringer

2 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal gi deg trygghet og sikre at du får gode forsikringsavtaler. Gjennom 2013 har vi utvidet forsikringstilbudet til også å omfatte behandlingsforsikring. Det er Akademikerforbundets mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig for medlemmene til en gunstig pris. Den obligatoriske grunnforsikringen inneholder livsforsikring, uføreforsikring og familieulykkesforsikring og tilbys Akademikerforbundets medlemmer uten krav om helseerklæring. Medlemmer som ikke ønsker forsikringsavtalen, kan reservere seg. Stadig flere av Akademikerforbundets medlemmer benytter seg av forsikringsordningene. På våre nettsider kan du lese mer om forsikringsavtalene og du kan bestille forsikringer når du er innlogget på din egen forsikringsside. Kontakt gjerne vårt forsikringskontor. De vil gi deg god rådgivning uten kjøpepress. Akademikerforbundets forsikringskontor gir deg et bredt tilbud til lav pris. Dette gjør det enda mer lønnsomt å være medlem i Akademikerforbundet både som student, yrkesaktiv og pensjonist. Med vennlig hilsen Astrid Tideman Sørland, generalsekretær Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. godt å vite Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn. godt å vite Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt en eventuell dødsfallerstatning etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra Akademikerforbundets forsikringskontor. 2

3 Forsikringskontoret Som en del av medlemsservicen får du gratis gjennomgang av dine forsikringer på Akademikerforbundets forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har dekninger som egentlig ikke passer for din situasjon, eller om du mangler viktige forsikringsdekninger for deg eller din familie. På forsikringskontoret møter du erfarne medarbeidere du kan drøfte dine forsikringsspørsmål med. De informerer og gir råd, men selger deg ikke forsikringer du ikke har bruk for. Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn eller skilles, er det spesielt viktig å gå gjennom forsikringene. Det er ofte i forbindelse med store begivenheter i livet behovet for forsikringer endres. Dersom du er uenig med forsikringsselskapet om et skadeoppgjør, kan forsikringskontoret bistå deg med kvalifisert rådgivning. Det gir deg en sikkerhet for at saken din blir behandlet korrekt i forhold til forsikringsvilkårene, men det gir ingen garanti for at du får medhold i sak. Dette er også en av fordelene med å benytte medlemsforsikringene: Du står aldri alene mot forsikringsselskapet. Du har både tyngden av medlemmene i Akademikerforbundet i ryggen og den faglige ekspertisen på forsikringskontoret som støttespillere. Den løpende kontakten med medlemmene gir forsikringskontoret viktige impulser til forbedring av vilkår og nye produkter. Det er på bakgrunn av henvendelser fra medlemmene at helseforsikring ble lansert som et nytt forsikringstilbud 1. september Du kan være trygg på at medlemsforsikringene våre alltid har gode dekninger og priser. Benytt deg av medlemstilbudet du også, her er det penger å spare! Forsikringskontoret treffer du på eller på Medlemsforsikringene Akademikerforbundet er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (orgnr ) etter avtale med Akademikerforbundet. Sindre Torsnes Johansen, Bent Øvergaard og Trine Solberg treffer du på vårt forsikringskontor. Undersøk dine medlemsforsikringer! Du kan selv se hvilke medlemsforsikringer du er med på via våre nettsider Logg inn i høyre meny, så ser du hva du har, og du kan bestille det du mangler der og da. Er du usikker på dekningene på noen av forsikringene finner du svaret på forsikringssidene. Her er alle vilkårene under hver forsikring, og vi har også lagd spørsmål & svar med de problemstillingene som oftest blir stilt av medlemmene. 3

4 OBLIGATORISKE FORSIKRINGER UTEN HELSEERKLÆRING: Livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring Den obligatoriske forsikringen blir alle medlemmene med på, dersom de ikke reserverer seg. Forsikringen består av tre deler: Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring. Pris Kr 140 per mnd. Livsforsikring Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr utbetalt til de etterlatte. Forsikringen gjelder hele døgnet, over hele verden, ut det år du fyller 67. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i denne rekkefølgen: 1. Ektefelle/partner/samboer* (*Jf. samboerdefinisjon side 5) 2. Livsarvinger godt å vite Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2013 er beløpet kr Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes «Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid». Uføreforsikring Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Undersøk forsikringsvilkårene eller ta kontakt med forsikringskontoret for detaljer. Forsikringssummen på uføreforsikringen er 80 % av livsforsikringen på kr Beløpet trappes ned med 2 prosentpoeng hvert år etter fylte 25 år. Eks.: Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt følgende: 30 år: kr år: kr år: kr Karenstid Selskapet dekker ikke arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til. Du kan ha behov for forsikringer utover den obligatoriske grunnforsikringen. Les mer i brosjyren om frivillige personforsikringer; livs- og uføreforsikring, kritisk sykdom, behandlingsforsikring, barneforsikring og ulykkesforsikring. Du kan sikre deg og din familie til meget gunstige medlemsbetingelser. Ulykkesforsikring Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden. Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: 1. Enslig medlem kr Medlem kr Ektefelle/partner/samboer kr Medlem kr Ektefelle/partner/samboer kr Barn kr Medlem kr Barn kr Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid og fritid. Ved utenlandsopphold gjelder forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut det året de fyller 67 år. Dekning Medisinsk invaliditet Behandlingsutgifter Benbrudd og brannskade Ombygging av bolig Dagpenger ved sykehusopphold Erstatning ved barns ulykkesdød Livs og uføreforsikringen leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg Forsikring. 4

5 FRIVILLIGE FORSIKRINGER MED HELSEERKLÆRING: Livsforsikring og uføreforsikring kan dekke mer enn 2 millioner Akademikerforbundets livs - og uføreforsikringer dekker ulike behov. Du og ektefelle/samboer har derfor flere valgmuligheter: Dere kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Dere kan velge mellom 12 G eller 24 G i forsikringssum. Spar penger Livs og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring. Tilbudet er som oftest rimeligere, og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Du kan spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene. Sammenlignet med å kjøpe produktet individuelt direkte i et forsikringsselskap (uten organisasjonstilknytning), snakker vi ofte om flere tusen kroner! Livsforsikring Du kan forsikre deg selv og ektefelle/ samboer for 12 G eller 24 G. Erstatningen avtrappes etter fylte 50 år, (se tabell) og opphører ved fylte 70 år. Utbetaling til etterlatte Dersom medlemmet ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til medlemmets ektefelle/ samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet. Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak, og gjelder hele døgnet, over hele verden. Uføreforsikringen Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Undersøk forsikringsvilkårene eller ta kontakt med forsikringskontoret. Slik blir erstatningen ved forsikringssum 24 G Alder Forsikringssum Antall G tom 50 år kr G 55 år kr G 60* år kr G 65 år kr G 70 år kr G Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år, både ved uførhet og død. * Uføredekningen opphører ved fylte 60. Dekningen til 70 gjelder bare livsforsikringen. Pris - påmelding Priser og påmeldingsskjema med helseerklæring finnes på midtsidene. Forsikringen leveres av Storebrand. godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/partner/samboer* (*jf. samboerdefinisjon til høyre) 2. Livsarvinger godt å vite Samboerdefinisjon Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. 5

6 Behandlingsforsikring Ny fra september 2013 Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om Behandlingsforsikring, garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har. Det å stå i helsekø er i seg selv belastende og kan føre til langtidssykefravær. Kommer du raskt til god og effektiv behandling, kan det gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og i hverdagen ellers. Sykdom og skade Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk behandling, og også psykolog- og krisehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende hendelser. Komplette forsikringsvilkår finner du på Solide aktører Tryg som leverer forsikringen - har knyttet avtaler med kjente aktører i helse- Norge. De benytter seg bl.a. av Aleris Helse, Volvat Medisinske Senter, Unilabs Norge AS, Curato AS, NIMI og Feiringklinikken. Tryg har også avtaler med klinikker i Sverige, Danmark og Tyskland, og pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen. Helseerklæring Du må levere helseerklæring for å bli med på Behandlingsforsikringen. Skjema for dette finner du i venstre meny på våre nettsider. Du kan også ringe forsikringskontoret på eller sende en e-post til og be om å få skjema tilsendt. Pris Prisen er lik for alle medlemmer i Akademikerforbundet, uansett alder og kjønn. Du kan også kjøpe forsikringen til samme pris for ektefelle/samboer, og du kan være med i ordningen helt til du blir 70 år. Prisen i 2014 er kr Behandlingsforsikringen reddet sommerferien - Du kan få time hos spesialist i mars neste år. Denne meldingen fikk Christian Cappelen etter undersøkelse hos fastlegen i juni. Da var leggene så vonde at han knapt kunne gå. Den planlagte sommerferien med fjelltur med familien hang i en tynn tråd Til alt hell hadde Christian behandlingsforsikring. -Da jeg kom på dette og kontaktet selskapet gikk det fort: Jeg ble henvist til Ringvollklinikken og fikk en diagnose for problemene i løpet av kort tid. Deretter var det to uker med intensiv behandling blant annet på NIMI og Helse Fornebu, og da kunne jeg igjen gå normalt. Kompartment syndrom Plagene til Christian ble diagnostisert som kompartment syndrom. Det handler om forhøyet trykk i musklene, noe som fører til dårlig blodsirkulasjon og smerter. I verste fall kan det være nødvendig med kirurgiske inngrep for å løse problemene. -Heldigvis slapp jeg operasjon. Den intense fysikalske behandlingen, løste problemene i løpet av et par uker og ferien ble reddet! -Hadde det ikke vært for behandlingsforsikringen ville det ikke blitt noen fottur det året. Det er et tankekors at jeg i verste fall kunne blitt sykmeldt nesten ett år før jeg hadde kommet til spesialist via fastlegen. Det hadde vært et fullstendig bortkastet år, for meg, familien og min arbeidsgiver, sier Christian Cappelen. 6

7 Kritisk sykdom kan dekke inntil 1 million! Over nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning som gir erstatning dersom du blir rammet av en av de sykdommene eller diagnosene som forsikringen dekker. Dette er noen av de sykdommene som er dekket: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Alvorlig kreftsykdom Nyresvikt Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Helseerklæring finner dere på midtsidene i brosjyren. Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen til utgangen av det år du fyller 60 år, og du kan ha den til første forfall etter fylte 67 år. Alternativ behandling? Erstatningen kan f. eks. benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen. Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Vilkår og helseerklæringsskjema til kritisk sykdom finnes på Priser Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per kloss á kr : Alder Pris per kloss à kr >30 Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr år Kr Forsikringen leveres av Storebrand. I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, så vil forsikringssummen på Kritisk sykdom bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler Kritisk sykdom som et supplement til uføreforsikring. 7

8 Innboforsikring De fleste har store verdier i hjemmet gjerne mer enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson. Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår Innbo Ekstra dekker slike skader i hele Norden. Forsikringen dekker blant annet: Skade forårsaket av dyr Skade inntruffet under flytting Tyveri av låst sykkel inntil kr Gjenstander som faller ned Varetilhenger til personbil - inntil kr Tyveri og hærverk på privat uteareal - inntil kr Pris uendret i 2014! Prisen på forsikringen bestemmes av bosted, og du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer. Sone Kr Kr 1 mill Kr 1,5 mill Kr 2 mill Kr 3 mill Sone 1 kr 698 kr kr kr kr Sone 2 kr 585 kr 748 kr 946 kr kr Sone 3 kr 458 kr 608 kr 771 kr 980 kr Student kr 547 Sone 1 er Oslo. Sone 2 er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Sone 3 er resten av landet. Egenandel Standard egenandel er kr Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Reiseforsikring Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og tjenestereise for medlemmet, og ferie- og fritidsreiser for medlemmets ektefelle/ samboer og hjemmeboende barn ut det året barnet fyller 21, dersom du har kjøpt familiedekning. Forsikringen gjelder for medlemmets barn, og barn av medlemmets ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder også for barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser for medlem, og reiser til og fra arbeidsstedet. Forsikringen gjelder ikke hjemme og på arbeidssted/studiested, eller på ekspedisjonslignende reiser. Forsikringen dekker blant annet: reisegods med inntil kr for familie reisegods med inntil kr for enslig enkeltgjenstander inntil kr reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning avbestilling kr per person per familie evakuering uten beløpsbegrensning Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr fra og med andre skadetilfelle som gjelder mobiltelefon. Pris Reiseforsikring én person: kr 810. Reiseforsikring familie: kr 979. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. 8

9 Barneforsikring Akademikerforbundets barneforsikring er blant markedets aller beste. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke, og har dekning for flere alvorlige sykdommer. Fakta: Barnets alder ved start Dekker ulykke Dekker sykdom 3 måneder - 18 år Ja Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr Behandlingsutgifter ved ulykke Inntil kr Erstatning ved dødsfall Kr Dagpenger ved sykehusopphold Kr 400 per dag i inntil 365 dager Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen dekker kr hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år. Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn Inntil kr per år i 5 år Ombyggingsstønad Inntil kr Erstatning ved arbeidsuførhet Kr Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Kr Pris Årspremien er kr Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Ulykkesforsikring for hele familien Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn. Dekningsområde Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/partner og barn ut det året de fyller 21 år Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet, (se tabellen) Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko 1 G = kr Dekning Medisinsk invaliditet Behandlingsutgifter Benbrudd og brannskade Ombygging av bolig Dagpenger ved sykehusopphold Erstatning ved barns ulykkesdød Ulykkesforsikringen er frivillig, og kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen. Har du begge forsikringene, får du erstatning fra begge ordningene. Pris Prisen er kr 966 per år. Familie sammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn Enslig 60 G (kr ) Medlem med ektefelle/samboer 30 G (kr ) 30 G (kr ) Medlem med barn 30 G (kr ) 36 G (kr ) Medlem med ektefelle og barn 20 G (kr ) 20 G (kr ) 26 G (kr ) Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. 9

10 Studentforsikringer med gratis ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Som studentmedlem får du en ulykkesforsikring som betales av Akademikerforbundet. Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderår du fyller 30 år. Forsikringen gjelder 24/7 i hele verden også på studiestedet Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning Inkluderer benbrudd, brannskade, dagpenger ved sykehusopphold ut over 5 døgn som følge av ulykke Behandlingsutgifter inntil kr Forsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet, og forsikringssummen er kr 1 million buffer ved å kjøpe uføreforsikring. Dersom du har felles gjeld med din samboer/ektefelle, er det viktig å sikre din kjære dersom du skulle falle fra. Dette kan du løse med en livsforsikring. Tilbudet gjelder også din ektefelle/samboer. Eksempel for medlem under 30 år: Ved dekning 12 G (kr ) i forsikringssum, både ved dødsfall og uførhet, er samlet pris kun kr 752 per år. Benytt påmeldingsskjema midt i brosjyren. Innboforsikring Studentpris er kr 547. Da er du dekket for inntil kr 1 million. Les mer om dekningene på innboforsikringen på side 8. Reiseforsikring Du kan kjøpe en av markedets beste reiseforsikringer hos oss. Forsikringen dekker deg på enkeltreiser inntil 90 dager! Forsikringen er nærmere beskrevet på side 8. Uføreforsikring og livsforsikring Studenter som blir arbeidsuføre må regne med å leve resten av livet nærmest som minstepensjonister. Du kan skaffe deg en økonomisk Forsikringsinformasjon for seniormedlemmer Hvor lenge gjelder forsikringene? Hva slags forsikringer kan jeg ha som pensjonist? Det er ikke like enkelt å holde orden på alle detaljer om forsikring. Vi gir deg her en kort beskrivelse av de reglene som gjelder for våre medlemsforsikringer. Varighet obligatorisk forsikring med reservasjonsrett Uføreforsikringen gjelder til 60 år. Livsforsikringen gjelder til 67 år. Ulykkesdekningen gjelder til 67 år. Varighet frivillig livs- og uføreforsikring Uføreforsikringen gjelder til 60 år. Livsforsikringen gjelder til 70 år. Varighet frivillig ulykkesforsikring og behandlingsforsikring Forsikringene gjelder til 70 år. Varighet kritisk sykdom Forsikringen gjelder til 67 år. Opphørsalderen er til utgangen av det året du fyller 60, 67 eller 70 år. Innboforsikring inntil 3 millioner i forsikringssum Alle trenger en innboforsikring, og rimeligere og bedre enn den du får her finner du neppe andre steder. Du kan velge mellom fem ulike forsikringssummer, fra kr til 3 millioner. Prisen avhenger av valgt forsikringssum og bosted. Det er ingen aldersgrense på innbodekningen, den kan du beholde så lenge du er medlem. Les om innboforsikringen og sjekk pristabellen på side 8. Reiseforsikring dekker 90 dagers tur! Som pensjonist kan du reise ofte, langt og lenge. Da passer vår helårs reiseforsikring perfekt: Du kan være på tur i 90 dager sammenhengende, uten å betale noe ekstra. Familiedekning koster kr 979 for hele Trenger du forsikring bare for deg selv koster det kr 810. Dekningene for medisinske utgifter og eventuell hjemtransport har ingen beløpsgrenser, og forsikringssummene for reisegods er inntil kr for familie og kr for en person. Vår reiseforsikring gjelder for øvrig også for de mer hverdagslige reiser; til hytta, på stranden eller på bytur. Reiseforsikringen har ingen egenandel og ingen aldersgrense! Les mer på side 8. 10

11 Private skadeforsikringer 24 % rabatt Samarbeidsavtalen mellom Akademikerforbundet og Tryg gir deg som medlem inntil 24 % rabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Tryg Pluss Som medlem av Akademikerforbundet blir du Tryg Pluss-kunde automatisk når du kjøper privat skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: Tryg ID en gratis tjeneste som hjelper deg å forebygge, oppdage og begrense misbruk av din identitet. Tryg Boligalarm dette gir deg mulighet til å kjøpe en alarmløsning med fokus på enkelhet og trygg, forsvarlig sikring av din bolig. Tryg Backup en svært rimelig løsning som gir automatisk sikkerhetskopiering av innholdet på din datamaskin. Utgifter til psykologhjelp ved alvorlige kriser Dekning for parkeringsskader Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader. Dette er en unik fordel som kun Tryg tilbyr i Norge. 11

12 Vi er der for deg! Profesjonell bistand i lokale lønnsforhandlinger i arbeidsrettslige spørsmål i konfliktløsning ved omorganisering Vi gir deg variert kurstilbud kunnskapsrikt nettverk ledersamlinger gode medlemsforsikringer medlemsbladet Signaler elektronisk nyhetsbrev Kontaktinformasjon Akademikerforbundet Tollbugata Oslo Tlf E-post: Akademikerforbundets forsikringskontor Boks 1344, Vika 0113 Oslo Tlf E-post: Tryg Boks Bergen Tlf E-post: Storebrand Postboks Lysaker Tlf Vi tilbyr også studentmedlemskap! 12

Medlemsforsikringer 2015 1

Medlemsforsikringer 2015 1 Medlemsforsikringer 2015 1 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2013 1 Snakk med Forsikringskontoret! Behovet for forsikring endrer seg gjennom livsløpet. Dersom du skifter sivil status; fra enslig til samboende, inngår ekteskap, får barn

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

NFFs forsikringer 2011

NFFs forsikringer 2011 NFFs forsikringer 2011 Innholdsfortegnelse Obligatoriske forsikringer Livs-, uføre-, ulykkes-, kritisk sykdomog ID-tyveriforsikringer 4 Frivillige forsikringer Livs- og uføreforsikring 6 Barneforsikring

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: 2 Seks gode forsikringer for ni kroner dagen ID-tyveriforsikring

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer