Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet."

Transkript

1 Notat Til: Fra: NJ forsikringsutvalg Bafo Forsikringsmegling Dato: 6. oktober 2008 Obligatorisk livs - og uføreforsikring med reservasjonsrett 1. Bakgrunn for utredningen NJs forsikringsutvalget har det siste året sett på mulighetene for å utvide NJs medlemsforsikringer. Hensikten er å utvikle en forsikring som tar utgangspunkt i medlemmenes grunnleggende behov for å sikre seg økonomisk ved dødsfall og arbeidsuførhet. En slik ordning vil gi medlemmene et økonomisk sikkerhetsnett gjennom medlemskapet i NJ. Det ble i november 2007 gjennomført en spørreundersøkelse hos et representativt utvalg av medlemmene. Videre ble det i løpet av sommeren 2008 gjennomført en undersøkelse av hvilke livsog uføreforsikringer medlemmene har gjennom sine arbeidsgivere. Mange fag- og yrkesorganisasjoner har valgt å innføre obligatoriske livs- og uføreforsikringer med reservasjonsrett som medlemstilbud. Dette gjelder både organisasjoner innenfor yrker med høy grad av organisering, samt organisasjoner som opererer i en sterkere konkurransesituasjon. Vedlegg 1 gir en skjematisk oversikt over utvalgte organisasjoner og deres ordninger. NJ har en obligatorisk livsforsikring på 1G (kr ) knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer er dekket av forsikringen inntil utgangen av det kalenderåret man fyller 67 år. Studenter og alderspensjonister er ikke dekket. Ordningen finansieres av NJ. For 2008 ble det betalt premie for medlemmer. Vedlegg 2 inneholder historisk premie- og skadestatistikk for ordningen. NJs forsikringskontor har vært i drift siden oktober Kontoret mottok i 2007 cirka telefoner fra medlemmene om forsikringsspørsmål. Vår erfaring er at medlemmene tror de har et mer omfattende tilbud gjennom medlemskapet i NJ enn 1G ordningen. Mange tror også de har bedre forsikringer gjennom sine arbeidsgivere enn de faktisk har. 2. Spørreundersøkelse blant medlemmene Spørreundersøkelsen ble sendt ut til tilfeldig utvalgte medlemmer medlemmer svarte, tilsvarende 31,9 %. Dessuten havnet 996 spørreskjema til NRK-medlemmer i spamfilteret, slik at de ikke fikk anledning til å svare. Vi vurderer svarprosenten til å være god og undersøkelsen bør være relativt representativ. Oppsummert 87 % av medlemmene var positive til en ny ordning. Majoriteten ønsket forsikringssummer på kr eller mer. Betalingsvilligheten lå i snitt på cirka kr 150 per måned (kr per år). Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet. 3. Spørreundersøkelse hos bedriftene Det ble laget et uttrekk med 74 bedrifter som representerte medlemmer. Forsikringskontoret tok kontakt med de tillitsvalgte per e-post med oppfordring til å sende inn komplette forsikringsavtaler i bedriftene. I etterkant ble det gjennomført oppfølging per telefon. Til sammen har vi fått informasjon fra 59 bedrifter. Disse representerer medlemmer, tilsvarende 94 %. Vi vurderer utvalget til å være svært representativt. Bafo Forsikringsmegling AS 1

2 Livsforsikring Alle bedriftene som har svart - med unntak av en - har gruppelivsforsikring med dekning for dødsfall (livsforsikring). Ytelsene varierer fra 2,5 G (kr ) til 38 G (kr ). En del har nedtrapping i ytelsene ved økt alder. Av bedriftene med G baserte forsikringssummer (53 stk), har de en gjennomsnittlig dekning på cirka 13 G. Dette tilsvarer kr Uføreforsikring Kun 3 bedrifter har tradisjonell uførekapital, mens 10 bedrifter har uføredekning integrert med yrkesskadeforsikring gjennom annen sykdom. Til sammen 13 bedrifter har forsikringer som gir engangserstatninger knyttet til uførerisiko. Dette tilsvarer 22 % av utvalget. Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet. 4. Fordeler for medlemmene En obligatorisk livs- og uføreforsikring med reservasjonsrett gir medlemmene en grunnforsikring som dekker engangserstatninger ved dødsfall og arbeidsuførhet. Når en ordning innføres obligatorisk kan alle yrkesaktive medlemmer bli med, uansett helsetilstand. Medlemmene slipper å fylle ut en helseerklæring, noe de må gjøre hvis en tilsvarende forsikring tegnes individuelt. Alle medlemmene kan være med på ordningen og ingen får helsereservasjoner. Dette er et kollektivt gode som harmonerer godt med virksomheten til en fag- og yrkesorganisasjon.. For kjente lidelser er det en 2 års karens periode på arbeidsuførhet. Det vil si at et medlem som har en kjent sykdom, lyte eller mén må holde seg yrkesaktiv i 2 år etter at forsikringen startet. Da har vedkommende krav på full erstatning for arbeidsuførhet for den aktuelle lidelsen på et fremtidig tidspunkt. Livsforsikringen har ingen karensperiode. Medlemmer som ikke ønsker å være med på ordningen, kan reservere seg i forbindelse med etableringen. De kan også reservere seg på et hvilket som helst tidspunkt senere. Et medlem som reserverer seg, men som på et senere tidspunkt ønsker å bli med, må avgi tilfredsstillende helseerklæring. Nye medlemmer som melder seg inn i NJ, blir automatisk med på ordningen om de ikke reserverer seg. Prisen for en obligatorisk livs- og uføreforsikring med reservasjonsrett blir betydelig lavere enn både tilsvarende individuelle ordninger og tradisjonell gjeldsforsikring. 5. Fordeler for NJ NJ som fag- og yrkesorganisasjon vil tilrettelegge et tilbud som er med på å sikre medlemmenes økonomiske behov ved dødsfall og arbeidsuførhet. Gjennom medlemskapet i NJ får medlemmene en god grunnforsikring. Ordningen vil også bidra til å videreutvikle de eksisterende medlemsforsikringene. Strategisk vil en slik ordning knytte medlemmene sterkere til NJ. Medlemmer som melder seg ut av NJ vil oppleve store prisøkninger hvis de ønsker å opprettholde tilsvarende ordning individuelt. Vår påstand er at gode medlemsforsikringer gir mer fornøyde og lojale medlemmer over tid. Gode forsikringsordninger er den viktigste økonomiske medlemsfordelen en fag- og yrkesorganisasjon kan tilby sine medlemmer. Ved en eventuell innføring av en slik ordning vil NJ få økt forhandlingsmakt på forsikring grunnet en større portefølje. Dette vil være svært fordelaktig i de årlige prisforhandlingene og ved fremtidige anbudsrunder på medlemsforsikringene. 6. Dekninger En obligatorisk livs- og uføreforsikring med reservasjonsrett inneholder i utgangspunktet to hoveddekninger. Bafo Forsikringsmegling AS 2

3 Livsforsikring Ved dødsfall blir den valgte forsikringssummen utbetalt. Forsikringen utbetales til de etterlatte uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke. Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden ut det kalenderåret medlemmet fyller 67 år. Det er ingen nedtrapping i ytelsene ved økt alder. Det vil si at etterlatte etter en 35-åring og en 65-åring får samme erstatningsbeløp. Dersom medlemmet ikke har oppnevnt særskilt begunstiget eller disponert over forsikringssummen i testamentet, utbetales forsikringssummen til etterlatte i følgende rekkefølge: 1) Ektefelle/partner/samboer* 2) Livsarvinger *Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Uføreforsikring Forsikringen gir rett til en engangserstatning dersom medlemmet har fått innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra NAV. Uførheten må ha inntruffet før utgangen av det året medlemmet fyller 60 år. Nivået på forsikringssummen for uførhet er 80 % av forsikringssummen på livsforsikringen. Beløpet nedtrappes med 2 % hvert år etter fylte 25 år. Vedlegg 3 inneholder en tabell som gir en skjematisk oversikt over aktuelle forsikringssummer per aldersnivå for uførhet. 7. Pris og forsikringssummer NJ gjennomførte en anbudsrunde på medlemsforsikringene sommeren Handelsbanken Liv ble valgt som leverandør på den obligatoriske 1G grunnforsikringen og på de frivillige livs- og uføreforsikringene for medlem og medforsikret. Det ble inngått en treårig avtale for perioden 2007, 2008 og 2009 med årlige prisforhandlinger. Siden vi er midt i en avtaleperiode anbefaler vi at en eventuell ny ordning etableres hos Handelsbanken Liv. Det blir unaturlig å ha to leverandører på livs- og uføreforsikringer. Forutsatt en etablering vil denne uansett ikke lanseres før andre halvdel av Deretter blir det naturlig å inkludere alle ordningene i et fremtidig anbud for perioden 2010 og fremover. Vi kjenner prisnivåene i markedet godt da 8 av våre fagforeningskunder har tilsvarende ordninger. Vi har forhandlet frem prisestimater på alternative ordninger og forsikringssummer hos Handelsbanken Liv. Grunnlaget for premieberegningen er skadestatistikken på 1G ordningen i kombinasjon med medlemmenes alder og kjønn samt øvrige risikovurderinger. Det er innhentet priser på henholdsvis faste forsikringssummer og forsikringssummer i G. Fordelen med faste forsikringssummer er at man slipper automatisk regulering av pris som følge av utvikling i grunnbeløpet. Fordelen med G-regulert forsikringssum er at ytelsene økes i takt med generell prisstigning. Vår erfaring tilsier likevel at det beste er å etablere ordninger med faste forsikringssummer. Dette gir besparelser administrativt da prisene ikke nødvendigvis økes hvert år. Ytelsene kan heller justeres i forbindelse med fremtidige anbudsrunder. Tabellen under viser prisestimater per medlem for alternative forsikringssummer. Dette er priser til Handelsbanken Liv. I tillegg kommer en godtgjørelse til Bafo for megling og administrasjon. De økonomiske forholdene mellom NJ og Bafo er regulert i samarbeidsavtalen mellom partene. Forutsatt en etablering blir det naturlig å diskutere de økonomiske rammene særskilt for denne ordningen. Pris / faste forsikringssummer Årlig premie - død Årlig premie - uførhet Pris Handelsbanken Liv per år Forsikringspremie per måned Bafo Forsikringsmegling AS 3

4 Pris / G baserte forsikringssummer 5 G ( ) 6 G ( ) 7 G ( ) 8 G ( ) 9 G ( ) Årlig premie - død Årlig premie - uførhet Pris Handelsbanken Liv per år Forsikringspremie per måned Andre alternativer Det er også mulig å konstruere ordninger som kun inneholder dekning for arbeidsuførhet. Ulempen med en slik ordning er at kun yrkesaktive medlemmer under 60 år kan være med. Videre kan det lages ordninger med høyere forsikringssum for arbeidsuførhet og en lavere forsikringssum for dødsfall. 8. Prisbetraktninger I et konstruert scenario forutsetter vi at medlemmer blir med på ordningen. Det velges en forsikringssum på kr Dette tilsvarer cirka kr i premie til Handelsbanken Liv. Premien for dødsfallsdekningen blir cirka kr basert på splitten. På 1G ordningen er det cirka medlemmer med. Her meldes det cirka 13 dødsfall i snitt per år. Med relativt stor sannsynlighet kan vi anta at det vil bli meldt i hvert fall 6 dødsfall på den nye ordningen. Dette tilsvarer isolert en skadekostnad på kr Slik vi ser det vil lønnsomheten til Handelsbanken Liv eventuelt ligge på uføredekningen. Det tar tid fra en sykmelding oppstår til et uførekrav meldes. Derfor vil det ta noen år før de faktiske resultatene foreligger på uføredekningen. Det kan også tenkes at en del eldre medlemmer velger å reservere seg mot ordningen. Således kan dødsrisikoen i ordningen reduseres noe. Vi mener likevel prisene er gode og lønnsomheten til Handelsbanken Liv er begrenset. I forsikringsundersøkelsen mente 79 % av medlemmene at ytelsene burde være kr eller mer. På spørsmål om prisfølsomhet mente 36 % at prisen burde ligge mellom kr per måned, mens 45,6 % var villig til å betale kr eller over kr 200. Handelsbanken Liv selger individuelle livs- og uføreforsikringer. Produktet markedsføres også som gjeldsforsikring. Under følger en prisoversikt for individuelle forsikringer basert på kr i forsikringssum for begge kjønn og ulike aldersgrupper. Snittalderen til NJs yrkesaktive medlemmer er i dag cirka 45 år. Prisforskjellene er store sammenlignet med den kollektive ordningen, jf de to prismatrisene ovenfor. Pris/utvalg Mann 35år Kvinne 35år Mann 45år Kvinne 45år Mann 55år Kvinne 55år Forsikringssum kr Administrative konsekvenser for NJ Premien til forsikringene trekkes sammen med kontingenten for de medlemmer som er på trekk. For de medlemmene som faktureres for kontingent direkte, må forsikringsordningen inkluderes. NJs sekretariat må administrere trekk og føre en oversikt over hvilke medlemmer som er med på forsikringen. Bafo vil bistå NJ i dette arbeidet, herunder etablering av nødvendige rutiner, skjematikk, systemer og forsikringsfaglig informasjon. Alle henvendelser fra medlemmene knyttet til forsikringsordningene vil håndteres av NJs forsikringskontor. Erfaringsmessig vil vi få henvendelser knyttet til: Spørsmål om dekninger og ytelser Bistand med begunstigelser Administrasjon av reservasjoner Bistand og oppfølging av skadesaker Bafo Forsikringsmegling AS 4

5 Basert på vår erfaring vil NJs oppgaver knyttet til administrasjon av en slik ordning kreve cirka et tredjedels årsverk i en driftsfase. Under etableringen vil det kreve noe mer. NJ står fritt til å finansiere denne kostnaden gjennom et administrasjonsgebyr på forsikringsordningen, noe mange andre fag- og yrkesorganisasjoner har valgt å gjøre. Et administrasjonsgebyr på kr 10 per måned gir kr 120 per år. Forutsatt at medlemmer blir med på ordningen vil dette generere kr til NJ. Dette bør kunne finansiere ett årsverk på NJs økonomi- eller medlemsavdeling. 10. Oppsummering Spørreundersøkelsen avdekket et behov hos medlemmene for bedre livs- og uføreforsikringer. Undersøkelsen hos bedriftene identifiserte at medlemmene i snitt har en gruppelivsforsikring med dekning for dødsfall på 13 G tilsvarende kr I dagens samfunn er dette en begrenset dekning hvis en forsørger skulle falle fra. Vi mener en god ordning bør ligge på minimum G. En mindre andel av medlemmene har dekning for engangserstatning knyttet til arbeidsuførhet. Inntektstapet blir vesentlig for medlemmer som blir uføre. En skattefri engangserstatning fra NJs ordning vil hjelpe på i en vanskelig periode til nedbetaling av gjeld eller finansiering av hverdagen. Ved innføring av en slik ordning kan alle yrkesaktive medlemmer bli med uansett helsetilstand. Medlemmene slipper å fylle ut en helseerklæring og ingen får helsereservasjoner. Medlemmer som ikke ønsker å være med på ordningen kan reservere seg ved innføringen eller på et hvilket som helst senere tidspunkt. Bafo Forsikringsmegling AS 5

6 Vedlegg 1 I tabellen følger et utvalg av fag- og yrkesorganisasjoner som har obligatoriske medlemsforsikringer med reservasjonsrett. Forbund Hovedorganisasjon Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring EL & IT Forbundet LO 5,5 G 5,5G (nedtrappende) - Forskerforbundet UNIO 6 G 80% (nedtrappende) 45 G Lederne Frittstående % (nedtrappende) Norsk Arbeidsmannsforbund LO 4 G 4 G (nedtrappende) - Norsk Fysioterapeutforbund UNIO % (nedtrappende) Politiets Fellesforbund UNIO % (nedtrappende) Utdanningsforbundet UNIO 5 G - 36 G Vedlegg 2 Antall dødsfall på 1G ordningen har hatt en negativ utvikling de siste årene. Selv justert for medlemsvekst øker frekvensen på dødsfall. Tabellen under viser statistikk for perioden 2000 til og med august Opptjent premie er inntekten til forsikringsselskapene, mens skadekostnaden er erstatningene. I 2007 hadde ordningen en skadeprosent på 105 prosent. Det vil si at for hver krone forsikringsselskapet har fått inn i premie har de utbetalt en krone og 5 øre i erstatning til etterlatte. Årgang Opptjent premie Antall medlemmer Antall dødsfall Total kostnad Skadeprosent % % % % % 2008* % Totalt % * Tall per august 2008 Vedlegg 3 Tabellene under viser ytelser per aldersnivå for to alternative forsikringssummer, henholdsvis kr og kr i forsikringssum for dødsfall. Dekningene for uførhet nedtrappes med alder. Dekningseksempel kr Alder Dekning liv Dekning uførhet Alder Dekning liv Dekning uførhet 25 år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr Bafo Forsikringsmegling AS 6

7 Dekningseksempel kr Alder Dekning liv Dekning uførhet Alder Dekning liv Dekning uførhet 25 år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr år kr år kr kr Bafo Forsikringsmegling AS 7

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2011 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer til små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har i samarbeid med Bafo Forsikringsmegling AS

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer