Medlemsforsikringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsforsikringer 2015 1"

Transkript

1 Medlemsforsikringer

2 Kjære medlem! medlemmene til en gunstig pris. På våre nettsider kan du lese mer om Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller medlemsforsikringene, og du kan også nå ni ulike forsikringer. I tillegg har vi bestille forsikringer når du er innlogget på egne studentforsikringer. din egen forsikringsside. Den obligatoriske grunnforsikringen Vårt forsikringskontor gir rådgivning for våre medlemmer er et viktig - uten at du blir utsatt for kjøpepress. sikkerhetsnett som tilbys til en svært Akademikerforbundets forsikringskontor har nå tilbudt medlemmene forsikringer siden Akademikerforbundet har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig for gunstig pris. Det er livsforsikring, Medlemsforsikringene gir deg et bredt uføreforsikring og familieulykkes- tilbud til en lavere pris. Dette gjør det forsikring i én pakke, og du enda mer lønnsomt å være medlem i får forsikringen uten å levere Akademikerforbundet - både som student, helseerklæring. yrkesaktiv og pensjonist. Medlemmer som IKKE ønsker å bli med på Med vennlig hilsen forsikringen, kan reservere seg. Et stadig stigende antall medlemmer i vårt Alfred Sørbø forbund benytter seg av forsikringsordningene. forbundsleder Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. BEGUNSTIGELSE GRUNNBELØPET 2 KORTVERSJON Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt en eventuell dødsfallerstatning etter deg, og du Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset 1. mai 2014 er beløpet kr og forsikringsvilkårene som legges til grunn. du får fra Akademikerforbundets forsikringskontor.

3 Medlemsforsikringene er billigst og best! Akademikerforbundet har ca forsikringene. Det kan kanskje du også gjøre? Dette rydder vi opp i uten noen kostnader for medlemmer. Når vi forhandler på vegne av Ring oss, så tar vi en gjennomgang av de deg! alle våre medlemmer oppnår vi priser og forsikringene du har. Vi avdekker ofte dobbelt- betingelser som er bedre enn du kan oppnå dekninger og unødvendige forsikringer som Ta kontakt med forsikringskontoret som privatperson. medlemmene har betalt for i årevis. Samtidig på tlf , eller på e-post Derfor tør vi påstå at medlemsforsikringene er mangler ofte viktige dekninger i familiens billigst og best. forsikringsavtaler. Vi har administrert medlemsforsikringene i mange år, men vi har ikke hatt en eneste tvistesak som har havnet i retten. Det er også en av fordelene ved å være med i et større forsikringskollektiv: Du står aldri alene mot forsikringsselskapet. Du har tyngden av andre medlemmer i ryggen, og et forsikringsfaglig miljø på forsikringskontoret som passer på at din sak blir behandlet korrekt i forhold til forsikringsvilkårene. Prisene på våre medlemsforsikringer er Trine Solberg, Sindre Torsnes Johansen, Bent Øvergaard og Irene Myhre treffer du på vårt så gunstige at mange sparer inn hele forsikringskontor. medlemskontingenten ved å benytte seg av Gjør-det-selv! Du kan selv sjekke hvilke medlemsforsikringer du er med på via våre nettsider Logg inn i høyre meny, så kan du se hva du har, og du kan bestille det du mangler der og da. Er du usikker på dekningene på noen av forsikringene finner du svaret på forsikringssidene. Her er alle vilkårene under hver forsikring, og vi har også lagd spørsmål & svar med de problemstillingene som oftest blir stilt av medlemmene. I løpet av første halvår 2015 ferdigstilles nye og mer moderne forsikringssider. Følg med! MEDLEMSFORSIKRINGENE Akademikerforbundet er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Bafo Forsikringsmegling AS (orgnr ) etter avtale med Akademikerforbundet. 3

4 OBLIGATORISKE FORSIKRINGER UTEN HELSEERKLÆRING Livsforsikring - uføreforsikring - ulykkesforsikring Alle medlemmer med unntak av studentmedlemmer er med på den obligatoriske forsikringen, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av tre deler: Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring. Pris Kr 140 per mnd. Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Ved dødsfall blir forsikringssummen på Forsikringen gir en engangsutbetaling om du Forsikringen dekker deg og familien etter kr utbetalt til de etterlatte. får innvilget minst 50 % varig uførepensjon ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele fra folketrygden. Forsikringen utbetales Forsikringssummen avhenger av familiens verden, ut det år du fyller 67. også dersom du har mottatt minst 50 % sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved Dersom du ikke har oppnevnt særskilt sykepenger/arbeidsavklaringspenger i % invaliditet utbetales hele begunstiget, eller disponert over måneder sammenhengende, og er innvilget en forsikringssummen. Ved delvis invaliditet forsikringssum i testament, utbetales slik stønad for ytterligere 12 måneder. følger erstatningen invaliditetsgraden. forsikringssummen til dine etterlatte i Forsikringssummen på uføreforsikringen er følgende rekkefølge: 80 % av livsforsikringen på kr Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: Beløpet trappes ned med 2 prosentpoeng 1. Enslig medlem kr hvert år etter fylte 25 år. 2. Medlem kr Ektefelle/partner/samboer kr Ektefelle/partner/samboer* (*Jf. samboerdefinisjon side 5) 2. Livsarvinger BEHOV Du kan ha behov for forsikringer utover den obligatoriske grunnforsikringen. Les mer i brosjyren om frivillige personforsikringer; livs- og uføreforsikring, kritisk sykdom, behandlingsforsikring, barneforsikring og ulykkesforsikring. Du kan sikre deg og din familie til meget gunstige medlemsbetingelser. Eks.: Et medlem som er henholdsvis 3. Medlem kr , 40 eller 50 år vil få utbetalt følgende: Ektefelle/partner/samboer kr år: kr Barn* kr år: kr Medlem kr år: kr Barn* kr *Forsikringssummen gjelder per barn. Karenstid: Selskapet dekker ikke arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid at selskapets ansvar begynte å løpe, og som og fritid. Ved utenlandsopphold gjelder skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder ved innmelding i forsikringsordningen, og som forsikringen ut det året de fyller 21 år. det må antas at du kjente til. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 67 år. Behov for høyere forsikringssummer? Se side 6. Dekning medisinsk invaliditet behandlingsutgifter benbrudd og brannskade ombygging av bolig dagpenger ved sykehusopphold erstatning ved barns dødsfall ved ulykke Livs og uføreforsikringen leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg Forsikring. 4

5 FRIVILLIGE FORSIKRINGER MED HELSEERKLÆRING: Livsforsikring og uføreforsikring KAN DEKKE MER ENN 2,1 MILLIONER Akademikerforbundets livs - og uføreforsikringer dekker ulike behov. Du og ektefelle/samboer har derfor flere valgmuligheter: Dere kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Dere kan velge mellom 12 G eller 24 G i forsikringssum. Spar penger Livs og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring. Vårt tilbud er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring, og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Du kan spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene! Livsforsikring Uføreforsikringen Du kan forsikre deg selv og ektefelle/samboer Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uførepensjon fra for 12 G eller 24 G. Erstatningen avtrappes folketrygden. Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/ etter fylte 50 år, (se eksempler i tabellen) og arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget en slik stønad for opphører ved fylte 70 år. ytterligere 12 måneder. Utbetaling til etterlatte Slik blir erstatningen ved forsikringssum 24 G: Dersom medlemmet ikke har oppnevnt Alder særskilt begunstiget, utbetales Tom 50 år kr G 55 år kr G 60 år* kr G 65 år kr G 70 år kr G forsikringssummen til medlemmets ektefelle/ samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet. Forsikringen utbetales ved dødsfall uansett årsak, og gjelder i arbeid og fritid over hele verden. Forsikringssum Antall G *Uføredekningen opphører ved fylte 60. Dekningen til 70 gjelder bare livsforsikringen. Erstatningen nedtrappes etter fylte 51 år, både ved uførhet og død. Priser og påmeldingsskjema med helseerklæring finnes på midtsidene. Forsikringene leveres av Storebrand. SAMBOERDEFINISJON Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen. NORMAL UTBETALINGSREKKEFØLGE Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/partner/samboer* (*Jf. samboerdefinisjon ovenfor) 2. Livsarvinger 5

6 Ulykkesforsikring - for hele familien Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den Dekningsområde obligatoriske forsikringen (side 4). Begge forsikringene gir erstatning: Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden det er ingen samordning eller avkortning. Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/partner og barn under 21 år Bor du i en relativt vanlig husholdning sammen med ektefelle/samboer, Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko og ett barn eller to? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på med høye nok forsikringssummer! Denne frivillige ulykkesforsikringen, skadetidspunktet, (se tabellen) sammen med den nevnte obligatoriske, vil kunne være en perfekt Dekning kombinasjon for deg og din familie. Medisinsk invaliditet Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk Benbrudd og brannskade invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikrings- Behandlingsutgifter vilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og Ombygging av bolig brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold? Dagpenger ved sykehusopphold Erstatning ved barns dødsfall ved ulykke Familie sammensetning Medlem Enslig 60 G (kr ) Medlem med ektefelle/samboer 30 G (kr ) Medlem med barn 30 G (kr ) Medlem med ektefelle og barn 20 G (kr ) Ektefelle/samboer Per barn 30 G (kr ) 36 G (kr ) 20 G (kr ) 26 G (kr ) 1 G = kr Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr Blir du 10 % invalid får du 10 % av erstatningen, kr Ulykkesforsikringen er frivillig, og kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen. Det er ingen samordning eller avkorting av erstatningene, selv om du har begge dekningene. Prisen er kr 995 per år. Forsikringen leveres av Tryg. Ulykkeseksempel Medlem som har ektefelle og barn blir utsatt for bilulykke. Kun medlemmet blir skadet og erklært 50 % medisinsk invalid. Medlemmet har både obligatorisk ulykkesforsikring (side 4) og har i tillegg kjøpt frivillig ulykkesforsikring. Erstatningen blir som følger: kr fra obligatorisk forsikring og kr fra den frivillige. Samlet erstatning kr (Ved andre familiesammensetninger vil erstatningen kunne bli høyere.) INVALIDITET Med medisinsk invaliditet menes Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid. 6

7 Kritisk sykdom KAN DEKKE INNTIL 1 MILLION Over nordmenn rammes av alvorlig komme gjennom, eller du kan rett og slett ta sykdom hvert år, og sykdom rammer som en lang ferie for å komme til hektene igjen. regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning som gir erstatning dersom Kun nye sykdommer du blir rammet av en av de sykdommene eller Forsikringen dekker ikke sykdommer som har diagnosene som forsikringen dekker. vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at du søkte om forsikringen. Dette er noen av de sykdommene som er dekket: Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Alvorlig kreftsykdom Nyresvikt Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr , maksimalt 5 klosser (kr 1 million), Vilkårene til Kritisk sykdom finner du på Der finner du også søknadsskjema med helseerklæring i venstre meny. Priser Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Dette er prisen per kloss á kr : Alder Pris per kloss á kr >30 Kr år Kr år Kr 686 Helseerklæring finner dere på midtsidene i år Kr 986 brosjyren år Kr år Kr år Kr år Kr både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Alternativ behandling? Erstatningen kan f. eks. benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på Kritisk sykdom bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdom som et supplement til uføreforsikring. Forsikringen leveres av Storebrand. 7

8 Innboforsikring De fleste har store verdier i hjemmet gjerne erstatningsansvar og rettshjelp for deg som noe virkelig verdifullt. Vår Innbo Ekstra dekker mer enn man tror. Skulle uhellet være ute, privatperson. slike skader i hele Norden. viktig å ha en god forsikring med høy nok Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi Forsikringen dekker blant annet: forsikringssum. den dekker flere skadetilfeller og har høyere Skade forårsaket av dyr Innboforsikringen vår dekker de vanligste grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige Skade inntruffet under flytting skadene som brann-, natur-, vann- og innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd Tyveri av låst sykkel inntil kr tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under Gjenstander som faller ned i hele Norden når du tar de med deg ut av transport eller av en vilter hund. Som oftest er Varetilhenger til personbil - inntil kr hjemmet ditt. Forsikringen dekker også det småting, men en dag skjer det kanskje med Tyveri og hærverk på privat uteareal vil det være mye som går tapt. Det er derfor - inntil kr Pris Prisen på forsikringen bestemmes av bosted, og du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer. Sone 1 er Oslo. Sone Kr Kr 1 mill Kr 1,5 mill Kr 2 mill Kr 3 mill Sone 1 kr 772 kr kr kr kr Sone 2 kr 656 kr 824 kr kr kr Asker, Bærum, Oppegård, Nesodden, Ski, Sone 3 kr 524 kr 680 kr 847 kr kr Skedsmo, Lørenskog og Nittedal. Student Sone 2 er Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Sone 3 er resten av landet. kr 567 Egenandel Standard egenandel er kr Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Reiseforsikring Forsikringen omfatter ferie-, fritids- og Forsikringen dekker blant annet: tjenestereise for medlemmet, og ferie- og reisegods med inntil kr per person fritidsreiser for medlemmets ektefelle/samboer avbestilling kr per person og hjemmeboende barn ut det året barnet fyller reisesyke og eventuell hjemtransport ved 21, dersom du har kjøpt familiedekning. sykdom uten beløpsbegrensning Forsikringen gjelder for medlemmets barn, evakuering uten beløpsbegrensning og barn av medlemmets ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av Egenandel sine foreldre. Det er ingen egenandel ved skade på reise- Forsikringen gjelder også for barnebarn og forsikringen, bortsett fra kr fra og med fosterbarn som bor fast hos medlemmet. andre skadetilfelle som gjelder mobiltelefon. Adopterte barn er omfattet av forsikringen fra foreldrene har overtatt den daglige omsorgen. Dekning Pris Reiseforsikring én person: kr 881. Reiseforsikring familie: kr Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. I tillegg dekker den tjenestereiser for medlem, og reiser til og fra arbeidsstedet. Reiseforsikringen gjelder ikke hjemme, på arbeidssted/studiested, eller på ekspedisjonslignende reiser. 8 Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

9 Barne- og ungdomsforsikring Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Pris Prisen per år er kr Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr Erstatning ved arbeidsuførhet Dette er noen av de øvrige dekningene: Barnets alder ved start 3 md år kr hvis forsikrede rammes av Forsikringens varighet 3 md år sykdom eller ulykkesskade som medfører en Dekker ulykke Ja Dekker sykdom Ja Medisinsk invaliditet ved ulykke Inntil kr Medisinsk invaliditet ved sykdom Inntil kr Erstatning for uførekapital kan først komme til Behandlingsutgifter ved ulykke Inntil kr utbetaling etter fylte 18 år. Erstatning ved dødsfall Kr Alvorlige tilstander Dagpenger ved sykehusopphold Kr 400 per dag i inntil 365 dager Barnet er dekket ved at det gis en erstatning Merutgifter ved langvarig pleie Inntil kr per år i inntil 5 år Ombyggingsstønad Inntil kr Arbeidsuførhet Kr Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander Kr Forsikringen gir rett til utbetaling av arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. på kr dersom det konstateres kritiske sykdommer som f. eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader. Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved langvarig sykehusopphold for barnet. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Fra 10. dag på sykehus gir forsikringen en erstatning på kr 400/dag i inntil 365 dager. HVORFOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING? Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske fremtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av f. eks. dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, ombygging av bolig etc. Husk at du kan forsikre dine barn helt til de fyller 18 år. 9

10 Behandlingsforsikring Ventetiden på nødvendige undersøkelser og skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen Helseerklæring behandlinger i det offentlige helsevesenet kan fysikalsk behandling, og også psykolog- og Du må levere godkjent helseerklæring for å være lang. Ved å inngå avtale om Behandlings- krisehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for bli med på Behandlingsforsikringen. Skjema forsikring, garanterer forsikringen at du innen traumatiserende hendelser. for dette finner du i venstre meny på våre 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, Komplette forsikringsvilkår finner du på nettsider. Du kan også ringe til Akademiker- behandlet eller operert for den sykdommen forbundets forsikringskontor på eller ulykkesskaden du har. Solide aktører eller sende en e-post til og be om å få skjema tilsendt. Det å vente lenge på behandling er i seg Tryg som leverer behandlingsforsikringen selv belastende og kan føre til langtidssyke- - har knyttet avtaler med kjente aktører i fravær. Kommer du raskt til god og effektiv helse-norge. De benytter seg blant annet av Pris behandling, kan det gi kortere (eller ingen) Aleris Helse, Volvat Medisinske Senter, Unilabs Prisen er lik for alle medlemmer i Akademiker- sykemeldingsperiode og bidra til at du kommer Norge AS, Curato AS, NIMI og Feiringsklinik- forbundet, uansett alder og kjønn. raskere tilbake i jobb, på trening og i hverdagen ken. Selskapet har også avtaler med klinikker i Du kan også kjøpe forsikringen til samme pris ellers. Sverige, Danmark og Tyskland, og pasientene for ektefelle/samboer, og du kan være med i blir behandlet på det sykehuset hvor de ordningen helt til du blir 70 år. Sykdom og skade Forsikringen dekker utgifter til nødvendig har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen. medisinsk behandling ved sykdom og ved Prisen per år er kr Forsikringen leveres av Tryg Forsikring. Studentforsikringer - med gratis ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Innboforsikring Uføreforsikring og livsforsikring Som studentmedlem får du en ulykkesfor- Studentpris er kr 567. Studenter som blir arbeidsuføre må regne med sikring som betales av Akademikerforbundet. Da er du dekket for inntil kr 1 million. å leve resten av livet nærmest som minste- Forsikringen opphører senest ved utgangen av Les mer om dekningene på innboforsikringen pensjonister. Du kan skaffe deg en økonomisk det kalenderår du fyller 30 år. på side 8. buffer ved å kjøpe uføreforsikring. Forsikringen gjelder 24/7 i hele verden Reiseforsikring også på studiestedet Dersom du har felles gjeld med din samboer/ ektefelle, er det viktig å sikre din kjære dersom Du kan kjøpe en av markedets beste reisefor- du skulle falle fra. Dette kan du løse med en Invaliditetsgrad fra 1 % gir rett til erstatning sikringer hos oss. Forsikringen dekker deg på livsforsikring. Inkluderer benbrudd, brannskade, enkeltreiser inntil 90 dager! dagpenger ved sykehusopphold ut over 5 døgn Forsikringen er nærmere beskrevet på side 8. Behandlingsutgifter inntil kr Tilbudet gjelder også din ektefelle/samboer. Eksempel for medlem under 30 år: Forsikringen dekker ulykkesskader som Reiseforsikring én person: kr 881. Ved dekning 12 G (kr ) i fører til varig medisinsk invaliditet, og Reiseforsikring familie: kr forsikringssum, både ved dødsfall og uførhet, forsikringssummen er kr 1 million. er samlet pris kun kr 814 per år. Benytt påmeldingsskjema midt i brosjyren. 10

11 Forsikringsinformasjon for seniormedlemmer Hvor lenge gjelder forsikringene? Hva slags forsikringer kan jeg ha som pensjonist? Innboforsikring inntil 3 millioner Alle trenger en innboforsikring, og rimeligere og bedre enn den du Det er ikke like enkelt å holde orden på alle detaljer om forsikring. får her finner du neppe andre steder. Du kan velge mellom fem ulike Vi gir deg her en kort beskrivelse av de reglene som gjelder for våre forsikringssummer fra kr til 3 millioner. medlemsforsikringer. Prisen avhenger av valgt dekningssum og bostedsadresse. Det er ingen aldersgrense på innbodekningen, den kan du beholde Varighet obligatorisk forsikring med reservasjonsrett så lenge du er medlem i Akademikerforbundet. Uføreforsikringer gjelder til 60 år Livsforsikringen gjelder til 67 år Les om innboforsikringen og sjekk pristabellen på side 8. Ulykkesdekningen gjelder til 67 år Varighet frivillig livs- og uføreforsikring Reiseforsikring dekker 90 dagers tur! Som pensjonist kan du reise ofte, langt og lenge. Uføreforsikringen gjelder til 60 år Da passer vår helårs reiseforsikring perfekt: Livsforsikringen gjelder til 70 år Du kan være på tur i 90 dager sammenhengende, uten å betale noe ekstra. Varighet frivillig ulykkesforsikring og behandlingsforsikring Familiedekning koster kr for hele Forsikringene gjelder til 70 år Trenger du forsikring bare for deg selv koster det kr 881. Varighet kritisk sykdom Les mer på side 8. Forsikringen gjelder til 67 år Opphørsalderen er til utgangen av det året du fyller 60, 67 eller 70 år. Private skadeforsikringer 24 % rabatt Samarbeidsavtalen mellom Akademikerforbundet og Tryg gir deg som medlem inntil 24 % rabatt på private skadeforsikringer. Med private skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Ta kontakt med Tryg på eller på e-post så får du et tilbud på dine forsikringer. Husk å oppgi at du er medlem i Akademikerforbundet, så får du den avtalte rabatten fratrukket med en gang. Har du de gamle forsikringsbevisene foran deg når du ringer, er det gjort på få minutter å regne et tilbud. Tilbudet får du tilsendt på e-post, så kan du studere det i ro og mak før du svarer. Det er 30 dagers oppsigelsesfrist på private skadeforsikringer, såfremt du ikke sier opp akkurat ved hovedforfall. Tryg ordner alt det praktiske med flyttingen; oppsigelse i gammelt selskap og eventuell refusjon av premie, og starter de nye forsikringene når de gamle løper ut. 11

12 Profesjonell bistand i lokale lønnsforhandlinger i arbeidsrettslige spørsmål i konfliktløsning ved omorganisering Akademikerforbundet Tollbugata Oslo Tlf E-post: Vi gir deg variert kurstilbud kunnskapsrikt nettverk ledersamlinger gode medlemsforsikringer medlemsbladet Signaler elektronisk nyhetsbrev Vi tilbyr også studentmedlemsskap! Akademikerforbundets forsikringskontor Boks 1344, Vika 0113 Oslo Tlf E-post: Tryg Boks Bergen Tlf E-post: Storebrand Postboks Lysaker Tlf

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2015 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2015

Forskerforbundets forsikringer 2015 Forskerforbundets forsikringer 2015 Gratis forsikringssjekk! Visste du at du får gratis rådgivning i de fleste forsikringsspørsmål fra Forskerforbundets forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring

www.nj.no/forsikring Godt å vite Alt om NJs forsikringer og din personlige forsikringsside finner du på www.nj.no/forsikring Godt å vite Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 2 Innhold: Seks gode forsikringer

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper.

PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. PF Forsikring forsikrer deg, ektefelle, barn og alt du eier. Til priser du neppe finner i andre selskaper. Kontakt oss! PF Forsikring 23 16 31 00 forsikring@pf.no 1 To nye forsikringer for to kroner måneden!

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no. Ajourført januar 2010 BFO er stolte av, også i år, å kunne presentere en utvidelse av BFO-pakken slik at den fremstår enda mer gunstig enn tidligere. I år har vi inkludert identitetstyveri i BFO-pakken. Les mer om ID-tyveri

Detaljer

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8

LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 1 INNHOLD LIVSFORSIKRINGER Livsforsikringspakke... Side 3 Utvidet livsforsikring... Side 6 Barneforsikring... Side 8 SKADEFORSIKRINGER Skadeforsikringer... Side 10 Reiseforsikring... Side 12 Innboforsikring...

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no

Medlemsforsikringer. Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Medlemsforsikringer Når kvalitet og pris er viktig! les mer på www.bfo.no Ajourført januar 2008 BFOs medlemsforsikringer www.bfo.no BFO-pakken: Forsikring ved dødsfall, uførhet og ulykke BFOs kollektive

Detaljer

NSFs Medlemsbrosjyre 2012

NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. Pins, brevark & Visittkort NSFs Medlemsbrosjyre 2012 Myriad Pro Regular: Tekst til brødtekst og webadresser Forsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norges Offisersforbund Norges Offisersforbund (NOF)... er Norges eldste arbeidstakerorganisasjon i Forsvaret. NOF er et fremtidsrettet og troverdig forbund med fokus

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter

FORSIKRINGER. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter FORSIKRINGER Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvarets mediesenter 2015 Hvor mange av de som ble skadet i trafikken i 2014 tror du tenkte at ingenting kunne skje dem? 2 Informasjonen i denne brosjyren er ikke

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet har i dag ca 32.000 medlemmer i mange forskjellige

Detaljer