Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune"

Transkript

1 Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune

2 Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis det inntreffer en skade. Forsikringene er i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring og Hovedtariffavtalens 10 og 11, samt inngått forsikringsavtale mellom Vestfold fylkeskommune og KLP Skadeforsikring, og omfatter: Gruppelivsforsikring gir erstatning til etterlatte hvis du dør. Yrkesskadeforsikring gir erstatning hvis du blir arbeidsufør, invalid eller dør som følge av arbeidsulykke eller yrkessykdom. Ulykkesforsikring i fritid (frivillig ordning) gir erstatning ved invaliditet og død som følge av en ulykke i fritiden. Reiseforsikring på godkjente tjenestereiser gir erstatning hvis du blir syk, utsettes for ulykke eller blir frastjålet reisegods når du er på tjenestereise. For fullstendig informasjon om forsikringsdekningene vises til dokumentene i forsikringsavtalen og aktuelle forsikringsvilkår. 2

3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? Nye arbeidstakere er med i ordningen fra ansettelsesdato. Arbeidstakere som slutter eller går over på alderspensjon trer automatisk ut av ordningen ved fratredelsen. Uførepensjonister er omfattet av gruppelivsforsikringene, til de når aldersgrensen for stillingen de hadde. Forsikringspremien: Alle premier betales i sin helhet av fylkeskommunen, dog med unntak av ulykke fritidsforsikring. Forsikringssum: I henhold til den til enhver tid gjeldende tariffavtale/lov om yrkesskadeforsikring. Når en skade inntreffer: Melding om skade/sykdom/død skal uten ugrunnet opphold meldes til nærmeste personalansvarlige, som vil sørge for at saken meldes videre til KLP Skadeforsikring, NAV m.v. I forbindelse med dødsfall eller uførhet er det også viktig å ta kontakt med den aktuelle pensjonsordning og NAV med hensyn til spørsmål om eventuell etterlattepensjon, barnepensjon, uførepensjon m.v. Ved behov for direkte kontakt med KLP Skadeforsikring finner du aktuelle telefonnumre og e-postadresser på siste side i denne brosjyren. 3

4 Definisjoner Barn Med barn menes forsikredes egne barn eller adoptivbarn. Aldersbegrensning er definert i Hovedtariffavtalen. Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Samboer Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de to siste år. Dette gjelder ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Partnerskap Som partnere forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, jfr. Lov om registrerte partnere av 30. april Ervervsuførhet: Med ervervsuførhet menes at du blir arbeidsufør og helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid. Medisinsk invaliditet Med medisinsk invaliditet menes varig skade/lyte av medisinsk art. Denne trenger nødvendigvis ikke å påvirke arbeidsevnen til den forsikrede. Folketrygdens grunnbeløp Et sentralt begrep i forsikringsordningen er folketrygden grunnbeløp (G). Grunnbeløpet er gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeksen og reallønnsutviklingen. Regulering av G skjer normalt 1. mai hvert år, og vedtas av Stortinget. Per 1.mai 2009 utgjør G kroner

5 Gruppelivsforsikring Hvem forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for alle ansatte. Forsikringen gjelder også for - arbeidstakere som mottar attførings-/uførepensjon - arbeidstakere i permisjon inntil 12 måneder forutsatt at de ikke er midlertidig ansatt hos annen arbeidsgiver - vernepliktige - lærlinger med lærekontrakt Hva forsikringen omfatter Forsikringen gir en engangserstatning til etterlatte. Den gjelder hele døgnet og erstatning utbetales uavhengig av dødsårsak. Hvor mye utbetales? - Forsikringssummen vil fram til fylte 50 år være 10 G (G = folketrygdens grunnbeløp). - Fra fylte 51 år reduseres forsikringssummen med 0,5 G pr år. - Fra fylte 60 år og frem til opphør er forsikringssummen 5 G. - For lærlinger skal forsikringssummen utgjøre halvparten av forsikringssummen for ordinære ansatte. Hvem utbetales erstatningen/forsikringen til Retten til forsikringssummen er fastsatt i Hovedtariffavtalens 10 og er som følger i ugjenkallelig rekkefølge: Avdødes ektefelle eller registrert partner Samboer Barn under 25 år (barn skal alltid minimum ha 40 % av erstatningen) Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde Dersom det ikke er etterlatte som nevnt over, utbetales 2 G til dødsboet. For mer utfyllende informasjon om gruppelivsforsikringen og individuell fortsettelsesforsikring, se 5

6 Yrkesskadeforsikring Hvem forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for samtlige ansatte og folkevalgte/ombudsmenn under tjeneste for fylkeskommunen. Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter yrkesskader og yrkessykdommer som har oppstått i arbeidstiden, under utførelse av arbeid på arbeidsstedet. I tillegg omfatter forsikringen skader som oppstår på direkte reise mellom hjem og arbeidssted/oppdragssted. For at en skade eller sykdom skal gi rett til erstatning, må den være godkjent som yrkesskade/yrkessykdom etter Rikstrygdeverkets bestemmelser. Belastningslidelser som slitasje, belastningsskader, gikt m.v. blir normalt ikke regnet som yrkesskade/yrkessykdom. Hvor mye utbetales Med hjemmel i lov om yrkesskadeforsikring er det utarbeidet egne forskrifter om standard erstatning der den skadelidtes alder, inntekt og uføregrad legges til grunn. Til utbetaling som engangsbeløp kan utbetales: Tapt inntekt fram til oppgjørstidspunktet Tap i fremtidig erverv Merutgifter påførte og framtidige Menerstatning Dødsfallerstatning I henhold til gjeldende hovedtariffavtale kan utbetales: Erstatning ved arbeidsuførhet, avhengig av uføregrad - inntil 15 G Menerstatning ved invaliditet, avhengig av invaliditetsgrad - inntil 3 G Dødsfallserstatning, avhengig av forsørgerbyrde - inntil 15 G Merk: I de tilfeller der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter den til enhver tid gjeldende tariffavtale enn etter Lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter loven. Hvem utbetales forsikringen/erstatningen til: -Ved uførhet utbetales forsikringen til skadelidte. -Ved dødsfall utbetales forsikringen til etterlatte i henhold til den til enhver tid gjeldende tariffavtale og yrkesskadelov. 6

7 Rettigheter ved fratreden før pensjonsalder: Ved fratreden opphører yrkesskadeforsikringen å gjelde, dog med unntak av de skader som er blitt konstatert under ansettelsesforholdet. Ulykkesforsikring fritid Hvem forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for ansatte som har valgt å være med i den frivillige ulykkesforsikringsordningen de som ikke har reservert seg. Hva omfatter forsikringen Forsikringen omfatter ulykkesskader som inntreffer i fritiden hvor som helst i verden. Uten særskilt avtale dekker forsikringen ikke skade som skyldes krig, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av offentlig orden. Med ulykkesskade menes skade på kroppen voldt ved en plutselig ytre begivenhet (ulykkestilfelle), som inntreffer i forsikringstiden. Videre omfatter ulykkesforsikringen behandlingsutgifter etter ulykkesskade. Egenandel ved behandlingsutgifter er kroner per skadetilfelle. Ulykkesskade som inntreffer under utøvelse av fritidsaktiviteter og sport er dekket, dog med unntak av aktiviteter som innebærer særlig risiko for skade. Unntatte aktiviteter er for eksempel boksing, bryting, judo, dykking, bandy, ishockey, hang-/ paragliding, fallskjermhopping m.v. Hvor mye utbetales: Erstatning ytes avhengig av skadelidtes ervervsuførhet og invaliditetsgrad. For at skade skal gi rett til ervervserstatning, må den være godkjent som varig. Forsikringssummen fastsettes i henhold til folketrygdens grunnbeløp (G): Erstatning ved livsvarig ervervsmessig uførhet - inntil 15 G Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet - inntil 3 G Erstatning ved død - inntil 15 G Hvem utbetales forsikringen / erstatningen til - Ved invaliditet / uførhet utbetales forsikringen til forsikrede. - Ved dødsfall utbetales forsikringen til ektefelle / samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Rettigheter ved fratreden før pensjonsalder Ulykkesforsikringen opphører å gjelde ved fratreden. 7

8 Tjenestereiseforsikring Hvem forsikringen gjelder Forsikringen gjelder ansatte folkevalgte/ombudsmenn på tjenestereise for fylkeskommunen. Når en skal på tjenestereise, bør en ha med reiseforsikringskort som fås ved henvendelse til Fylkesrådmannens stabsavdeling arbeidsgiverseksjonen. Hva omfatter forsikringen Forsikringen omfatter reiseskader som inntreffer på reiser foretatt i regi av fylkeskommunen. Den gjelder i hele verden på enkeltreiser med varighet inntil 45 dager. Reiser skal forhåndsgodkjennes av den som har fullmakt til å godkjenne reiser ved de enkelte virksomheter. Dersom reiser går til områder der risikoen for ulykker/sykdommer er stor, skal melding gis til forsikringsselskapet før reisen. Nyttig informasjon ved skade / sykdom i utlandet: Ved sykehusopphold eller legebehandling dekkes utgifter direkte fra forsikringsselskapet. Dersom sykehus eller lege krever garanti for at utgiftene betales av KLP Skadeforsikring, kan de ringe selskapet for å få dette bekreftet. Telefonnumre er oppgitt på reiseforsikringskortet. Ved skade på reise i utlandet kan også SOS International i København kontaktes. Telefonnumre er oppgitt på reiseforsikringskortet. 8

9 Hvor mye utbetales Ved skade som inntreffer på reiser dekker forsikringen: Forsikringssum Reisegods Avbestillingsforsikring Reiseansvar Reisesyke Reiseulykke død/invaliditet Hjemtransport Inntil kroner Inntil kroner Inntil kroner Ubegrenset Inntil kroner Ubegrenset Det trekkes ingen egenandel ved skade. Hvem utbetales forsikringen/erstatningen til - Forsikringen utbetales til skadelidte, dog med unntak av skade på reisegods som tilhører arbeidsgiver. - Ved dødsfall skjer utbetaling til ektefelle/samboer, subsidiært arvinger etter lov eller testament. 9

10 Generelt Når skade inntreffer Ved alvorlige hendelser skal KLP Skadeforsikrings oppgjørsavdeling kontaktes I kontortiden telefon: Alarmtelefon utenfor kontortid telefon: Ved skader på reise i utlandet SOS International i København telefon: e-post: Skjemaer for å melde skade til forsikringsselskapet finner du på internett: Meld skade Utfylt skademelding sendes: KLP Skadeforsikring AS Postboks 1733 Vika 0121 Oslo Henvendelser KLP Kundeservice telefon: Svarer på generelle spørsmål om forsikringene e-post: KLP Skadeoppgjørsavdeling telefon: e-post: 10

11 11

12 KLP Skadeforsikring AS Pb Vika, 0121 Oslo E-post: Hovedkontor Stensberggt. 27, Oslo Tlf: Faks: Dette er KLP Skadeforsikring KLP Skadeforsikring AS har eksistert som et heleid datterselskap av konsernet KLP siden Vi er markedsleder og totalleverandør av skadeforsikringer til offentlig sektor. I tillegg forsikrer vi et stigende antall virksomheter og bedrifter. Vi har også sterk vekst i forsikringer til borettslag og sameier, buss- og transportselskaper.

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer