Informasjon Personalforsikringer 2010 Ansatte og elever

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon Personalforsikringer 2010 Ansatte og elever"

Transkript

1 Informasjon Personalforsikringer 2010 Ansatte og elever Side 1 av 28

2 Forord Vedlagt følger informasjon om de personalforsikringer du har som ansatt i Buskerud fylkeskommune Formålet med brosjyren er at du som ansatt/elev/foresatt får et oppslagsverk som beskriver alle forsikringsmessige dekninger du har som ansatt/elev i Buskerud fylkeskommune. Gjennom denne brosjyren får du også vite hvilke dekninger du ikke har i fylkeskommunen slik at du selv kan avgjøre hvilke egne forsikringer du skal ha Informasjonsbrosjyren revideres årlig basert på endringer i vilkår, lov- og tariffavtaler. Siste versjon av brosjyren vil være tilgjengelig på fylkeskommunens intranettsider Fylkeskommunens forsikringsavtaler blir utstedt som konsernavtale og sendes direkte til fylkeskommunens forsikringskontakt for personforsikring Vi gjør oppmerksom på at vedlagte informasjonsbrosjyre ikke er uttømmende i forhold til gjeldende lover, vilkår og sikkerhetsforskrifter. Skulle det være spørsmål om dekningsomfang, skader m.v. ber vi om at de personer som er oppgitt på side 7 kontaktes. Store oppgaver skal en ta fatt på ikke overveie Julius Cæsar Side 2 av 28

3 Innholdsfortegnelse Generelle opplysninger Forsikringsgivere, egenandel, forsikringspremier m.m Side 4 Dekningsmatrise Side 4 Personforsikring Gruppelivsforsikring Side 5 Yrkesskadeforsikring Side 7 Ulykkesforsikring i fritid ansatte Side 9 Ulykkesforsikring elever Side 11 Reiseforsikring for ansatte på tjenestereise Side 13 Reiseforsikring for elever ved reiser i opplæringssamenheng Side 16 Ord og uttrykk i forsikring Side 19 Kontaktpersoner - Buskerud fylkeskommune - Forsikringsmegler Side 21 Vedlegg 1. Vilkår sammendrag reise Side Erstatningsberegning Lov om yrkesskadeforsikring Side Erstatningsberegning HTA 11 - Yrkesskade Side 27 Oslo, 1 September 2009 For Goldberg Partners AS Ansvarlig partner Frank-Roe Vasseng Medansvarlig Lasse Gulbrandsen Goldberg Partners AS Boks 1913 Vika N-0124 Oslo Besøksadresse: Rosenkrantzgaten 21 Telefon Telefax Web adresse: Side 3 av 28

4 Forsikringsgivere Forsikringsbransje Egenandel 1 Forsikringsselskap Avtalenummer Gruppelivsforsikring HTA 10 - Saga Forsikring Yrkesskadeforsikring - Lov om yrkesskade - HTA 11 - if skadeforsikring A # Ulykkesforsikring i fritid - - Pedagogisk personell - Øvrige KLP skadeforsikring # Ulykkesforsikring elever - # Reiseforsikring i tjeneste - Chartis S.A (Tidligere AIG Europe) Reiseforsikring elever - # Dekningsmatrise Forsikringssummer 2010 (eks. Pensjon og Reise): Vedlagte tabell viser forsikringssummer ved 100 % medisinsk og ervervsmessig invaliditet og ved død. Forsikringssummene er uttrykt i G (folketrygdens grunnbeløp) som erstatningen gir. For nærmere spesifikasjon av de enkelte summer viser vi til de beskrivelser som er gjengitt under det enkelte hovedkapittel. Erstatningsberegningen er som hovedregel basert på: - Alder - Inntekt - Varig invaliditetsgrad Medisinsk invaliditet Arbeidsuførhet Død Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Yrke Fritid Gruppeliv 10 10,0 10,0 10,0 10,0 Lov om Yrkesskade 4,5 4, ,0 6,5 0,5 15,0 6,5 0,5 HTA 11 3,0 3,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Ulykke fritid 4, ,0 Merk a) Lov om yrkesskadeforsikring. Følgende erstatningsposter kommer i tillegg til de som er oppgitt i vedlagte tabell: - Tap frem til oppgjørstidspunktet - Merutgifter. Her skiller man mellom a) påførte utgifter og b) fremtidige utgifter. b) Ved erstatningsutmålingen ved yrkesskade gjelder følgende, jfr. HTA 11.8 I de tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter HTA bestemmelser, utbetales bare erstatning etter loven. I de tilfeller der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter enn etter lov om yrkesskadeforsikring, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeerstatning. 1 På ulykkesforsikringen for ansatte og elever er det ingen egenandel på hoveddekningen, dog er det en egenandel på NOK 1000,- pr. skadetilfelle ved behandlingsutgifter. Side 4 av 28

5 Gruppelivsforsikring Avtalenummer Versjon Forsikringstaker Buskerud fylkeskommune Org.nummer Fors.selskap Saga Forsikring Forsikringsmegler Goldberg Partners Forsikringsperiode 1. januar desember 2010, begge dager inkludert Sikret Buskerud fylkeskommune Type forsikring Gruppelivsforsikring iht. HTA 10 Gruppelivsforsikringen iht. HTA 10 er en ren dødsrisikoforsikring som kommer til utbetaling uansett årsak (både ved ulykke og sykdom), tid (24/365), og sted (Hele verden) Forsikringen trer i kraft fra den dag man blir ansatt, og opphører den dag vedkommende slutter i fylkeskommunen. Ved fratreden har arbeidstakere en rett til på eget initiativ å fortsette å betale på den gruppelivsforsikring han hadde som ansatt i fylkeskommunen med opp til den forsikringssum og opphørsalder (normalt 67 år) han hadde som ansatt. Ønsker arbeidstakere å benytte seg av denne rett må han selv si fra til fylkeskommunens forsikringsselskap innen 6 mnd. etter fratreden. Skjema for fortsettelsesforsikring blir sendt ut til den enkelte ansatt sammen med sluttattest. Virksomhetsområde Geografisk område Forsikringssum Offentlig virksomhet Hele verden Forsikringssummen fastsettes i forhold til alder og Folketrygdens Grunnbeløp (G). I henhold til HTA 10.2 gjelder følgende: Under 51 år 10,0 G 51 år 9,5 G 52 år 9,0 G 53 år 8,5 G 54 år 8,0 G 55 år 7,5 G 56 år 7,0 G 57 år 6,5 G 58 år 6,0 G 59 år 5,5 G Over 59 år 5,0 G Forsikringssummen som tilstås er en engangserstatning. Egenandel Vilkår Ingen egenandel Vilkår for Gruppelivsforsikring i Saga Forsikring. Nevnte vilkår er tilpasset HTA 10 Dette innebærer bl.a.: Forsikringen også omfatter arbeidstakere som går på attføring eller uføretrygd, er i militærtjeneste/siviltjeneste eller er i barselpermisjon. Side 5 av 28

6 Særvilkår og sikkerhetsforskrifter Begunstiget Se vilkår gruppelivsforsikring Vesentlige unntak er: - Ingen Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge: a) Avdødes ektefelle (se dog bokstav c) Likt med ekteskap regnes reg. partnerskap etter lov av b) Samboer (se dog bokstav c) c) Barn under 25 år Disse skal ha utbetalt minst 25% av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle eller samboer. d) Andre som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde Forsørgelse baseres på om skattefradrag ved siste skatteligning er gitt. Merk Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 2 G til dødsboet. Forsikringspremie Skatter og avgifter Skaderutiner Fylkeskommunen betaler forsikringspremien Den ansatte skal fordelsbeskattes for den del av premien som gjelder for HTA 10, for tiden kr. 55,- pr. mnd. Dødsfall meldes til nærmeste arbeidsgiver. Lokal arbeidsgiver gir melding til pårørende om muligheten for å kreve erstatning. Det ligger en mal for dette på intranettet. Det er de pårørende som har ansvar for å fylle ut skademeldingen. Pårørende sender meldingen til lokal arbeidsgiver for fylkeskommunens underskrift. Meldingen sendes så til Goldberg Partners AS. Meldingen skannes inn i ephorte, og kopi arkiveres i den fysiske personalmappa. Tittel på journalpost i Ephorte skal være: Oversendelse av skjema for gruppeliv/dødsfall - navn på avdøde. Deretter avsluttes både den elektroniske og fysiske personalmappen. Til skademeldingen skal det vedlegges de dokument som er opplistet i meldingen. Disse skal ikke arbeidsgiver ta kopi av. Det er de pårørende selv som har ansvar for å følge opp forsikringsoppgjøret. Kontaktpersoner Se side 21 i denne orientering. Side 6 av 28

7 Yrkesskadeforsikring Avtalenummer A8652 Versjon Forsikringstaker Buskerud fylkeskommune Org.nummer Fors.selskap if skadeforsikring Forsikringsmegler Goldberg Partners Forsikringsperiode 1. januar desember 2010, begge dager inkludert Sikret Type forsikring Buskerud fylkeskommune Yrkesskade-/Yrkessykdomsforsikring iht.: - Lov om yrkesskadeforsikring av 16 juni 1989 nr HTA 11 Forsikringen gjelder for alle som er ansatt helt eller delvis og som utfører arbeidsoppdrag for fylkeskommunen. Forsikringen opphører den dag vedkommende slutter i fylkeskommunen. Virksomhetsområde Geografisk område Offentlig virksomhet Hele verden forutsatt at fylkeskommunen er å anse som arbeidsgiver. Forsikringssum Se vedlegg 2 og 3 Forsikringssummen som tilstås er en erstatning. Merk - I de tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter HTA 11 utbetales erstatning kun etter loven. I de tilfeller der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter 11 pkt enn etter lov om yrkesskadeerstatning, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. - Den samlede erstatning til etterlatte etter 10 og 11 kan ikke overstige 18 G. Egenandel Vilkår Ingen egenandel Vilkår for yrkesskadeforsikring i if skadeforsikring. Nevnte vilkår er tilpasset Lov om yrkesskadeforsikring og HTA 11 Yrkesskadeforsikringen omfatter skader, herunder sykdom som er å anse inntruffet mens arbeidstaker var a) i arbeid, b) for arbeidstaker, c) på arbeidsstedet. Vi gjør oppmerksom på at alle tre vilkår, dvs. pkt. a), b) og c) må være å anse inntruffet samtidig. I tillegg til Lov om yrkesskadeforsikring gjelder forsikringen iht. HTA 11 ved skader som inntreffer på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise. Merk Yrkesskade-/yrkessykdom må være godkjent av trygdeetaten. Side 7 av 28

8 Særvilkår og sikkerhetsforskrifter Begunstiget Forsikringspremie Skatter og avgifter Skaderutiner Se vilkår for yrkesskadeforsikring Vesentlige unntak er: - Belastningsskader - Skader inntruffet utenfor ordinær arbeidstid - Skader som er inntruffet ved arbeid som ligger utenfor arbeidsinstruks med mindre dette er arbeidsoppgaver som er pålagt utført av arbeidsgiver. - Skader som inntreffer der vilkår for direkte reise til og fra arbeid anses brutt. Ved død se beskrivelse gitt under gruppelivsforsikringen Forsikringspremien betales av fylkeskommunen Den ansatte skal betale skatt av den del av premien som ikke er obligatorisk iht. Lov om yrkesskadeforsikring. I dette tilfelle HTA 11. For tiden er skattebelastningen kr 58 pr år. Alle skader skal øyeblikkelig meldes nærmeste arbeidsgiver. Skader som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller som medfører arbeidsuførhet skal meldes til både Rikstrygdeverket og forsikringsselskapet. Melding til Rikstrygdeverket skal sendes av arbeidsgiver senest 3 dager etter skadetidspunktet på egen blankett (fåes hos NAV). I tillegg kan skader som medfører behandlingsutgifter over 1.000,- meldes forsikringsselskapet. Skademeldingsblankett fylles ut av arbeidstakeren, underskrives av arbeidsgiver og sendes forsikringsmegler Goldberg Partners AS. Skjema til Rikstrygdeverket skal legges ved. Meldingen samt skjema til Rikstrygdeverket skannes inn i Ephorte på personalmappen, og kopi legges i fysisk personalmappe. Tittelen på journalposten skal være Skademelding yrkesskade navn på ansatt. Det skal ikke tas kopi av andre vedlegg, f.eks legeerklæringer, kvitteringer etc. Det skal noteres i merknadsfeltet i journalposten at vedleggene finnes og er vedlagt skademeldingen. Det er den ansatte selv som er ansvarlig for eventuelt erstatningsoppgjør i ettertid. Ved død, se i tillegg skaderutiner for Gruppeliv. Kontaktpersoner Se side 21 i denne orientering. Side 8 av 28

9 Ulykkesforsikring ansatte Avtalenummer Ped. Personell Versjon Øvrige ansatte Forsikringstaker Buskerud fylkeskommune Org.nummer Fors.selskap KLP skadeforsikring Forsikringsmegler Goldberg Partners Forsikringsperiode 1. januar desember 2010 begge dager inkludert Sikret Type forsikring Buskerud fylkeskommune Kollektiv ulykkesforsikring i fritiden. Forsikringen gjelder for alle som er ansatt helt eller delvis, og som ikke har reservert seg mot medlemskap i ordningen. Forsikringen opphører den dag vedkommende slutter i fylkeskommunen. Virksomhetsområde Geografisk område Offentlig virksomhet Hele verden Forsikringssum Ved 100 % medisinsk invaliditet: 3 G Ved 100 % ervervsmessig 15 G invaliditet: Behandlingsutgifter 1 G Se vilkår UY pkt. 6.3 Ved død: 15 G Forsikringssummen som tilstås er en engangserstatning. Egenandel Ingen egenandel på hoveddekningen, dog løper det en egenandel på NOK 1000,- pr. skadetilfelle ved behandlingsutgifter. Vilkår Vilkår for kollektiv ulykkesforsikring i KLP skadeforsikring UY Ulykkesforsikringen omfatter skader som er å anse inntruffet i fritiden. Som ulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hendelse som den skadelidte har vært utsatt for. Skader som følge av usedvanlige eller ekstraordinære belastninger er ikke å anse som ulykke med mindre det i tillegg skyldes en uventet ytre hendelse. Særvilkår og sikkerhetsforskrifter Se vilkår for kollektiv ulykkesforsikring i fritid. Vesentlige unntak - Se vilkår KLP pkt er: - Belastningsskader - Skader inntruffet i arbeidstid - Skader som skyldes sykdom og som ikke har årsakssammenheng med en ulykke. - Skade oppstått ved aktiviteter, herunder sportsaktiviteter som medfører særlig stor risiko for skade. Eks. på slike aktiviteter er: - Dykking med luft - Fallskjermhopping / Paragliding m.m. - Motocross o.a motorsportaktiviteter - Fjellklatring - Rafting Side 9 av 28

10 Begunstiget Forsikringspremie Skatter og avgifter Skaderutiner Ihht arveloven. Se Forsikringspremien betales av den enkelte ansatte gjennom månedlig trekk i lønn for tiden kr.,-/mnd. Den ansatte skal betale skatt av premien Den ansatte melder at det har oppstått en skade til lokal arbeidsgiver. Arbeidsgiver må bekrefte at den ansatte er med på ordningen (får lønnstrekk for forsikringspremien). Den ansatte fyller ut skademeldingsskjemaet. Skjemaet finnes på intranettet under Forsikring. Den ansatte sender skjemaet til lokal arbeidsgiver som underskriver skjemaet og sender dette til Goldberg Partners AS. Skjema skannes inn i ephorte på den ansattes personalmappe. Kopi legges i den fysiske personalmappen. Journalposten i ephorte skal ha tittel Skademelding ulykke fritid navn på ansatt Det skal ikke tas kopi av andre vedlegg, f.eks legeerklæringer, kvitteringer etc. Det skal noteres i merknadsfeltet i journalposten at vedleggene finnes og er vedlagt skademeldingen. Det er den ansatte selv som er ansvarlig for eventuelt erstatningsoppgjør i ettertid. Ved død, se skaderutiner for Gruppeliv.. Kontaktpersoner Se side 21 i denne orientering. Side 10 av 28

11 Ulykkesforsikring elever, lærlinger og lærerkandidater Avtalenummer Versjon Forsikringstaker Buskerud fylkeskommune Org.nummer Fors.selskap KLP skadeforsikring Forsikringsmegler Goldberg Partners Forsikringsperiode 1. januar desember 2010, begge dager inkludert Sikret Type forsikring Buskerud fylkeskommune Kollektiv ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærerkandidater i videregående opplæring i Buskerud. Forsikringen gjelder for den gruppe som ovenfor er spesifisert. Forsikringen gjelder for den tiden vedkommende er definert som elev, lærling eller lærerkandidat i videregående opplæring i Buskerud. For elever boende på internathjem tilknyttet videregående opplæring i Buskerud gjelder forsikringen hele døgnet. Virksomhetsområde Geografisk område Offentlig virksomhet Hele verden Forsikringssum Ved 100 % medisinsk invaliditet: 5,0 G Behandlingsutgifter Ved død: 0,25 G 1,0 G Forsikringssummen som tilstås er en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet. Erstatningen inklusive renter etter forsikringsavtaleloven (FAL) skal likevel minst tilsvare erstatning beregnet etter grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet. Egenandel Ingen egenandel på hoveddekningen, dog løper det en egenandel på NOK 1000,- pr. skadetilfelle ved behandlingsutgifter. Vilkår Vilkår for ulykkesforsikring for skoleelever i KLP skadeforsikring, BU Forsikringen gjelder: - Innenfor skolens område og naturlige nærområde under ordinær skoletid - Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøvning (begrensninger ved sport med særlig stor risiko for skade), ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens ledelse, herunder operasjon dagsverk - Under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur o.l og hvor lærer deltar - På direkte vei til og fra skolen og hjemmet. - Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet - For internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/internat utenfor ordinær undervisningstid og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferie m.m. - For elever i praktisk yrkesopplæring, lærlinger og lærerkandidater er direkte vei til annen oppholdsplass likestilt med direkte vei til hjemmet. Side 11 av 28

12 Særvilkår og sikkerhetsforskrifter Begunstiget Forsikringspremie Skatter og avgifter Skaderutiner Se vilkår for kollektiv ulykkesforsikring i fritid. Vesentlige unntak er: - Belastningsskader - Skader som skyldes sykdom og som ikke har årsakssammenheng med en ulykke. - Skade oppstått ved aktiviteter, herunder sportsaktiviteter som medfører særlig stor risiko for skade. Eks. på slike aktiviteter er: - Dykking med luft - Fallskjermhopping / Paragliding m.m - Motocross o.a motorsportaktiviteter - Fjellklatring - Rafting Ihht arveloven. Se Fylkeskommunen betaler forsikringen Ingen Skader som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller som medfører arbeidsuførhet skal meldes til både Rikstrygdeverket og forsikringsselskapet. Melding til Rikstrygdeverket skal sendes av virksomheten senest 3 dager etter skadetidspunktet på egen blankett (fåes hos NAV). Eleven/ansvarlig lærer fyller ut skademeldingskjema til forsikringsselskapet. Skademelding finnes på Skademeldingen skannes inn i elevmappen i ephorte, og kopi legges i fysisk elevmappe. Tittelen på journalposten settes til: Skademelding elevulykke navn på elev. Skolen sender skademeldingen til Goldberg Partners AS. Lærlinger ute i bedrift sender sine skademeldinger til Buskerud fylkeskommune v/fagopplæringsseksjonen. Fagopplæringsseksjonen bekrefter at lærlingen var godkjent lærling i fylkeskommunen og videresender meldingen til Goldberg Partners AS. Tittelen på journalposten i ephorte skal være: Skademelding elevulykke navn på lærling. Det skal ikke tas kopi av andre vedlegg, f.eks legeerklæringer, kvitteringer etc. Det skal noteres i merknadsfeltet i journalposten at vedleggene finnes og er vedlagt skademeldingen. Lærlinger som er lærling i Buskerud fylkeskommune regnes både som lærling og ansatt. De er dermed dekket av både ulykkesforsikring elever og ansattforsikringene. Ansattforsikringene er som regel klart bedre. Kontaktpersoner Se side 21 i denne orientering. Side 12 av 28

13 Reiseforsikring for ansatte på tjenestereise Avtalenummer Versjon Forsikringstaker Buskerud fylkeskommune Org.nummer Fors.selskap Chartis Forsikringsmegler Goldberg Partners Forsikringsperiode 1. januar desember 2010, begge dager inkludert Sikret Type forsikring Buskerud fylkeskommune Tjenestereiseforsikring ansatte Forsikringen gjelder for alle tjenestereiser foretatt av ansatte i fylkeskommunen. Forsikringen gjelder også på korte dagsreiser. Virksomhetsområde Geografisk område Offentlig virksomhet Hele verden Forsikringssum Se vedlegg 1 Egenandel - Vilkår A. Generelle vilkår Forsikringen gjelder for samtlige ansatte i fylkeskommunen. Forsikringen gjelder for under reise/oppdrag med maks varighet av 180 dager som utføres under tjeneste for arbeidsgivers regning. Begrensning (Utdrag fra vilkårene): A1: Det foreligger særskilte regler ved reise til krigsområder / høyrisikoområder Ved reise til slike områder, vennligst ta kontakt med forsikringsmegler A2: Risikofylte aktiviteter er kun omfatter av forsikringen dersom autorisert instruktør eller guide er tilstede når aktiviteten utføres. Dog er følgende aktiviteter uansett unntatt: Motorsport, dykking med luft, Sport som inneholder spark eller slag, klatring, ekspedisjoner og ekspedisjonslignende aktiviteter, sport eller konkurranser som foregår på elitenivå. Vilkår B. Reisegods Se vedlegg 1 C. Reisesyke Forsikringen dekker nødvendige kostnader for medisinsk behandling. Behandlingen må være utført av legitimert lege eller annen medisinsk utdannet personell. Forsikringen dekker både privat og offentlig behandling, dog skal offentlig behandling først søkes dersom slik finnes. Begrensning (Utdrag fra vilkårene) : C1: Erstatning dekker ikke kostnader for medisinsk behandling der symptomer på sykdommen var konstatert før reisen startet C2: Ved sykdom vil selskapet utbetale erstatning i opp til ett år fra den dag man først oppsøkte lege eller annet medisinsk utdannet personell. Side 13 av 28

14 Vilkår C3: Ved ulykke vil selskapet utbetale erstatning i opp til tre år fra den dag man først oppsøkte lege eller annet medisinsk utdannet personell. Merk Tygg og biteskader regnes ikke som ulykke. C4: Tannbehandling: Forsikringen omfatter tilfeldig behandling på reisemålet ved akutt tannverk. Er det ikke mulig å oppsøke tannlege på reisemålet utenfor bostedsland kan tilfeldig akutt tannbehandling som utføres innen 48 timer etter hjemkomst erstattes C5: Sykdom eller ulykke som er eller har oppstått som følge av at den ansatte har vært beruset eller påvirket av et narkotisk middel, søvnmiddel eller annet misbruk av legemiddel C6: Sykdom eller ulykke som inntreffer etter graviditet 32 uke. C7: Sykdom eller ulykke som kan erstattes av annen forsikring C8: Sykdom eller ulykke som inntreffer der den forsikredes lege eller annet medisinsk personell har fraråden at reisen skulle påbegynnes. D. Sykdom og ulykke Forsikringen dekker sykdom og ulykke som inntreffer på reise og som leder til medisinsk og ervervsmessig invaliditet 2 eller dødsfall Erstatning utbetales i forhold til invaliditetsgrad, Invaliditetsgraden skal om mulig fastsettes innen tre år fra skadedato. Begrensning (Utdrag fra vilkårene) : D1: Se C5 D2: Selvmord eller selvmordsforsøk E. Ansvar Forsikringen dekker person- og tingskade påført 3 person under tjenestereise F. Reiseavbrudd Forsikringen omfatter de utgifter som er påløpt i forbindelse med bestilling av tjenestereise der ansatt eller nærmeste familie blir utsatt for ulykke eller akutt sykdom. Avbestillingsforsikringen gjelder i tillegg også der ansatt blir utsatt for annen plutselig og uforutsett hendelse og der han ikke kan delta i den kjøpte reise/reisearrangement. Årsaken til avbestillingen skal ha inntruffet etter at reise, billett eller arrangement er booket og der dette er bindende for Bilia. For at forsikringen skal gjelde må årsaken til avbestillingen ha oppstått uforutsett og uventet og der den ansatte med rimelighet ikke kan delta på reisen eller 2 Erstatning kan ikke utbetales både for medisinsk og ervervsmessig invaliditet. Forsikringsselskapet vil utbetale erstatning etter den invaliditetsgrad som er mest fordelaktig for skadelidte For skadelidt som ved ulykkestidspunktet har fylt 60 år utbetales erstatning kun etter den medisinske invaliditetsgraden. Side 14 av 28

15 Vilkår arrangementet. Den ansatte må også kunne dokumentere årsaken til avbestillingen gjennom legeerklæring, uttalelse fra politi eller annen offentlig myndighet. Utstedes legeerklæring skal diagnose, dato for første legebesøk samt årsak til at legen fraråder at reisen utføres fremgå. Begrensning (Utdrag fra vilkårene) : F1: Dersom erstatning kan kreves fra annet hold F2: Reise eller arrangement som er innstilt F3: Om årsaken til avbestillingen skyldes at f.eks. billetter, visum eller pass savnes. Særvilkår og sikkerhetsforskrifter Begunstiget Forsikringspremie Skatter og avgifter Skaderutiner Se vilkår for reiseforsikring Ihht arveloven. Se Fylkeskommunen betaler forsikringspremien Ingen Skademelding ligger på intranettet under Forsikring. Det er 4 forskjellige skjemaer (avbestilling, reisesyke, reiseulykke og reisegods). Bruk riktig skjema. Skjemaet fylles ut av skadelidt, men det er lokal arbeidsgiver som undertegner skademeldingen og sender denne til Goldberg Partners AS. Under denne forsikringen kan både arbeidsgiver og ansatt ha krav på utbetaling av erstatning. Det er den som har krav på utbetaling som skal følge opp skaden og forsikringsoppgjøret. Reiseulykke kan også klassifiseres som yrkesskade hvis den oppstår under arbeidsutførelse på reisen. I slike tilfeller må også rutine for yrkesskade følges. Kontaktpersoner Se side 21 i denne orientering. Side 15 av 28

16 Reiseforsikring for elever ved reiser i opplæringssammenheng Avtalenummer Versjon Forsikringstaker Buskerud fylkeskommune Org.nummer Fors.selskap Chartis Forsikringsmegler Goldberg Partners Forsikringsperiode 1. januar desember 2010, begge dager inkludert Sikret Type forsikring Buskerud fylkeskommune Tjenestereiseforsikring for elever Forsikringen gjelder for reiser foretatt av elever i forbindelse med undervisningen Virksomhetsområde Geografisk område Offentlig virksomhet Hele verden Forsikringssum Se vedlegg 1 Egenandel - Vilkår A. Generelle vilkår Forsikringen gjelder for samtlige elever i fylkeskommunen. Forsikringen gjelder for under reise/oppdrag med maks varighet av 180 dager. Begrensning (Utdrag fra vilkårene): A1: Det foreligger særskilte regler ved reise til krigsområder / høyrisikoområder Ved reise til slike områder, vennligst ta kontakt med forsikringsmegler A2: Risikofylte aktiviteter er kun omfatter av forsikringen dersom autorisert instruktør eller guide er tilstede når aktiviteten utføres. Dog er følgende aktiviteter uansett unntatt: Motorsport, dykking med luft, Sport som inneholder spark eller slag, klatring, ekspedisjoner og ekspedisjonslignende aktiviteter, sport eller konkurranser som foregår på elitenivå. B. Reisegods Se vedlegg 1 C. Reisesyke Forsikringen dekker nødvendige kostnader for medisinsk behandling. Behandlingen må være utført av legitimert lege eller annen medisinsk utdannet personell. Forsikringen dekker både privat og allmen behandling, dog skal allmenn behandling først søkes dersom slik finnes. Ved sykdom/ulykke i bosettingslandet skal den forsikrede i første omgang anvende seg av egen allmenn eller privat sykeforsikring. Begrensning (Utdrag fra vilkårene) : C1: Erstatning dekker ikke kostnader for medisinsk behandling der symptomer på sykdommen var konstatert før reisen startet C2: Ved sykdom vil selskapet utbetale erstatning i opp til ett år fra den dag man først oppsøkte lege eller annet medisinsk utdannet personell. Side 16 av 28

17 C3: Ved ulykke vil selskapet utbetale erstatning i opp til tre år fra den dag man først oppsøkte lege eller annet medisinsk utdannet personell. Merk Tygg og biteskader regnes ikke som ulykke. C4: Tannbehandling: Forsikringen omfatter tilfeldig behandling på reisemålet ved akutt tannverk. Er det ikke mulig å oppsøke tannlege på reisemålet utenfor bostedsland kan tilfeldig akutt tannbehandling som utføres innen 48 timer etter hjemkomst erstattes C5: Sykdom eller ulykke som er eller har oppstått som følge av at den ansatte har vært beruset eller påvirket av et narkotisk middel, søvnmiddel eller annet misbruk av legemiddel C6: Sykdom eller ulykke som inntreffer etter graviditet 32 uke. Gjelder sykdom/ulykke som har sammenheng med graviditeten. C7: Sykdom eller ulykke som kan erstattes av annen forsikring C8: Sykdom eller ulykke som inntreffer der den forsikredes lege eller annet medisinsk personell har fraråden at reisen skulle påbegynnes. D. Sykdom og ulykke Forsikringen dekker sykdom og ulykke som inntreffer på reise og som leder til medisinsk og ervervsmessig invaliditet 3 eller dødsfall Erstatning utbetales i forhold til invaliditetsgrad, Invaliditetsgraden skal om mulig fastsettes innen tre år fra skadedato. Begrensning (Utdrag fra vilkårene) : D1: Se C5 D2: Selvmord eller selvmordsforsøk E. Ansvar Forsikringen dekker person- og tingskade påført 3 person under tjenestereise F. Reiseavbrudd Forsikringen omfatter de utgifter som er påløpt i forbindelse med bestilling av tjenestereise der ansatt eller nærmeste familie blir utsatt for ulykke eller akutt sykdom. Avbestillingsforsikringen gjelder i tillegg også der ansatt blir utsatt for annen plutselig og uforutsett hendelse og der han ikke kan delta i den kjøpte reise/reisearrangement. Årsaken til avbestillingen skal ha inntruffet etter at reise, billett eller arrangement er booket og der dette er bindende for forsikringstaker. For at forsikringen skal gjelde må årsaken til avbestillingen ha oppstått uforutsett og uventet og der den ansatte med rimelighet ikke kan delta på reisen eller 3 Erstatning kan ikke utbetales både for medisinsk og ervervsmessig invaliditet. Forsikringsselskapet vil utbetale erstatning etter den invaliditetsgrad som er mest fordelaktig for skadelidte For skadelidt som ved ulykkestidspunktet har fylt 60 år utbetales erstatning kun etter den medisinske invaliditetsgraden. Side 17 av 28

18 arrangementet. Den ansatte må også kunne dokumentere årsaken til avbestillingen gjennom legeerklæring, uttalelse fra politi eller annen offentlig myndighet. Utstedes legeerklæring skal diagnose, dato for første legebesøk samt årsak til at legen fraråder at reisen utføres fremgå. Begrensning (Utdrag fra vilkårene) : F1: Dersom erstatning kan kreves fra annet hold F2: Reise eller arrangement som er innstilt F3: Om årsaken til avbestillingen skyldes at f.eks. billetter, visum eller pass savnes. Særvilkår og sikkerhetsforskrifter Begunstiget Forsikringspremie Skatter og avgifter Skaderutiner Se vilkår for reiseforsikring Ihht arveloven. Se Fylkeskommunen betaler forsikringen. Ingen Skademelding ligger på intranettet under Forsikring. Det er 4 forskjellige skjemaer (avbestilling, reisesyke, reiseulykke og reisegods). Bruk riktig skjema. Skjemaet fylles ut av skadelidt, men det er lokal arbeidsgiver som undertegner skademeldingen og sender denne til Goldberg Partners AS. Under denne forsikringen kan både eleven og fylkeskommunen ha krav på utbetaling av erstatning. Det er den som har krav på utbetaling som skal følge opp skaden og forsikringsoppgjøret. Kontaktpersoner Se side 21 i denne orientering. Side 18 av 28

19 Ord og utrykk i forsikring Del I Generell del Egenandel Egenandel er det beløp, som skal trekkes fra i erstatningen, etter en skade. Forsikringssum Forsikringssum er den øvre grense for den erstatning selskapet skal betale etter den enkelte forsikringsavtale. Forsikringssummen danner også grunnlag for beregning av forsikringspremie. Vilkår Forsikringsvilkårene er selskapenes «vare». De beskriver hva som dekkes og hva som ikke dekkes. - Generelle vilkår Generelle vilkår er de forsikringsvilkår som er stabile (sjelden endres) og som er felles for en rekke skadebransjer og også for selskapene innbyrdes. Generelle vilkår gjelder eksempelvis bestemmelser om unntak for krigsfare, jordskjelv, skjønn, renter av erstatningsbeløp, følgene av svik, foreldelse, oppsigelse etter skade og fornyelse. - Sikkerhetsforskrifter Vilkårene inneholder et antall sikkerhetsforskrifter for respektive forsikringsmoment. Om den forsikrede helt eller delvis har unnlatt å følge de sikkerhetsforskrifter som fremgår av forsikringsselskapets vilkår betales erstatning fra forsikringen kun i den utstrekning skaden hadde inntruffet selv om sikkerhetsforskriftene hadde vært overholdt. - Særvilkår Særvilkår er betegnelsen på forsikringsvilkår som ikke er med i bransjevilkårene, (Alminnelige vilkår) eller i de Generelle vilkår. Et stort antall særvilkår er standardisert og ferdigtrykt som vedlegg til forsikringsbeviset. Særvilkår kan også utformes som individuelle vilkår til forsikringsbeviset. Del II Personforsikring Arveloven Se Lov om arv. Barn: Med barn menes forsikredes egne barn eller adoptivbarn. Begunstiget Begunstiget i livs-, ulykkes- og sykeforsikring er den som har rett til å få utbetalt forsikringssummen når den forfaller. Gjenkallelig begunstigelse foreligger når forsikringstakeren ikke overfor den begunstigede har gitt fra seg retten til å tilbakekalle oppnevnelsen. Gjenkallelig begunstigelse brukes mest og kalles ofte vanlig begunstigelse, alminnelig begunstigelse eller bare begunstigelse. Endelig begunstigelse foreligger når forsikringstakeren overfor den begunstigede har gitt fra seg retten til å tilbakekalle oppnevnelsen. Ektefelle: Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette Gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Folketrygdens Grunnbeløp (G) Et sentralt begrep i Folketrygden er Grunnbeløpet (G). Grunnbeløpet er gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeksen og reallønnsutviklingen. Side 19 av 28

20 Regulering av - G skjer normalt 1. mai hvert år. Ved siste regulering ble grunnbeløpet fastsatt til kr ,- FORSIKRINGSSUMMEN Forsikringssummen som tilstås er en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet. Erstatningen inklusive renter etter forsikringsavtaleloven (FAL) skal likevel minst tilsvare erstatning beregnet etter grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet HTA Hovedtariffavtalen. For personforsikring gjelder HTA 10 (Gruppeliv) og HTA 11 (yrkesskade). Gjeldende tariffperiode er fra til Invaliditet (Uførhet) Medisinsk invaliditet 4 angir invaliditeten i prosent i forhold til medisinske normer. Brukes ved fastsettelse av yrkesskadeerstatning og ménerstatning samt i ulykkesforsikring. Yrkesmessig invaliditet angir invaliditeten i forhold til det å utføre sitt vanlige arbeid. Ble tidligere brukt ved beregning av erstatning for tap i fremtidig erverv. Ervervsmessig 5 invaliditet angir hva invaliditeten etter attføring og omskolering har medført i forhold til ervervsmuligheter før skaden inntraff. Konstatering av skade-/sykdom: Som konstateringspunkt regnes: Døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt legehjelp Når den forsikrede første gang søkte legehjelp for sykdommen-/skaden. Første gang meldte krav til forsikringsgiveren på grunn av skaden eller sykdommen. RTV Rikstrygdeverket Partnerskap Registrert partnerskap innebærer en formalisering av samlivet mellom to personer av samme kjønn, er tenkt som en parallell til ekteskapet, og har i Norge samme rettsvirkninger når det gjelder arv, formuesforhold, skatt og forsikring. Norge innførte registrerte partnerskap i 1993, som det andre landet i verden. Fra 1. januar 2009, da felles ekteskapslov trådte i kraft, ble partnerskapsloven opphevet og det er ikke lenger mulig å registrere partnerskap i Norge. Eksisterende partnerskap kan, dersom partene ønsker det, bli omgjort til ekteskap. Samboer Med samboer menes person som forsikrede har levd sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede i de siste 2 år, eller person som har hatt felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte. Forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboerskapet regnes som opphørt ved utløpet av den dag ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt. Skatt All erstatning er fritatt for inntektsskatt. Uførhet Se invaliditet 4 - Medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet gir uttrykk for i hvilken grad en skadelidt er blitt invalidisert uten hensyn til yrke eller ervervsmuligheter. 5 - Ervervsmessig uførhet Skadelidtes ervervsmessige invaliditet gir uttrykk for hvordan skaden vil innvirke på hans faktiske inntektsmuligheter i forhold til tidligere. Hva som kan oppnås med attføring eller omskolering er viktige momenter ved vurderingen. Side 20 av 28

21 Kontaktpersoner Buskerud fylkeskommune Fylkeshuset N-3020 Drammen Org.nr Navn Telefon (A) Telefon (M) Linda Hoseth Per Øystein Bentstuen Skademeldingsblanketter finnes på fylkeskommunens intranettsider under Forsikring Skademeldingsblanketter for elever finnes på I tillegg finnes skademeldingsblanketter også på Goldberg Partners AS Postboks 1913 Vika N-0124 Oslo Org.nr Navn Telefon (A) Telefon (M) Frank-Roe Vasseng Hovedansvarlig Lasse Gulbrandsen Medansvarlig Merk All kontakt skal i utgangspunktet først rettes til fylkeskommunen. I utg.pkt. skal ikke forsikringsselskapet kontaktes direkte med mindre de er snakk om direkte skadeoppfølging. Side 21 av 28

22 Side 22 av 28 Vedlegg nr. 1 Vilkår tjenestereiseforsikring Reiseforsikring for elever Utdrag

23 TJENESTEREISEFORSIKRING OG REISEFORSIKRING FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I BUSKERUD Vilkår - Utdrag Reisegods Valuta Forsikringssum Kommentar Reisegods NOK Kontanter Reisedokumenter Enkeltgjenstander Sykler Nøkler Arbeidsgivers effekter Reisesyke Medisinske utgifter ubegrenset - Tannbehandling, spising ubegrenset - Hjemtransport ubegrenset - Hjemkallelse ubegrenset - Tilkallelse ubegrenset - Reise og oppholdsutgifter ubegrenset - Reiseavbrudd ubegrenset - Utflukter ubegrenset - Søk- og redningsutgifter ubegrenset - Remplassering ubegrenset - Returreise ubegrenset Ulykke - Dødsfall Livsvarig medisinsk invaliditet Dødsfall barn Medisinske behandlingsutgifter ubegrenset - Erstatning til etterlatte barn Psykologisk førstehjelp Tilpasning av arbeidsplass ubegrenset - Ombygging av bolig ubegrenset - Benbrudd og brannskade ubegrenset - Personlige eiendeler ved sykehusopphold pr. dag - Sykehuspenger pr dag - Taxi til/fra arbeid/ behandlinger Kun lokale reiser Ansvar - Ansvar Rettshjelp Kausjon Kjæledyr Forsinkelse - Forsinket avgang Innhenting av reiserute Overnatting ubegrenset - Evakuering ubegrenset - Avbestilling Krisestyring Konsulenttjeneste ubegrenset - Bagasje tjenestereise `etter 24 timer - Kidnapping pr. dag (90) Side 23 av 28

24 Vedlegg nr. 2 Erstatningsberegning Lov om yrkesskadeforsikring av 16 juni 1989 nr. 65 Side 24 av 28

25 Erstatningsberegning etter Lov om yrkesskade Erstatningsutmålingen iht. Lov om yrkesskadeforsikring av 16 juni 1989 nr. 65 er basert på standardiserte forskrifter der den ansattes alder, inntekt og invaliditetsgrad legges til grunn. For at en skade eller sykdom skal gi rett til erstatning må den være godkjent som yrkesskade og/eller yrkessykdom etter Rikstrygdeverkets bestemmelser. I henhold til lov om yrkesskadeforsikring utbetales: Tap frem til oppgjørstidspunktet. Tap i fremtidig erverv. Merutgifter. Mènerstatning. Dødsfallserstatning 1.0 Skadelidte har rett på følgende erstatning ved invaliditet: Tap frem til oppgjørstidspunktet 6 Ervervserstatning 7 Inntekt Grunnerstatning 7 G 22 G 7-8 G 24 G 8-9 G 26 G 9-10 G 28 G 10 G 30 G Mènerstatning 8 Uføregrad Grunnerstatning 15-24% 0,75 G 25-34% 1,00 G 35-44% 1,50 G 45-54% 2,00 G 55-64% 2,50 G 65-74% 3,00 G % 3,75 G % 4,50 G 6 Tap frem til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt, jfr. Skadeerstatningslovens Ervervserstatningen beregnes slik i forhold til grunnerstatningen: a) Er skadelidte 45 år eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. b) For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5% av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10% av grunnerstatningen. c) Er skadelidte år, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 45 år med 3,5% av grunnerstatningen. d) Er skadelidte 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 35 år med 2,5% av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35% av grunnerstatningen. Ved lavere uføregrad enn 100% reduseres erstatningen forholdsmessig. Ved anvendelse av disse regler legges skadelidtes alder og G på oppgjørstidspunktet til grunn. 8 Mènerstatning fastsettes på bakgrunn av varig medisinsk invaliditetsgrad. Invaliditetsgraden fastsetes på grunnlag av Sosialdepartementes invaliditetstabell av 21 april Mènerstatning beregnes slik i forhold til grunnerstatningen: a) Er skadelidte 45 år eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. b) For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2% av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50% av grunnerstatningen. c) For hvert år skadelidte er under 45 år, forhøyes erstatningen med 2% av grunnerstatningen. Ved anvendelse av disse regler legges skadelidtes alder på konstateringstidspunktet og G på oppgjørstidspunktet til grunn. Side 25 av 28

26 Fortsettelse yrkesskade Merutgifter Påførte utgifter Påførte utgifter frem til oppgjørstidspunktet erstattes individuelt, jfr. Skadeerstatningslovens 3-1. Fremtidige utgifter Skadelites alder Engangserstatning under 35 år 21 ganger årlige utgifter mellom år 19 ganger årlige utgifter mellom år 16 ganger årlige utgifter mellom år 14 ganger årlige utgifter over 70 år 8 ganger årlige utgifter 2.0 Skadelidte har rett på følgende erstatning ved død: Dødsfallserstatning 15 G Erstatning til ektefelle eller samboer er 15 G For hvert år avdøde var over 46 år, reduseres erstatningen med 5%, likevel ikke med mer enn 80%. Alderen ved dødsfallet og G på oppgjørstidspunktet legges til grunn. Forsikringssummen utbetales ved den forsikredes død til ektefelle/samboer som begunstiget. Begunstigelsen bortfaller på det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig, eller dersom kriteriene for å regnes som samboer ikke lenger er til stede. Erstatning til barn er 6,5 G til 1,0 G avhengig av barnets alder. Erstatning utbetales for hvert av arbeidstakers barn under 20 år. Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn i henhold til G på oppgjørstidspunktet. Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning. Kostnader til begravelsen erstattes med 0,5 G. Dette gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har krav på erstatning for tap av forsørger. G på oppgjørstidspunktet legges til grunn. Side 26 av 28

27 Vedlegg nr. 3 Erstatningsberegning yrkesskade Hovedtariffavtalen 11 Side 27 av 28

28 Erstatningsberegning etter Hovedtariffavtalens bestemmelser HTA 11 Erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom 11.1 Yrkesskade Ved yrkesskade/yrkessykdom (godkjent av trygdeetaten som yrkesskade) som følge av arbeid i kommunal virksomhet, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på skademeldingstidspunktet. Erstatningen inklusive renter etter forsikringsavtaleloven skal likevel minst tilsvare erstatning beregnet etter grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet 11.2 Skade på reise Tilsvarende erstatning som ytes etter 11 pkt utbetales når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise Alle tilsatte / tidligere tilsatte Alle arbeidstakere tilsatt i kommunen omfattes av ordningen. Arbeidstakere som har vært tilsatt i kommunen dekkes også, forutsatt at skaden ble konstatert etter Tap i fremtidig erverv Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100% settes erstatningssummen til 15 G. erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere Menerstatning Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte % medisinsk invaliditet 1 G % medisinsk invaliditet 2 G - Over 70% medisinsk invaliditet 3 G 11.6 Død Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15 G til de etterlatte som definert i HTA Samordning av 10 og 11 Den samlede erstatning til de etterlatte etter 10 og 11 kan ikke overstige 18 G Samordning av reglene med lov om yrkesskadeforsikring I de tilfeller lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter HTA 11 utbetales erstatning kun etter loven. I de tilfeller der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter 11 pkt enn etter lov om yrkesskadeerstatning, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring Kommunen plikter å tegne forsikring som dekker ytelsene etter 11, jfr. For øvrig HTA 10. Side 28 av 28

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/ Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/11-2013 til 1/11-2014 Generell informasjon De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår og forsikringsavtaler er overordnet vedlagte orientering. Alle forsikringssummer

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2017 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Tjenestereise

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Forsikringsavtale. Verran Kommune. 7790 Malm. Dato: 10.12.15. Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788

Forsikringsavtale. Verran Kommune. 7790 Malm. Dato: 10.12.15. Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788 Verran Kommune 7790 Malm Dato: 10.12.15 Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring kan du nå 24 timer

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as INNHOLDSFOrtEGNELSE Ord og uttrykk Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Ulykke fritid Fortsettelsesforsikring Hva gjør jeg når skaden har skjedd? innhold

Detaljer

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT,

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest HF samt privatinstitusjoner. Personalforsikringer

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

PERSONFORSIKRINGER Kværner

PERSONFORSIKRINGER Kværner PERSONFORSIKRINGER Kværner Gjelder fra 1.6.2016. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 Formål... 3 Hvem er med i forsikringen... 3 Skattemessige forhold... 3 Forenklet sammendrag av personforsikringen:...

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Meldal kommune

Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Meldal kommune Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Meldal kommune Januar 2017 Aon Norway Trondheim Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Hvem er med i forsikringene? 4 Premie og skatteforhold

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Yrkesskadeforsikring

Vilkår for NHO Forsikring. Yrkesskadeforsikring Vilkår for NHO Forsikring Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring 1 NHO FORSIKRING YRKESSKADEFORSIKRING 1. Avtale, forsikringsvilkår og lovgivning For forsikringsavtalen gjelder lov av 16. juni 1989

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER

VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER VEDLEGG 4 KRAVSPESIFIKASJON PERSONSKADEFORSIKRINGER 1.1 Yrkesskadeforsikring 1.1.1 Omfang Forsikringer i henhold til "Lov om yrkesskadeforsikring" for personer som kommunen har et arbeidsgiveransvar for.

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Virke Yrkesskade. Gjeldende fra

Forsikringsvilkår. Virke Yrkesskade. Gjeldende fra Forsikringsvilkår Virke Yrkesskade Gjeldende fra 01.01.2014 Virke Forsikring AS Postboks 2880 Solli 0230 Oslo - Tlf.: 4000 2021 post@virkeforsikring.no Innhold Forsikringsavtalen... 3 1. Definisjoner i

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Rutinehåndbok og skademanual

Rutinehåndbok og skademanual & Consultants Rutinehåndbok og skademanual Personforsikringer i Lørenskog kommune 2010/2011 Aon Grieg Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene side 3 2. Tariffbestemt gruppeliv side 4 3. Yrkesskade-

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Personalforsikringar for tilsette i Gaular kommune Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke JUNI 2005 Kjære medarbeidar Denne brosjyra gir ein oversikt over dei forsikringane Gaular kommune

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Personforsikringer LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS

Personforsikringer LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS Personforsikringer LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS KLP Personforsikringer Innhold Personforsikringer for Lovisenberg Diakonale Sykehus 5 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 7 Definisjoner

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring

Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring Vilkår for Norsk Journalistlags yrkesskadeforsikring For sik rings vilkår av 01.01.2014 For sik ringen er dekket i Yrkesskadeforsikring VILKÅR NR. TL405 Vilkår av 01.01.2014 Uten hensyn til om noen har

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Forsikringsvilkår Side 2 av 26 Forsikringsvilkår Innholdsfortegnelse Kapittel Side 1. Hva forsikringen kan omfatte 3 2. Definisjoner 3 3. Hvem forsikringen gjelder for 5 4. Hvor forsikringen gjelder 6

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

SKADEMELDING. Arbeidsgiver (forsikringstaker): Adresse: Telefon: Mobil: Faks: Arbeidsforhold: Skadelidte: Privat adresse: E-post: Yrke/stilling:

SKADEMELDING. Arbeidsgiver (forsikringstaker): Adresse: Telefon: Mobil: Faks: Arbeidsforhold: Skadelidte: Privat adresse: E-post: Yrke/stilling: Skademeldingen sendes: Knif Trygghet Forsikring AS Møllergata 39 0179 Oslo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SKADEMELDING Tlf: 23 68 39 00 skade@kniftrygghet.no

Detaljer

Forsikringsavtale. BJUGN KOMMUNE Rådhuset 7160 Bjugn. Dato: 16.12.14. Avtaleperiode: 01.01.15-31.12.15 Kundenummer: 161187 Avtalenummer: 5797322

Forsikringsavtale. BJUGN KOMMUNE Rådhuset 7160 Bjugn. Dato: 16.12.14. Avtaleperiode: 01.01.15-31.12.15 Kundenummer: 161187 Avtalenummer: 5797322 BJUGN KOMMUNE Rådhuset 7160 Bjugn Dato: 16.12.14 Avtaleperiode: 01.01.15-31.12.15 Kundenummer: 161187 Avtalenummer: 5797322 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring kan du nå 24

Detaljer

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen

Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Kollektiv ulykkesforsikring for barnehagebarn og elever i kommunen Innhold Dette er en kortfattet informasjon om vår barneulykkesforsikring. Fullstendige vilkår vil til enhver tid være gjeldende. Når og

Detaljer

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER Oppdatert pr. 01.05.2017 INNHOLD TIL DEG SOM ER ANSATT I A. FLAKENBERG EFTF. AS... 3 FOLKETRYGDEN... 4 INNSKUDDSPENSJON... 5 ALDERSPENSJON (ENDRET PR. 01.01.2017)... 5 INVESTERINGSVALG...

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

1 Bilag 1 - Kravspesifikasjon

1 Bilag 1 - Kravspesifikasjon 1 Bilag 1 - Kravspesifikasjon Beskrivelse av oppdraget Forsikringsprogram gruppeliv / yrkesskade / frivillig utvidet fritidsforsikring for ansatte i Ski kommune, Follo Distriktsrevisjon og Follo Brannvesen,

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Medlemsforsikringer 2009

Medlemsforsikringer 2009 Medlemsforsikringer 2009 1 Egne medlemsforsikringer For første gang har UHF etablert sine egne uavhengige medlemsforsikringer. Gjennom en stor anbudsrunde sist vinter fikk vi mange tilbud fra både norske

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006

Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Vilkår yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. September 2006 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset forsikringsvilkårene generelle vilkår forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 det øvrige lovverk Teksten

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer