International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper"

Transkript

1 Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper

2 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge har dekket for ansatte som tilhører gruppen Offshore Staff III, og som kommer i tillegg til eventuelt utbetaling fra Folketrygden. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved en eventuell tvil er det hovedavtalens tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål, ta kontakt med arbeidsgiver ved personalavdelingen, som vil veilede deg eller formidle kontakt med spesialister i forsikringsselskapet. Lysaker, mars

3 Innhold Navn og adresser...4 Skademeldinger Ord og uttrykk...4 Personforsikring engangsutbetalinger...7 Medisinsk invaliditet ménerstatning Ervervsuførhet Død Hvem er med i personforsikringen?...10 Opphør...10 Skatteforhold

4 Navn og adresser Skademelding Personskader bør meldes til forsikringsselskapet så snart som mulig. Normalt skal all kontakt gå via bedriftens personalavdeling som har skademeldingsskjemaer og informasjon om avtalenumre. For å kunne gi en best mulig service er det viktig at skademeldingen er fullstendig utfylt. Skademeldingen skal være påført avtalenummer/org nummer og være undertegnet av arbeidsgiver. Ifølge Forsikringsavtaleloven MÅ krav fremsettes til forsikringsselskapet «senest innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet», hvis ikke kan rett til erstatning falle bort. For erstatningskrav som gjelder yrkesskade/yrkessykdom er fristen 3 år. Personforsikringene er meglet via Aon Grieg, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Forsikringsmegler Aon Grieg Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktpersoner personforsikringer Eivind Byberg-Hansen Telefon Mobil E-post: Catrine Skøien Telefon Mobil E-post: Forsikringsgiver pr NEMI Forsikring ASA Postboks 1934 Vika 0125 Oslo Telefon Telefaks Skademeldinger sendes til: Crawford AS Eivind Lyches vei 19 A 1338 Sandvika Telefon Telefaks

5 Ord og uttrykk Folketrygdens grunnbeløp, G Pensjonene i Folketrygden fastsettes og reguleres i forhold til Folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr ,-. Beløpet er årlig gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1. mai ,- 1. mai ,- 1. mai ,- Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for, eller gitt bevilgning til, separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelse ikke er rettskraftig eller endelig. Partner Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april 1993, nr. 40. Samboer Med samboer forstås person som forsikrede lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold, hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år, eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra 2-årsregelen). En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på skadetidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt. Barn Med barn menes forsikredes egenfødte barn eller adoptivbarn. Yrkesskade/yrkessykdom Dette er skader/sykdom som sikrede påføres under utførelse av sitt arbeid; i arbeidstiden, på arbeidsstedet. Belastningslidelser regnes ikke som yrkesskade. 5

6 Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Ved ekstremsport og andre aktiviteter som øker risiko for skade betraktelig, vil det være begrensninger i forsikringens vilkår. Annen sykdom Dette er sykdom som ikke defineres som yrkessykdom. Medisinsk invaliditet menerstatning Med medisinsk invaliditet menes en varig skade på/i kroppen. Menerstatning er erstatning som utbetales ved varig medisinsk invaliditet, og er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Ervervsuførhet Med ervervsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Erstatning ved ervervsuførhet er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av arbeidsevne og lønn. 6

7 Personforsikring engangsutbetalinger Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte i gruppen Offshore Staff III hos Compass Holding Norge. I tillegg til yrkesskadeforsikring omfatter personforsikringen også kollektiv ulykkeog gruppelivsforsikring. Følgende tabell illustrerer dekningene: * Erstatning v/alder 45/46 år og lønn 7-10 G Skade Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet* Mènerstatning for fysisk skade uavhengig Invaliditet knyttet helt eller delvis til bortfall av inntektstap av framtidig inntekt Død Hendelse Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Tidspunkt Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid m/gruppeliv og sykdom ET 15 G) Offshore staff (maks Begravelsestillegg - i henhold til lov om yrkesskadeforsikring 0,5 G 0,5 G 0,5 G Barnetillegg - i henhold til lov om yrkesskadeforsikring 6,5 G 6,5 G 6,5 G 1 G = kr ,- pr 1. mai 2006 Hvordan lese tabellen? Eksempel 1 En ansatt blir 100 % medisinsk invalid som følge av en fritidsulykke Se medisinsk invaliditet, ulykke, fritid = 40 G ved 100 % medisinsk invaliditet (p.t. kr ,-). Eksempel 2 En ansatt blir 100 % ervervsufør som følge av en sykdom (ikke yrkessykdom) Se ervervsuførhet, sykdom, fritid = 5,5-7,5 G ved 100 % ervervsuførhet. Grunnerstatning ved 45/46 år er da fra 5,5-7,5 G avhengig av inntekt (p.t. fra kr ,- til kr ,-). Grunnerstatningen trappes også opp/ned avhengig av alder. Eksempel 3 En ansatt dør som følge av et hjerteinfarkt Se død, sykdom, fritid = kr ,-. Erstatning til etterlatte er kr ,-. Medisinsk invaliditet ménerstatning Ménerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ved ulykke hele døgnet og ved yrkessykdom. Erstatning ved 100 % invaliditet som skyldes ulykke, er 40 G. Ved invaliditet som skyldes yrkessykdom er grunnerstatning ved 100 % invaliditet 4,5 G ved alder 45/46 år. Er du yngre får du høyere erstatning, og er du eldre får du lavere. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 % utbetales forholdsvis erstatning. Det ytes erstatning fra 1 % medisinsk invaliditet. 7

8 Ervervsuførhet Dette er en erstatning for tap i fremtidig inntekt dersom du mister arbeidsevnen. Erstatningen er avhengig av uføregrad og lønn. Forsikringen gjelder ved yrkesskade/yrkessykdom og ved annen sykdom. Ved 100 % varig ervervsuførhet som skyldes yrkesskade/yrkessykdom er grunnerstatningen 22 G ved alder 45/46 år og lønn inntil 7 G. Er du yngre får du høyere erstatning, og er du eldre får du lavere, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er 10 G som gir en grunnerstatning på 30 G. Erstatning ved 100 % ervervsmessig uførhet (22-30 G): 60 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder For ansatte som har valgt å gå over på innskuddspensjon, er det fra dekket forsikring ved ervervsuførhet som skyldes «annen sykdom» (sykdom som ikke er yrkesrelatert). Denne forsikringen er ment å være en erstatning for uførepensjonen som var tilknyttet tidligere ytelsespensjon. Ved 100 % varig ervervsuførhet som skyldes annen sykdom er grunnerstatningen 5,5 G ved alder 45/46 år og lønn inntil 7 G. Er du yngre får du høyere erstatning, og er du eldre får du lavere, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er 10 G som gir en grunnerstatning på 7,5 G. Ved ervervsuførhet som skyldes sykdom som ikke er yrkesrelatert, ytes erstatning fra 50 % ervervsuførhet. Ved yrkesskade/yrkessykdom erstattes etter individuell vurdering også: påførte utgifter/behandlingsutgifter tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet fremtidige merutgifter 8

9 Død Erstatning fra gruppelivsforsikringen utgjør kr ,-. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og familieforhold, og tilfaller forsikredes ektefelle/samboer/registrert partner, subsidiært arvinger etter lov eller testamente. (For samboer er det krav til to års felles adresse i folkeregisteret eller felles adresse og felles barn.) Ved dødsfall som skyldes yrkesskade er erstatningen totalt 40 G, dvs. kr ,-. Erstatningen er samordnet med gruppelivsforsikringen som er nevnt over. Ved dødsfall som skyldes fritidsulykke er erstatningen totalt 20 G, dvs. kr ,- Erstatningen er samordnet med gruppelivsforsikringen som er nevnt over. Ved dødsfall som skyldes yrkessykdom og dersom avdøde etterlater seg ektefelle/ samboer, er grunnerstatning 15 G, dvs. kr ,-, når avdøde var 46 år eller yngre. For hvert år avdøde var over 46 år reduseres erstatningen med 5 %, men erstatning er aldri mindre enn kr ,-. Erstatningen er samordnet med gruppelivsforsikringen som er nevnt over. Dersom du faller fra som følge av yrkesskade/yrkessykdom eller fritidsulykke, vil det i tillegg bli utbetalt følgende: Begravelsesbidrag på 0,5 G uansett sivilstand Dersom du etterlater deg barn under 20 år, utbetales en erstatning i forhold til barnets alder etter en synkende skala fra 1 år til 19 år. Barn under ett år har krav på en erstatning på 6,5 G, mens barn på 19 år får 1 G. Dersom du var eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg. Begunstigelse Du kan selv oppnevne en begunstigelse som avviker fra ovennevnte utbetalingsrekkefølge. Dette må meldes til forsikringsselskapet på eget skjema som fåes ved henvendelse til personalavdelingen. Vær oppmerksom på at en individuell begunstigelsesklæring må trekkes tilbake, dersom den ikke lenger skal være gyldig. Dette er viktig å huske ved eventuelle endringer i familieforhold. Dødsfallserstatningene under gruppeliv og yrkesskade er samordnet slik at en eventuell særskilt begunstigelse under gruppelivsdekningen ikke vil gjelde det beløp som skal utbetales til ektefelle/samboer iht. Lov om yrkesskadeforsikring. Oppnevnelse av begunstigelse gjelder ikke eventuelt barnetillegg. Her er regelen at erstatningen skal utbetales direkte til barnet. 9

10 Hvem er med i personforsikringen? Du tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag, men når det gjelder gruppelivsforsikringen er det en betingelse at du er 100 % arbeidsdyktig. Nyansatte som på tiltredelsestidspunktet er syke, tas ikke opp i ordningen. Dette skjer automatisk når du igjen er 100 % arbeidsdyktig, ved friskmelding. Ved ervervsuførhet som følge av «annen sykdom» gjelder 2 års karenstid. Forsikringen svarer ikke for ervervsuførhet som inntrer innen 2 år etter at forsikringsselskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som medlemmet hadde på dette tidspunkt, og som det antas at vedkommende kjente til. Opphør Alle forsikringer med engangsutbetalinger opphører når du slutter i bedriften. Når du meldes ut av gruppelivsforsikringen og dekningen annen sykdom før du har fylt 67 år, har du rett til å tegne en individuell livs- og/eller uføreforsikring med samme forsikringssum og varighet, uten krav om helseerklæring. Dersom du ønsker å benytte deg av denne retten, må du gi forsikringsselskapet beskjed så snart som mulig og senest innen 6 måneder etter at du ble meldt ut av forsikringsordningene. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert fra arbeidsgiver. Skatteforhold Personalforsikringens premie betales i sin helhet av bedriften. Etter skatteloven regnes den forsikringspremie som arbeidsgiver betaler for personforsikringer, utover yrkesskadeforsikring, som skattepliktig for den ansatte. Bedriften vil derfor lønnsinnberette forsikringspremiene, og dette gir en viss skatteeffekt for den enkelte. Dette er likevel en beskjeden utgift i forhold til den økonomiske trygghet som forsikringene gir. Eventuell erstatningsutbetaling fra personforsikringen er skattefri, med unntak av evt. erstatning for tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet. For denne delen av erstatningen må det betales inntektsskatt. Dersom dødsfallserstatning utbetales til andre enn ektefelle/samboer (for samboer se definisjon under «ord og uttrykk» foran i brosjyren), må det betales arveavgift av erstatningsbeløpet. 10

11

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR PERSONALKASKO Gjelder fra 01.01.2014 Pkt. side 1 Definisjoner 2 1.1 Forsikringstaker - sikrede - forsikrede 2 1.2 Konstateringstidspunkt 2 1.3 G er folketrygdens grunnbeløp 2 1.4 Ménerstatning

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer