INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS"

Transkript

1 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013

2 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1 Navn og adresser... 1 Ord og uttrykk - alfabetisk... 2 Hvem er med i personforsikringene? Personforsikring - Engangserstatninger... 4 Mén medisinsk invaliditet... 4 Arbeidsuførhet... 4 Psykologisk 1. hjelp... 5 Dødsfall... 6 Begunstigelse av gruppelivsforsikringen... 6 Opphør eventuell videreføring av forsikringen... 7 Forsikringspremie skattemessige forhold... 7 MARSH i

3 1 Introduksjon Denne brosjyren gir deg en kortfattet oversikt over innholdet i dagens personforsikringer som Subsea 7 Norway AS (heretter kalt Subsea 7) har dekket i Tryg Forsikring. Disse ordningene kommer i tillegg til eventuelle utbetalinger fra folketrygden og eventuelle private forsikringsordninger. Dine rettigheter reguleres av forsikringsavtaler, forsikringsbevis og gjeldende vilkår. Navn og adresser Har du spørsmål i forbindelse med forsikringsordningene, kan du ta kontakt med HR-avdelingen eller ansvarlig forsikringsmegler som vil veilede deg eller formidle kontakt med spesialister i forsikringsselskapet. Som Subsea 7 s forsikringsrådgiver vil Marsh til enhver tid være oppdatert med hensyn til hvilke forsikringsdekninger du er omfattet av og hvor forsikringsordningene er plassert. Videre kan vi informere om hvordan forsikringene virker i praksis, og når de kommer til anvendelse i et eventuelt skadetilfelle. Kontaktperson Direkte telefon og e-post Funksjon Inger Knoph HR Supervisor i Subsea 7 Else Britt Anfinnsen Hovedansvarlig i Marsh Rita Berg Daglig kontakt i Marsh Ved personskader skal skademelding sendes forsikringsselskapet så snart som mulig. Du kontakter i første omgang HR-avdelingen som bistår med utfylling av skademeldingsskjema og sørger for oversendelse til forsikringsselskapet. Kontaktpersoner i Marsh kan bistå i skadesaker i de tilfeller det oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Forsikringsselskap Tryg Forsikring 5020 Bergen Telefon

4 Ord og uttrykk - alfabetisk Barn Med barn menes forsikredes egenfødte barn eller adoptivbarn. For reiseforsikring gjelder egen definisjon: Se avsnitt om reiseforsikring. Ektefelle Med ektefelle menes person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelse ikke er rettskraftig eller endelig. Folketrygdens grunnbeløp Erstatningene fastsettes og reguleres i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr Beløpet er gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1. mai 2012 Kr mai 2011 Kr Samboer Med samboer menes person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme adresse som forsikrede de siste 2 år, eller person som har felles barn med forsikrede og felles adresse registrert i folkeregisteret (unntatt fra 2-årsregelen). Samboerskap gjelder likevel ikke dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboer er dekket på reiseforsikringen forutsatt felles adresse registrert i folkeregisteret. Ulykke Med ulykkesskade menes skade på/i kroppen forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Forsikringen dekker ikke skader som har skjedd som følge av fritids- eller sportsaktiviteter som betraktes som ekstremsport, for eksempel: Boksing, bryting og kampsport Sportsdykking / Dykking uten gyldig internasjonalt sertifikat for aktuell dybde Fallskjermhopping, hanggliding, paragliding, ballongferd eller flyving med mikrolette eller ultralette fly og lignende Ekspedisjoner i Arktis/Antarktis, Grønland og Himalaya Opphold i høyder over meter og ekspedisjoner Andre unntak og spesielle bestemmelser gjelder for forsikringen, og i den anledning henvises til fullstendige vilkår for personalforsikringen. Yrkesskade/yrkessykdom Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. Forsikringen gir erstatning for skade/sykdom som påføres arbeidstakeren under utøvelse av sitt arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet. 2

5 Hvilke sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer er lovregulert. Belastningslidelser i muskel/skjelettsystemet regnes ikke som yrkesskade eller yrkessykdom. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Hvem er med i personforsikringene? Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder alle onshoreansatte i Subsea 7, samt offshoreansatte på IE- og OSBA-kontrakter og Dykkerpersonell. Vikarer og midlertidig ansatte er i ansettelsestiden ikke omfattet av Subsea 7 s særskilte forsikringsordninger, men er dekket i henhold til lov om yrkesskadeforsikring. Ansatte som er omfattet av ordningen, får utstedt forsikringsbevis. Forsikringsdekningene som er beskrevet i denne brosjyren opphører ved fylte 67 år. Dersom du inngår avtale om å stå i arbeid etter fylte 67 år, vil du være omfattet av yrkesskade- og ulykkesforsikring, samt gruppelivsforsikring frem til fylte 70 år. Du tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag, men når det gjelder dekningen annen sykdom og gruppelivsforsikring betinges at du er 100 % arbeidsdyktig. Dersom du er syk på tiltredelsestidspunktet, tas du ikke opp i ordningen. Dette skjer automatisk når du igjen er 100 % arbeidsdyktig, ved friskmelding. For dekningen annen sykdom (medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet) gjelder en 2 års karenstid. Forsikringsselskapet svarer ikke for medisinsk invaliditet eller ervervsuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde på dette tidspunkt, og som det må antas at du kjente til. Disse begrensningene gjelder for ansatte som har fått økning i forsikringssum eller ny dekning. Permisjoner Du beholder medlemskapet i personforsikringen dersom du inngår avtale om permisjon ved: Avtjening av verneplikt Fødsels- og omsorgspermisjon Utdanningspermisjon godkjent av Subsea 7 Langtidssykdom inntil arbeidsforholdet formelt opphører Ved annen ikke lovbestemt permisjon blir du meldt ut av forsikringsordningen. Personforsikringen opprettholdes ved permittering som følge av driftsinnskrenkninger. 3

6 2 Personforsikring - Engangserstatninger Skjemaet nedenfor illustrerer dekningene Skade Medisinsk invaliditet Arbeidsuførhet * Død Hendelse Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Tidspunkt Arbeid Fritid Arbeid Annen Arbeid Fritid Arbeid Annen Arbeid Fritid Arbeid Annen Alle ansatte 40 G 40 G 40 G 10 G G G G G 3 X LØNN - max 80 G + 8 G (ektefelletillegg) 6,5 G (barnetillegg) Begravelsestillegg - iht. lov om yrkesskadeforsikring Ektefelletillegg - iht. lov om yrkesskadeforsikring/trygghetsforsikring i Norges Rederiforbund Barnetillegg - iht. lov om yrkesskadeforsikring * oppgitt erstatning gjelder ved alder 45/46 år og lønn t.o.m. 7 G opp til lønn over 10 G 1 G = kr pr ,5 G 0,5 G 0,5 G Integrert i Gruppeliv 6,5-1 G 6,5-1 G 6,5-1 G Mén medisinsk invaliditet Med medisinsk invaliditet menes en varig skade på/i kroppen som medfører fysisk funksjonsnedsettelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og inntekt. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet (både i arbeid og fritid) og sykdom uansett årsak. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke og yrkesrelatert sykdom er erstatningen 40 G uansett alder, og det ytes erstatning fra 1 % medisinsk invaliditetsgrad. Erstatningen ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av annen sykdom er erstatningen 10 G ved uansett alder. Det kreves min. 50 % medisinsk invaliditetsgrad for å få erstatning for sykdom som ikke er yrkesrelatert. Graden av invaliditet fastsettes av spesialist på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell om ménerstatning. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig. Arbeidsuførhet Med arbeidsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid. Erstatning ved arbeidsuførhet skal kompensere for varig tap i fremtidig inntekt og erstatningen er avhengig av arbeidsevne, alder og inntekt. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet (både i arbeid og fritid) og sykdom uansett årsak. Grunnlaget for beregning av fremtidig inntektstap er pensjonsgivende inntekt året før skaden eller sykdommen ble konstatert. Ved 100 % varig arbeidsuførhet er grunnerstatningen 22 G ved alder 45/46 år og inntekt t.o.m. 7 G. Er du yngre får du høyere erstatning, og er du eldre får du lavere se figur under. Inntektsgrunnlag på 10 G eller mer gir maksimal grunnerstatning på 30 G ved alder 45/46 år. 4

7 60 50 Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Erstatning i antall G Alder Du må være minst 30 % arbeidsufør for å få erstatning for fritidsskade. Ved annen sykdom enn yrkessykdom kreves min 50 % varig uføregrad i en sammenhengende periode på min 2 år og varig uførevedtak for å få erstatning. Ved sammenhengende minst 50 % arbeidsuførhet i 5 år, kan erstatning komme til utbetaling etter en konkret vurdering av varig uførhet. Ved min 50 % arbeidsuførhet som fører til vedtak om arbeidsavklaringspenger av minst 4 års varighet, kan utbetales inntil 20 % av beregnet erstatning som et a-kontobløp. Ved yrkesskade og yrkessykdom dekker forsikringen i tillegg forutsatt medlem i NAV påførte merutgifter (behandlingsutgifter) fremtidige merutgifter reelt tap i inntekt frem til oppgjørstidspunktet etter individuell vurdering. Forsikringen kan kompensere det som ikke dekkes av folketrygden. Ulykke som inntreffer på direkte reise mellom hjem og arbeidssted er dekket i henhold til lov om yrkesskadeforsikring. Ved annen ulykke dekker forsikringen i tillegg forutsatt medlem i NAV påførte merutgifter (behandlingsutgifter som overstiger kr 1.000) selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet eller varig ervervsuførhet. Maksimal erstatning er begrenset til 0,5 G. fremtidige merutgifter dekkes med inntil 5 G i Tryg ved alvorlig invaliditet, etter individuell vurdering. reelt inntektstap frem til oppgjørstidspunktet Forsikringen kan kompensere det som ikke dekkes av folketrygden. Psykologisk 1. hjelp Det er dekket psykologisk 1. hjelp med inntil 10 timer behandling hos psykolog som følge av plutselig og uforutsett hendelse inntruffet i arbeid eller fritid: Ran, overfall, voldtekt og grove trusler som er politianmeldt Brann, eksplosjon og innbrudd Alvorlig ulykkesskade Livstruende sykdom Dødsfall i nær tilknytning til familien 5

8 Selvmord og selvmordsforsøk i nærmeste familie Abort Samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere med samme adresse i folkeregisteret Dødsfall Dersom du faller fra, vil dine etterlatte få utbetalt en erstatning for å sikre økonomisk trygghet. Erstatningen til etterlatte vil variere avhengig av dødsårsak, sivilstand og årslønn. Uansett dødsårsak utbetales fra gruppelivsforsikringen: 3 x lønn, maksimum 80 G. Med lønn menes din grunnlønn, inkl eventuelt fast offshoretillegg Erstatningen tilfaller gjenlevende ektefelle/samboer*, livsarvinger (egne barn), testamentarvinger eller øvrige arvinger etter lov 8 G i ektefelle/samboertillegg dersom du etterlater deg ektefelle/samboer* 6,5 G pr barn i barnetillegg dersom du etterlater deg egne barn under 21 å. * For samboerskap er det krav til to års felles adresse i folkeregisteret eller felles adresse og felles barn. Dersom du faller fra som følge av ulykke eller yrkessykdom, utbetales i tillegg følgende: Begravelsesbidrag på 0,5 G uansett sivilstand Barnetillegg på 1 6,5 G utbetales til gjenlevende barn under 20 år. Erstatningen fastsettes i forhold til barnets alder etter en synkende skala fra 1 år frem til fylte 20 år. Barn under 1 år har krav på 6,5 G i erstatning, mens barn fylt 19 år får 1 G. Dersom du var eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg. Begunstigelse av gruppelivsforsikringen Følgende standard begunstigelsesregler gjelder for utbetaling av gruppelivsforsikringen: 1 Ektefelle eller samboer 2 Livsarvinger (egne barn) 3 Testamentsarvinger 4 Øvrige arvinger etter arveloven Du står fritt til selv å oppnevne en begunstiget som avviker fra ovennevnte utbetalingsrekkefølge. Det er begrenset disposisjonsrett dersom dødsfallet skyldes yrkesskade eller yrkessykdom. Begunstigelse må i tilfelle meldes til forsikringsselskapet på eget skjema som fås ved henvendelse til HR-avdelingen. I tilfeller der nytt ekteskap er inngått, og det er barn fra første ekteskap, kan eksempelvis barna oppnevnes som begunstiget for (hele eller deler av) erstatningsbeløpet. Vær oppmerksom på at en individuell begunstigelseserklæring må trekkes tilbake med skriftlig melding til forsikringsselskapet, dersom den ikke lenger skal være gyldig. Dette er viktig å huske ved eventuelle endringer i familieforhold, ellers vil begunstigelsen bli stående uansett sivilstand. Utbetalingsrekkefølgen kan også oppnevnes i testamente, men det forutsettes juridiske formkrav mht at det i testamentet spesifikt må fremgå aktuelle forsikringer. 6

9 Opphør eventuell videreføring av forsikringen Alle forsikringer med engangsutbetalinger opphører når du slutter i Subsea 7. Hvis du meldes ut av gruppelivsforsikringen og dekningen annen sykdom før du har fylt henholdsvis 70 år og 67 år, har du rett til å tegne en individuell livs- og/eller Annen sykdomsforsikring med samme forsikringssum og varighet, uten krav om helseerklæring. Dette er spesielt viktig å ta hensyn til dersom du er syk eller har fått en diagnose som tilsier at du kan bli syk. Dersom du ønsker å benytte deg av denne retten, må du gi forsikringsselskapet beskjed så snart som mulig og senest innen 6 måneder etter at du ble meldt ut av forsikringsordningen. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert fra arbeidsgiver. Forsikringspremie skattemessige forhold Din arbeidsgiver betaler hele forsikringspremien. Etter skatteloven regnes den forsikringspremien som arbeidsgiver betaler for personforsikringer utover lovpålagt yrkesskadeforsikring og tjenestereiseforsikring, som skattepliktig for den ansatte. Arbeidsgiver må derfor lønnsinnberette skattepliktig andel av premien, og dette gir deg en viss skatteeffekt. Dette er likevel en beskjeden utgift i forhold til den økonomiske trygghet som forsikringen gir. Erstatningen som blir utbetalt fra forsikringsordningen er skattefri, med unntak av erstatning for faktisk inntektstap frem til oppgjørstidspunkt. Arveavgift kan påløpe dødsfallserstatning i henhold til arveloven. 7

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Vilkår Forsikringsgiver Sterling Life Limited 1 1. DEFINISJONER Følgende ord og uttrykk har sin spesielle mening i disse vilkår og bestemmelser og ellers i gruppelivsavtalen. Definisjonene

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Forsikringsvilkår av 1.1.2014 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer