Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune"

Transkript

1 Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013

2 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring 6 Lov om yrkesskade 7 Tariffbestemt yrkesskade 9 Dekningsmatrise personforsikring 10 Tjenestereiseforsikring 10 Dersom man slutter - tilbud om fortsettelsesforsikring 11 Vi vil presisere at dette informasjonsheftet inneholder hovedpunktene i personforsikringsavtalene. Brosjyren er ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. Det er avtalene som er inngått mellom kommunen og forsikringsselskapene som inneholder alle detaljer, og som derfor vil være juridisk dekkende for alle forhold som kan oppstå. Aon Norway Trondheim Personforsikring

3 Kjære ansatte i Holtålen kommune Dette informasjonsheftet gir en kortfattet presentasjon av de personforsikringer som kommunen har etablert for sine ansatte i tillegg til utbetalingene fra Folketrygden. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Vi anbefaler at du og dine nærmeste gjør dere kjent med rettigheter og betingelser. Informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved en eventuell tvil er det den gjeldende forsikringsavtalenes tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål eller ønsker å gjøre deg bedre kjent med forsikringsvilkårene, kan du ta kontakt med personalavdelingen eller kommunens forsikringskontakt Aon Norway AS, som kan veilede deg videre eller formidle kontakt med aktuelle forsikringsselskap. Trondheim, august 2013 Aon Norway Trondheim Personforsikring

4 Navn og adresser Holtålen kommune Rådmann Marius Jermstad Tlf.: e-post Forsikringsmegler Aon Norway Aon Norway AS Prinsens gate Trondheim Kari Tønseth Almbakk Tlf e-post Arne Fjorden Tlf e-post Forsikringsselskap Personalforsikring inkl. gruppeliv (dødsfall) Protector Tjenestereiseforsikring Europeiske Melding av skade Skademeldinger vedrørende person- og reiseforsikringsskader skal meldes forsikringsgiver så snart som mulig. Aon Norway vil bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Kontaktinfo for Protector Forsikring i forbindelse med skade Protector Forsikring ASA Henrik Ibsens gt Oslo Telefon / (døgnåpen linje) Skade kan meldes via internett på Aon Norway Trondheim Personforsikring

5 Ord og uttrykk i forsikring Ervervsmessig uførhet Med ervervsmessig uførhet menes helt eller delvis varig tap av evne til inntektsgivende arbeid. Ervervserstatning for fremtidig inntektstap er en erstatning som gis på grunnlag av varig ervervsuførhet hos den forsikrede. Medisinsk invaliditet er en varig og betydelig skade/lyte av medisinsk art, som ikke trenger å påvirke arbeidsevnen til den ansatte. Sosialdepartementet har i en invaliditetstabell fastsatt de ulike grader av medisinsk invaliditet. Mènerstatning blir gitt på grunnlag av medisinsk invaliditet på minst 15 % og skal gi erstatning for redusert livskvalitet, det vil si erstatning for ikke økonomisk tap. NB: Holtålen kommune har utvidet dekning for medisinsk invaliditet; 0-15%. Ulykkesskade er en skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse som skjer i forsikringstiden. Se unntak i vilkårene ved utøvelse av ekstremsport. Lov om yrkesskadeforsikring (i kraft fra ) Lov om yrkesskadeforsikring krever at arbeidsgiver har forsikring som gir deg erstatning ved skade og sykdom som er påført i arbeid på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Yrkesskadeforsikringen kan gi rett til erstatning ved: Skade og sykdom grunnet arbeidsulykke (yrkesskade). Skade og sykdom som i samsvar med folketrygdloven er likestilt med yrkesskade. Annen skade og sykdom, dersom den skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Belastningslidelser blir ikke regnet som yrkesskade/yrkessykdom. Med barn menes den forsikredes egne barn, stebarn og adoptivbarn, unntatt i gruppelivsforsikringen hvor kun egne barn og adoptivbarn omfattes. Som forsørger regnes ansatt som er gift, har samboer eller har forsørgerplikt som gjør at den ansatte blir lignet i klasse II, eller har rett til særfradrag i ligningen. Med samboer menes: a) Person som den forsikrede bor sammen med i ekteskapslignende forhold og at det i Folkeregisteret går fram at vedkommende har hatt samme bosted som den forsikrede de 2 siste årene. b) Person som har felles bosted og felles barn med den forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på det tidspunktet som forsikringstilfellet oppsto, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne vært inngått. Aon Norway Trondheim Personforsikring

6 Engangsutbetalte forsikringer Forsikringene gir erstatning til ansatte som går inn under Hovedtariffavtalen. I tillegg dekker ulykkesforsikringen også ulykkesskader i fritiden. For alle ansatte gjelder Lov om yrkesskadeforsikring. Forsikringene gir i hovedtrekk følgende erstatninger: Ervervserstatning - fremtidig inntektstap Mènerstatning Erstatning ved død I tillegg vil Lov om yrkesskade kunne gi rett til erstatning for lidt inntektstap og påførte utgifter. G= Grunnbeløpet i folketrygden og er pr NOK Aon Norway Trondheim Personforsikring

7 Gruppelivsforsikring Forsikringen dekker alle som går inn under 10 i Hovedtariffavtalen. Du er også dekket under foreldrepermisjon, militærtjeneste og annen permisjon uten lønn i inntil 12 måneder, samt under attføring. Uførepensjonister er omfattet av forsikringen frem til de når aldersgrensen for stillingen, men senest til fylte 67 år. For lærlinger utgjør forsikringssummen 50 % av det som utbetales ved full stilling. Forsikringssummens størrelse til enhver tid Forsikringssummen for den enkelte forsikrede avkortes ved alder over 50 år. (G = grunnbeløpet i folketrygden på dødsfallstidspunktet). Under 51 år: 10,0 G 51 år: 9,5 G 52 år: 9,0 G 53 år: 8,5 G 54 år: 8,0 G 55 år: 7,5 G 56 år: 7,0 G 57 år: 6,5 G 58 år: 6,0 G 59 år: 5,5 G Over 59 år: 5,0 G Ved dødsfall blir erstatningen utbetalt til 1. Ektefelle eller partner registrert etter partnerskapsloven (se punkt 3) 2. Samboer (se punkt 3) 3. Barn (egne barn/adoptivbarn) under 25 år. Disse skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettigede ektefelle/registrert partner/samboer med rett til erstatning (se punkt 1 og 2) eller 4. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde, (se regler i vilkår) Dersom det ikke er etterlatte som nevnt over, utbetales 2 G til dødsboet. Aon Norway Trondheim Personforsikring

8 Lov om Yrkesskadeforsikring Erstatning ved ervervsuførhet Tap av fremtidig inntekt. Størrelsen på ervervserstatningen er avhengig av graden av varig ervervsuførhet og pensjonsgivende inntekt. Ved ervervsuførhet på 100 % blir grunnerstatningen fastsatt slik: Inntekt t.o.m. 7 G gir grunnerstatning på 22 G Over 7 G t.o.m. 8 G gir grunnerstatning på 24 G Over 8 G t.o.m. 9 G gir grunnerstatning på 26 G Over 9 G t.o.m. 10 G gir grunnerstatning på 28 G Over 10 G gir grunnerstatning på 30 G Det gis tillegg for personer under 45 år. Personer over 46 år får en reduksjon i erstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 % av grunnerstatningen. Erstatning ved medisinsk invaliditet Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % får du mènerstatning uavhengig av ervervsevne og inntekt. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av yrkesskade eller yrkessykdom tilstås mènerstatning på følgende måte: Invaliditetsgrad: Grunnerstatning: % 0,75 G % 1,00 G % 1,50 G % 2,00 G % 2,50 G % 3,00 G % 3,75 G % 4,50 G Det gis et tillegg for ansatte under 45 år, mens erstatningen reduseres for personer over 46 år. Erstatning ved død Erstatning som blir utbetalt ved død som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. a) Erstatning for begravelseskostnader 0,5 G b) Erstatning til ektefelle, registrert partner eller samboer 15,0 G For hvert år den avdøde var over 46 år, blir erstatningen redusert med 5 %, likevel ikke mer enn 80 % totalt. c) Barnetillegg, pr. barn inntil 6,5 G Dersom den ansatte etterlater seg barn under 20 år, blir det utbetalt barnetillegg. Erstatningen blir regnet ut særlig for hvert barn og blir fastsatt på grunnlag av alderen på barna da den ansatte døde. Aon Norway Trondheim Personforsikring

9 OBS! Dersom den døde var eneforsørger, blir det utbetalt dobbelt barnetillegg. Alder på barnet da forsørgeren døde: Barnets alder G Barnets alder G Under 1 år 6,5 G 10 år 3,5 G 1 år 6,0 G 11 år 3,0 G 2 år 6,0 G 12 år 2,5 G 3 år 5,5 G 13 år 2,5 G 4 år 5,0 G 14 år 2,0 G 5 år 5,0 G 15 år 2,0 G 6 år 4,5 G 16 år 1,5 G 7 år 4,0 G 17 år 1,5 G 8 år 4,0 G 18 år 1,0 G 9 år 3,5 G 19 år 1,0 G Utbetalinger etter Lov om yrkesskade og Hovedtariffavtalen er samordnet slik at maksimal erstatning til etterlatte vil være 18 G inkludert gruppeliv. Definisjon på etterlatte finnes i Hovedtariffavtalens Aon Norway Trondheim Personforsikring

10 Tariffbestemt yrkesskade Forsikringen gjelder ved yrkesskade/yrkessykdom og ved skader som oppstår på direkte reise til/fra arbeid og på tjenestereise. (Yrkesskade og yrkessykdom i henhold til 11 i hovedtariffavtalen). Erstatning ved ervervsuførhet For ansatte som går inn under 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved 100 % varig ervervsuførhet 15 G. Denne utbetalingen er uavhengig av alder og deltid. Beløpet avkortes forholdsmessig ved lavere uføregrad. Erstatning ved medisinsk invaliditet For ansatte som går inn under 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved medisinsk invaliditetsgrad på 15 % eller mer som følge av skade ved ulykke 1-3 G. Erstatningen er uavhengig av alder, men avhengig av den medisinske invaliditetsgraden. Erstatning ved død For ansatte som går inn under 11 i Hovedtariffavtalen er erstatningen ved død som følge av ulykke 15 G. Hvem har rett til erstatning? Ved dødsfall utbetales erstatningen enten til Ektefelle Partner registrert etter partnerskapsloven Samboer Barn under 25 år (Barn skal ha utbetalt minst 40 % av erstatningsbeløpet selv om det finnes erstatningsberettiget ektefelle/ registrert partner/ samboer). Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde. (Definisjoner under hvert punkt se vilkårene, hvem er barn, hvem er samboere osv) Samordning Ved yrkesskader skal det regelverk som totalt sett gir rett til høyest erstatning av Lov om yrkesskadeforsikring og Hovedtariffavtalen legges til grunn ved fastsettelse av erstatning. Aon Norway Trondheim Personforsikring

11 Dekningsmatrise personforsikring i offentlig sektor 1G = NOK pr. 1. mai 2011 Skade * Erstatning v/alder 45/46 år Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet Død Annen sykdom Annen sykdom Yrkesskade Fritidsulykke Yrkessykdom Yrkesskade Fritidsulykke Yrkessykdom Yrkesskade Fritidsulykke Yrkessykdom Lov om Yrkesskade 4,5 G 4,5 G G G 15 G (e.t) 15 G (e.t) HTA 11 - yrkesskade 3 G 3 G 15 G 15 G 15 G (e.t) 15 G (e.t) Annen sykdom HTA 10 - gruppeliv 10 G 10 G 10 G 10 G Begravelsestillegg - iht. lov om yrkesskade Barnetillegg - iht. lov om yrkesskade 10 gruppeliv nedtrappes med 0,5G fra 51 år til 60 år. 11 yrkesskade gjelder i arbeidstiden, til/ fra og på tjenestereise. I arbeidstiden samordnes erstatning med Lov om yrkesskade. Den samlede erstatning kan ikke overstige 18 G. 0,5 G 0,5 G 6,5 G 6,5 G Tjenestereiseforsikring Denne forsikringen gjelder på registrerbare tjenestereiser i hele verden. Lokale, ikke registrerbare tjenestereiser er omfattet. Dersom du skal reise til urolige områder eller krigsområder, må forsikringene utvides til å dekke slik risiko. Ta i tilfelle kontakt med personalavdelingen eller Aon Norway. Nærmere informasjon om slike områder finnes på UDs hjemmeside Dekningsomfang/ forsikringssummer Reisegods Arbeidsgivers effekter Reisesyke inkl hjemtransport Ubegrenset Reiseansvar Rettshjelp Avbestilling Reiseulykke død/invaliditet Aon Norway Trondheim Personforsikring

12 Dersom man slutter i kommunen tilbud om fortsettelsesforsikring Alle ansatte som er omfattet av HTA og som slutter i kommunen, skal motta brev angående tilbud om fortsettelsesforsikring fra kommunen. Som en del av vilkårene for gruppelivsforsikringen, skal den ansatte få tilbud om å fortsette gruppelivsforsikringen privat, med en individuell premieberegning. Dette uten å gjennomgå ny helsevurdering, dersom de slutter før de når særaldersgrensen for stillingen eller fyller 67 år. (Gjelder også ved AFP). Melding om at man ønsker å benytte denne retten, må være gitt forsikringsselskapet innen seks måneder, fra den dagen man trådte ut av forsikringene. Aon Norway Trondheim Personforsikring

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring

Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Forsikringsvilkår Yrkesskadeforsikring Vilkår av 1. august 2012 Selskapet som forsikringen er dekket i heter VISSE FORSIKRINGSGIVERE I LLOYD S One Lime Street London EC3M 7HA, UK Selskapets deltakere er

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING

VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING av januar 2011 VILKÅR FOR PAKKEFORSIKRING INNHOLD 1. INNLEDNING... Side 2 2. DEFINISJONER... Side 3 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... Side 6 4. VILKÅR FOR PERSONDELEN... Side

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Vilkår A generelle vilkår

Vilkår A generelle vilkår Vilkår A generelle vilkår AVTALEVILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. DEFINISJONER I disse forsikringsvilkår og i de relevante bestemmelser skal følgende definisjoner gjelde: Forsikringsgiver:

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer