FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009"

Transkript

1 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni

2 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har dekket for sine ansatte. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Informasjonen er en forenklet utgave av de respektive avtaler, og ved en eventuell tvil er det hovedavtalens tekst og vilkår som gjelder. Har du spørsmål i forbindelse med forsikringsordningene, kan du ta kontakt med arbeidsgiver ved personalavdelingen, som vil veilede deg eller formidle kontakt med spesialister i forsikringsselskapet. 2

3 Innhold Navn og adresser side 4 Ord og Uttrykk side 5 Øvrige personforsikringer Mén side 7 Ervervsuførhet side 8 Død side 9 Opphør eventuell videreføring av forsikringen side 10 Forsikringspremie skattemessige forhold side 11 Tjenestereise side 11 Privat reiseforsikring side 12 Fellesbestemmelser for reiseforsikring side 13 3

4 Navn og adresser Skademeldinger Skademeldinger vedrørende personskader og reiseforsikringsskader bør meldes forsikringsselskapet så snart som mulig. Normalt skal all kontakt gå via personalansvarlig/personalavdelingen. Personforsikringene er meglet via Aon Grieg AS, som også kan bistå skadelidte der det eventuelt oppstår problemer eller uenighet i skadebehandlingen. Kontaktpersoner ved spørsmål om personforsikring: Type Forsikring Kontaktperson Dir. telefon og Tilhørlighet Hovedansvarlig i Skanska samt Gruppeliv Annen sykdom Reiseforsikring Yrkesskade og ulykke Personforsikring Yrkesskade Ulykke Erverv annen sykdom Gruppeliv Reiseforsikring Per Jørgensen Kari Bagley Spørsmål vedr. skader: Sverre Berg Spørsmål vedr. dekninger: Marte H. Søvik Hild Osa Juridisk avdeling HMS-avdelingen Aon Grieg Forsikringsmegler Forsikringsgivere Personforsikring inkl. gruppelivsforsikring: Vital Forsikring ASA Reiseforsikring: Europeiske Reiseforsikring 4

5 Ord og Uttrykk i Personforsikringen Folketrygdens grunnbeløp, G Erstatningene fastsettes og reguleres i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr ,- Beløpet blir gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Grunnbeløp 1. mai 2004 Kr ,- 1. mai 2005 Kr ,- 1. mai 2006 Kr ,- 1. mai 2007 Kr ,- 1. mai 2008 Kr ,- 1. mai 2009 Kr ,- Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilgning til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelse ikke er rettskraftig eller endelig. Partner Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april 1993 nr. 40. Samboer Med samboer forstås person som forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år, eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra 2-årsregelen). Ordningen gjelder likevel ikke dersom det på skadetidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Barn Med barn menes forsikredes egenfødte barn eller adopterte barn. Forsørger Med forsørger menes arbeidstaker som har ektefelle, registrert partner, samboer eller er enslig med dokumentert forsørgeransvar for barn under 21 år jfr. definisjoner ovenfor. Yrkesskade/yrkessykdom Dette er skader/sykdom som påføres sikrede under utførelse av sitt arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet. Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og omfatter automatisk alle ansatte i bedriften. Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel/skjelettsystemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet som som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. 5

6 Ulykkesskade Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet. Forsikringen dekker ikke skade som har skjedd som følge av fritids- eller sportsaktivitet som betraktes som ekstremsport; for eksempel sportsdykking, boksing/bryting og kampsport, fallskjermhopping, fjellklatring utenfor Norden etc. Andre unntak og spesielle bestemmelser gjelder for forsikringen, og i den anledning henvises til fullstendige vilkår. Annen sykdom Dette er sykdom som ikke defineres som yrkessykdommer. Medisinsk invaliditet menerstatning Med medisinsk invaliditet menes en varig skade på/i kroppen. Menerstatning er erstatning som utbetales ved varig medisinsk invaliditet, og er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn, men avhengig av % -graden av invaliditet. Ervervsuførhet Med ervervsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Erstatning ved ervervsuførhet er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av uføregrad, arbeidsevne og lønn. Hvem er med i personforsikringen? Forsikringsordningen som er beskrevet i det påfølgende, gjelder ansatte i Skanska Norge AS og for de fleste av Skanskas norske datterselskap/søsterselskap: Skanska Bolig AS Skanska Tekniske Entrepriser AS Acusto AS Skanska Asfalt AS Entreprenørservice AS UCO AS E D Knutsen Maskin AS Skanska Husfabrikken AS Alle ovenfor nevnte selskaper har pensjonsordning som inngår i Skanska Konsernpensjonskasse. Du tas opp i personforsikringen fra første ansettelsesdag, men når det gjelder ervervsuførhet og dødsfall som følge av annen sykdom betinges at du er 100 % arbeidsdyktig og følgende karensbestemmelser er gjeldende: Forsikringsselskapet svarer ikke for ervervsuførhet som inntrer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde på dette tidspunkt, og som det antas at du kjente til. 6

7 Personforsikringer - Engangserstatninger Skanska i Norge har dekket personforsikringer for alle ansatte i mer enn 30 % stilling. Ansatte i mindre enn 30 % stilling er dekket i henhold til Lov om Yrkesskadeforsikring. I tillegg til lovbestemt yrkesskadeforsikring omfatter personforsikringen også annen ulykke, annen sykdom og gruppelivsforsikring. Søylediagrammet nedenfor illustrerer dekningene. 30 MÈN MÉN ERVERVSUFØRHET* DØD ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM ULYKKE SYKDOM ARB FRI ARB FRI ARB FRI ARB FRI ARB FRI ARB FRI ,5 11 5, YRKESSKADE ANNEN ULYKKE ANNEN SYKDOM GRUPPELIV *Søylediagrammet viser engangserstatning ved alder 45/46 år og lønn til og med 7G. Erstatning ved død gjelder forsørgere. 1G = kr pr Mén - medisinsk invaliditet Menerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse som dekkes fra 1 % medisinsk invaliditet. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn, men avhengig av % -graden av invaliditet. Forsikringen gjelder ulykke hele døgnet og yrkesrelatert sykdom. Erstatningen ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke (både i arbeid og i fritid) er 30 G uansett alder. Erstatningen ved 100 % varig medisinsk invaliditet som følge av yrkesrelatert sykdom, er grunnerstatningen 4,5 G ved alder 45/46 år. Er du yngre enn 45 år, får du høyere erstatning, er du eldre får du lavere erstatning. 7

8 Ervervsuførhet Dette er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av uføregrad, alder og lønn. Forsikringen gjelder ulykke og sykdom hele døgnet. Ved 100 % varig ervervsuførhet som følge av yrkesskade og yrkessykdom er grunnerstatningen 22 G ved alder 45/46 år og lønn t.o.m. 7 G. Ved 100 % varig ervervsuførhet som følge av annen ulykke er grunnerstatningen 11 G ved alder 45/46 år og lønn t.o.m. 7 G. Ved 100 % varig ervervsuførhet som følge av annen sykdom er grunnerstatningen 5,5 G ved alder 45/46 år og lønn t.o.m. 7 G Er du yngre får du høyere erstatning, og er du eldre får du lavere, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er >10 G som gir maksimal grunnerstatning på henholdvis 30 G 15 G 7,5 G. Grunnerstatning - inntekt t.o.m.7g Antall G Alder Fritidsulykke Yrkesskade Annen sykdom Du må være min. 50 % ervervsufør for å få erstatning for sykdom som ikke er yrkesrelatert. Ved yrkesskade eller yrkessykdom dekker forsikringen i tillegg påførte merutgifter (behandlingsutgifter), fremtidige merutgifter og tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet etter individuell vurdering. Det gjøres fradrag for ytelser gitt av folketrygden. Ved annen ulykke dekker forsikringen i tillegg tapt inntekt frem til oppgjørstidspunkt, samt inntil 3 G for fremtidige utgifter etter individuell vurdering. Påførte merutgifter (behandlingsutgifter) under kr dekkes ikke. Maksimal erstatning er begrenset til kr Slike utgifter dekkes selv om ulykkesskaden ikke medfører varig medisinsk invaliditet eller varig ervervsuførhet. Yrkesskadeforsikringen med utvidelser omfatter også ulykkestilfeller som inntreffer på direkte reise mellom hjem og arbeidssted/oppdragssted. 8

9 Død Dersom du skulle falle fra, vil dine etterlatte få utbetalt en forsikringssum for å sikre en øknomisk trygghet. Erstatningen til etterlatte vil variere avhengig av dødsårsak, sivilstand og alder. Uansett dødsårsak vil det fra gruppelivsforsikringen utbetales en grunnerstatning på 3 G uavhengig av alder. Dersom du etterlater deg ektefelle/samboer/registrert partner eller barn under 21 år, utbetales et forsørgertillegg på 12 G som kommer i tillegg til grunnerstatningen, altså til sammen 15 G uavhengig av alder. Erstatningen utbetales etter standard begunstigelsesrekkefølge: 1. Ektefelle/samboer/registrert partner 2. Livsarvinger (barn) 3. Testamentsarvinger 4. Øvrige arvinger etter arveloven Det henvises til forannevnte forsørgerdefinisjon, og du kan selv oppnevne en begunstigelse som avviker fra ovennevnte utbetalingsrekkefølge. Dette må i tilfelle meldes til forsikringsselskapet på eget skjema som fås ved henvendelse til din personalavdeling. Vær oppmerksom på at en individuell begunstigelsesklæring må trekkes tilbake, dersom den ikke lenger skal være gyldig. Dette er viktig å huske ved eventuelle endringer i familieforhold. Ved dødsfall som skyldes ulykke eller yrkessykdom kommer i tillegg til utbetaling fra gruppelivsforsikringen følgende erstatning: Begravelsesbidrag på 0,5 G uansett sivilstand. Dersom den ansatte etterlater seg gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner, utbetales 15 G i ektefelletillegg. Dette ektefelletillegget reduseres med 5 % for hvert år avdøde var eldre en 46 år, dog ikke lavere enn 3 G. Barnetillegg Dersom den ansatte etterlater seg barn under 20 år, utbetales en erstatning i forhold til barnets alder etter en synkende skala fra 1 år til 19 år. Barn under ett år har krav på en erstatning på 6,5 G, mens barn på 19 år får 1 G. Dersom den ansatte var eneforsørger, utbetales dobbelt barnetillegg. 9

10 Opphør eventuell videreføring av forsikringen Alle forsikringer med engangsutbetalinger opphører når du slutter eller går over på AFP, uføreeller førtidspensjon. Når du meldes ut av gruppelivsforsikringen og dekningen ervervsuførhet annen sykdom før du har fylt 67 år, har du rett til å tegne en individuell livs- og/eller uføreforsikring med samme forsikringssum og varighet, uten krav om helseerklæring. Dersom du ønsker å benytte deg av denne retten, må du gi forsikringsselskapet beskjed så snart som mulig og senest innen 6 måneder etter at du ble meldt ut av forsikringsordningene. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert fra arbeidsgiver. Ansatte over 67 år vil være kun dekket av de lovpålagte yrkesskadeforsikringene. De øvrige forsikringsdekningene gjelder ikke etter fylte 67 år. Forsikringsdekning for ansatte som er permittert eller har permisjon Permitterte Ansatte som er permittert er dekket av ulykke- og gruppelivsforsikring, samt dekningen erverv annen sykdom. Ansatte med permisjon Forsikringsdekningen for ansatte som har permisjon, er avhengig av hva som er årsak til permisjonen. Permisjon for å avtjene verneplikt Den ansatte er dekket av ulykke- og gruppelivsforsikringen, samt dekningen erverv annen sykdom, men det gjøres fradrag for eventuelt erstatningsbeløp utbetalt av forsvaret. Fødselspermisjon Under fødselspermisjon er man dekket av ulykke- og gruppelivsforsikring, samt dekningen erverv annen sykdom. Velferdspermisjon inntil 3 måneder Den ansatte er dekket av ulykke- og gruppelivforsikring, samt dekningen erverv annen sykdom. Permisjon for å ta videreutdannelse Hovedregelen er at man ikke er dekket av Skanskas personforsikring. Men hvis utdannelsen er relevant i forhold til ansettelsesforholdet i Skanska, kan det avtales at ulykke- og gruppeliv samt dekningen erverv annen sykdom opprettholdes i permisjonstiden. Forutsetningen er at det foreligger avtale om at den ansatte gjenopptar arbeidet i Skanska etter endt permisjon. HRavdelingen skal i så fall opprette skriftlig avtale om dette. Permisjon for å ta arbeid i annen bedrift og andre permisjonsgrunner I slike tilfeller er den ansatte ikke dekket av noen av Skanskas forsikringsordninger. Unntaket er dersom den anatte får permisjon for å arbeide i et annet selskap som gir spesiell/unik kompetanse som Skanska har nytte av. I slikt tilfelle kan det avtales med HR-avdelingen om dekning av ulykkeog gruppelivsforsikring i permisjonstiden etter nærmere forutsetninger. Forutsetningen er at det foreligger avtale om at den ansatte gjenopptar arbeidet i Skanska etter endt permisjon. HRavdelingen skal i så fall opprette skriftlig avtale om dette. 10

11 Forsikringspremie skattemessige forhold Bedriften betaler hele forsikringspremien når det gjelder grupelivsforsikring, ulykke- og yrkesskadeforsikringen. Etter skatteloven regnes den forsikringspremie som arbeidsgiver betaler for personforsikringer utover yrkesskadeforsikringen, som skattepliktig for den ansatte. Bedriften vil derfor lønnsinnberette forsikringspremiene, og dette gir en viss skatteeffekt for den enkelte. Dette er likevel en beskjeden utgift i forhold til den øknomiske trygghet som forsikringene gir. Tjenestereiseforsikring Tjenestereiseforsikringn gjelder i hele verden under opphold og reiser med vanlige samferdselsmidler, forutsatt at reisen foregår i forsikringstakerens tjeneste og betales av denne. Tjenestereise utover 45 dager sammenhengende er dekket etter nærmere avtale. Personalavdelingen må da kontaktes. Innen Norge dekkes tjenestereiser, inkludert korte, ikke registrerbare dagsreiser, samt pendlerreiser til/fra anleggssted med følgende dekningsomfang: Dekning Sum i kr. Reiseansvar Kr Reisegods Kr Ved tjenestereiser i verden for øvrig dekkes registrerbare tjenestereiser med følgende dekningsomfang: Dekning Sum i kr. Reisesyke inkl. hjemtransport Ubegrenset sum Reiseansvar Kr Arbeidsgivers Kr effekter Reisegods Kr Avbestilling Kr Pr. person pr. skadetilfelle Forsinket reisegods. Kr (ingen karenstid) Rettshjelp Inntil kr pr. tvist Egenandel Ingen egenandeler Se for øvrig punktet nedenfor ang. fellesbestemmelser for reiseforsikringen. 11

12 Privat reiseforsikring Skanska formidler også til ansatte et tilbud om å tegne privat reiseforsikring. Forsikringsperioden løper fra til hver år. I forhold til forsikringsselskapets vanlige premiesatser gis det en rabatt til ansatte i Skanska. Vilkåret for denne gunstige premien er imidlertid at tegning av privat reiseforsikring gjøres samlet en gang pr. år. De som ikke har bestilt denne forsikringen innen fristen, som er i slutten av januar hvert år, kan ikke senere på året tegne seg for privat reiseforsikring. Her følger en kort orientering om reiseforsikringen som er plassert i Europeiske: Dekning Reisesyke inkl. hjemtransport Sum i kroner Ubegrenset sum Reiseansvar Arbeidsgivers effekter Reisegods Reisegods samlet pr. familie Ulykke ved død / invaliditet dekket for den ansattes ektefelle/samboer Ulykke Barn u/20 år Død Invaliditet Rettshjelp Avbestilling Maks pr. skadetilfelle Forsinket reisegods mer enn 4 timer Forsinket reisegods tjenestereise pr. person (ingen karenstid) Tjenestereiseforsikring inntil 45 dagers varighet Gjelder i hele verden under opphold og reiser med vanlige samferdsels-midler, forutsatt at reisen foregår i forsikringstakerens tjeneste og betales av denne. Tjenestereise utover 45 dager sammenhengende er dekket etter nærmere avtale. Feriereise inntil 45 dagers varighet Omfatter ansatt med familie under ferie/fritidsreise. Som familie regnes ektefelle/samboer/partner samt hjemmeboende barn (forsikringen opphører for barn ved utløpet av det forsikringsår barnet fyller 20 år). Egne barn som ikke bor hos forsikrede/ektefelle/samboer/partner, er omfattet av forsikringen. 12

13 Fellesbestemmelser for reiseforsikring Reisegodsdekningen gjelder ikke når man oppholder seg i egen bolig, på undervisningssted eller på arbeidssted. For personlig reisegods (smykker, ur, mobiltelefon, sportsutstyr, inn- og avspillingsutstyr for lyd og bilde, samt foto/video- og PC/datautstyr) er maksimum erstatning for enkeltgjenstander begrenset til kr ,- pr. skadetilfelle For andre enkeltgjenstander er maksimum erstatning begrenset til kr ,- pr. skadetilfelle. Ovennevnte enkeltgjenstander kan ofte ha verdi utover dette, og bør derfor forsikres spesielt med såkalt "Verdigjenstandsforsikring" under den enkeltes Hus/Hjemforsikring. Forøvrig henvises til sikkerhetsforskriftenes aktsomhetsregler for å begrense skade/tap og det oppfordres til å følge disse 10 gode rådene fra Europeiske: Bruk reisesjekker, kredittkort og kontanter. Husk at kontanter erstattes med max kr 3000 Betal flest mulig av reisene dine med kredittkort Plasser pengene i safe på rommet eller deponer pengene i hotellets safe La ikke kostbart fotoutstyr, PC-utstyr og mobiltelefon ligge i bilen eller på restaurantbordet Gå ikke fra verdisaker eller bagasje uten tilsyn Unngå utrafikkerte steder nattestid, og gå gjerne flere sammen Ha alltid små pengebeløp tilgjengelig. Ikke betal bussbillett eller en kopp kaffe med store sedler Vær ekstra oppmerksom på steder med stor trengsel, f.eks t-banestasjoner eller busser Pass ekstra godt på kofferten og pengene når du ankommer flyplasser eller står i resepsjonen på hotellet Ikke send verdisaker som f.eks penger, smykker, ur, foto-/video- og datautstyr, inn og avspillingsutstyr for lyd og bilde etc som innsjekket bagasje. Ta dette i håndbagasjen! Ikke send skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje. Dersom det oppstår en skade Ved innleggelse på sykehus, større skader og lignende må Europeiske varsles straks. Nærmere informasjon og telefonnummer til Europeiskes alarmsentral er oppgitt på baksiden av forsikringskortet. Ved forsinket bagasje må forsinkelsen bekreftes av transportør. Eiendeler som mistes anses ikke som stjålet. Ran og tyveri skal alltid politianmeldes. Det er enklest å melde skader elektronisk via Henvendelser kan rettes til: Europeiske Reiseforsikring Postboks 1374 Vika 0114 Oslo Telefon nr Faksnr

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2010 Utskriftsdato : 20.07.2010 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring

Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring Yrkesskadeforsikring og trygghetsforsikring 1.7.2012 30.6.2013 Sammendrag Yrkesskade- og trygghetsforsikring for medlemmer i Norges Rederiforbund Forsikringsordningen for den enkelte arbeidstaker dekker

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Så er du litt tryggere

Så er du litt tryggere Foto: ByMPhotos/Istock. Form: jnd.no Forsikring 2015 Så er du litt tryggere Januar 2015 NJ Forsikring 22 05 39 50 www.nj.no/forsikring forsikring@nj.no Vi gjør det vanskelige enkelt Har du de forsikringene

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2010 www.bedriftsforbundet.no/forsikring Forsikringer tilpasset små- og mellomstore bedrifter Bedriftsforbundet har utviklet et komplett spekter av forsikringer

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Bærum Kommune 1304 Sandvika 98131 Fornyelse/endring Forsikringsnummer 79330444 Gjelder fra 01.01.2010 Hovedforfall 01.01 Betalingsterminer 01.01 Side 1 av 28 308401000002001015 Fors

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Jernbaneforbund (NJF) Forsikringsvilkår av 1.1.2014 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no

Forsikringer. Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE. T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Forsikringer Gjelder for bransjeforeningene i Norsk Teknologi HLF INTEGRA NELFO VKE T: 91324013 E: teknologiforsikring@pareto.no Hvorfor velge Norsk Teknologi forsikring? FORSIKRING SOM VIRKER: Foreningen,

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2014-28.02.2015 IDRETTSBEHANDLING Grunnforsikring Utvidet forsikring Faser Pålagt Frivillig A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28

AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring... 3-19. AIG Group Plus Ulykkesforsikring... 20-28 Forsikringsvilkår Innhold AIG Group Plus Reise- og ulykkesforsikring...................... 3-19 AIG Group Plus Ulykkesforsikring................................ 20-28 AIG Europe S.A. er et selskap i American

Detaljer

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014

Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Forsikringer fra NHO Reiseliv 2014 Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Innhold s. 3 Yrkesskadeforsikring s. 4 Fritidsulykkesforsikring s. 5 Reiseforsikring s. 6 Helseforsikring s. 7 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer

Innholdsfortegnelse Side Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine forsikringer Gjensidige Forsikring ASA Org.nr: NO-995 568 217 Helse Stavanger Hf v/pareto Forsikringsmegling AS Boks 1527 Vika 0117 Oslo Innholdsfortegnelse Forsikringsoversikt for medlemmer Viser oversikt over dine

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015

VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 VILKÅR STUDENTFORSIKRING Forsikringsvilkår nr. 675 Gjeldende fra 1. januar 2015 Studentforsikringen består av følgende dekninger: Del I Del II Del III Del IV Del V Del VI Del VII Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer