Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret"

Transkript

1 Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret

2 Kjære kollega Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene din arbeidsgiver har etablert for deg som ansatt. Dette er viktige ytelser som du bør kjenne til og vi anbefaler at din nærmeste familie leser denne brosjyren da dette også angår dem. Forsikringsprogrammet som er etablert gjennom Frischsenteret gir erstatninger som kommer i tillegg til ytelser fra NAV og eventuelle private forsikringer du har. Hensikten med disse forsikringene er å gi deg og din familie økonomisk trygghet. Denne brosjyren gir en kort oppsummering av forsikringene og er ikke et juridisk bindende dokument. Ved en eventuell uoverensstemmelse vil ordlyd og betingelser i forsikringsbevis og vilkår tre foran denne brosjyren. Disse vilkårene og bevisene finnes på området: fralle (\\frisch17.uio.no) :\Pensjon\Vilkaar\ Dokument:...Personalforsikring... Hvor er dine forsikringer plassert: Yrkesskadeforsikring Fritidsulykkesforsikring Annen sykdomsforsikring Gruppelivsforsikring Reiseforsikring Hybridpensjon Protector Protector Protector Protector Europeiske SpareBank1 2

3 Generelt om din forsikring Hvem er dekket av forsikringene: Som ansatt i Frischsenteret er du dekket fra din første arbeidsdag til din siste arbeidsdag. Enkelte forsikringer gjelder også for uføre og førtidspensjonerte. For enkelte av dekningene er det en forutsetning at du er 100 % arbeidsfør for innmelding i forsikringsavtalen. Personer som er helt eller delvis sykemeldte/uføre vil bli meldt inn når de er 100 % friskmeldt. For enkelte av dekningene er det en forutsetning at du er medlem i norsk folketrygd. Premie: Forsikringen betales av Frischsenteret. Premien for forsikringene utenom pensjon-, yrkesskade- og tjenestereiseforsikring blir beskattet som lønn for den ansatte. Erstatninger: Pensjonsutbetaling vil bli beskattet som pensjonsinntekt. Erstatning fra de øvrige forsikringene er skattefrie. NAV folketrygd: Obligatorisk forsikring som ble etablert i Formålet med folketrygden er å sikre en minsteinntekt ved arbeidsløshet, sykdom, tap av forsørger etc. Folketrygdens Grunnbeløp - G: Enkelte av forsikringssummene (erstatningene) er basert på grunnbeløpet, som justeres hvert år i henhold til gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge. Se NAV for oppdatert G. Nyttige nettsider: 3

4 Generelt Medisinsk invaliditet: Permanent medisinsk skade eller lyte, som ikke trenger å påvirke din evne til å ha inntektsbringende arbeid. Eksempler på medisinsk invaliditet kan være tap av eller skade på lemmer, tap av syn eller lignende. Grad av invaliditet blir fastsatt ut fra Sosialdepartementets invaliditetstabell. Arbeidsuførhet: Helt eller delvis tap av evne til å ha inntektsbringende arbeid. Dersom du blir helt eller delvis varig arbeidsufør kan du ha rett til erstatning fra forsikringsavtalen, NAV og/eller pensjonsavtale. Erstatningen skal kompensere fremtidig tap i inntekt og beregnes på grunnlag av alder, lønn og uføregrad. Død: Ved dødsfall vil erstatningen utbetales til etterlatte. Ektefelle: Person du er gift med eller har inngått partnerskap med. En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Samboer: Som samboer regnes person som har felles bopel, ifølge Folkeregisteret, med forsikrede de siste to år. Toårsregelen fravikes dersom man har felles barn. Det er en forutsetning at lovlig ekteskap kunne vært inngått. For pensjon gjelder fem år. 4

5 Yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring er en pliktig forsikring for alle arbeidsgivere i Norge. Yrkesskade er skade som følge av en ulykke som skjer i arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet. En yrkesskade må være forårsaket av en arbeidsulykke og være dekket under Lov om folketrygd, kap.13 med forskrifter. Forsikringen gjelder også for sykdommer som er godkjent som yrkessykdommer. Her regnes for eksempel forgiftning og annen kjemisk påvirkning i arbeidssammenheng samt nedsatt hørsel pga. larm fra maskiner. Belastningslidelser er ikke definert som yrkessykdom. Forsikringen kan gi utbetaling ved medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet eller død. Merk at yrkesskadeforsikring er en personskadedekning og ikke en tingskadedekning. Yrkesskadeforsikring dekker ikke skader på gjenstander som briller, klær, mobiltelefoner og lignende. 5

6 Yrkesskadeforsikring Forsikringssummer Frischsenteret har følgende forsikringssummer: Medisinsk invaliditet: Ved 100 % medisinsk invaliditet er erstatningen 10 G ved alder år. Forsikringssummene er avhengig av alder og utbetales i forhold til invaliditetsgrad (se pkt 5.3 i vilkårene). Erstatning utbetales fra invaliditetsgrad på 15 %. Arbeidsuførhet: Ved 100 % arbeidsuførhet er erstatningen G ved alder år. Forsikringssummene justeres opp/ned i forhold til alder og lønn og utbetales i forhold til uføregrad (se pkt 5.2 i vilkårene). Tapt lønn frem til erstatningstidspunktet erstattes individuelt. Død: Dersom den forsikrede dør som følge av yrkesskade/-sykdom utbetales erstatning til etterlatte. Erstatning til ektefelle/partner/samboer trappes ned etter 46 år. Barnetillegg trappes gradvis ned fra 1 år til og med 19 år (se pkt 5.5 i vilkårene). Ektefelle/partner/samboer Hvert barn under 20 år Begravelsesomkostninger 15 G 6,5 G 0,5 G Samordnet med Gruppeliv. Påførte/fremtidige merutgifter: Erstattes individuelt. 6

7 Yrkesskadeforsikring Hva gjør jeg når en skade har oppstått? Dersom du har vært utsatt for en arbeidsulykke bør du snarest sende skademelding til forsikringsselskapet. Hvordan skal en skade meldes? Skademeldingsskjema fra forsikringsselskapet må fylles ut og sendes til forsikringsselskapet. Alle arbeidsulykker skal i tillegg meldes til NAV. 7

8 Fritidsulykke Fritidsulykke er en ulykkesskade som ikke blir godkjent som yrkesskade. En ulykkesskade defineres som skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre, fysisk begivenhet et ulykkestilfelle. Fritidsulykkesforsikringen trer inn ved skader som leder til medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet eller død. Forsikringen opphører ved alder 67 år. Forsikringssummer Frischsenteret har følgende forsikringssummer: Medisinsk invaliditet: Ved 100 % medisinsk invaliditet er erstatningen 10 G ved alder år. Forsikringssummene justeres opp/ned i forhold til alder og utbetales i forhold til invaliditetsgrad (se pkt 6.3 i vilkårene). Utbetales fra invaliditetsgrad på 15 %. Arbeidsuførhet: Ved 100 % arbeidsuførhet er erstatningen G ved alder år. Forsikringssummene justeres opp/ned i forhold til alder og lønn og utbetales i forhold til uføregrad (se pkt 6.2 i vilkårene). Tapt lønn frem til erstatningstidspunktet erstattes individuelt. Død: Dersom den forsikrede dør som følge av fritidsulykke utbetales erstatning til etterlatte. Erstatning til ektefelle/partner/samboer trappes ned etter 46 år. Barnetillegg trappes gradvis ned fra 1 år til og med 19 år (se pkt 6.5 i vilkårene). Se også Gruppeliv. Hvert barn under 20 år Begravelsesomkostninger 6,5 G 0,5 G Påførte/fremtidige merutgifter: Erstattes individuelt. 8

9 Fritidsulykke Hva gjør jeg når en skade har oppstått? Dersom du har vært utsatt for en ulykke i fritiden bør du snarest melde skaden til forsikringsselskapet. Hvordan skal en skade meldes? Et skademeldingsskjema fra forsikringsselskap må fylles ut og sendes dit. 9

10 Annen sykdom Med annen sykdom menes sykdom som ikke er godkjent som yrkessykdom. Denne forsikringen kan gi utbetaling ved varig medisinsk invaliditet eller arbeidsuførhet. Forsikringen dekker ikke invaliditet/uførhet som følge av en sykdom/lidelse som du hadde ved innmelding i avtalen, og som du kjente til eller burde kjent til, når denne medfører uførhet innen to år fra innmelding. Dersom du slutter skal du motta tilbud om å fortsette forsikringen med individuell premieberegning og uten å oppgi helseopplysninger. Retten til å tegne slik forsikring gjelder i seks måneder fra sluttdato. Det er Frischsenteret sitt ansvar å dele ut informasjon om dette til alle ansatte som slutter. Forsikringen opphører ved alder 67 år. Forsikringssummer Frischsenteret har valgt følgende forsikringssummer: Medisinsk invaliditet: Ved 100 % invaliditet er erstatningen 10 G ved alder år. Erstatningen avhenger av alder og invaliditetsgrad. Arbeidsuførhet: Som følge av annen sykdom enn yrkessykdom er erstatningen G. Erstatningen avhenger av alder og lønn og uføregrad. For informasjon om alderstillegg/reduksjon, se pkt og i vilkårene. 10

11 Annen sykdom Medisinsk invaliditet Medisinsk invaliditet er å anse som inntruffet på det tidspunkt du er minst 50 % medisinsk invalid og tilstanden er bedømt å være varig. Arbeidsuførhet Du må ha vært minst 50 % arbeidsufør i en sammenhengende periode på minst to år som følge av sykdommen og arbeidsuførheten er bedømt til å være varig. Hvordan skal en skade meldes? Et skademeldingsskjema fra forsikringsselskapet må fylles ut og sendes til forsikringsselskapet. 11

12 Gruppeliv Gruppelivsforsikringen kommer til utbetaling til de etterlatte dersom den forsikrede dør, uansett dødsårsak. Dersom du slutter skal du motta tilbud om å fortsette gruppelivsforsikringen med individuell premieberegning og uten å oppgi helseopplysninger. Retten til å tegne slik forsikring gjelder i seks måneder fra sluttdato. Det er Frischsenteret sitt ansvar å dele ut informasjon om dette til alle ansatte som slutter. Forsikringen opphører ved alder 67 år. Forsikringssummer Frischsenteret har følgende forsikringssummer: Gruppeliv Ved den ansattes død utbetales 24 G til de etterlatte, uavhengig av den ansattes alder. Samordnet med yrkesskade. 12

13 Gruppeliv Hvem får erstatningen? Ved utbetaling av gruppelivsforsikringen gjelder følgende arverekkefølge 1. Ektefelle/registrert partner/samboer 2. Livsarvinger eller arvinger etter testament eller lov Frischsenteret har bestemt at den ansatte kan fravike den lovfestede arverekkefølgen og selv oppnevne egne begunstigede. Dette gjøres ved å informere forsikringsselskapet. Erstatningen kan deles mellom flere personer. Å oppnevne egen begunstigelsesrekkefølge kan være aktuelt for personer med særkullsbarn som ønsker at disse barna skal motta hele eller deler av erstatningen. Dette kan også gjelde for personer med samboer som ikke faller innunder definisjonen. Begunstigelsesskjema finnes på området: fralle (\\frisch17.uio.no) :\Pensjon\Skjema\ Dokument:Skjema for oppnevnelse av begunstiget... Hvordan skal et dødsfall meldes? Et skademeldingsskjema fra forsikringsselskapet må fylles ut, samt dødsattest og skifteattest må sendes til forsikringsselskapet. 13

14 Reiseforsikring Reiseforsikringen skal dekke uforutsette utgifter som oppstår ved skade eller sykdom på reise. Forsikringen dekker alle ansatte på tjenestereiser i hele verden i inntil 45 døgn. Reiseforsikringen omfatter alle ansatte som er medlem av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norden, er registrert i folkeregisteret og som skal returnere til sin bostedsadresse etter reisen. Merk at det kan være særvilkår ved spesielt risikoutsatte reisemål eller reiseformål. Forsikringssummer Personlig reisegods Arbeidsgivers effekter Reisesyke/hjemtransport ubegrenset Returreise/remplassering ubegrenset Reiseansvar Rettshjelp Avbestilling Ulykke ansatt Medisinsk invaliditet/død

15 Reiseforsikring Hva gjør jeg når en skade har oppstått? Ved behov for øyeblikkelig hjelp, for eksempel akutt sykdom, dødsfall, ekstraordinær hjemtransport e.l. ta kontakt med alarmsentralen. Last ned Europeiske sin App. Her får du tilgang til Europeiske Alarmsentral og verdensomspennende hjelpeapparat på reisen. Tyveri må meldes til politi på stedet. 15

16 Reiseforsikring Generelt Under finner du et utdrag av de viktigste sikkerhetsforskrifter og unntak. Listen er ikke uttømmende, for fullstendig oversikt vises det til gjeldende vilkår og betingelser. Generelt Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke: Tap/skade forårsaket av/i sammenheng med krig/krigslignende hendelser, opprør, terror, alvorlig forstyrrelse av offentlig orden Streik, lockout eller konkurs Ekspedisjon eller oppdagelsesreise Ekstremsport og andre aktiviteter som kampsport, klatring, luftsport, basehopp, dykking Utførelse av/medvirkning til kriminelle handlinger Svangerskap, frivillig avbrytelse, eller sykdom/ tilstand på grunn av svangerskap, fødsel etter 36. uke Forverring av eksisterende lidelser Behandlingsopphold/ -reiser, rekreasjons- og kuropphold Avbestilling Så snart det blir klart at reisen ikke kan gjennomføres, er den forsikrede pliktig å ta kontakt med reiseselskap/leiebilselskap eller lignende snarest. Forsikringen omfatter ikke avbestilling som skyldes at reisens hensikt bortfaller f.eks. frykt for krig, terror eller smittsom, livstruende sykdom. 16

17 Reiseforsikring Generelt Reisegods Den sikrede plikter å: Føre tilsyn med de forsikrede gjenstander Låse dører, lukke vinduer når eiendeler forlates Bære penger på/med seg, eller låse inn i fastmontert safe i bygning, eventuelt dobbel lås i bygning Plassere verdisaker som smykker, ur, edelstener, antikviteter, kunst, tepper, pels, mobiltelefon, foto-/videoutstyr, PC, datautstyr, annet elektronisk utstyr, musikkinstrumenter/-utstyr, våpen, sportsutstyr under lås Ikke etterlate eiendeler i/på båt/campingvogn, telt eller motorkjøretøy om natten, eller som forlatt over ett døgn Ikke sende skjøre gjenstander, bedervelige varer eller verdisaker som innsjekket bagasje Svik Den som gjør seg skyldig i svik, mister ethvert erstatningskrav etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse. Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede Svik vil også bli rapportert til arbeidsgiver 17

18 Hybridpensjon Frischsenteret har tegnet en hybridpensjonpensjonsavtale for alle ansatte. Innmelding Du meldes inn i pensjonsavtalen fra din første arbeidsdag. Det er et krav at du er medlem av norsk folketrygd, arbeider mer enn 20 % av full stilling og er over 20 år. For å bli meldt inn i innskuddsfritak, uførepensjon og ektefellepensjon må du være 100 % arbeidsfør. Man er medlem i pensjonsavtalen så lenge man er ansatt uavhengig av alder. Årlig sparing til alderspensjon 7 % av lønn mellom 0 og 12 G 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G Det beregnes tilleggspremie for kvinner Faktisk utbetalt årlig pensjon er avhengig av innskuddenes størrelse, hvor mange innskudd som er innbetalt og G-reguleringen av kontoen. Til sist tilfalles også arvegevinst. Du kan ta ut din pensjon fra fylte 62 år. Pensjonen utbetales i utgangspunktet som en livsvarig pensjon. Utmelding Om du slutter, meldes du ut av pensjonsavtalen. Midlene i din pensjonskonto er din eiendom dersom du har vært ansatt i minst 12 måneder. Du kan fortsette sparingen og forsikringsdekningene med egne innbetalinger. Ved permittering gjelder egne regler i bedriftens pensjonsavtale. Hybridpensjon Ved dødsfall vil oppspart kapital inngå i forsikringsfellesskapet. Dette er det samme fellesskapet som også kan øke din alderspensjon den dag du er pensjonist (arvegevinst). Det arves ingen kapital i hybridpensjon. Det er derfor etablert egne etterlattepensjoner (se nedenfor). På pensjonsselskapets nettsider finner du ansattportalen, med informasjon om saldoen i din pensjonskonto. Her vil du også eventuelt finne verdien inkludert arvegevinsten. Pensjonssaldo skal hvert år minst oppjusteres tilsvarende økningen i folketrygdens grunnbeløp. 18

19 Pensjon Uførepensjon Uførepensjonen utbetales etter 12 måneders sykemelding når sykepengene opphører. Ved 100 % arbeidsuførhet er uførepensjonen, sammen med beregnet uføretrygd fra NAV, ca. 69 % av din lønn. I tillegg utbetales 0,25 G. Det utbetales også et barnetillegg for barn opp til 18 år, på 4% av lønn (opptil 6 G) pr barn (maks: 12% av lønn). Arbeidsavklaringspenger og uførepensjon kan til sammen ikke overstige 70 % av lønn. Ektefellepensjon Ektefellepensjonen utgjør, ved mulighet for minst 30 år ansettelse, maksimalt 9 % av den ansattes lønn. Ektefellepensjon blir utbetalt fra arbeidstakers død, og så lenge ektefellen lever. Rett til ektefellepensjon gjelder også for partnere og samboere. Ansattportal Alle ansatte i Frischsenteret har tilgang til forsikringsselskapets ansattportal. Der finner du informasjon om pensjonsavtalen. 19

20 Kontaktinformasjon Frischsenteret Kontaktperson: Jørg Michael Gjestvang Mobil: E-post: Willis AS Megler: Eva Merete Gjørtz Telefon: E-post: Porteføljeforvalter: Anne-Britt Skodbo Telefon: E-post: Willis AS Willis AS Willis AS Willis AS OSLO STAVANGER BERGEN LARVIK Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: Besøksadresse: Besøksadresse: Besøksadresse: Besøksadresse: Drammensveien 147A, Oslo Haakon VIIs gate 8 Stavanger Conrad Mohrs veg 23 Bergen Elveveien 34 Larvik Postadresse: Postadresse: Postadresse: Postadresse: Pb 344, 0213 Oslo Pb 190, 4001 Stavanger Pb 6063, 5892 Bergen Pb 2221, 3255 Larvik 20

Informasjon om ny personal- og helseforsikring for medlemmer i IE Klubben ESS

Informasjon om ny personal- og helseforsikring for medlemmer i IE Klubben ESS Informasjon om ny personal- og helseforsikring for medlemmer i IE Klubben ESS Denne erstatter klubbens gamle gruppelivsforsikring fra 01.05.17. De som allerede er tilmeldt ordningen overføres automatisk

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Meldal kommune

Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Meldal kommune Informasjon om forsikringsordningene for ansatte i Meldal kommune Januar 2017 Aon Norway Trondheim Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Hvem er med i forsikringene? 4 Premie og skatteforhold

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER Oppdatert pr. 01.05.2017 INNHOLD TIL DEG SOM ER ANSATT I A. FLAKENBERG EFTF. AS... 3 FOLKETRYGDEN... 4 INNSKUDDSPENSJON... 5 ALDERSPENSJON (ENDRET PR. 01.01.2017)... 5 INVESTERINGSVALG...

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as

virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as virke forsikring as Personalforsikringer NKS Grefsenlia as INNHOLDSFOrtEGNELSE Ord og uttrykk Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Ulykke fritid Fortsettelsesforsikring Hva gjør jeg når skaden har skjedd? innhold

Detaljer

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/

Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/ til 1/ Personalforsikringsbrosjyre Gjelder fra 1/11-2013 til 1/11-2014 Generell informasjon De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår og forsikringsavtaler er overordnet vedlagte orientering. Alle forsikringssummer

Detaljer

PERSONFORSIKRINGER Kværner

PERSONFORSIKRINGER Kværner PERSONFORSIKRINGER Kværner Gjelder fra 1.6.2016. INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 Formål... 3 Hvem er med i forsikringen... 3 Skattemessige forhold... 3 Forenklet sammendrag av personforsikringen:...

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2017 TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Tjenestereise

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT,

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest HF samt privatinstitusjoner. Personalforsikringer

Detaljer

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke

Personalforsikringar. for tilsette i Gaular kommune. Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke Personalforsikringar for tilsette i Gaular kommune Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Fritidsulykke JUNI 2005 Kjære medarbeidar Denne brosjyra gir ein oversikt over dei forsikringane Gaular kommune

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Rutinehåndbok og skademanual

Rutinehåndbok og skademanual & Consultants Rutinehåndbok og skademanual Personforsikringer i Lørenskog kommune 2010/2011 Aon Grieg Innhold 1. Generelle spørsmål om personforsikringene side 3 2. Tariffbestemt gruppeliv side 4 3. Yrkesskade-

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen.

Dersom Selskapet ikke finner helsen tilfredsstillende for opptak i dødsfallsforsikringen, vil medlemmet ikke omfattes av forsikringsordningen. Navn Adresse Adresse Postnr. og -sted Norsk Arbeidsmandsforbund Gruppelivsforsikring Avtalenr.: GRP0074042 FORSIKRINGSBEVIS NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND GRUPPELIVSFORSIKRING Foreningsgruppeliv - dødsfallsforsikring

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Tryg Forsikring, Norge. Ansatte

Tryg Forsikring, Norge. Ansatte Bedriftens navn: Tryg Forsikring, Norge Avtalenummer: 4870789, - 4114235-4871940 Forsikringsbevis for gruppe: Ansatte Gjelder fra: 01.07.2017 Dette forsikringsbeviset gir en oversikt over forsikringsordningen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Innhold: 1. Definisjoner 3 2. Hvem forsikringen omfatter 3 3. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 4. Innmelding i forsikringen 4 5. Utvidelse av forsikringen............................................................

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode <<O>> på ditt medlemskort Publisert 1.januar, 2012. Avtalenr.: GRP0043794 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis Fagforbundets stønadskasse Dødsfallsforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringsbevis. Tryg Forsikring Forsikringsbevis side 1 av 8. Bedriftens navn: Intershare As. Forsikringsbevis for gruppe: Alle ansatte

Forsikringsbevis. Tryg Forsikring Forsikringsbevis side 1 av 8. Bedriftens navn: Intershare As. Forsikringsbevis for gruppe: Alle ansatte Forsikringsbevis Bedriftens navn: Intershare As Avtalenummer: 5308624-3598140- 5397041 Forsikringsbevis for gruppe: Alle ansatte Gjelder fra: Hovedforfall 11.06. Dette forsikringsbeviset gir en oversikt

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29

E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Personforsikringer Distriktssjef E - post: jsy@klp.no Telefon: 93 48 05 29 Jørgen Synnestvedt Kundeansvarlig Ansvarlig for kundeforholdet med inngående kjennskap til avtalen Gjennomfører årlige møter Følger

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Forsikringsavtale. Verran Kommune. 7790 Malm. Dato: 10.12.15. Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788

Forsikringsavtale. Verran Kommune. 7790 Malm. Dato: 10.12.15. Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788 Verran Kommune 7790 Malm Dato: 10.12.15 Avtaleperiode: 01.01.16-31.12.16 Kundenummer: 161489 Avtalenummer: 21645788 Forsikringsavtale Alltid tilgjengelig for deg KLP Skadeforsikring kan du nå 24 timer

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Gjelder fra:

Gjelder fra: Forsikringsbevis Bedriftens navn: DeepOcean Management AS Avtalenummer: 4912459, - 4915691 Forsikringsbevis for gruppe: Kontoransatte Gjelder fra: 01.04.2017 Dette forsikringsbeviset gir en oversikt over

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer