Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants"

Transkript

1 Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert Juni 2010 Aon Grieg

2 Innhold Innhold... 2 Kjære medarbeider!... 3 Kontaktinformasjon... 4 Forsikringsleverandører... 4 Generelle bestemmelser... 5 Definisjoner... 7 Personalforsikringer... 9 Medisinsk invaliditet... 9 Ervervsuførhet Død Lisensforsikring maritimt og seismisk personell hos WesternGeco Begunstigelse Eksempel engangsutbetalinger Reiseforsikring Sikkerhetsforskrifter Pensjonsordninger Folketrygden Ytelsesbasert pensjonsforsikring Innskuddspensjon

3 Kjære medarbeider! Dette informasjonsheftet gir en kortfattet presentasjon av de pensjons- og personalforsikringer som Schlumberger har etablert for sine ansatte i tillegg til utbetalingene fra Folketrygden. Ordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie. Du bør derfor orientere dine nærmeste om forsikringene. Vi vil presisere at dette informasjonsheftet kun inneholder hovedpunktene i pensjons- og forsikringsavtalene. Brosjyren er ikke fullstendig og heller ikke juridisk bindende. Det er avtalene som er inngått mellom bedriften og forsikringsselskapene som inneholder alle detaljer, og som derfor vil være juridisk bindende for alle forhold som kan oppstå. Forsikringsordningene kan når som helst endres av bedriften. Vi anbefaler at du og dine nærmeste gjør dere kjent med rettigheter og betingelser. Har du spørsmål, eller ønsker å gjøre deg bedre kjent med forsikringsvilkårene, kan du sende spørsmål til kontaktperson hos arbeidsgiver som vil veilede deg eller formidle kontakt med vår forsikringsmegler Aon Grieg. Juni

4 Kontaktinformasjon Kontaktpersoner Schlumberger Jan-Erik Bjørndalen Telefon / Hovedkontakt Hovedkontakt for alle personforsikringer er vår forsikringsmegler: Aon Grieg Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Kontaktpersoner Aon Grieg, personforsikringer Eivind Byberg-Hansen Telefon / Catrine Skøien Telefon / Kontaktpersoner Aon Grieg, pensjonsforsikringer Jørn Bjerke Telefon / Sverre Simonsen Telefon / Forsikringsleverandører Produkt Innskuddspensjon Ytelsespensjon Gruppelivsforsikring Yrkesskade, fritidsulykke og annen sykdom Reiseforsikring Leverandør Vital Forsikring Vital Forsikring Vital Forsikring Vital Forsikring Chartis Europe 4

5 Generelle bestemmelser Folketrygdens grunnbeløp, G Erstatningene fastsettes og reguleres i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er pr kr ,-. Beløpet er gjenstand for årlig indeksregulering basert på levekostnadsindeks og reallønnsutvikling. Dato Grunnbeløp 1. mai 2010 NOK mai 2009 NOK mai 2008 NOK mai 2007 NOK Opptak i forsikringsordningen Medlemskap i forsikringene er betinget av at man samtidig er medlem i norsk folketrygd. Du tas opp i personforsikringene fra første ansettelsesdag, forutsatt at du på det tidspunktet er 100 % arbeidsdyktig Hvis du er sykmeldt pr. ansettelsesdato blir du tatt opp som medlem så snart du igjen er 100 % arbeidsdyktig. Opphør av forsikringsordningen Personalforsikringer, med unntak av lovbestemt yrkesskadeforsikring, opphører ved utløpet av det forsikringsåret du fyller 67 år, eller dersom du på et tidligere tidspunkt slutter i bedriften. Dersom du slutter før fylte 67 år, har du rett til å tegne en fortsettelsesforsikring av gruppelivs- og annen sykdomsforsikring uten helseprøving. Tilbud om fortsettelsesforsikring får du utlevert av arbeidsgiver. Fristen for å akseptere tilbud om fortsettelsesforsikring er 6 måneder fra det tidspunkt forsikringsselskapets ansvar er opphørt. Lovbestemt yrkesskadeforsikring gjelder for de som til enhver tid er ansatt i bedriften, uavhengig av alder. Karenstid Det kreves ikke helsebedømmelse ved innmelding i personal- eller pensjonsforsikringene. Forsikringsvilkårene opererer derfor med karenstid på noen av dekningene. Det betyr at forsikringsselskapet kan avstå fra å gi erstatning ved uførhet og dødsfall som skyldes sykdom eller lyte den forsikrede hadde, og som det må antas vedkommende kjente til, ved ansettelse/innmelding. For Schlumbergers forsikringer gjelder følgende karenstider: Uførepensjon: 2 år ved ervervsuførhet. Ervervsuførhet, annen sykdom: 2 år ved ervervsuførhet Ektefelleforsikring: 2 år ved dødsfall for ektefelle/samboer/registrert parter 5

6 Ved skade Hvis du kommer i en situasjon som omfattes av forsikringene, skal du eller dine pårørende snarest ta kontakt med bedriftens forsikringsansvarlige. Skatteforhold Premien som bedriften betaler for den ansatte for personalforsikringer ut over lovbestemt yrkesskadeforsikring blir innberettet som skattepliktig inntekt. Erstatninger som blir utbetalt fra forsikringene skal ikke inntektsbeskattes. Innbetaling til pensjonsordningen er ikke skattepliktig, men derimot er pensjonen som utbetales skattepliktig som «pensjonsinntekt». Arveavgift Arveavgift kan påløpe dødsfallserstatninger i henhold til arveloven. 6

7 Definisjoner Ektefelle Med ektefelle forstås person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap eller partnerskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til separasjon (for gruppeliv- og personalforsikringen) eller skilsmisse (for ektefellepensjon). Dette gjelder selv om ikke avgjørelsen er rettskraftig eller endelig. Samboer Med samboer forstås person som forsikrede har levd sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste to årene (fem år for ektefelle/samboerpensjon), eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Samboerskap regnes som opphørt ved utløpet av den dag ovennevnte vilkår ikke lenger er oppfylt. Pensjonsgrunnlag/lønn Pensjonsgrunnlaget er lønn inkludert faste tillegg som den ansatte mottar fra foretaket. Overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg medregnes ikke. Maks pensjonsgrunnlag er 12 G. Fripolise En fripolise er en forsikring som man får når man blir meldt ut av ytelsespensjonsordningen til en bedrift. Forsikringen gir rett til den pensjonen som er opptjent i ansettelsestiden. Hvert år sender pensjonsleverandørene ut en kontoutskrift som viser fripolisens verdi. Pensjonskapitalbevis Et pensjonskapitalbevis får man når man blir meldt ut av innskuddspensjonsordningen. Det viser din pensjonskonto med den kapitalen som er innbetalt til deg. Pensjonsleverandørene sender årlig ut en kontoutskrift som viser pensjonsbevisets verdi. Yrkesskade Skade påført i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Ifølge folketrygdlovens 13-3 regnes belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/sjelett-systemet, ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Yrkessykdom Sykdom som er påført i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, og som er godkjent som yrkessykdom i følge yrkessykdomsforskriften fastsatt av Sosial og helsedepartementet i Fritidsulykke/Ulykke fritid Skade påført i fritiden ved en plutselig og uforutsett hendelse. Annen sykdom/sykdom fritid Dette er sykdom som ikke defineres som yrkessykdom. 7

8 Medisinsk invaliditet Varig skade eller tap av førlighet eller legemsdeler som ikke nødvendigvis påvirker den ansattes arbeidsevne, men som reduserer «livskvaliteten». Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en invaliditetstabell som er fastsatt av Sosial- og Helsedepartementet (nå: Arbeids- og inkluderingsdepartementet). Ervervsmessig uførhet Med ervervsuførhet menes helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsgivende arbeid. Erstatning ved ervervsuførhet er en erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av varig uføregrad, arbeidsevne, alder og lønn. 8

9 Personalforsikringer Med personalforsikringer menes i denne informasjonen yrkesskade-/yrkessykdom-, fritidsulykke-, annen sykdoms- og gruppelivsforsikring. Matrisen under viser de avtalte forsikringene for ansatte i Schlumberger-selskapene: 1G = kr ,- pr Skade Medisinsk invaliditet Mènerstatning for fysisk skade uavhengig av inntektstap * Erstatning v/alder 45/46 år og lønn 7-10 G Hendelse Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Ulykke Sykdom Tidspunkt Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Arbeid Fritid Personforsikringer 40 G 40 G 10 G 10 G G G G G 40 G EF 12 G BT 2 G HF 15 G FT 25 G EF 12 G BT 2 G HF 15 G FT 25 G EF 12 G BT 2 G Begravelsestillegg - iht. lov om yrkesskade 0,5 G 0,5 G 0,5 G Barnetillegg - iht. lov om yrkesskade 6,5 G 6,5 G 6,5 G Medisinsk invaliditet Ervervsuførhet* Invaliditet knyttet helt eller delvis til bortfall av framtidig inntekt Død HF 15 G FT 25 G EF 12 G BT 2 G HF = Hovedforsikring FT = Forsørgertillegg EF = Ektefelle-/samboerforsikring BT = Barnetillegg Ménerstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ved ulykke og ved sykdom, hele døgnet. Erstatningen ved 100 % varig medisinsk invaliditet som skyldes ulykke er 40 G, både i arbeid og fritid. Størrelsen på erstatningen er uavhengig av forsikredes alder. Grunnerstatning ved 100 % varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom er 10 G. Størrelsen på erstatningen er avhengig av forsikredes alder. Grunnerstatningen gjelder ved alder 45/46 år og 100 % varig invaliditet. Er du yngre enn 45 år, får du høyere erstatning, er du eldre enn 46 år får du lavere. Ved medisinsk invaliditet som skyldes yrkesskade/yrkessykdom eller fritidsulykke, ytes erstatning fra 1 % medisinsk invaliditet. Ved medisinsk invaliditet som skyldes sykdom som ikke er yrkesrelatert, ytes erstatning fra 50 % medisinsk invaliditet. 9

10 Ervervsuførhet Dette er en erstatning for tap av fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av alder, arbeidsevne og lønn. Forsikringen gjelder ved ulykke og ved sykdom, hele døgnet. Ved 100 % varig ervervsuførhet er grunnerstatningen 22 G ved alder 45/46 år og lønn til og med 7 G. Er du yngre får du høyere erstatning, og er du eldre får du lavere erstatning, se figur under. Maksimalt inntektsgrunnlag er lønn høyere enn 10 G som gir en grunnerstatning på 30 G ved alder 45/46 år. Figuren viser erstatning ved 100 % ervervsuførhet ved lønn t.o.m. 7 G og høyere enn 10 G: 60 Erstatning i antall G Lønn inntil 7 G Lønn over 10 G Alder Ved ervervsmessig uførhet som skyldes annen sykdom enn yrkessykdom, må forsikrede være minst 50 % arbeidsufør for å ha rett til erstatning fra forsikringen. Erstatningen fastsettes i forhold til uføregraden. Ved uførhet som skyldes yrkesskade/yrkessykdom eller fritidsulykke erstattes etter individuell vurdering også: Påførte utgifter/behandlingsutgifter Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet Fremtidige merutgifter 10

11 Død Grunnerstatning fra gruppelivsforsikringen utgjør 15 G og er uavhengig av alder og inntekt. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og familieforhold, og tilfaller forsikredes ektefelle/ samboer/registrert partner, subsidiært arvinger etter lov eller testamente. For ansatte som har forsørgeransvar, dvs. som etterlater seg ektefelle, registrert partner, samboer og/eller barn under 20 år, som han/hun forsørger, utbetales i tillegg forsørgertillegg på 25 G, slik at total erstatning ved dødsfall for ansatte med forsørgeransvar er 40 G. Ved dødsfall som skyldes ulykke i arbeid, er forsikringssum 40 G uavhengig av forsørgeransvar. Dødsfallserstatning til ektefelle/samboer/registrert partner i henhold til lov om yrkesskadeforsikring er samordnet med gruppelivsforsikringen. Erstatning til barn Ved død, uansett årsak, vil det i tillegg utbetales barnetillegg på 2 G til hvert barn under 20 år. Dersom dødsfallet skyldes yrkesskade/yrkessykdom eller fritidsulykke, utbetales ekstra barnetillegg. Størrelsen på denne erstatningen er avhengig av barnets alder, og utgjør maksimum 6,5 G for barn under 1 år, nedtrappende til 1 G ved barnets fylte 18 år. Begravelsesbidrag For dødsfall som skyldes yrkesskade/yrkessykdom eller fritidsulykke, utbetales et begravelsesbidrag på 0,5 G. Ektefelle-/samboerforsikring Det er dekket forsikring på de ansattes ektefelle, registrert partner eller samboer, og ved dennes død utbetales 12 G i erstatning til den ansatte. Lisensforsikring maritimt og seismisk personell hos WesternGeco Ved permanent tap av helseattest (lisens) p.g.a. erstatningsmessig skade eller p.g.a. sykdom, slik at den sikrede ikke lenger kan gjøre tjeneste om bord, utgjør erstatningen fra lisensforsikringen 12 G for både seismisk og maritimt personell. Hvis forsikrede på oppgjørstidspunktet har fylt mer enn 55 år reduseres erstatningen med 5 % pr. år, dog slik at retten til erstatning opphører ved gjeldende pensjonsalder (60 år). Bestemmelsen omfatter de enkelte arbeidstakere, som når forsikringen trer i kraft for vedkommende, har gyldig helseattest i henhold til gjeldende forskrifter. Forsikringstilfellet inntrer den dag den gyldige helseattesten er trukket tilbake med varig virkning. Erstatning for tap av helseattest kommer kun til utbetaling én gang. For maritimt personell gjelder følgende samordningsklausul: De maritimt ansatte har Trygghetsforsikring og Lisensforsikring dekket i tillegg til de øvrige arbeidsgiverfinansierte forsikringene fordi dette er avtalefestede dekninger. Alle dekningene er samordnet, slik at skadelidte får utbetalt den erstatningen som gir høyest utbetaling. Det vil si at har den forsikrede rett til erstatning for samme skade eller sykdom under Trygghetsforsikringen eller Lisensforsikringen, reduseres erstatningen under de øvrige arbeidsgiverfinansierte forsikringene med tilsvarende beløp. Dersom lisensforsikringen blir utbetalt først blir denne å betrakte som en akontoutbetaling som kommer til fradrag i det endelige erstatningsoppgjøret under de arbeidsgiverfinansierte forsikringer. 11

12 Begunstigelse Dødsfallserstatningen utbetales til forsikredes ektefelle/registrert partner, så sant det ikke før dødsfallet var avsagt dom for, eller gitt bevilgning til, separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Likestilt med ektefelle regnes samboer, forutsatt at dette er: Person forsikrede levde sammen med i ekteskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel sammenhengende i de siste 2 år, eller Person som har felles bopel og felles barn med forsikrede Dette gjelder likevel ikke hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås. Hvis det ikke finnes ektefelle/registrert partner eller samboer vil erstatningen tilfalle arvinger etter lov eller testamente. Dersom man ønsker en annen begunstigelsesrekkefølge enn den ovennevnte kan forsikrede oppnevne en eller flere personer som begunstiget ved å utstede en begunstigelseserklæring eller opprette et testamente. Begunstigelseserklæring kan fås ved henvendelse til kontaktperson i bedriften. Dødsfallserstatningene under gruppeliv- og yrkesskadeforsikringen er samordnet, slik at en eventuell særskilt begunstigelse under gruppelivsdekningen ikke vil gjelde det beløp som skal utbetales til ektefelle/samboer iht. Lov om yrkesskadeforsikring. Barnetillegg utbetales direkte til barnet eller ved dets verge/overformynderi. Eksempel engangsutbetalinger Under følger noen eksempler på hvordan den enkelte er forsikret. Se gjerne samtidig på tabellen på side 8. Eksempel 1 En ansatt blir 100 % medisinsk invalid som følge av en fritidsulykke se da medisinsk invaliditet, ulykke, fritid = 40 G ved 100 % medisinsk invaliditet. Eksempel 2 En ansatt blir 100 % ervervsmessig ufør som følge av en sykdom (ikke yrkessykdom) se da ervervsuførhet, sykdom, fritid = G ved 100 % ervervsuførhet. Skadelidtes erstatning må da sees i sammenheng med alder og inntekt, ref. figur på side 9. Dersom ulykke/sykdom fører til både varig fysisk mén og arbeidsuførhet, vil man ha rett til erstatning fra begge dekningene. Eksempel 3 En ansatt dør som følge av et hjerteinfarkt se da død, sykdom, fritid = 15 G + evt. forsørgertillegg på 25 G. I tillegg kommer evt. barnetillegg til hvert barn på 2 G. Eksempel 4 En ansatts ektefelle dør. Erstatning til den ansatte utbetales med 12 G fra ektefelleforsikringen. 12

13 Reiseforsikring Reiseforsikringen er tegnet i Chartis Europe (tidligere AIG). Under følger et kort utdrag av hva reiseforsikringen omfatter. Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for alle ansatte på tjenestereise- og på ferie-/fritidsreise, samt for den ansattes ektefelle/registrerte partner/samboer og barn under 20 år på ferie-/fritidsreise. Barn som ikke har felles folkeregistrert adresse som forsikringstaker, er likevel omfattet av reiseforsikringen, forutsatt at barnet har felles folkeregistrert adresse som en av sine foreldre. Evt. særkullsbarn til ansattes ektefelle/registrerte partner/samboer er forsikret på lik linje med ansattes egne fødte/adopterte barn. Reiseforsikring for barn opphører ved første hovedforfall etter at barnet er fylt 20 år. Varighet på enkelt reise Forsikringen gjelder på tjenestereiser av inntil 180 dagers varighet og på ferie/fritidsreiser av inntil 90 dagers varighet.. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder på reiser i hele verden, men ikke når sikrede er på arbeidssted, på undervisningssted eller hjemme. Dersom den ansattes normale arbeidssted er på rigg/plattform/installasjon, vil dette være å anse som arbeidssted for den perioden vedkommende befinner seg på stedet. Det vil si at forsikringen ikke gjelder under oppholdet på installasjonen. Forsikringen omfatter bl.a.: Ytelse Forsikringssum i kroner Reisegods pr person/familie / Herunder enkeltgjenstander Arbeidsgivers effekter (tillegg) Avbestilling pr person/familie / Forsinket reisegods ved utreise, tjenestereise Inntil 5 000, ingen karens tid Forsinket reisegods ved utreise, ferie/fritid Inntil pr person 2 timers karens tid Ulykke ved invaliditet/død voksen / Ulykke ved invaliditet/død barn / Reisesyke, medisinske utgifter Ubegrenset Hjemtransport Ubegrenset Reiseansvar pr skadetilfelle Rettshjelp pr tvist Egenandel ved skade 0 Matrisen over gir kun en svært kortfattet oversikt over forsikringssummene og dekningene som er avtalt. For øvrig gjelder AIG Group Plus vilkår for reise- og ulykkesforsikring av Se eget reiseforsikringsbevis for ytterligere detaljer om forsikringen. 13

14 Sikkerhetsforskrifter Det er meget viktig å være klar over sikkerhetsforskriftene som er inntatt i reiseforsikringsvilkårene. Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning reduseres eller falle bort. Utdrag av Sikkerhetsforskriftene 1. Reisegods oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. 2. Når reisegods forlates skal sikrede sørge for at dører er låst, og vinduer og andre åpninger er lukket og forsvarlig sikret. 3. På dagtid skal verdigjenstander som etterlates i kjøretøy/campingvogn/båt oppbevares i lukket hanskerom eller i låst bagasjerom/skiboks uten innsynsmulighet. 4. Reisegods/verdigjenstander skal ikke etterlates i kjøretøy/campingvogn/båt/telt om natten. Med natten menes: Tiden fra sikrede forlater kjøretøyet og til kjøretøyet tas i bruk neste dag, i alle tilfeller tiden fra til Penger skal sikrede bære med seg eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert sted i låst som i bygning, som for eksempel en safe. 6. Gjenstander skal pakkes forsvarlig og hensiktsmessig slik at den tåler transport. Flasker, glass og andre skjøre og bedervelige gjenstander skal ikke sendes som ekspedert bagasje. 2. Reisesyke 1. Når sikrede får legebehandling for sykdom eller lidelse skal det legges frem erklæring fra sikredes lege om at det er forsvarlig å foreta reisen og at det er lite sannsynlig at komplikasjoner/forverring av lidelsen vil oppstå. 2. Ved sykdom eller skade må sikrede søke lege, gå til regelmessig legebehandling og følge legens forskrifter. 3. Chartis Europe (tidl. AIG) skal kontaktes: Ved sykehusopphold eller sengeleie som forventes å vare over 3 døgn, eller hvis utgiftene må antas å overstige kr 5.000,-. For godkjenning av merutgifter til transport samt legehjelp under transporten. For godkjenning av merutgifter til kost og losji. For godkjenning av ekstraordinær hjemreise. Forsinket reisegods Dersom ekspedert reisegods ikke ankommer/utleveres umiddelbart når du er på tjenestereise, og innen 2 timer ved feriereise, erstattes utgifter til nødvendige klær og toalettsaker inntil forsikringssum, etter spesifisert nota og mot kvittering. Forsinkelsen må være dokumentert skriftlig av transportør. Erstatning utbetales ikke ved forsinkelse på hjemreisen. 14

15 Pensjonsordninger Folketrygden Din totale pensjon vil bestå av en del fra folketrygden og en del fra den pensjonsordning som arbeidsgiver har tegnet for deg. Kort om pensjon fra Folketrygden Folketrygden ble opprettet 1. januar 1967 og omfatter alle som er bosatt i Norge. Det er nå vedtatt at folketrygden legges om vesentlig fra Alle som er født i 1963 og senere vil få all sin pensjon utregnet etter nye regler. De som er født før 1954 får stort sett sin pensjon utregnet etter dagens regler, mens de som er født i årene 1954 til og med 1962 får en vekting av gamle og nye regler. Hovedprinsippet i de nye reglene er at det skal lønne seg å jobbe lenge. Jo flere år i arbeid, jo høyere pensjon skal man få. Dette prinsippet innføres også for AFP. Også en innskuddsbasert tjenestepensjon vil fungere slik. Dagens regler Nye regler fra år i arbeids gir full pensjon Alle år teller med. Færre enn 43 år gir avkortning Lønn inntil 6 G teller fullt Lønn mellom 6 og 12 G teller med 1/3-del Lønn inntil 7,1 G teller fullt. Ingen pensjonsopptjening ut over denne lønnen Pensjonsalder 67 år Fleksibel pensjonsalder år G-regulering av pensjoner (tilsvarer ca. lønnsvekst) Lavere regulering (snitt av lønn / prisvekst) Opptjener pensjonspoeng hvert år med inntekt over 1G. De 20 beste inntektsårene bestemmer pensjonens nivå Alle får livsvarig pensjon fra 67 år Alle års inntekter teller Levealdersjustering : Nye generasjoner må jobbe lenger for å oppnå samme pensjon fordi de lever lenger. Alternativt vil årlig pensjon bli lavere. Folketrygdens grunnbeløp (G) fastsetter og regulerer i dag pensjonene fra folketrygden. Grunnbeløpet reguleres normalt hvert år av myndighetene i takt med gjennomsnittlig lønnsvekst. 1 G er fra 1. mai 2010 kr ,-. 15

16 Figuren under illustrerer hvordan fleksibel pensjonsalder kan påvirke pensjonen fra folketrygden i fremtiden. Forutsetning om jevn inntekt på 5 G (tilsvarer i dag ), uttak ved 62 år etter 40 år i arbeid. (kilde: Arbeids- og Inkluderingsdepartementet). Uførepensjonen fra folketrygden er i dag lik den beregnede alderspensjonen ved 100 % uførhet, Det kommer nye regler for uførepensjon sammen med ny folketrygd. Forslaget fra Regjeringen er at uførepensjonen skal bli uavhengig av alderspensjonen. Arbeidsavklaringspenger Fra 1. mars 2010 erstatter NAV folketrygdytelsene rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny ytelse som kalles arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Dette kan man motta frem til man blir frisk eller eventuelt får uførepensjon. Utbetalingen utgjør i utgangspunktet 66 % av lønn inn til 6 G (kr ). Ektefellepensjonen fra folketrygden er i dag lik grunnpensjon + 55 % av avdødes beregnede tilleggspensjon fra folketrygden (dagens folketrygdregler). Denne er behovsprøvd mot gjenlevendes mulige inntekt. Dette betyr at den ofte reduseres kraftig eller samordnes vekk. Barnepensjonen fra folketrygden er 40 % av G for ett barn og 25 % av G for øvrige barn under 18 år. Det vil også komme nye regler om etterlattepensjoner i den nye folketrygden. Nærmere informasjon om folketrygden og din pensjon får du hos NAV. Du kan ringe servicetelefonen tlf (åpen 08 til 18 på hverdager) eller kontakte NAV servicesenter på 16

17 Ytelsesbasert pensjonsforsikring Ytelsespensjonen er lukket pr 1. juli 2004 Ble du ansatt hos Schlumberger før 1. juli 2004 er du innemeldt i den ytelsesbaserte kollektive pensjonsordningen dersom du ikke valgte overgang til innskuddspensjon i Alderspensjon Pensjonsalderen er 67 år. Opptjeningstid Full alderspensjon får du etter minst 30 års tjenestetid. Har du ikke så lang tjenestetid når du går av med pensjon, blir pensjonene avkortet med 1/30 for hvert år som mangler. Opptjeningstiden regnes fra den dag du blir ansatt i bedriften og fram til pensjonsalderen. Noen blir pensjonister før de når pensjonsalder for eksempel på grunn av uførhet. Pensjonen blir i så fall ikke redusert for den tid som er igjen til pensjonsalder. Alle pensjonsutbetalinger er knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G). Pr utgjør 1 G kr Alderspensjonen fra pensjonsforsikringen blir utbetalt som et tillegg til den pensjon du får fra folketrygden og utbetales så lenge du lever. Grunnlaget for pensjonen (pensjonsgrunnlaget) er årlig lønn. Overtidsgodtgjørelse og andre varierende eller midlertidige tillegg medregnes ikke. Pensjonsgrunnlaget er begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (p.t. kr ). Årlig alderspensjon fra bedriften utgjør: % av den del av pensjonsgrunnlaget som overstiger 2 ganger G, pluss % av den del av pensjonsgrunnlaget som overstiger 8 ganger G, pluss 3. Manglende antatt tilleggspensjon fra folketrygden etter beregningsmodell som gjaldt før januar 1992 Total alderspensjon, inklusiv en antatt folketrygd etter de regler som gjaldt før endringen av folketrygden i 1992 vil høyst sannsynlig ligge mellom 55 % og 63 % av pensjonsgrunnlaget ditt avhengig av din alder og lønn. Det forutsettes da at du er godskrevet pensjonspoeng i folketrygden i alle år fra det kalenderår du fylte 27 år, dog tidligst i Videre at din inntekt, målt i forhold til folketrygdens grunnbeløp, har vært lik hele tiden. Dette er forutsetninger som praktiseres likt av alle forsikringsselskaper, da vi ikke innehar reelle trygdedata for de ansatte. Denne forutsetningen treffer selvsagt ikke for alle, og vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ditt lokale trygdekontor for å få vite hva du faktisk vil få fra folketrygden. Først når du legger dette sammen med det du er sikret fra vår kollektive pensjonsforsikring, samt evt. private forsikringer, vil du få greie på hva du faktisk er sikret totalt. Alderspensjonen utbetales livsvarig. Det konkrete beløp som du er sikret pr i dag, står i ditt forsikringsbevis. 17

18 Uførepensjon Hvis du blir varig arbeidsufør p.g.a. sykdom eller ulykke, vil du få utbetalt uførepensjon dersom du er minst 25 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder. Uførepensjonen er lik alderspensjonen. Det konkrete beløp som du er sikret pr i dag, står i ditt forsikringsbevis. Ved 100 % arbeidsuførhet utgjør uførepensjonen det samme beløp som alderspensjonen. Uførepensjonen reduseres i forhold til graden av uførhet. Det blir dessuten utbetalt et barnetillegg til uførepensjonen på 10 % for hvert barn under 21 år (inntil 6 barn). Uførepensjonen utbetales likevel ikke hvis du skulle bli arbeidsudyktig i løpet av de 2 første årene etter at du er tatt opp i pensjonsforsikringen, dersom uførheten skyldes sykdom eller lyte som du led av da du ble medlem og som det antas at du kjente til. Hvis du før opptak i denne kollektive pensjonsforsikringen kom direkte fra en annen tjenestepensjonsordning, regnes 2-års fristen fra opptaket i den tidligere pensjonsordningen. Ektefellepensjon Pensjonen til gjenlevende ektefelle er 60 % av den ansattes alderspensjon. Samboer har ikke rett til ektefellepensjon. Ektefellepensjon utbetales livsvarig. Barnepensjon Dersom du skulle falle fra, vil dine barn få pensjon til de fyller 21 år. Årlig pensjon er 50 % av alderspensjonen (ledd 1 og 2) fra pensjonsforsikringen for yngste barn og 25 % for hvert av de øvrige barna. Barnepensjonen deles likt mellom de barn som har rett til den. Regulering av pensjonene for pensjonistene Pensjonene skal reguleres i henhold til pensjonistens overskuddsfond, dog maksimalt til samme prosentsats som tilsvarer økning i folketrygdens grunnbeløp (G). Premie og skatt Bedriften betaler all premie til pensjonsforsikringen, og etter dagens skatteregler skal den ikke lønnsinnberettes. Den skal derfor ikke med i selvangivelsen. Forsikringsbevis Ved innmelding i pensjonsforsikringen og ved senere endringer, vil du få tilsendt et forsikringsbevis hvor de pensjonsytelsene du er sikret fremgår. Utmelding før pensjonsalder Slutter du i bedriften før oppnådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjonsordningen. Du vil da ha eiendomsrett til de oppsparte midler forutsatt ett års medlemskap. For disse midlene beregner forsikringsselskapet en fullt betalt forsikring en fripolise. Du må ha vært medlem av pensjonsordningen i mer enn ett år for å ha rett til denne fripolisen. Uavhengig om du har rett til fripolisen eller ikke, vil du alltid få tilbud om å fortsette å betale på forsikringen ved egen premieinnbetaling. 18

19 Innskuddspensjon For nyansatte etter 1. juli 2004, og for dem som har valgt overgang fra ytelsesordningen. Hvert år vil du motta et forsikringsbevis fra forsikringsselskapet som viser hvilket beløp arbeidsgiver sparer på din innskuddskonto og hvilken uførepensjon du er berettiget til. Pensjon fra pensjonsordningen utbetales i tillegg til folketrygdens ytelser. I forsikringsbeviset fremgår også en estimert ytelse fra folketrygden, basert på din inntekt i dag, og full opptjeningstid i folketrygden. Medlemskap Alle nyansatte etter 1. juli 2004 blir automatisk meldt inn i innskuddsordningen, forutsatt at du er 100 % arbeidsfør. Innskuddspensjon alderspensjon Pensjonsalderen er 67 år. Sparing Hvert år settes et beløp inn på din personlige innskuddskonto. Dette beløpet avhenger av ditt pensjonsgrunnlag (fast lønn) og utgjør 5 % av lønn mellom 1 og 6 G og 7 % av lønn mellom 6 og 12 G, se tabell. For deltidsansatte regnes pensjonsgrunnlag om til full stilling og sparing beregnes så forholdsmessig ut i fra deltidsprosent. Tabellen på neste side gir en oversikt over innskuddsnivåer gitt ulike lønnsintervaller. Inntekt Årsinnskudd % av inntekt kr kr ,1 kr kr ,5 kr kr ,7 kr kr ,9 kr kr ,1 kr kr ,2 kr kr ,4 kr kr ,9 kr kr ,9 kr kr ,6 kr kr ,6 Pensjonen du får når du fyller 67 år er med andre ord en sum av alle de innbetalingene du mottar fra Schlumberger. I tillegg til dette vil du få en avkastning på midlene så lenge de står til oppsparing. Forvaltning Midlene investeres gjennom Vital. Du må selv ta stilling til hvordan du ønsker at disse skal forvaltes. Du kan velge mellom 3 spareprofiler: Forsiktig spareprofil en veldig liten del av sparebeløpet er investert i aksjefond. Hoveddelen av sparebeløpet er investert i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Balansert spareprofil ca halvparten av sparebeløpet er investert i aksjefond. Resten av sparebeløpet er stort sett investert i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Offensiv spareprofil mesteparten av sparebeløpet er investert i aksjefond. 19

20 I tillegg til disse 3 spareprofilene, kan du velge å investere pengene i banken. Dette vil gi en sikker investering. Endring av spareprofil kan du gjøre på internett. Gå inn på Der kan du bestille en «brikke» som du må bruke for å få adgang til din egen innskuddskonto. Når midlene blir investert i aksjer er det en risiko for svingninger i verdi. Det er ingen garantert minsteavkastning, men ved å ta risikoen i aksjemarkedet kan du forvente en høyere avkastning over tid. Jo høyere avkastning du får, desto høyere blir din egen pensjon. Utbetaling Sparesaldoen er øremerket til pensjonsutbetaling i minimum 10 år fra du fyller 67 år. Du kan selv bestemme varigheten av utbetalingsperioden utover 10 år. Denne kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, og årlig pensjon vil avhenge av saldoen på pensjoneringstidspunktet. Utbetalingene er skattepliktige. Uførepensjon Sammen med forventet alderspensjon fra gjeldende folketrygd, utgjør uførepensjonen fra vår kollektive pensjonsordning tilnærmet 63 % av lønn inntil 12 G, forutsatt full opptjening 30 år. Ved kortere opptjening avkortes uførepensjonen forholdsmessig. Er uføregraden lavere en 100 %, gir dette tilsvarende reduksjon. For å få rett til uførepensjon må du ha vært minst 20 % ervervsufør i et sammenhengende tidsrom på minst 12 måneder. Uførepensjon utbetales likevel ikke før eventuelle Attføringspenger stanser. Utbetalingene er skattepliktige. Det opptjenes ikke fripolise for uførepensjonen. Innskuddsfritak Ved varig arbeidsuførhet vil også sparingen til alderspensjon fortsette. Forsikringsselskapet vil fortsette å innbetale innskudd til din innskuddskonto så lenge uførepensjon utbetales. Utbetaling til etterlatte Ved dødsfall utbetales oppspart/gjenværende sparesaldo til etterlatte, først og fremst øremerket barnepensjon til barn under 21 år. Har du ikke barn under 21 utbetales sparesaldo som etterlattepensjon til ektefelle/samboer/partner. Eventuelt utbetales sparesaldo som et engangsbeløp til dødsbo. Som samboer regnes person som forsikrede har levd sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bolig som forsikrede de siste fem årene, eller person som har felles bopel og barn med forsikrede (unntatt fra 5-års regelen). Med partnerskap forstås når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere. Utbetalingene er skattepliktige. Premie Arbeidsgiver betaler alle innskudd og bærer hele premieutgiften ved kollektivforsikringen. Utmelding før pensjonsalder Slutter du i bedriften før oppnådd pensjonsalder, blir du meldt ut av pensjonsforsikringen. Dersom medlemstiden din i pensjonsordningen er minst ett år, vil du ha eiendomsrett til sparesaldo, som vil være øremerket alderspensjon. Du får ikke med deg rett til uførepensjon, men vil få tilbud om å opprettholde pensjonsytelsene ved å fortsette premiebetaling selv. 20

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2014 HARSTAD KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon side 3 Definisjoner side 4 Gruppelivsforsikring side 5 Yrkesskadeforsikring side 6 Tjenestereise side

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE

INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INFORMASJONSBROSJYRE PERSONALFORSIKRING 2010 TROMSØ KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE o Generell informasjon o Definisjoner o Gruppelivsforsikring o Yrkesskadeforsikring o Ulykkesforsikring fritid o Tjenestereise

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Når meldes du inn og ut av forsikringsordningene? 4 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Bedriftsgruppeliv Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010. Avløser forsikringsvilkår av 1. oktober 2009. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i

Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Orientering om personalforsikringer for ansatte og ombudsmenn i Ajour: 07.02.13 Side 1 av 9 G E N E R E L L I N F O R M A S J O N Den til enhver tid gjeldende tariff, lovverk og forsikringsavtale er overordnet

Detaljer

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0###

Forsikringsavtale Personalforsikring DNB Livsforsikring ASA ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale Personalforsikring DNB ###Bedrift~PV08659~~998277418~22.01.2013~~Avtaler~Etablering~~~VF0000~~0### Forsikringsavtale mellom SAIPEM DRILLING NORWAY AS Org nr.998277418 og DNB Avtalenummer:

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret

Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret Informasjon om personalog pensjonsforsikring for Frischsenteret Kjære kollega Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene din arbeidsgiver har etablert for deg som ansatt. Dette er viktige ytelser

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013

Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.

Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi RISIKOFORSIKRING. (Heretter kalt NFØ) (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01. Forsikringsvilkår for Norsk Familieøkonomi (Heretter kalt NFØ) RISIKOFORSIKRING (kollektiv gruppelivsforsikring) Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkårene inneholder: Kapittel 1: Definisjoner Kapittel

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring for foreninger. Gjelder fra 1. januar 2003 Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2003 Innhold side 1. Definisjoner 3 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 3 3. Innmelding i forsikringen 4 4. Utvidelse

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. oktober 2014 3 Innholdsfortegnelse Side 1. Definisjoner 4 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 4 3. Innmelding i forsikringen 5 4. Utvidelse av

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer